Kurumsal
Buradasınız :  Gezinti Bağlantılarını Atla
Belediye Başkanı
Başkan Yardımcısı- Kadir Kandemir
Zabıta Müdürlüğü
 

T.C.

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIGI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ

Amaç

MADDE 1­-

Bu yönetmeliğin amacı; Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2­-

Bu yönetmelik; Başiskele Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünün, Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler doğrultusunda, Başiskele Belediye hudutları içinde ilçenin ve ilçe halkının esenlik, sağlık, huzur ve düzeninin sağlanması ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almakla ve işlenen

belediye suçlarını takip ve araştırmakla yükümlü "Özel Zabıta Kuvveti" olan belediye zabıtasının teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dahil esas ve usulleri kapsar.

Hukuki Davanak

MADDE 3-­

Bu Yönetmelik, Anayasanın 124. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b,18/m ile

51 inci maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun, 11 Nisan 2007 tarih 26490 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesine dayanılarak Zabıta Müdürlüğünün çalışma esaslarını belirlemek, yetki ve sorumlulukları bakımından, görev ve çalışma yönetmeliği hazırlanmıştır.

 

Tanımı

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;

1- Belediye: Başiskele Belediyesini,

2- Başkan: Başiskele Belediye Başkanını,

3- Belediye Meclisi: Başiskele Belediye Meclisini,

4- Belediye zabıta personeli: Belediye zabıta birimindeki Zabıta Müdürü, amir, komiser

ve memurlarını ve büro memurlarını ifade eder.

5- Müdür: Zabıta Müdürünü.

6- Belediye zabıtası: Belediye sınırları ve mücavir alanı içindeki belde halkının düzenini,

muhafaza eden, esenlik, sağlık ve huzurunun sağlanması ile görevli olup, Belediye Meclisi ve Encümeni tarafından alınan emir ve yasaklar ile diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak; belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri almakla ve işlenen belediye suçlarını takiple, mükellef bir özel zabıta kuvvetini,

7- Belediye zabıta teşkilatının çalışma usül ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilatında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir.

8- Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, görev yapmasını zorlaştıranlar, kolluk

kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır.

 

 

 

2

 

Kuruluş

MADDE 5­-

1-      Belediye Zabıta teşkilatı; 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro oluşturulur. Teşkilat oluşturulurken kaynakların etkili ve verimli kullanılması, zabıta hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanmısı gözetilir.

2-      Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak,

zabıta teşkilatı için ihtiyaç duyulacak norm kadroya uygun olarak birimler kurulur.

3-      Başiskele Belediye zabıtası, hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, imar, çevre, sağlık, trafik ve turizm gibi kısımlara ayrılabilir.

4-      Başiskele Belediye zabıtası, hizmetin özelliğine göre sabit, gezici veya toplu olarak görev yapar.

Kadro ve Ünvanlar

MADDE 6-­

Belediye zabıta teşkilatı personel kadro ve ünvanları; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli                İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre belirlenmiş; Zabıta                       Müdürü, zabıta amiri, zabıta komiseri ve zabıta memuru ünvanlı kadrolar ile hizmet için                         gerekli diğer kadrolardan oluşur.

Beledive Zabıtasının Bağlılığı

MADDE 7­-

1- Başiskele Belediye Zabıtasının bağlı olduğu emir ve komuta zinciri aşağıda olduğu gibidir.                  Belediye Zabıta Teşkilatı doğrudan Belediye Başkanının emri altındadır. Gerektiğinde                     Belediye Başkanı  Zabıta Müdürlüğündeki iş ve işlemlerin takibi için Başkan Yardımcısı                     görevlendirebilir.

2- Mahalli Mülki Amir Belediye Zabıtasının da amiridir. Özel Kanunların yetkili kıldığı hallerde,

Mahallin en büyük Mülki İdari Amiri, zabıta personelini görevlendirebilir. Bu durumlarda                       belediye başkanlığına bilgi verilir.

Görev Alanı

MADDE 8-­

1- Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, mücavir alanlarda

kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve

görevlidir.

2- Belediye zabıtası ile Büyükşehir belediye zabıtalarının birlikte görev yaptığı durumlarda

gözetim ve koordinasyon yetkisi, Büyükşehir zabıta biriminin en üst amirine aittir.Bu durumda

Büyükşehir belediyesinin görevlendireceği zabıta amiri belediyemizin görevlendireceği zabıta

amirinden daha üst rütbeli veya aynı rütbede ise kıdemli olması şarttır.

Çalışma Düzeni

MADDE 9­-

1- Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri

de dahil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma

süresi ve saatleri 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen

çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak

şekilde aynı Kanunun101 inci maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığımn uygun görüşü

alındıkdan sonra belediye zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve belediye başkanının

onayı ile tespit olunur.

2- Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.

Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak

bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen

maktu tutar ödenir.

 

 

 

 

 

3

3- Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat

istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta

memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir.

Ancak, personel sayısı az olan zabıtalarda 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme

yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra

dahilinde         personele 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak

ayrıca haftada bir gün ilave izin verilebilir.

Belediye Zabıtasının Sorumluluğu

MADDE 10-­

1- Belediye Zabıtası, görevlilerine ilişkin kanun tüzük ve yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmek, yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirmekle ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

2- Müstakil görevi olan memur yalnız başına bu hizmetlerden sorumlu olduğu gibi,

ortaklaşa görev sahibi olanlar görevlerinden dolayı müşterek sorumludurlar.

3- Belediye Zabıta Memuru Üstünden aldığı emri Anayasa, Kanun, Tüzük veya Yönetmelik

hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez.

4- Belediye Zabıta Memurları Belediye Dairelerince gizli tutulması gereken işleri ifşa edemezler.

5- Belediye Zabıta Memurları işten hep birlikte çekilemez.

6- Belediye Zabıtası mesai dahilinde kılık kıyafet yönetmeliğine uygun giyinrnek zorundadır.

Yardım Görevleri

MADDE 11-­

1- Beldenin yabancısı olan kimselere yardımcı olmak.

2- Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği

ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

3- Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri

tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

4- Yolda hastalanan ve kazaya uğrayanlara yardım etmek.

ZabıtaMüdürlüğüne Atanma MADDE 12-­

İlçe Belediye Zabıta Müdürlüğüne atamalar, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi ve

11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 17. Maddesinin birinci fıkrasına istinaden belediye başkanının oluru ile aşağıdaki şartlara göre gerçekleştirilir.

a.  Tercihen üniversitelerin iktisat, kamu, siyasal bilgiler, işletme, eğitim, hukuk bölümlerinden veya benzeri dallarında en az dört yıllık öğrenim gören ve bunlara denkliği Yüksek Öğretim

Kurumu tarafından kabul edilmiş, yurt içi veya. yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olan,

b.  657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun atanmaya ilişkin maddelerinde öngörülen şartları taşıyan ve ilgili mevzuata uygun olarak son iki yıllık sicil notu olumlu olanlar arasından belediye başkanı tarafından atanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Zabıta Müdürünün Görev ve Sorumlulukları

MADDE 13­-

Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır

1-      Kanun, kanunlara bağlı yönetmeliklerde ilgili kurullar tarafından verilen görevleri yerine getirmek ve Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı tarafından zabıtaya verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

2-      Belediye suçlarının işlenmesini önleyici idari tedbirleri almak, bu suçları işleyenlere karşı verilecek cezaları takip etmek

3-      Yangın, deprem, su baskını gibi afet hallerinde görevli ekipler gelinceye kadar ekibi ile birlikte gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

4-      Belediyenin sosyal, kültürel etkinliklerinde zabıtaya verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

5-      Resmi törenlerde çelenk koyma işlemlerini yürütmek ve törenlerde zabıtaya verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

6-      Belediye Zabıta Müdürü sıfatıyla, belediye zabıtasının sicil amirliği görevini yapmak,

7-      Belediye Zabıta Müdürlüğünün en üst amiri sıfatıyla zabıta memurlarına emir vermek,

8-      Belediye zabıta memurlarının sevk ve idaresini yapmak ve çalışmalarını denetlemek,

9-      Belediye zabıta hizmetlerinin günün 24 saat esasına gore çalışmasını sağlamak,

10-  Başkanlık binası ve çevresinin güvenliğinin sağlanmasını ekibiyle birlikte yürütmek,

11-  Günlük, haftalık, yıllık müdürlük faaliyetleri kayıt altına almak, müdürlüğünün hizmet alım işlemlerini yürütmek,

12-  Sıhhi, Gayri sıhhi ve umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek ve denetlemek,

13-  Zabıta Müdürlüğünün görev alanına giren sözlü, yazılı ve benzeri şekilde gelen şikayetleri değerlendirmek.

14-  Halkın sağlığı, huzuru, selameti ve emniyeti ile ilgili emir ve yasakları kapsayan yönetmeliği, uygulamak, suçların işlenmesini önlemek ve sonuçlarını izlemek.

15-  Büyükşehirin sorumlu olduğu alanlarda Belediye emir ve yasakları konusunda kooordineli çalışmak.

16-  Müdürlük yıllık bütçesini hazırlamak.

17-  Müdürlüğe ait ihale ve ayniyat işlemlerini yapmak.

18-  Mesleki konularda birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarını yapmak.

19-  Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

20-  Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,

21-  Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

22-  Personel arasında görev dağılımı yapar,

23-  Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer'i mevzuat çerçevesinde belirler.

24-  Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,

25-  Zabıta Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlar,

Zabıta Müdürün Yetkileri

MADDE 13-

Müdürün yetkileri şunlardır;

a.      Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen proğramlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

b.      Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç uyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,

c.       Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1. derece imza yetkisi,

d.      Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,

 

5

 

e. Müdürlüğe bağlı çalışanları denetlemeve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,

f. Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu

düzenlemek,

g. Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi                  personel işlemleri için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm                                  görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarım tespit etme yetkisi,

h. Geçici süre görevde bulunacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarım haiz olan                                          personelden birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma                              yetkisi,

ı. Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapma yetkisi,

j. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme

yetkisi,

k. Başkanlık makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirme yetkisi,

 

Zabıta Müdürünün Sorumlulukları

MADDE 15­-

Müdürün sorumlulukları;

Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen           görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamamnda ve gereğince    kullanılmasından, Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

 

Zabıta Amirinin Görev. Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 16-­

 

a) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri,            mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Bağlı bulunduğu üst makama           karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

b) Zabıta Amiri Belediye zabıta hizmeti veren birimin başıdır. Birimin sevk ve idaresinden,                      disiplininden, her türlü hal ve hareketinden sorumludur,

b) Amiri olduğu birimin kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevlerle Belediye                              Başkanlığı ve üst mercilerin vermiş olduğu emirleri, yetkileri dahilinde icra etmek ve                                                  ettirmekten sorumludur,

c) Birimin görevlerini icra etmesi için her türlü tedbirleri alıp planlamasım yaparak Zabıta

Müdürlüğü' ne sunup icra ettirir,

d) Görevin en etkin ve zamanında icrası için birimindeki personelin aylık çalışma ve yıllık izin

proğramını hazırlayarak Müdürlük Makamına sunar,

e) Bulunduğu Amirliğin görevlerini öncelikle icra etmek,

f) Amirliğin görevi içindeki diğer iş ve işlemleri takip ve sonuçlandırmak

 

Zabıta Komiserinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 17-­

1- Mevzuatla belediye zabıtasına verilen görevleri ve üst makamların verdiği yazılı ve Sözlü                    emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirilmesinden sorumlu kişidir.

2-Zabıta birim amirinin verdiği görevleri yürütmek,

3-Ekip amiri olarak görevlendirildiğinde, belediyeyi ilgilendiren Kanun, Tüzük ve

Yönetmeliklerle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirleri zamanında ve en etkin

biçimde yerine getirmek ve emrinde çalıştırdığı personelin disiplininden, hal ve hareketinden

sorumludur,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Zabıta Memuru Görev ve Sorumlulukları

MADDE 18-­

1- Mevzuatla belediye zabıtasına verilen görevleri ve üst makamların verdiği yazılı ve

sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirilmesinden sorumludur.

2- Zabıta birim amirinin verdiği görevleri yürütmek,

Zabıta AmirIiklerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları:

MADDE 19­-

1-      Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle belirlenen Belediye Zabıta hizmetlerini yürütmek,

2-      İmar Kanunun uygulamalarında denetleyicilere yardımcı olmak,

3-      Gayrı sıhhi müesseselerle ilgili olarak faaliyetten men kararlarım uygulamak,

4-      Gayrı sıhhi müesseselerle ilgili şikayetleri değerlendirmek ve belediye suçu görülen hususlarda zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak,

5-      Meydan ,bulvar, ana cadde ve yollarda yapılan her türlü kazıları denetlemek, ruhsatsız

olanlar hakkında zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak,

6-      Pazar   kontrolleri yapmak,

7-      İzinsiz hafriyat yapımı ve hafriyat döküm sahası işletimi ile her türlü malzeme

dökümüne mani olmak,

8-      İtfaiye çalışmalarında emniyet ve yol güvenliği açısından gerekli önlemleri almak,

9-      Çevre sağlığı koruma çalışmalarına katılma, çevreyi her ne suretle olursa olsun

kirletenler hakkında zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak,

10-  Tüketicinin Korunması Hakkında 4077 sayılı Kanunun Belediyelere verdiği yetkiye

göre denetim yapmak, şikayetleri değerlendirmek ve suçu görülenler hakkında zabıt

varakası düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak,

11-  Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik Müdürlük

emirlerini öncelikle uygulamak,

12-  Canlı hayvan satış ve nakliyesini denetlemek, kaçak kesimine mani olmak.

13-  Yangın, zelzele, su baskım, bulaşıcı hastalık vb. gibi afet halinde, görevli ekipler

gelinceye kadar, yerinde gerekli tedbirleri almak ve ilgili birimlerin çalışmalarına

yardımcı olmak,

Güvenlik Ekibi

MADDE 20­-

Görev ve Sorumlulukları

1- Görevli bulunduğu saatlerde görev alanında bulunan Başkanlık binasını, Eğitim Kültür salonunu, bulunduğu binayı ve çevresini hırsızlığa, sabotaja, yangına ve vb.olaylara karşı korumasını sağlamak.

2- Olağanüstü durumlarda üstlerine bilgi vermek.

3- Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek

4- Direkt olarak Güvenlik ve Raporlama Servis Amirine bağlıdır

5- Görev ve sorumluluklarım yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri

yürütmekten Müdür ve Güvenlik ve Raporlama Servis Amirine karşı sorumludur.

 

Aranan Özellikler:

1. Lise ve dengi meslek lisesi mezunu

2. Güvenlik konusunda eğitimli

3. Toplam kalite anlayışına sahip

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Ruhsat Memuru

MADDE 21­

Görev ve Sorumlulukları

1. İşyeri ruhsatı alacak vatandaşlara form vermek.

2. İşyeri açma ve çalıştırma müracaatı dosyalarını kontrol ederek teslim almak

3. Umuma mahsus yerlerin mesul müdürlük müracaatlarını kontrol ve kabul işlemlerini

yapmak

4. Gıda sicil belgesi düzenlemek

5. Gayri sıhhi müessese komisyon raporlarının yazılımını hazırlamak

6. Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma mahsus yerlerin ruhsat yazılımlarını hazırlamak

7. Sıhhi işyerlerine ilişkin işyeri açma ve çalıştırma ruhsat1arı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak

8. Hafta tatil ruhsat müracaatlarını kabul ederek gereğini yapmak

9. İşyerleri için yazışmaları yapmak.

10. İşyeri sahiplerinin müracaatlarını kabul ederek gereğini yapmak

11. İşyerlerinin açma ve çalıştırma ruhsatlarının arşivleme işlemlerini yapmak

12. İşyerlerinin süreli ve süresiz kapanışı yapılan işlemlerini takip etmek

13. Denetlenen esnafın arşivleme işlemlerini yürütmek

14. Servise gelen ve giden evrakların kaydını tutmak ve muhafaza etmek

15. İşyeri kontrol komisyonu ile ilgili iş ve işlemleri yapmak

16.24 saat açık kalma talepleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak

17. Ruhsat memurluğunu ilgilendiren kanun ve tüzükleri takip etmek

18. Müdürlük tarafından verilen emir ve görevleri yerine getirmek

19. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek

20.Direkt olarak Müdür' e bağlıdır

21. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten

Müdür ve Ruhsat Büro Amirine karşı sorumludur

İşyerleri Denetim Ekibi

MADDE 22­

Görev ve Sorumlulukları

1. Gayri sıhhi denetim ekibi yapılan denetimler esnasında son tüketim tarihi geçmiş ve             bozulmuş gıda maddelerini bir tutanakla imha edilmek üzere Belediyemizin yediemin   deposuna teslim edip belli bir süre geçtikten sonra toplanan gıda maddelerini uygun bir ortamda      zabıta memuru, gıda teknikeri, belediye tabibi ile müştereken tanzim ettikleri imha tutanağı ile imha edilmektedir. İmha tutanakları imha dosyasında muhafaza edilmektedir. Belediye

encümenine havale edilen zabıt (tutanakların) sonuçlarının uygulamasını yapar.

2. Sıhhi denetim ekibi umuma açık işyerlerinin rutin denetimler yapılarak genel temizlik,         işyeri açma ve çalışma ruhsatı, emniyet ruhsatı, açılış kapanış saatlerine uyup uymadığı, 50 adet         kitabın kitaplıkta olup olmadığı, günlük gazetenin ve işletmede sigara içilen yerin ayrı bölmede           olup olmadığı v.b. gibi denetim formundaki maddeleri inceler

3. Kaymakamlık makamından havaleli gelen mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet gösteren      umuma açık ruhsatsız işyerlerine mühürlemeye hazırlanması için yazı ile         tebligat           yapılarak 24    saat süre verilip ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilecek. İlçe Emniyet        Müdürlüğüne işyeri mühürlendiğine dair cevap yazısı yazılacak

4. Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerine ait zabıt (tutanaklara) belediyemiz encümenine havale         edip karar uygulamasını yapar.

5. Direkt olarak Müdür'e bağlıdır.

6. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri          yürütmekten   Müdür ve Ruhsat Büro Amirine karşı sorumludur

 

 

 

 

 

8

 

A-Huzur-Esenlik-Düzen ile ile ilgili Görevler ve Yasaklar

MADDE 23­-

1-      Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.

2-      Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

3-      Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.

4-      Resmi bayramlarda iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak,

5-      Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.

6-      Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenlerhakkında gerekli işlemleri yapmak.

7-      02.01.1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa gore belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

8-      Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine gore korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonar bulana verilmesini sağlamak.

9-      25.04.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun ve bu Kanuna gore çıkarılan 31.07.2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.

10-   23.02.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri

_

_

Çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim

konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek

11-   Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

12-   30.06.1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binalan İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek           Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11.08.1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

13-   26.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat  görevlilerine yardımcı olmak.

14-   31.08. 1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlanna yardımcı olmak,

15-   24.06.1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalannı yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.

16-   15.05.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

17-  11.01.1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine gore, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kulandırrmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak,

18-  14.06.1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsadarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14.07.2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Ça1ışma Ruhsatlarma ilişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili

19-  05.12.1951 tarihle ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kasetd, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, Pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyaleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

20-  21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna gore belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

21-  13.03.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

22-  Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

23-  Savaş ve olağan üstü hallerde yangın, deprem, su baskını gibi hallerde zaman kaybına tabi olmaksızın ev, dükkan ve müesseselere girmek.

24-  Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,

25-  Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,

26-  Belediye emir ve yasaklarına aykırı davranışları sebebi ile haklarında yasal işlem yapılmak üstenen fakat bu isteğe direnen, kimliğini açıklamak istemeyen kimseleri polise bildirmek.

27-  Zabıta Müdürlüğü; kanun ve yönetmeliklerin verdiği kontrol, cezalandırma, sanat ve ticaretten men, yıktırma ve bilumum men ile ilgili yetkili mercilerin kararlarını Belediye Başkanı adına uygulamak.

28-  Kapalı olması gerekirken açık olduğu tespit edilen yerlere girmeye, mevzuata aykırı davranan ilgililer hakkında tutanak düzenlemeye,

29-  Belediyenin Zabıta Yönetmeliğinde yer alan görev ve hizmetleri yerine getirmik,

30-  Yol, su kanalizasyon gibi tesislerdeki arızalar görüldüğünde, haber alındığında ilgililere bildirmek.

31-  Dükkan ve binaların sokak üzerindeki yüzlerine, sokak üzerindeki yüzlerine, sokağa dikey olarak ilan, reklam tabelası asması, 2,5 m yükseklikten az perde güneşlik, saçak, siper yapmak, tretuar üzerine her türlü işaret levhası, reklam panosu dikmek, işyerine ait levha asmak, bahçelerden sarkan ağaç dullarının 3 m.den aşağı ve komşu bahçesine, sokağa sarkmasına meydan vermek.

32-  Dükkanlarda satılmak üzere veya numune olarak bulundurulan her nev'i maddelerin üzerine fiyat ve cinsini nevini gösterir bir etiket konacak ve bunlarda yazılı fiyattan fazlası istenmeyecektir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki Kanunda ön görülen idari yasa cezaları uygulanır.

33-  Ölçülerin, ölçüler yönetmeliğindeki şekil ve vasıflara haiz bulunmaları şarttır. Bu ölçülerin temiz tutulması mecburidir. Dükkan, mağaza ve satış yerlerinde kanunda yazılı olsun ölçülerden başkası veya ilk ve yıllık muayenesinin yapılmamış, damgalanmamış ve doğru olmayan ölçüleri bulundurmak yasaktır.

34-  Yol, meydan, Pazar, iskele ve köprü gibi umuma mahsus yerler ile işhanları, pasajlar ve toplu dükkanların bulunduğu çarşılar gibi umumi yerlerin giriş çıkış, koridorlar, merdiven ve merdiven sahanlıkları gibi ortak kullanım alanlarını dükkan ihdası veya seyyar satıcı ikamesi suretiyle veya herhangi bir şekil ve maksatla işgal etmek,

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35-              Sokak , park ve yeşillikler içerisinde tasmasız kopek gezdirmek ve pisletmek yasaktır. Tehlike arz eden hayvanları (Pitbull, Bull-terrier, Kangal v.b.)tasmasız ve ağızlıksız gezdirmek, böyle hayvanları vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, bulvar, park. sinema. konferans salonları, tiyatro, toplu taşıma araçları, okul gibi yerlere sokmak, aşısız ve kayıtsız hayvan bulundurmak, sahipli köpekleri kısırlaştırmamak, üretimi ve satışı yasak olan hayvanların (Pitbull, Bull-tenier) üretim pazarlamasım yapmak, hayvanları dövüştürmek, sokaklara terk etmek,

36-   Hayvanları dövmek, eziyet etmek, hayvan oynatmak ve dövüştürrnek yasaktır.

37-  Her türlü tamirat yapma, nakliye, taşıma ve boşaltma işlerinde saat 07 .00' den (Pazar günleri saat 10.00 ) evvel ve gece saat 21.00 den sonar gürültü çıkarmak.

38-  Halkımızın vicdani ve dini duygularım suistimal ederek (dilencilik yapmak, ışık ve kavşaklarda mendil, çiçek, çiklet vb. ürün satmak, cam silmek) haksız kazanç elde etmek, (5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili  hükümlerine göre işlem yapılır.)

39-  Otobüs duraklarımn önlerine araç park etmek,

40-  Büyük tonajlı kamyon ve tırlann sokak aralarına park etmeleri izin vermemek,

41-  Belediyeye ait yaya yollarını, asfalt, karo taşlarını, bordür taşlarını, kırmak, bozmak, tahrip etmek ve sıcak asfalta girerek vasfinı bozmak.(yapılan hasar aynca hesaplanarak tahsil edilir.)

42-  Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak atık veya fena koku neşredecek maddeler atmak ve dökmek, kanalizasyon - kanal temizliği ve kanal bağlantısı için ruhsatsız baca açmak ve kazı yapmak, su bağlantısı için izinsiz kazı yapmak, kana1izasyon ve su borusunu kırmak, zarar verenler hakkında yasal işlem yapmak.

43-  Parklarda her türlü motorlu taşıt ve bisiklet ile gezmek yasaktır.

44-  Belediyeye ait yolarda ve parklarda, Kamuya ait ağaçların dallarını koparmak, kesrnek, Park ve bahçelerde tahribat yapıp, çocuk oyun araçlarına, bank ve benzeri şehir mobilyalarına zarar vermek ya da zarar verecek şekilde kullanmak yasaktır.

45-  Dinlenme parklarında halkı rahatsız edecek şekilde her türlü oyun oynamak, alkollü içki içmek veya içirmek, hayvan otlatmak, huzur ve sükunu bozacak şekilde davramşlarda bulunmak yasaktır.

46-  Bahçe ve arsalardan Cadde ve Sokaklara doğru uzanan ağaç dalları yaya trafiğini engellemeyecek şekilde en az 2.5 metre yükseklikten sahipleri tarafından gerekli önlem alınarak budanacaktır.

47-  Komşu parsel veya evlerin üzerine dalları geçen ağaçların dalları budanacaktır.Yapmayanlar hakkında yasal işlem yapılmakla birlikte budama işlemi Belediyece yapılıp masrafı ilgilisinden tahsil edilecektir.

48-  Cadde, Sokak ve meydanlarda (park, Yeşil alan ve boş alanlar) mangal, ateş yakma, çöp gibi atıklar atmak yasaktır.

49-  Boş arsaların cadde veya sokaklara bakan yüzeylerini duvar veya paravanla çevirmernek.

50-  Belediye iznine tabi ve sezonluk olan kavun, karpuz ve narenciye sergilerini sezon sonunda kaldırmamak. (Süre bitiminde kaldınlmayan sergi Belediye tarafından kaldınlıp yapılan masraf sergi sahibinden tahsil edilir.)

51-  Yolları, meydanları ve sokakları gerekli izni almadan kapatmak, işyerlerinin önünde oturarak gelip geçişi engellemek.

52-  Yerleşim yerlerindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, mahzen gibi çukurların üstünü açık bulundurmak,veya etrafını çevirmernek, gerekli tedbirleri almamak, tarla, bağ ve bahçelerde bulunan kuyularda, içlerine insan ve hayvan düşmesine engelolacak şekilde güvenlik önlemlerini almamak,

53-   Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve yollarda bulunan trafik levhalarına riayet etmemek,

54-   Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğini sağlamamak,

55-   Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştıncı tedbirleri almamak.

56-   Her türlü taşıt araçlarıyla seyir halinde iken bilerek veya kasten vatandaşlar üzerine su,çamur vb. sıçratmak.

57-   İlçe içerisinde yanıcı, patlayıcı madde taşıyan araçların park edilmesi veya doldurma boşaltma yapması,

 

 

 

11

 

58- İşyeri ön ve yan cephelerine satışa arz edilen ürünleri asmak, teşhir etmek.

59Gramaj ve fiyatları ile ilgili kurumlarca tayin ve tespit edilmiş. tartılarak satışı yapılması gerekli

bulunan malların satışı ile uğraşan işyerleıinde gram taksimatlı terazi bulundurmamak ve tartarak

vermeyenler hakkında yasalışlem yapmak

60-Binaların ortak kullanım alanlarını, kat malikleri kurulundan izin almadan her ne şekilde olursa olsun

kullanmak veya işgal etmek.

61- Mesken ve işyerlerinin cadde veya sokağa bakan cephelerine konulan tente, saçak veya siperlerinin

emsallerinden geniş; yükseklikleri ise 2.50 metreden az olamaz. (Belediye bu tip uygulamalar için

standart ihdas edebilir).

62-Belediye İlan ve Reklam Yönetmeliğine uymamak,

63- Şehrimizden geçen yüklü kamyonların kasalarını bıranda ile kapatmamak

64-Cadde, sokak ve yürüyüş yollarında halkın gelip geçmesine mahsus yerler ve yaya kaldınmları,

işyerleri veya vatandaşlar tarafından her ne sebeple olursa olsun işgal edilemez.

65-Bina altlarındaki ticarethanelerin ön ve yan çekme mesafeleri (müşterek kullanım alanları)

kat maliklerinden muvafakatname alarak ve Belediye Başkanlığından izin alınıp geçici olarak işgal

edilebilir.

66- Açığa; fena koku neşredecek ve etrafı kirletecek deri, gübre, paçavra, vs. sermek, dökmek ve

kurutmak,

67- Binaların meydan, cadde veya sokağa bakan balkon, teras veya cephelerine görüntü kirliliğine

sebebiyet verecek, şehir estetiğini bozacak veya tehlike aratacak nitelikte her türlü malzeme, eşya vb.

koymak veya asmak.

68-Kümes, ahır ve ağıl Hayvanlarını Cadde ve / veya Sokaklarda gezdirrnek, bırakmak, bu yerler

ile park, bahçe, camii avlusu çamlık ve mezarlık gibi yerlerde otlatmak, umumun kullanımına

açık yerlerde barınak veya Kulübe yaparak hayvan bakılmasına izin verrnemek,

69-Meskun mahal içerisinde büyükbaş, küçükbaş hayvan ve kümes hayvanı bulundurmak, barınak

yapmak, şehir içerisine sokanlan engellemek.

70- Yaya yolu, yol, köprü, üst geçit vs. yerlerde yün, halı, kilim kurutmak, paspaslan temizlik amacı ile

yola atmak, kötü koku yapacak maddeleri dökmek, sermek.

71- Asfalt yol ve kaldınm üzerinde araç, halı ve her türlü eşya yıkamak.

72- Binalann caddelere, meydanlara bakan yüzlerindeki kapı, pencere, balkon ve teras ile ön

bahçelerinde çamaşır, halı, yatak, yorgan, çarşaf vs. eşya asmak, kurutmak, iki bina arasına ip çekerek

çamaşır asmak.

73- Apartman, bina ve işyerlerinde oturan kat malikleri veya kiracıların mesken veya işyerinde

oluşan her türlü arızayı (su akıntısı, pis su ve kanal sızıntısı, yağmur oluğu akıntısı vs.) gidermemesi.

74- LPG tüpü perakende satış yerinde, yetkili idarece belirlenenden fazla miktarda (1 büyük, 1

küçük boş tüp) boş ve dolu tüp bulundurmak.

75- Her ne suretle olursa olsun, Belediyece dikilmiş ağaçların budamnası, kesilmesi, kaldınlması

yasaktır. Yetkili orğanlann vereceği raporlar doğrultusunda zarar gören veya kesilen her ağaç

için idari ceza uygulanır.

76- Apartman ve işyerlerinin ortak kullanım alanlarında bulunan ağaçların kesilmesi veya kaldınlması

izne tabidir. Yönetici karar defterine işlenen karar ile Belediyeye müracaat edilir. İzinsiz kesilen veya

kaldınlan her ağaç için düzenlenen raporu doğrultusunda arasında idari ceza uygulanır.

77- Vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak şekilde meskun mahal içerisinde

cadde, sokak ve meydanlarda araç üzerinde LPG tüp bulundurarak park edilemez ve satış yapılamaz

78- Gıda maddeleri satışı yapılan, bakkal, ev ve marketlerde vb. işyerlerinde LPG tüplerinin satışı

yapılamaz

79- Seyyar olarak açıkta (teneke, tanker vb.) akaryakıt ve LPG dolumu yapılamaz

80- LGP tüp gaz irtibat bürolarında boş dahi olsa tüp bulundurmak ve satış yerlerinde kanunen

belirlenen miktardan fazla tüp bulundurulamaz.

81- İşhanı, kapalı çarşı ve pasaj gibi binaların ortak kullanım alanları; dükkan ihdası veya seyyar satıcı

ikamesi suretiyle işgal etmek ve ettirmek.

 

 

12

 

B- Imar Uygulamaları İle ilgili Görevleri ve Yasaklar

MADDE 24-

1-      Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

2-      2- 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sımrları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarım ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarımn sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttımlak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.

3-      20.07.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

4-      20.07.1966 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz defıne arayanları ilgili mercilere bildirmek.

5-      Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ve veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular.

6-      Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular.

7-      Konut, bina, köprü, yol vb. alt ve üst yapıların tamiratı, tadilatı, yenilenmesi, yıkımı veya doğal bir afet sonucunda ortaya çıkan atıkların moloz dökme ve depolama alanları dışına atılması,

8-      Her türlü inşaat, tamirat atıklarını ve molozlarını Belediyece tarif edilen yerlerin dışında yollara, tretuvarlara ve arsalara dökmek ve bırakmak, yollara dökerek taşımak yasaktır. Dökülen malzemenin döken tarafından tekrar kaldırılması sağlanır. Ayrıca bir defa malzeme dökerek ceza alan aracın tekrar yasağa uymaması halinde ceza ikiye katlanarak uygulanır.

9-      İnşaatlara gri zemin üzerine siyah yazı ile en az 50-70 ebadında levha asılır. Bu levhada malsahibi sorumlu kişinin kim olduğu, inşaattın fenni ve teknik vasfı, ruhsat tarihi belirtilir.

10-   Belediye kanunu ve imar kanununda bahsi geçen her türlü yapılar ve tamirler belediyeden ruhsat alınmadan veyahut alınan ruhsatnameyi aykırı olarak yapmak ve yaptırmak yasaktır. Tespit tutanağı tanzim edilir, ayrıca teknik olarak tekrar incelenmek üzere İmar Müdürlüğüne tevdi edilir.

11-   Yeni yaptırılan yapıları kanunların emrettiği veçhile yapı kullanma izin belgesi almadankullanmak yasaktır.

12-   Yollar, meydanlar, caddeler ve sokaklar üzerendeki yeni inşaat tadilat ve tamirleri ile yıkım ve hafriyat esnasında belediyeden işgaliye izni alınarak etrafına tahta perde çevirmeleri ve gereken emniyet tertibatının alınması mecburidir. Etrafa duman ve toz saçılması ve yol üzerine yapı malzemesi ve moloz atılması yasaktır.

13-   Kum ve kireç gibi şeyler doğrudan yapı içine dökülecektir. Bunların müsaadesiz dışarıya dökülmeleri veya yol üzerine yığılmaları yasaktır.

14-   Yapıların her neresinde olursa olsun gelip geçenlere ve yollara zarar verecek çöküntü, yıkıntı veya bunlann olacağını gösteren bir hal olursa doğacak tehlikenin önüne derhal geçmek için yapı sahipleri veya içinde oturanlar gerekli tedbirlerİ almaya ve bu iş bitinceye kadar geçenleri ikaz etmek üzere bir işaret koymaya mecburdurlar.

15-   Yanan yapıların enkazını kaldırmak yanmayan yerlerin tehlikelerini gidermek ve kuyu mahzen, sarnıç kabilinden çukurların üstlerini kapatmak, arsalarını temizletmek çevirmek gibi zaruri şeyleri en kısa zamanda yaptırmaya sahipleri mecburdurlar. Zelzele gibi olaylardan yıkılmış olan yerler hakkında da bu maddenin hükmü geçerlidir.

16-   Yollarda ve meydanlarda belediyenin izni olmadan çukur açmak ve her ne maksatla olursaolsun yeri kazmak yasaktır. Bu gİbi işler yolların en tenha zamanlarında yapılacak ve gündüzleri münasip bir işaret konulacak, geceleri de ışık yakılacaktır. Ayrıca Belediyeden izin alınıp, harcıda yatınlmış olacaktır. Aksine hareket edenlere idari para cezası ile işçilik dahil masrafları hesaplanıp cezaya dahil edilir.

 

 

13

 

17-  Yapılarda geceleyin iş kanununa uymak ve belediyeden izin almak şartıyla çalışabilir.

18-  Her türlü yıkımlarda etrafı rahatsız edici toz  ve toprakların etrafa yayılmasına mani olacak tedbir almak.

19-  Binaların meydan, cadde veya sokağa bakan balkon, teras veya cephelerine görüntü kirliliğine sebebiyet verecek, şehir estetiğini bozacak veya tehlike yaratacak nitelikte her türlü malzeme, eşya veya öteberi koymak veya asmak.

20-  Binaların, ortak kullanım alanlarım kat malikleri kurulundan izin almadan her ne şekilde olursa

olsun kullanmak veya işgal etmek.

21-  Mesken ve İşyerlerinin cadde ve sokağa bakan cephelerine konulan tente, saçak veya siperlerinin genişleyerek emsallerinden geniş, yükseklikleri ise 2.50 metreden az olamaz. Belediye (bu tip uygulamalar için satandat ihdas edilebilir.)

22-  3194 sayılı kanunun 32,34,39,40,41 ve 42. inci maddeleri ile ilgili işlemlerin yapılması,

23-  Ruhsatlı binaların İşçi sağlığı ve güvenliği tüzüğüne uygun olarak gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak,

24-  Ruhsatlı ve yeni yapılan binaların,cephelerinin inşaat sundurmalarını Yola,Caddeye ve insanlara

zarar vermeyecek şekilde kapatılmasını sağlamak,

25-  İmar Kanunu ile ilgili tebligatların ve yaptırımların sağlanması,

26-  Mesken ve İşyerlerinin Sokağa bakan cephelerine izinsiz Tente,(sundurma), Güneşlik yapmak,

27-  Ruhsatlı binalarda İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğüne uygun olarak gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasının sağlanması,

28-  İmar Kanunu ile ilgili tebligatların ve yaptırımların sağlanması,

29-  Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların

çevrilmesinin sağlanması,

 

C-Gıda. sağlık ve üretim Yerleri ile ilgili Görevler ve Yasaklar MADDE 25­-

1-      24.04.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27.05.2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

2-      Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

3-      İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin 1 fıkrasının (b) ve (c) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

4-      Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş,kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin listeği ve raporu üzerine imha eder,

5-      Ev, apartrnan ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve

atıklarının eşelenmesini önlemek.

6-      Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve

bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz

hale getirilmesine yardımcı olur.

7-      5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgi tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.

 

 

 

14

 

8-      09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan      sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

9-      08.05.1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre   bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafina yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

10-  3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

11-  Belediyeden izin almadan, hayvan sağlık belgesi (menşei şahadetnamesi) ve hayvan sağlık raporunu ibraz etmeden, hayvanları şehre sokmak veya bunları şehrin içinde bir yerden bir yere götürenleri engellemek.

12-  Belediyeye kaydı olmayan, veteriner karnesi bulunmayan kedi, köpek vs. hayvan  bulundurmak

13-  Belediyeye kayıt yaptınlmış ve veteriner karnesi olsa dahi, etrafı  rahatsız edecek şekilde kedi,

köpek beslenmesi yasaktır.

14-  Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanları ilgili kurumlara bildirmemek, hayvan leşlerini uygun şekilde gömülmesini sağlamak.

15-  Şehir içerisinde arı besiciliği yapılması yasaktır.

16-  24.06.2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri

içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

17-  İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınlann ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda Üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

18-  a) Menşei belli olmayan (ilk ve son kullanma tarihi, parti no, gıda sicili, TSE belgesi, imalatçı adresi ve etiketsiz) gıda ürünlerinin satılması.

b) Satışa arz edilen malların miadı sürekli control edilecek, işyerinde miadı dolmuş mallar kesinlikler satışa arz edilmeyecektir. Tespiti halinde toplanıp bir tutanakla imha edilir. (Son kullanma tarihi geçmiş veya bozulmuş sağlıksız gıda maddesi satmak.)

c) Köfte, döner, kokoreç vb. Gıda maddelerinin açıkta ve seyyar olarak teşhir ve satışı yasaktır. Bu

gibi mallar müsadere edilerek ilgili birime sağlık açısından tahlili gönderilir. Sağlığa zararlı ise

imha edilir. İş yerlerinde satışa sunulan köfte, kokoreç, döner ve her türlü yemeklerin günlük

olarak yapılıp satılması zorunludur.

19-  Otobüs firmaları kanalı ile et ve et ürünlerinin nakli kesinlikle yasaktır.

20-  Seyyar dönercilik yapılması ve açıkta gıda maddesi satılması yasaktır.

21-  Mezbaha veya et kombinası dışında her türlü hayvan kesimi yasaktır. Mezbaha harici kaçak

damgasız kesilen yakalanan etler Belediye veterinerine muayene ettirilerek raporda sağlığa zararlı

olanlar imha edilip sağlığa zararlı olmayanlar encümenin tayin edeceği düşük fiyattan halka

satılarak parasının belediyeye irat kaydedilip aynca kesim yapan damgasız et satan hakkında

kanuni işlem yapılır.

22- Kurban etlerinin ücret karşılığı kasaplar dışındaki işyerinde veya seyyar kasap olarak kıyma

çekilmesi. .

23- Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.

24- Belediyenin tespit ettiği yerlerden hariç hayvan satım kurbanlık satışı yasaktır.

25- İlçe dışında kesilmiş halde raporsuz ve mühürsüz olarak getirilen etlere Belediyece el konulur.

veteriner hekimliğince verilen rapora göre Encümen kararı ile sağlıklı olan etler halka

düşük fiyattan satılır.

 

 

 

 

 

15

 

26- Her ne suretle olursa olsun yerleri kirletmek, tükürmek, çevreye çöp, süprüntü, kağıt, meyve artıkları,

yemiş kabukları veya kutu, teneke, şişe vs. atmak, dökmek yasaktır.

27- Konut işyerleri veya bunların bahçelerinde hayvan besleyerek etrafın huzur ve rahatını bozmak,

(5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümleri

saklıdır.)

28- Açık kömür dökmek ve satışı yapmak yasaktır.

29- Binalardan dışarıya her türlü atıksu ve pis suların, akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak,

yağmur suyu borularını tabana kadar indirmernek veya tamiratını yapmamak, binalardan dışarıya etrafı rahatsız edici şekilde soba borusu çıkarmak, duman is vb. şekilde etrafı kirletmek, binalarda her türlü temizlik, boya, tamirat ve tadilat işlerinde etrafı ve gelip geçenleri rahatsız etmemek için lüzum1u koruyucu tedbirlerin alınması mecburidir.

30- Vidanjör veya benzeri bir taşıma aracı ile taşınarak fosseptik ve diğer endüstriyel atık suların arıtma

yapılmaksızın alıcı ortama verilmesi,

31-Evsel ve Endüstriyel nitelikli atık suların alıcı ortama deşarjlarında uyulması gereken Kurallara

uymayarak deşarj standartlarının ihmali ve yerleşim birimlerine bırakılması ve uygunsuz deşarj

edilmesi,

32- Şehir içinden geçen derelere uygunsuz atık su deşarjı ve katı atık atılması,

D- Trafıkle ilgili Görevler ve Yasaklar

MADDE 26-

1- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir

alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar

hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

2- Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü

servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve

güzerğahlarını denetlemek.

3- Kullanılmaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ve bunların mütemmim cüzlarını

sokağa veya kamuya ait sair yere bırakmak yasaktır.

4- Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve

benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak

5- Kanunlarla belediyelere verilen trafık görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri

yürütmek,

6- Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus

yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önlemeye,

7- Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.

8- Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.

9- Yetkili organlar tarafından dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.

10- Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus

yerleri ve yaya kaldırımlarmı işgallerini önlemek.

11- Belediye otobüs duraklarına, özürlü araçları için ayrılan park yerlerine, yaya yol üzerine ve yol

kavşaklarına park yapmak.

12- Yaya yol üzerine ve trafiğe kapalı olan yerlere izinsiz araç, motosiklet bisiklet gibi araçlarla girmek

ve park yapmak.

13- İtfaiyeye ait yangın muslukları, Belediye araçlarının su aldığı depoları engelleyecek şekilde buralara

park etmek.

14- Belediye denetimli toplu taşıma araçları haricindeki; köy minibüsleri, şehir içi servis araçları gibi

araçların şehir içerisinde yolcu almaları, yolcu indirmeleri ve izin verilen yer dışına park etmeleri.

15- Yollarda ve meydanlarda her ne suretle olursa olsun toplanarak gelip geçmeyi güçleştirmek yasaktır.

16- Boya gibi gelip geçenlerin üstlerini kirletebilecek şeylerle veya görünüşü, kokusu fena olan her türlü

eşyanın araçlarda veya elde açık olarak taşınması yasaktır.

 

 

 

16

 

17- Caddelerde, kaldınm üzerlerinde, oto galeriler ve işyerleri önünde araç yıkamak yasaktır.

18- Turist taşıyan tur otobüsleri cadde ve sokaklara park etmeyecek otobüsler müşterilerini boşalttıktan

sonra Belediyece gösterilen yerlere park edeceklerdir.

19- Araç kiraya verenler (rent a carlar vs. ) belediyeden aldığı ruhsattaki belirtilen yerin haricinde araç

park etmeyecektir.

20- Trafik Komisyonu Kararları ile belirli saatlerde trafiğe kapanan caddelerde araç bulundurmak, araç

park etmek, her çeşit bisiklet dahil araç kullanmak yasaktır.

21- Şehir dahilinde seyreden bilumum taşıt araçlarının seyirleri halinde vasıta kullananların, tedbirsizlik ve dikkatsizlik veya kasıtlı olarak yollardaki su birikintileri ile çamurları yollardan veya tretuvarlardan geçmekte olan şahıslar üzerine sıçratmak suretiyle halkı rahatsız etmeleri yasaktır.

22- Yaya kaldırımlarına veya caddelere yazılı ve görsel levha konulmak suretiyle veya başkaca bir

malzeme ile işgal edilmesi yasaktır.

23- Park yasağına uymayıp trafiğin akışına engel olan veya kaldırım üzerine park ederek gelip geçişi

engelleyen araçlar,

24- Şehir içindeki otobüs duraklarına araç park edilmesi, parkomat alanları dışında beyaz çizgilerle

belirtilen alanlara araç park edilmesi yasaktır.

25- Otobüs ve dolmuşlarda yolcuları rahatsız edecek ve iğrendirecek şeyler yapmak, şarkı söylemek,

yüksek sesle konuşmak ve her ne suretle olursa olsun gürültü etmek, gazete vs.satmak yasaktır.

26-Elde taşınacak küçük ve temiz şeyler müstesna olmak üzüre büyük kirli, kokulu veyahut yolculara

zarar verecek, rahatsız edecek şekilde ve mahiyette eşya ile yolcu araçlarına binmek yasaktır.

27- Otobüslerin ve dolmuşların mecburi ve ihtiyari olarak duracakları yerler belediyece tayin edilir.

Durakların haricinde arabaların, bir mecburiyet olmaksızın durdurulması ve yolcu indirip bindirmesi

yasaktır.

28- Bir araç hareket halindeyken üzerindeki eşyanın bir kısmı veya tamamı yola dökillürse bunlar en kısa

zamanda kaldınlacak ve kaldırılmadan yola devam edilmeyecektir. Ayrıca araçlardan cadde ve

sokaklara çöp vs atmak yasaktır.

29-2918 sayılı Karayolları Trafik kanunu, Taşıma kanunu ve 237 sayılı Taşıt kanununun,5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyelere verdiği yetkilerle ilgili düzenlemeleri, Büyükşehir Belediyesinin Toplu Taşıma Araçları Çalışma Yönetmeliği ve diğer ilgili yönetmelikle hükümleri araç sürücüleri tarafından yerine getirilmemesi,

30- Otobüs duraklarının önlerine araç parketmek

31- Trafiği tehlikeye sokacak şekilde hızlı seyretmek,

32- Trafık levhaları ile diğer kent aksesuarlarının trafık kazası neticesinde zarar görmesi halinde işçilik

dahil masraflar hesaplanarak Belediyece tahsil edilir.

33- Caddelerde,kaldırım üzerlerinde, oto galeriler ve işyerleri önünde araç yıkama yasaktır.

E-Umumi ve Umuma Açık Görevler ve Yasaklar

MADDE 27-­

1- Umuma açık yerlere girmeye, burada gerekli kontrolleri yapmaya, sahip veya işletenlerinden

kontrol konusu ile ilgili bilgi almaya, belge istemeye ve haklarında tutanak düzenler.

2- Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi ve havayı kirletenlere, pazar ve panayır

yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında

gerekli yasal işlemi yapar.

3- Belediyemiz sınırlarının umumi ve umuma açık yerlerinde halkın huzur, güven, rahat, emniyet

ve selameti ile ilgili aşağıdaki fiil ve hareketlerde bulunmak yasaktır.

4- Umuma açık eğlence yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, kamu binalarında, cadde, sokak,

yol, meydan, genel taşıt araçları ve kamuya açık diğer yerlerde; yere tükürrnek, sümkürrnek, buralara

izmarit, kağıt mendil, peçete, kuruyemiş kabuğu ve her türlü kirletici maddeleri atmak, halkı

tiksindirecek ve sağlığını bozacak eylem ve davranışlarda bulunmak, bu gibi yerlere kirli, kötü kokulu

ve iğrendirici kıyafetle girmek.

 

 

 

 

17

 

5- Umumi bahçelerde, parklarda ve Cami alanlarında aşağıdaki;

a) Çimenlere ve çiçek tarlalarına basan,

b) Fidanları çiçekleri koparmak kesen, çıkartmak varsa meyvesini koparan

c) Girmesine müsaade edilen hayvanlara zarar yaptırmak,

d) Bu yerlerde bulunan eşyaları bozmak, kirletmek, yerinden oynatarak üzerine çizgi vs. yapan,

e) Bahçe ve parkIara kağıt parçası, yemek artığı, şu veya bu atarak kirleten,

f) Havuzlara girmek veya hayvan sokmak, bir şey atmak veya buradaki balıkları tutan,

g) Belediyece konulmuş olan kanepelerden başka yerlere oturan,

h) İçki içen,

i) ParkIarda yüksek sesle şarkı söylemek, teyp, radyo, pikap çalan

j) Çamaşır yıkamak, sermek, öteberi temizleyerek, silen,

k) Beyanname ve ilan yapıştırmak. (beher ilan için)

I) Yaş veya kuru odun veya çalı toplayan

m) Sergi kurmak veya her ne suretle olursa olsun yiyecek ve içecek satmak

n) Motorlu motorsuz her türlü taşıt araçlar veya hayvan ile yollarda gezmek, buralardan hayvan

geçiren,

o) Çocuk arabalarım ve bisikletler ile motorlu taşıtları, belediyece bunlara ayrılmış olan yerlerin

dışında dolaştıran,

p) Seyyar fotoğrafçı ve kundura boyacılarının bu gibi yerlerde faaliyette bulunmasını,

q) Umumi yerlerde yatak kıyafeti ve kılığı ile dolaşan, kişileri engellemek ve haklarında yasal işlem

yapmak.

6- Bina, abide, anıt, okul, sağlık ocakları, trafolar, cami, otobüs durakları, kamu ve özel işyerleri

vb. yerlerin yüzeylerini; tebeşir, yağlı boya, vb. ile karalamak, yazı yazmak, bozmak, şekil

çizmek ve buraları her ne suretle olursa olsun kirletmek ve tahrip etmek,

7- Park ve bahçelerdeki her türlü eşya, oyuncak vb. malzemeleri bozmak, kirletmek, yerinden

oynatmak, çizmek, kırmak, yazı yazanlar hakkında yasal işlem yapmak.

8- Kamuya ait çeşmelerden kaçak su kullanmak, bunları kırmak, bozmak ve zarar vermek, Cadde veya

sokaklarda hayrat çeşmelerinde araç yıkayanları engellemek, haklarında yasal yapmak,

9- Belediyece tayin edilmiş olanlar dışında, umumi çeşmelerden, tuvaletlerden ve havuzlardan motorlu motorsuz araçlarla veya hortumla inşaatına, evine su almak, bahçe sulamak, hayvan sulamak ve buralarda yıkanmak, her çeşit eşya, halı kilim ve taşıt yıkamak, buraları bozmak,

kırmak ve etraftarım kirletmek ve bunlara öteberi atanları engellemek.

10- Meskun mahal içerisinde at arabacılığı yapmak, at ve eşek besleyenyeleri engellemek.

11- Ağaçları, fidanları, çiçekleri koparmak, kesmek, budamak, bir şey monte etmek, zarar vermek.

12- Havuzlara girmek, hayvan sokmak, çöp atmak, parklarda mangal ve ateş yakmak(izin verilenler

hariç)

13- Park, bahçe ve yeşil alanlara motorlu, motorsuz araçla girmek ve park etmek.

14- Cadde, sokak, park ve meydanlarda kamuya açık alanlarda, belediyeden izin almadan

mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan, başkalarının ticarethane önlerini kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri, motorlu veya seyyar araç üzerinde veya elde satış yapmak suretiyle seyyar satıcılık yapmak yasaktır.

15- Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,

16- Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir

edilerek satışını önler,

17- Şehir içerisinde evinde ve bahçesinde, ağıl, ahır, barınak, kulübe, kümes vb. yerler yaparak kedi, köpek,kümes hayvanları ile büyük ve küçükübaş hayvan besleyerek çevre sağlığını tehdit edecek davranışta bulunarak komşusunu rahatsız edenler, bu hayvanları sokağa bırakmak, tek olarak veya sürüler halinde cadde ve/veya sokaklarda gezdirmek, park, bahçe, arsa, meydan, yeşil alan, abide avlusu, çamlık ve mezarlık gibi yerlerde otlatmak ve buralara bağlamak. (5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümleri saklıdır.)

 

 

 

18

F-Hava Kirliliği ile ilgi1i Görevler ve Yasaklar

MADDE 28­-

1-      İl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına uymamak, (Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü amacıyla),

2-      Bina ısıtma sistemlerinde (Kalorifer) kullanılacak olan yakıtlarla olmak üzere açık kömür ve

düşük kaliteli kömür yakmak, kalitesiz kömür kullanmak,

3-      Hava kirliliği yönünden standatrlara aykırı emisyona neden olan maddelerin (prina, evsel atık, naylon, tezek, kablo, tekstil atıkları, boya atıkları, tıbbi atıklar, kömür torbaları, kauçuk, yağ) mesken ve işyerlerinde yakılması, bu cezai sorumluluk,toplu ısıtılan konutlar ve işyerlerinde yöneticiye, ferdi ısıtılan konutlarda ise konutu veya işyerini kullanana verilir.

4-      Bina ısıtma sistemlerinde (kalorifer) kullanmak üzere açık kömür ve düşük kaliteli kömür yakmak, bu tür kömürleri depolamak ve satmak,

5-      Hava kirliliği yönünden standartlara aykırı emisyona neden olan maddelerin (evsel atık, naylon, tezek, kablo, tekstil atıkları, boya atıkları, tıbbi atıklar, kömür torbaları, kauçuk, yağ, vb.) mesken ve işyerlerinde yakılması, (Bu cezai sorumluluk, toplu ısıtılan konutlar ve işyerlerinde yöneticiye, ferdi ısıtılan konutlarda ise konutu veya işyerini kullanana verilir.)

6-      Kullanılan yakıtların menşei belgesinin, analiz raporunun, irsaliye ve faturasının kontrol için istendiğinde ibraz edilmemesi,

7-      Özel ve tüzel kişilere ait binalarda, kaloriferlerin belirlenen yakma saatlerinin dışında yakılması

8-      Kaloriferlerin ateşçi ehliyet belgesi olmayan kişilerce yakılması,

9-      Fanlı ve stokerli kazanı olan binaların baca filtresi yaptırmaması,

10-  Kaloriferli binaların apartman sahipleri ve yöneticilerinin kalorifer kazan kontrollerini ve

bakımlarını sürekli yapmamaları ve bacalarını her yıl temizletmemeleri,

11-  Kalorifer kazan1arımn alev ve duman borularımn haftada en az iki kez temizlenmemesi,

12-  Bacalarından kötü koku (Emisyon) çıkan ve gerekli önlemleri uyarıldığı halde almayan

Bina, site, iş hanı yönetimleri, işyeri ve apartman sahipleri ile yakmadan sorumlu kişilerin kurallara uymaması,

l3- Meskenlerden, dükkanlardan, mağazalardan, imalathanelerden ve diğer binalardan, komşularına

ve civarından geçenlerin sağlığına zarar verecek surette duman, toz, koku vb. çıkartmak yasaktır.

G- Gürültü Kirliliği ile ilgili Görevler ve Yasaklar

MADDE 29­-

1-      Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde

belirlenen standartlar üzerinde hoşnutsuzluğa meydan verecek derecede bağırıp, çağırınak ve her

türlü gürültü çıkarmak, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları, konutlar ve ulaşım

araçlarında gürültünün asgariye indirilmesi için gerekli önlemlerin alınmaması,

2-      Belediyemiz sınırları içinde, ses yükselticisi, megafon gibi (anons sistemleri) araçlar kullanılarak ve

darbeli düzenli veya düzensiz sesler çıkararak propaganda, reklam, duyum, tanıtım ve satış yapılması, ( Bu durumlarda ses cihazları müsadere(zor alım) edilir)

3-      Deniz ve kara araçları üzerine veya dükkan önlerine hoparlör koymak suretiyle reklam yapmak

yasaktır. Dükkan içerisine konacak hoparlör dışarıdan duyulmayacak şekilde ayarlanması şarttır. CD ve kaset satışı yapan işyerlerinde dışarıdan duyulacak ve rahatsız edecek şekilde müzik çalınması veya dış kısma hoparlör konulması yasaktır.

4-      Kişilerin huzur ve sükununu. beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde yönetmelikte belirlenen standartlar üzerinde gürültü çıkarılması, Fabrika, atölye, İşyeri, Eğlence yeri, Hizmet Binaları, Konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün asgariye indirilmemesi için gerekli önlemlerin alınmaması,

5-      Yükletmede taşınmada ve boşaltmada halkı rahatsız edecek derecede gürültü yapmak ve

yükleri yolları kaldırımları bozacak şekilde yukarıdan atmak yasaktır.

 

 

 

19

 

6-      Radyo, TV, Müzik Seti ve her türlü müzik aletlerinin, kamuya açık alanlarda halkı rahatsız

edecek şekilde çalınmasına izin vermemek,

7-      Motorlu araç ve Motosikletlerin korna veya ses çıkaran başka bir cihazın gürültüye neden

olacak şekilde çalınmasına izin vermemek,

8-   Yerleşim alanı içerisinde, İş makinelerinin (Kepçe, Kazıcı, Yükleyici, Ekskavatör, Beton yer,

Kompresör gibi araçların) halkı rahatsız edecek şekilde 07:00 - 19:00 saatleri dışında

çalıştırılması,

9-   Motorlu araç, motosiklet, korna veya ses çıkaran başka bir cihazın gürültüye neden olacak

şekilde açılarak çevreye rahatsızlık verilmesi,

10-  Radyo, TV, müzik seti ve her türlü müzik aletlerinin, kapalı ve kamuya açık alanlarda halkı

rahatsız edecek şekilde kullanılması,

11-  Bina içi ve dışı dahil olmak üzere konut alanlarında ve diğer gürültüye duyarlı alanlarda mekanik veya motorlu dikiş makinesi, matkap, testere, öğütücü, çim biçme makinesi, koşu bandı vb. araçların 19:00 - 07:00 saatleri arasında çalıştırılması veya çalıştırılmasına izin verilmesi,

12-  Parlayıcı, patlayıcı, maytap ,vb. şeyleri satmak, kullanmak, ateşlernek gibi benzeri faaliyetlerin

kamuya açık alanlarda, yollarda ve oturma alanlarında yapılması,

13-  Siren, düdük vb. olağanüstü durum aletlerinin kasten halkı rahatsız edecek şekilde çalıştırılması,

14-  Yerleşim alanı içerisinde gürültüye duyarlı faaliyet alanlarının (İbadethane, Hastane, Sağlık Merkezleri, Okul vb.) yakınında bitişiğinde, alt ve üstündeki alanlarda açık hava aktivitelerinin, mülki amirlerce belirlenen saatlerin dışında ve halkı rahatsız edecek ölçüde gerçekleştirilmesi,

15-  Ramazanda izinsiz davul çalmak yasaktır.

16-  Motorlu araç ve motosikletlerin üzerinde bulunan susturucu ve ses giderici parçaların

çıkarılması, çalışmaz hale getirilmesi,

17-  İşyerlerinde, ev ve ikamet alanlarında, parklar ve yollarda, deniz araçlarında, taksi vb. yerlerde

canlı veya cansız müzik yayını ile hangi saatte olursa olsun etrafı rahatsız edenlere, gürültü

yapan şahıslara idari para cezası uygulanır. Ticari işletmeler hariç. Kabahatler Md.-36) Ticari

işletmelere. Ayrıca idari para cezası uygulanır.

18-  Her türlü tamirat yapı, Nakliye, Taşıma, Boşaltma işlerinde hafta içi 07.00 (Pazar günleri saat

10.00) dan evvel gece saat 21.00 den sonra gürültü çıkarmak.

19-  Yaz saati uygulaması 21.00, kış saat uygulaması 20.00 den sabah 07.00 arası sonra çalışarak

yerleşim yerlerindeki vatandaşların rahat ve huzurunu bozan hareketlerde bulunan ve gürültü  yaparak, yüksek ses çıkaranları engellemek.

 

H- Görüntü Kirliliği ile ilgili Görevler ve Yasaklar

MADDE 30­-

1-      Gerçek ve tüzel kişilerin, kentin doğal ve kültürel değerlerini korumayarak, peyzaj bozucu, görsel kirlilik yaratıcı faaliyetlerde bulunmaları,

2-      Tıbbi atıkların torbaya konulmayarak gelişigüzel depolanması ve çevreye atılması,

3-      Sağlık merkezlerinde kontemine (mikrop bulaşmış nesne) iğne kutusuna atılması gereken

cam pastör pipeti, lamel ve kırılmış diğer cam atıkları, bistüri, iğne içeren diğer kesicileri, enjektör iğnelerini, batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıkları kontemine kutusuna atmayarak gelişigüzel yere bırakmak,

4-      Tıbbi atık kapları, taşıma araçları ve tıbbi atık konteynerler üzerine, gelişigüzel yazı yazmak,

afış yapıştırmak.

5-    Belediyenin belirlediği ilan-reklam panoları, bilboardları vb. harici yerlere, izinsiz her türlü

yazı yazmak, afış, ilan yapıştırmak, tabela asmak,

6-      İşyerlerinin ön kısmında yönetmeliğe uygun tabelaların dışında, kaldırım üzerinde, yolda veya direklerde tabela bulundurulması yasaktır. İkazlara rağmen kaldırılmayan tabelalar belediyece toplanır.

 

 

 

 

20

 

7-      Beldenin doğal ve kültürel değerlerini korumayarak. peyzaj bozucu, görsel kirlilik yaratıcı

faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin görüntü kirliliğine neden olmasına izin vermemek,

8-   Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görünen yerlere tente olarak hasır, çuval, bez vs. gibi

görüntü kirliliğine neden olan şeyleri asmak, takmak.

9-      Belde içerisinde hurdacı, el arabası ve at arabası ile hurda ve değişik emtia ( Geri dönüşüm materyaller) toplamak, çöp konteynerlerinden malzeme seçme fiilinde bulunma ve bu amaçla konteynere zarar verenler hakkında yasal işlem yapmak,

10-  İlçe içerisinde tüm anayol tali yollar üzerinde Belediyeden izin almadan manav serge, standt, teşhir yeri açanlar hakkında yasal işlemyapmak ve engellemek,

11-  İlçemiz sımrlan içerisinde el ile gezdirerek veya ağıl çevirerek Hayvan pazarı haricinde

hayvan satışı yapanları engelleyerek haklarında yasal işlem yapmak.

12-  İlçemiz Cadde, Sokak ve kaldırımlarında mangal yakanları engellemek.

13-  Belediyemiz Zabıta ve diğer hizmet birimlerini asılsız ve kayda değer olmayan ihbarlarla

meşgul edenler hakkında yasal işlem yapmak.

14-  İlçemiz Cadde, sokak ve yollarında bulunan Trafik levhalarına riayet etmeyenler hakkında

yasal işlem yapmak,

15-  İlçe içerisinde araç sirenlerini çalarak çevreyi rahatsız edenlere engelleyerek yasal işlem

yapmak,

16-  İlçe merkezinde faaliyet gösteren işyerlerine 07.00 ile 18.00 saatleri arasında toptancı

araçlarının mal getirerek trafiği aksatmalarını engellemek,(Yerel Saat ayar uygulaması)

17-  İlçemiz içersinde yasak edilen yerlere ve beIderniz pazarlarının kurulduğu bölgeye araçlarını

park ederek sergi açılmasına engel olanların araçların çekici ile Trafik Komisyonunca

belirlenen çekicilere çektirrnek,

18-  Umuma açık işyerleri yönetmeliğine göre işletilen işyerlerinin 2559 sayılı Polis Vazife ve

Salahiyetler kanunu değişik 5259 sayılı kanuna aykırı olarak faaliyette bulunanlar hakkında

yasal işlem yapmak,

19-  Beldemizde Umuma açık yerleri işletenlerin İlimiz dahilinde işletmelerin uyması gereken

kurallar hakkında alınan Valilik/Kaymakamlık kararlarına riayet etmeyenler hakkında yasal

işlem yapmak,

 

1- Toprak, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı atıklarının Kirliliği ile ilgili Görevler ve Yasaklar

MADDE 31­-

1-     Hafriyat toprağı ile inşaat yıkıntı atıklarının karıştırılması, atık üreticileri tarafından, bu tür atıkların

çevre ve insan sağlığına verebileceği zararlı etkilerin azaltılması için gerekli tedbirlerin alınmaması,

2-     Konut, bina, köprü, yol vb. alt ve üst yapıların tamiratı, tadilatı, yenilenmesi, yapımı, yıkımı veya

doğal bir afet sonucunda ortaya çıkan hafriyat, inşaat kalıntısı, moloz vb. atıkları, akarsu yataklarına

ve kenarlarına, belediyenin belirlediği moloz, inşaat, hafriyat sahası dışına atmak, dökmek, boşaltmak

ve taşımak,

3-     Hafriyat toprağının çıkartılması sırasında gürültü ve görüntü kirliliği ile toz emisyonlarını

azaltacak tedbirleri almamak ve faaliyet alanı çevresini kapatmamak,

4-     Hafriyat toprağı, yıkıntı ve moloz nakliyesi sırasında gerekli önlemleri almamak, nakliye sırasında

yolları kirletmek, kamu mallarına (yaya kaldırımı, asfalt vb.) zarar verrnek, üretilen hafriyat toprağı

ve inşaat / yıkıntı atıklarını, .taşıma izni almış nakliye araçları ile depolama sahasına dökmemek,

5-     Hafriyat toprağı ile inşaat yıkıntı atıklarının karıştırılması, bu tür atık üreticilerinin çevre ve

insan sağlığına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılabilmesi için gerekli tedbirleri almamak,

6-     Hafriyat dökeceklerin bundan böyle Belediyemiz İmar Müdürlüğünden hafriyat döküm izin belgesi

almaları gerekmektedir. İzin belgesi alınmadan hafriyat döken ve taşıma esnasında yapılacak

denetimlerde hafriyat döküm izin belgesinin araç şoförü tarafından Belediyemizin yetkililerine

gösterilmesi mecburidir.

 

 

 

21

 

7-  Yük arabaları yüklerinden hiçbir şeyi dışarıya sermeyecek toz vs. çıkartmayacak tertibatlı olacaktır. Moloz ve inşaat malzemesi taşıyan kamyonların da araçlarımn üst kısımlarını branda ile kapatmaları mecburidir

8-      Hafriyat yapanlar hafriyat toprağımn çıkartılması sırasında gürültü ve görüntü kirliliği ile toz

emisyonlarını azaltacak tedbirleri almamak ve faaliyet alanı çevresini kapatmamak,

9-      Hafriyat toprağı, yıkıntı, moloz nakliyesi sırasında gerekli önlemlerin alınmaması, üretilen

hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarım, taşıma izni almış nakliye araçları ile depolama

sahasına dökmemek,

10-  Beton santrellerine ait mikserIerin yol kenarlarına harç atıklarını dökmek ve araçlarım

temizlemek,

11-  Ilçemizdeki beton santrallerine ait beton mikserlerinin belediyece belirlenen saatler dışında

inşaatlara beton taşımak.

12-  Çevre ve halk sağlığını tehdit eden akarsu yataklarına ve kenarlarına, Belediyenin belirlediği

moloz, İnşaat, hafriyat sahası dışına atmak, dökmek, boşaltmak, taşımasına izİn vermemek,

13-  Her türlü nakliyat esnasında cadde ve sokakları kirletmek yasaktır. Kum, çakıl, hafriyat ve

beton mikserleri nakil esnasında her türlü önlemi alacak ve aracın üst kısmına branda

çekilecektir.

 

İ- Su Kavnakları Kirliliği ile ilgili Görevler ve Yasaklar MADDE 32­-

1-      28.04.1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasım, bozulmasım önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasım veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasım önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.

2-      Her türlü atık suyun kanalizasyon şebekesine bağlanmaması,

3-      Vidanjör, seyyar tuvalet veya benzeri bir taşıma aracı ile taşınan fosseptik ve diğer

endüstriyel atık suların arıtma yapılmaksızın alıcı ortama (açık alana) verilmesi,

4-      Evsel ve endüstriyel nitelikli atık suların alıcı ortama deşarjlarında, uyulması gereken

kurallara uymayarak deşarj standartlarını ihmal etmek,

5-      Şehir içinden geçen derelere uygunsuz atık su deşarjı ve katı atık atılması,

6-      Deşarj izin belgesi almadan kanalizasyon ve su şebeke bağlantısı yapmak,

7-      Su kaynaklarımn korunması ve halk sağlığı için şehir içinde habersiz sondaj yapılmasının

önlenmesi, yapanlar hakkında cezai işlem uygulanması.

8-      Evsel ve Endüstriyel atık suların her ne şekilde olursa olsun yerleşim birimlerine bırakılması ve uygunsuz deşarj edilmesi,

9-      Su kaynakları, baraj, gölet veya şehir içme sularına sağlığa zararlı çöp vb. atık maddeleri atmak

ve su kaynağımn çevresinin kirlenmesine neden olmak.

10-  Kanalizasyon şebekesi bağlantısı olmayan yerlerdeki fosseptik kuyularının taşmasına, koku

yapmasına, buralarda sinek vb. haşere üremesine meydan verilmesi.

11-  Kanalizasyon olmayan mahallelerde sokağa pis su akıtmak yasaktır. Kanalizasyon geçen mahallelerde bina sakinleri fosseptik ve pis sularını yetkili yerlere müracaat ederek kanalizasyona bağlıyacaklardır. Atık suları kanalizasyona bağlantı yapmayıp açığa ve kapalı kanallara bırakmak,

Belediye sınırları içerisinde sivrisineklerin üremesine sebebiyet verecek her türlü su birikintisinin

teşekkülüne sebebiyet vermek yasaktır. Ayrıca; yağmur sularım kanalizasyon hattına bağlayanları

engellemek,

J- Mezarhklar ile ilgili Görevler ve Yasaklar

MADDE 33-­

1-      Sarhoşlar, dilenciler, seyyar satıcılar ve yanlarında velisi bulunmayan küçük çocukların

mezarlığa girmeleri yasaktır.

2-      Köpek, inek, keçi, koyun vb. hayvanları mezarlıklarda gezdirmek ve burada  otlatmak yasaktır.

 

 

 

22

 

3-      Defın ruhsatı olmadan defin yapmak ve güneş battıktan sonra mezarlıklara girmek yasaktır.

4-      Mezarlıkta ücret karşılığı Kur'an okumak, mezarlıklara zarar vermek, Valilik Dernekler Masasından izin almadan makbuzsuz her türlü bağış yardım toplamak.

5-      Mezarlıklarda belediyeden izin almadan tadilat ve tamirat yapmak yasaktır.

6-      Mezarlıklarda izinsiz türbe yapılması veya türbe yapılırken mezar yeri sınırları dışına taşılması ve izinsiz ağaç dikilmesi yasaktır.

7-      Mezarlıkta türbe, mezar taşı ve mezar yapan ustalar ve vatandaşların, inşaat atıklarını

açıkta bırakması yasaktır.

8-      Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vb. gibi engellere çıkmak ve tırmanmak, mezarların üzerine çıkmak veya oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükunlarını ihlal etmek, mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karşı saygısızlık gösterecek hareketlerde bulunmak yasaktır.

 

K-Temizlik ile İIgiIi Görevler ve Yasaklar

MADDE 34-­

1-      Çöp kabı bulundurmamak, çöp konteymrlarım ateşlernek, ateşli çöp atmak, yanan madde (kül vb.) atarak hasara neden olmak,

2-      Çöp konteymrlarına taş, toprak, çakıl, kum, moloz, hafriyat vs. gibi inşaat malzemesi koymak,

3-      Evinde, bahçesinde, müşterek kullanım alanlarında, özel veya kamuya ait alanlarda hurda

malzeme, çöp veya çöp benzeri atıkları biriktirerek çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokmak,

4-      Binalardaki, yağmur oluğu, balkon gideri, klima, lavabo, WC, banyo vb. su akıntı ve

sızıntıları ile sokağı kirletmek, diğer apartman sakinlerine ve yoldan gelip-geçenlere zarar

vermek, bu zararları önleyici tedbir almamak (Altyapı bağlantılarım yapmamak),

5-      Halı, kilim, sofra, elektrik süpürgesi torbası, temizlik bezleri paspas vs. silkeleyerek etrafı

rahatsız etmek, (Kat maliklerince belirlenmiş bir gün veya saat yoksa; haftanın Cumartesi

günleri 09.00-12.00 saatleri arasında halı ve kilim silkelenebilir).

6-      Binaların yıkanarak temizlenmesi esnasında, kirli ve sabunlu suları yaya ka1dırımı veya

yollara akıtmak

7-      Belediyece belirlenen çöp konteynerlerinin yerlerini belediyeye danışmadan değiştirmek,

8-      Çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen (inşaat artıkları, taş, tuğla, moloz, kereste, demir gibi

malzemeler, imalathane ve fabrika artıkları, yol artık ve molozları, çamur, tıbbi atıklar, kül ve cüruflar ve geri kazanımlı her türlü atık malzeme ve imalat artıklarını çevreye ve çöp konteynerlerine atmak yasaktır.

9-      Çöp konteynerini ateşlernek, ateşli çöp atmak, yanan madde atarak hasara neden olmak,

10-  Çöp kaplarına taş, toprak, çakıl, kum, moloz, hafriyat vs. gibi inşaat malzemesi koymak.

11-  Ev veya bahçesinde çöp veya çöp benzeri atıkları biriktirerek çevre ve insan sağlığını tehlikeye

sokmak.

12-  Çöp kaplarını ve çöp torbalarım çöp toplama saatleri dışında cadde, sokak ve meydanlara

çıkartmak, bırakmak yasaktır.

13-  Binaların teras, aydınlık, balkon, pencere ve merdivenlerinden halı, kilim, elektrik süpürgesi

torbası muhteviyatı, temizlik bezleri, paspas vs. silkelenmesi, dökülmesi, cadde ve sokaklara

suyu taşacak şekilde yıkanması, bir başkasının bu şekilde rahatsız edilmesi yasaktır.

14-  Tıbbi atıklar ile evsel atıkları birlikte toplamak,

15-  Tıbbi atık üreticilerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi,evsel atıklar ile birlikte toplamak.

16-  Geri dönüşüm; poşetleme uygulanan cadde ve sokaklarda, araçların geçiş saatinden önce

veya sonra çöp poşetlerini sokağa bırakmak,

17-  Binalardan alt kat balkonIanna, müşterek kullanım alanlarına, havalandırma boşluklarına,boş arsalara, cadde, sokak ve yaya kaldırımlarına herhangi bir şeyatmak, dökmek yasaktır.

18-  Dükkan, ev, apartman sahipleri ve içinde oturanlar binaların önündeki yaya kaldırımlarını

temizlemeye mecburdur.

 

 

 

23

19-  Her türlü eşya naklinde sokakları kirletmek yasaktır. Nakil yapanlar bunun için gerekli olan

tedbirleri almaya mecburdurlar.

20-  Binalarda çöp ayrıştırma işi yapmayanlardan;

a)Yapılacak kontrollerde çöp ayrıştırma işlemi yapmayan apartmanlara, düzenlenecek tutanak

tarihinden itibaren bir hafta içinde, yöneticinin ayrıştırma yapmayanların isimlerini Belediyeye

bildirmesine, bildirmediği takdirde Yöneticiye idari ceza uygulanmasına,

b)Yöneticinin ayrıştırma işlemini yapmayanların isimlerini bildireceği kişilere idari ceza

uygulanmasına.

21-  Şehir içerisinde kağıt benzin ot çöp vs. kabilinden olan şeyleri her ne maksatla olursa olsun

yakmak yasaktır.

22-  Şehir içerisinde ve hurdacı dükkanlarında kağıt, çöp, lastik biriktirmek, yakmak.

işyerlerinin genel temizliğine riayet etmemek,

23-  Bina ve işyeri girişlerinde kullanılan paspasları; tozunu temizlemek maksadıyla yola

atmak.

24-  Açığa, fena koku neşredecek ve etrafı kirletecek deri, gübre ve paçavraları seren, döken ve

kurutanlara engelolmak.

25-  Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, belediyece

izin verilen yerler dışına gömmek yasaktır.

26-  Bina girişlerinde kullanılan paspasları; tozunu temizlemek maksadıyla yola atanlara, engel

olmak.

27-  Apartman, çok katlı iş merkezleri vb. yerlerde mal sahibi ve yöneticileri tarafından, döner

merdiven ve asansörleri devamlı surette çalışır vaziyette bulundurmamak, kontrol ve

bakımlarını zamanında yaptırmamak.

Savunma Amaçlı Teçhizat

MADDE 35­-

1-     Belediye zabıta personeline görevleri esnasında karşılaştıkları direniş ve fiili saldırı

durumunda kullanılmak üzere göz yaşartıcı sprey, kask ve kalkan gibi savunma amaçlı teçhizat

verilebilir.

2- Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırlır.

Kimlik Belgesi

MADDE 36-­

1-  Her zabıta personeline belediyelerce seri numaralı olarak bastırılacak olan üzerinde

Belediye zabıtası kokardı bulunan bir kimlik belgesi verilir.

2-     Kimlik belgesinde memurun adı, soyadı, görev yaptığı belediyenin ismi, sicil numarası,

unvanı ve kan grubu ve nüfus bilgileri yer alır.

3-     Bilgilerde değişiklik oldukça keyfiyet, kimlik belgesine işlenir.

4-     Her ne suretle olursa olsun görevinden aynlan zabıta personeli, kimliğini Belediye

Başkanlığına teslim eder.

 

Kendisine Teslim Edilen Eşvanın İvi Kullanılması ve Korunması

MADDE 37­

Zabıta personeline teslim edilmiş,vasıta, malzeme, teçhizat ve eşyanın kaybolması, tahribi, kötü,        hor ve amaç dışı kullanımı durumunda kanunların ilgili hükümleri uygulanır.

 

Gönüllü Zabıta

MADD38­

Zabıta teşkilatı kurulmamış olan belediyelerde veya zabıta teşkilatı kurulmuş olmakla beraber zabıta hizmetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulan yerlerde 9/1 0/2005 tarih ve 25981 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine göre, gönüllü zabıta teşkilleri kurulması belediyelerce teşvik edilir.

 

 

 

 

24

 

Hizmetin Gereiğini Yapmada Uyulacak Esaslar         MADDE 39­-

Acil durumlarda, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde açıklık olmayan veya işin uygulanma tarzına dair emir bulunmayan yahut bunların uygulanmasında tereddüt hasıl olan işlerde belediye zabıtası memuru kendi sorumluluğu altında durumun gerektirdiği tedbirleri alır, keyfiyeti en

kısa zamanda merciine bildirir.

 

Kazanılmış Hakların Saklılığı:

MADDE 40-­

Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere  ilgili mevzuata göre atanmış olan zabıta personelinin kazanılmış hakları saklıdır.

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller:

MADDE 41-­

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;

1) 5393 sayılı Belediye Kanunu

2) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

3) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

5) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,

6) 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik,

7) 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği,

8) 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik,

9) 28/11/1982 tarihli ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik,

10) 27/6/1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik,

11) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik,

12) 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği,

13) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,

14) 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği, hükümleri uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

Yönetmeliğe Aykırı Hareket Edenlere Uygulanacak Cezalar

MADDE 41-­

1-      Bu yönetmelikte yer alan Belediye emir ve yasaklarını içeren fiilleri işleyenlere, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi (Emre aykın davranış) uygulanır.

2-      İşyerleri, yazılı uyarı ve uygulanan para cezasına rağmen emre aykırı davranışın     devam etmesi durumunda, encümen kararı ile ticaret ve sanat icrasından men cezası uygulanır. Kapatma cezası Belediye Başkanı, yetki verdiği başkan yardımcısı veya müdür tarafından resen uygulanır.

3-      Ticaret ve sanat icrasından men cezasına rağmen, sürekli mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletildiği tespit edilen işyerlerinin ruhsatı iptal edilerek kapatılır.

4-  Vatandaşın kamu mallarına verdiği hasarın bedeli artı cezası suç fiilini işleyen veya işletene

uygulanır.

5-  Kendilerine tahsis edilen yerin bir kısmını veya tamamını başkalarına kiralayan,

devreden,amacı dışında kullananın Belediyece tahsis hakkı iptal edilir artı cezai işlem

uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 42­-

"-./      43 maddeden ibaret bu yönetmelik Başiskele Belediye Meclisinin kabulünden

sonra yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 43­-

Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım