Kurumsal
Buradasınız :  Gezinti Bağlantılarını Atla
Belediye Başkanı
Başkan Yardımcısı- Kadir Kandemir
Temizlik İşleri Müdürlüğü
 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Temizlik İşleri Müdürlüğü; teknik ve idari olmak üzere 2 alt birimden oluşmaktadır. Müdürlük bünyesinde; 1 müdür, 2 birim sorumlusu ve norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapmaktadır.
Temizlik İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında; karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, hesap verebilirlik, kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik temel ilkelerini esas almaktadır.

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları


Temizlik İşleri Müdürlüğü kendisine verilen görevleri konusuna göre; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde teknik ve idari birimleri vasıtasıyla müşterek yürütür.


Teknik Birimin Görevleri


Konut, işyeri, okul, ibadethane, hastane, askeri bölge ve pazaryerlerinin çöplerini belli bir program doğrultusunda ve düzenli bir şekilde toplamak ve çöp toplama alanlarına nakletmek,
Meydan, cadde, sokak, yaya kaldırımı, okul ve cami önleri ile pazaryerlerinin araç, makine veya el ile süpürmek, yıkamak ve devamlı olarak temiz tutmak,
Boş alanlara kaçak yollarla dökülen moloz, cüruf, hafriyat gibi kirletici unsurları yükleyici makinelerle açık araçlara yüklemek suretiyle döküm sahalarına nakletmek,
Açık kanal (beton) ve dere yataklarında biriken çöpleri belli aralıklarla temizlemek,
Sokaklarda başıboş gezen sahipsiz hayvanları (kedi, köpek) toplamak, rehabilitasyon merkezine nakletmek ve kısırlaştırılmalarını sağlamak,
Çöplerin biriktirilmesi ve toplanmasında kullanılan çöp konteynırlarından arızalı ve bozuk olanların tamir ve bakımını yapmak veya yerine yenilerini bırakmak, ihtiyaç olması durumunda yeni konteynır taleplerini karşılamak,
Müdürlüğe, kişi veya kurumlardan gelen öneri, istek, talep ve şikâyetlerle ilgili gerekli incelemeleri yapmak, sorunları en kısa sürede çözmek ve sonuçlandırmak,
Yürütülmekte olan tüm faaliyetler ile ilgili yıllık, aylık, haftalık ve günlük çalışma plan ve 
programlarını hazırlamak, planlanan ve belirtilen gün ve saatlerde çalışmaları yürütmek, takip ve kontrol ederek sonuçlandırmak,
Temizlik konusunda eğitim ve araştırma çalışmaları yapmak suretiyle halkın ve personelin bilinç düzeyini yükseltmek, bu doğrultuda çeşitli etkinlikler düzenlemek, kitle iletişim araçlarından azami ölçüde yararlanmak, 
Evsel atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi, sağlıklı ve ekonomik bir biçimde bertaraf edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve desteklemek, 
Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen teknik görevleri yapmaktır.


İdari Birimin Görevleri 

Başkanlık makamından veya diğer kişi ve kurumlardan Müdürlüğe gelen tüm evrakları Müdüre çıkarmak, havalesi yapılanları gelen evrak defterine kaydetmek ve ilgili personele tebliğini yapmak, cevap verilmesi gerekiyorsa yazısını hazırlamak,
Müdürlükten, Başkanlık makamına veya diğer kişi ve kurumlara giden tüm yazı ve evrakları hazırlamak, ilgili kişilere imzalatmak, giden evrak defterine kaydetmek, yasal süresi içinde ilgililerine ulaşmasını sağlamak, 
Müdürlük personelinin (memur-işçi) sağlık, izin ve özlük işleriyle ilgili yazışmaları yapmak
Personel arasında iş birliği ve uyumu sağlamak, verimliliği ve başarıyı artırmak için personelin devam ve devamsızlığını takip etmek, 
İşçi personelin çalışma ve fazla çalışma saatlerini günlük olarak takip etmek, her ayın sonunda aylık çalışma puantajlarını tanzim etmek,
Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetlerle ilgili eylem plan ve programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak, bu faaliyetlere ait dokümanları hazırlamak, veri tabanı oluşturmak ve çalışma sonuçlarına ait günlük, haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili birimlere göndermek,
Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyalarını hazırlamak, 
Kişi veya kurumlardan Çağrı Merkezine veya Müdürlüğe gelen öneri, istek, talep ve şikâyetlerle ilgili her türlü telefon, dilekçe ve başvuruyu kayıt etmek, ilgili birime veya personele iletmek, en kısa sürede sorunun çözümlenmesini sağlamak ve sonuç hakkında başvuru sahibi kişi ve kurumları bilgilendirmek,
Müdürlük ile ilgili hizmet hedeflerini, yasal, hukuksal, ekonomik ve yönetsel sınırlılıkları dikkate alarak ve maliyet olarak ayrıntıları ile belirlenmesine yardımcı olmak,
Çalışma sonrası düzenlenen raporların sonuçlarına göre elde olunan performans, önceden saptanmış hedeflerle karşılaştırmak, sorumluluk alan personelin çalışmalarını değerlendirmek,
Müdürlüğün görev alanına giren çalışmalarla ilgili her türlü yazı, evrak, doküman vs hazırlamak, takip ve kontrol ederek sonuçlandırmak ve arşivlemek,
Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen idari görevleri yapmaktır.

 
Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım