Kurumsal
Buradasınız :  Gezinti Bağlantılarını Atla
Belediye Başkanı
Başkan Yardımcısı- Şaban Bayram
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI, GÖREVLERİ, YETKİ VE SORUMLULUĞU TANIMI 

İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunun 48. maddesi ve 22 Şubat 2007 tarihli Resmi gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik esasları çerçevesinde Başiskele Belediye Meclisinin 04.11.2009 tarih ve 47 Sayılı Kararı ile Kurulmuş İdari Yürütme organıdır.

MEMUR PERSONEL


a-Mevcut birimlerde görevlendirilmek üzere memur personel için yapılacak işlemlerin 657 sayılı D.M.K. gereği sınav ile alınması adaylık sürelerinin programlanması, asaletlerinin tasdik edilmesi, her personel için özlük ve sicil dosyalarının tutulması görev dağılımlarının yapılması emekli sandığı ile ilişkilendirilecek emekli sicil numarasının alınması,
b-Memur personelin her yıl kademe ilerlemesi 3 yılda bir terfilerinin yapılması kadro dereceleri yönünden mağduriyeti olanların kadro değişiklik tekliflerinin yapılması,
c-Memur personelin terfi, disiplin işlemlerini takip etmek, 
d-Memur personelin 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince 6 ayda bir yılda 2 defa performanslarının ölçülmesi sonucu Belediye Kanununun 49 maddesinde belirlenen oranlar çerçevesinde tespit edilen personel listesini ödüllendirilmesi için Belediye Başkanının onayına sunmak,
e-Memur personelin senelik izin onaylarının alınmasını sağlamak, mazeret izinleri, ücretsiz izin sağlık raporlarının izine çevrilmesi için gerekli onayı almak yurt dışında çıkacak personelin izinleri için valilikle gerekli çalışmaları yapmak,
f-Emeklilik talebinde bulunan personelin emeklilik işlemlerini yapmak, dosyalarını Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne göndermek,
g-Memur personelin pasaport işlemleri için gerekli yazışmaları yapmak,
h-657 sayılı D.M.K. 86. maddesi gereğince belirlenen kurum içi ve kurum dışı görevlere personelin görevlendirilmesi iş ve işlemlerini yapmak.


İŞÇİ PERSONEL
a-4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi personelin belediye birimlerinde çalıştırılmak üzere işe alınması için gerekli vizelerin alınarak İş Kur'a talepte bulunmak,
b-Yeni işe başlatılan ve işten ayrılan işçiler için yasal süresi içinde Çalışma Bakanlığına bildirir ve işçilerin özlük dosyalarını oluşturur.
c-İş kanunu ve iş gereği bütün işçilerin senelik izin, ücretsiz izin ve sağlık raporlarının işlenmesi ve takip edilmesini sağlamak,
d-Emekliliği dolan işçi personelin Sigorta Kanunu gereği talepleri üzerine emeklilik işlemlerini yürütmek, dosyalarını kapatmak,
e-4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddeleri gereğince iş akdi feshedilen işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanıp ödenmesi için mali hizmetler müdürlüğüne bildirilmesi ve her işçi için işten ayrılma bildirgesinin doldurularak İş Kur Şube Müdürlüğüne bildirmek, yürütmek,

SÖZLEŞMELİ PERSONEL
5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince kadro karşılığı belirli sürelerle yapılan sözleşmeler ile çakışan personelin bütün iş ve işlemlerini yürütmek,

MÜDÜRLÜĞÜN YETKİSİ
Mevcut yasalar doğrultusunda Belediyede çalışan bütün personelin atama, özlük, sicil, disiplin, intibak, sosyal hakları, emeklilik işlemleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

MÜDÜRLÜĞÜN SORUMLULUĞU
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yapılan işlemlerden dolayı Belediye Başkanına yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelere karşı sorumludur.

 
Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım