Kurumsal
Buradasınız :  Gezinti Bağlantılarını Atla
Belediye Başkanı
Başkan Yardımcısı-Sema Arat
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 

AMAÇ:

Madde - 1 : Bu yönetmeliğin amacı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün ve bağlı birimlerinin teşkilatını, hukuki statüsünü, görev ve yetkileriyle, çalışma usul ve esaslarıyla belirtmektir. 

KAPSAM:

Madde - 2 : Bu yönetmelik; Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün ve bağlı birimlerinin teşkilat, çalışma ve yetki esaslarını düzenler.

YASAL DAYANAK:

Madde - 3 : 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.ve 49. Maddelerine ve 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 ayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelikte 31 Mayıs 2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğine dayanarak Başiskele Belediye Meclisinin 03.06.2009 tarih ve 20 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

TANIMLAR:

Madde - 4 Bu yönetmelikte geçen deyimlerden;
Belediye Başkanlığı: Başiskele Belediye Başkanlığını,
Belediye Başkanı: Başiskele Belediye Başkanı'nı,
Müdür: Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü'nü,
Personel: Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler personellerini,
Meclis: Başiskele Belediye Başkanlığı meclisini,
Encümen: Başiskele BelediyeBaşkanlığı encümenini,

İKİNCİ BÖLÜM

TANIMLAR

MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI:

Madde - 5 : Başiskele Belediye Başkanı'na bağlı olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve müdürlük bünyesindeki (Tanıtım-Organizasyon Birimi, Aşevi Birimi, Hayır Çarşısı Birimi) birimlerden oluşan müdürlüktür.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallerde, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmak, bu çalışmalara üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlamak, kültür, sanat ve tanıtım, meslek ve beceri kazandırma, gençlik ve spor konularında hizmet vermek veya verdirmek, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent/ilçe tarihi bakımından önem taşıyan mekânların korunmasını sağlamak amacı ile görev yapmanın ötesinde T.C Anayasası'nda yer alan Sosyal Devlet anlayışı ile çalışmak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun belediyenin görev yetki ve sorumluluk bölümünde 14. Madde'nin a ve b fıkrasında yer alan hizmetleri yapmak ve uygulamak sureti ile ilçe halkı içinde çok mağdur, özürlü, yaşlı, düşkün, dar gelirli, kimsesiz korunmaya muhtaç olarak yaşayan insanlarımıza sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak amacı ile kurulan ve bu işlemlerin kanun ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayan birimdir. Belediyenin sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, teşvik hizmetleriyle, yaşlılara, kadınlara ve çocuklara, özürlülere yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerinin yapılmasında dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlarını uygular ve bu işlerini tanıtım organizasyon birimi vasıtasıyla yürütür. Mevzuat hükümlerine göre müdürlüğe bağlı birimlerinin kendi branşlarında verimli bir şekilde çalışmalarını ve birbirleriyle koordineli olarak belediyenin her türlü temsilini sağlar ve ayrıca, 
5.1. Aşevi Birimi vasıtası ile; belediye sınırları dâhilindeki muhtaç durumda olduğu tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ve bedeli mukabili talepte bulunan kişi ve kurumlara sıcak yemek yardımı ve hizmetinde bulunulması, ayni malzemelerin niteliklerine uygun şartlarda kabulü, depolanması, muhafazası ve yardım maksatlı olarak ücretsiz dağıtılmasıyla ilgili esasların belirlemesi ve dağıtılmasını,
5.2. Hayır Çarşısı Birimi vasıtası ile; belediye sınırları dâhilindeki muhtaç durumda olduğu tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımında bulunulması, ayni malzemelerin niteliklerine uygun şartlarda kabulü, depolanması, muhafazası ve yardım maksatlı olarak ücretsiz dağıtılması, yardımlarla ilgili esasların belirlenmesi ve dağıtılmasını düzenler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KURULUŞ VE YÖNETİM PLANI, MÜDÜRLÜK GÖREV VE YETKİLERİ

Madde - 6 : Müdürlüğün Görevleri :
6.1. Belediye başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlarla ilgili mevzuata uygun olarak Belediyenin kültürel ilişkiler kapsamında yer alan etkinliklerini, değişen koşullara uygun bir şekilde seçenekli olarak belirleyip Başkanlık onayına sunar, onaylanmış seçenekleri ilgili birimlerle koordine ederek uygular, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenler.
6.2. Müdürlüğün faaliyetleri için gerekli olabilecek, ortam, araç, gereç ve teknolojiyi belirler.
6.3. Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıpların korunup geliştirilmesi ve tanıtılması ile ilgili yayın faaliyetlerini yürütür.
6.4. İlçe halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekânlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlar.
6.5. Başarılı öğrencileri teşvik edici ödüllerle destekler.
6.6. Anne ve babası çalışan ailelerin okul öncesi dönemindeki eğitimlerinde katkıda bulunmak için kreşler açar.
6.7. Kültür merkezleri, halk müzeleri, sanat merkezi yaptırıp işletilmesi konusunda ilgili makamlarla iş birliğine gider.
6.8. Halkın istifadesine sunulacak halk kütüphaneleri ve okuma salonları açar.
6.9. Gençlik, Hanımlar ve Çocuk komisyonları oluşturur.
6.10. Kültür Merkezleri ve hizmet binalarında: 
a)Konferanslar 
b)Paneller 
c)Açık oturumlar 
d)Seminerler 
e)Sergiler 
f)Defileler 
g)Multivizyon ve sinevizyon gösterileri 
h)Çeşitli konser ve gösteriler 
ı)Beceri kazandırma ve meslek edindirme kursları 
k)Tiyatro, sinema kursları ve gösterileri 
l)Halk müziği ve halk oyunları kursları 
m)Türk sanat müziği kursları 
n)Çeşitli kampanya ve törenler düzenler.
6.11. Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, önemli gün ve haftalara ait etkinlikler düzenler.
6.12. İhtiyaç duyulması halinde, ilçe halkının ve diğer kuruluşların kişisel ve amatör çalışmalarına sergi, gösteri, panel, konferans, seminer ve çeşitli konulardaki toplantılarına mekân bulmalarını sağlar ve bu tip organizasyonları profesyonel kişiler ve kurumlarla birlikte gerçekleştirir, kitlelere duyurulmasını sağlar.
6.13. Kurum içi ile ilgili birim ve müdürlüklerle ortak çalışmalar yapar, etkinlikler düzenler. Belediyenin bütünsel hizmet ve sosyal belediyecilik anlayışının gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı verir.
6.14. Kültürel hayatına katkıda bulunma amacına yönelik, çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş, vs hazırlar ve halka ulaşmasını sağlar.
6.15. Belediye faaliyetleri konusunda halkı bilgilendirme çalışmaları yapar.
6.16. Halka yönelik beceri kursları açar. Kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin, talep edilmesi halinde, satılması yönünde çalışmalar yapar ve bu konuda kursiyerlere yardımcı olur. 
6.17. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan yaşlı ilkeleri çerçevesinde onların bağımsızlık, atılım, bakım, kendini geliştirme ve itibar gibi prensiplere dikkat ederek hizmetleri sunar, çeşitli etkinlikler düzenler.
6.18. Gençlik, Rehberlik ve Danışma Merkezleri oluşturma girişimde bulunulur.
6.19. Vatandaşı yönlendirme, bilgilendirme ve ortak çalışmaya teşvik etme anlayışı ile görev yapar.
6.20. Diğer kurum ve kuruluşların ilgili çalışmalarını izler ve gerekli hallerde bu çalışmalara ilgili personelin katılımını sağlar.
6.21. Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlar.
6.22. Amir memur ilişkisi içerisinde çalışılarak üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.
6.23. Yemekli toplantılar yapar.
6.24. Resmi- Özel Kurum ve Kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışır.
6.25. Sportif faaliyetler ve aktiviteler düzenler.
6.26. Yetim, kimsesiz çocuklar, sakatlar, özürlüler, dullar, ihtiyarlar ve bakıma muhtaç olanları kollar.
6.27. Ayni ve maddi yardım hizmetlerinin nasıl yapılacağına dair kuralları belirler. Uygulamayı bu kurallar çerçevesinde yapar.
6.28. Özürlüler Koordinasyon Merkezleri kurarak onların ihtiyaçlarına yönelik organizasyonlar için zemin hazırlar.
6.29. Göç, sosyal adaletsizlik, etik ve kültürel çatışma, ahlaki çöküntü, rüşvet ve yolsuzluklar, kültürel yozlaşma, hızlı nüfus artışı, sosyal etkinliklerin azlığı gibi sosyal sorunların tespiti yönünde araştırma, anket, kamuoyu yoklaması gibi çalışmalar yapar.
6.30. Sosyal hizmet alanında gönüllü katılım anlayışı ile çalışacak esaslar belirleyerek verimliliği arttıracak girişimlerde bulunur
6.31. Sosyal refah hizmetlerinin yaygınlaşması konusunda çalışma esasları hazırlar ve uygular.
6.32. Tarihi ve doğa güzellikleri ile bilinen yerlere müze ve türbelere ve buna benzer kuruluşlara ziyaret programları düzenler.
6.33. Kardeş Şehir projeleri geliştirir.
6.34. Ailenin korunması yönünde eğitici çalışma programları hazırlar. Parçalanmış ailelerin birleştirilmesine yönelik işbirliği ve diyalog çalışmaları yapar.
6.35. Bütün bu hizmetlerin yapılması için lazım olan personel istihdamı, araç-gereç ve malzeme ihtiyacı ve nakdi yardımlar için ilgili makamlar haberdar edilerek gereken kaynak oluşumunu sağlar.
6.36. Belde halkının huzur, esenlik, saygı ve mutluluğu için gereken önlemlerin alınmasını sağlar.
6.37. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerinin kent konseyi ile hayata geçirilme organizasyonunu yapar.
6.38. Amatör Spor kulüplerine yardımlarda bulunur.

MADDE 7 : - Müdürün Yetkileri ve Sorumlulukları :
7.1. Bu yönetmeliğin 6. maddesi ve fıkralarında yer alan faaliyetlerin ve belirtilen çalışmaların yerine getirilmesinde yetkilidir.
7.2. Müdürlük ile ilgili çalışmalarda birinci derecede imza yetkisine sahiptir.
7.3. Disiplin Amiri olarak personeline mevzuatta ön görülen disiplin cezalarını verme, sicil programların düzenleme, ödül, takdirname ve yer değişikliği gibi yetkiler Müdürün uhdesindedir.
7.4. Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme ve koordinasyon sağlama yetkisine haizdir.
7.5. Bir üst makam tarafından verilecek değer yetkileri kullanma görevi Müdüre aittir.
7.6. Belediye Mevzuatı ile ilgili sair mevzuat hükümleri ve bu yönetmelikle kendisine verilen görevlerin yerine getirmesinden yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Başkan Yardımcısına ve Yardımcıları ile Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

MADDE 8 : Çeşitli Unvanlardaki Memur ve İşçi Personelin Görevleri :
8.1.Üstlerin yaptığı görev dağılımı ile kendisine tevdi edilen işleri mevzuata ve usule uygun olarak tam ve zamanında yapmakla sorumludurlar.

MADDE 9:AŞEVİ BİRİMİ

Amaç ve Kapsam
9.1.Belediye sınırları dâhilindeki muhtaç durumda olduğu tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ve bedeli mukabili talepte bulunan kişi ve kurumlara sıcak yemek yardımı ve hizmetinde bulunulması, ayni malzemelerin niteliklerine uygun şartlarda kabulü, depolanması, muhafazası ve yardım maksatlı olarak ücretsiz dağıtılmasıyla ilgili esasların belirlemesi ve dağıtım hizmetlerinin yürütülmesini sağlamaktır.

Aşevi Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları


9.2.Aşevi giderlerinin uygun bir biçimde tahakkukunu yapmak üzere Aşevi başkanı tarafından bir aşevi memuru görevlendirilir. Görevi gereği Müdürlükçe kendisine verilen işleri yasalar ve yönetmelik esaslarına göre yapar ve memurları vasıtasıyla yaptırır. Aşevinde bulunan malzemelerin muhafazasından, malzemenin düzenli ve kontrollü bir biçimde vatandaşlarımıza ulaştırılmasından sorumludur. Aşevine bağışta bulunan vatandaşlarımızın bağışlarının alınmasını ve muhafazasını sağlar. Yardım başvurusunda bulunan vatandaşların ihtiyaçlı olup olmadığını Denetleme-Değerlendirme Kurulu'nca kontrolünü sağlamak amacıyla bildirimini yapar. İhtiyaç sahiplerinin listelerinin güncellenmesini gerçekleştirir. Aşevinin Başkanlık Makamı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve gıda sağlığı ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların denetimleri için hazır durumda bulundurur. Aşevinin düzenli çalışmasını sağlar, günlük çıkan yemeği hijyen ve kalite yönünden kontrol eder, fakir ve muhtaç kimseler için aşevinde yemeklerin hazırlanması, dağıtılması ve sunulmasını organize eder, ilçemizde vefat eden vatandaşların ailelerinin talepleri halinde aşevinden cenaze evlerine yemek gönderilmesini sağlar, aşevinin yemek salonunun, mutfağının, tertip düzen ve temizliğinin yapılmasını sağlar, periyodik olarak hizmet verilen vatandaşları evlerinde ziyaret edip memnuniyetlerini tespit eder, aşevinde yemekli program yapmak isteyen kişi veya kurumların müracaatlarını alarak, Belediye Encümenince belirlenen yemek bedelini banka hesap numaralarına yatırtarak ilgili müracaat sahiplerin istediği zaman yemek organizasyonunu yapar. Görevli, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve Denetleme-Değerlendirme Kuruluna ve başkanlığa karşı sorumludur.

Yetki Sınırı


9.3- Kendilerine aşevi memurluğu yetkisi verilen görevlilerin bu yetkileri; ilçe belediye hudutları ile sınırlıdır. 
9.4- Aşevi memuru Kültür ve Sosyal İşler Müdürü tarafından kendisine verilen iş ve işlemleri yerine getirir.

Madde -10 : HAYIR ÇARŞISI BİRİMİ 

Amaç ve Kapsam
10.1-Belediye sınırları dâhilindeki muhtaç durumda olduğu tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımında bulunmak, ayni malzemelerin niteliklerine uygun şartlarda kabulü, depolanması, muhafazası ve yardım maksatlı olarak ücretsiz dağıtılması yardımlarla ilgili esasları belirlemek ve yardım dağıtması hizmetlerinin yürütülmesini sağlamaktır.

Hayır Çarşısı Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları


10.2.Hayır çarşısı giderlerinin uygun bir biçimde tahakkukunu yapmak üzere Hayır çarşısı başkanı tarafından bir tahakkuk memuru görevlendirilir. Hayır Çarşısında bulunan malzemelerin muhafazasından, yerinde teslim edilmesi gereken malzemelerin düzenli ve kontrollü bir biçimde vatandaşlarımıza ulaştırılmasından sorumludur. Hayır Çarşısına bağışta bulunan vatandaşlarımızın bağışlarının alınmasını ve muhafazasını ve kendilerine Başkanlık Makamı'nca teşekkür belgesi verilmesini sağlar. Yardım başvurusunda bulunan vatandaşların ihtiyaçlı olup olmadığını Denetleme-Değerlendirme Kurulu'nca kontrolünü sağlamak amacıyla bildirimini yapar. İhtiyaç sahiplerinin listelerinin güncellenmesini gerçekleştirir. Hayır Çarsının Başkanlık Makamı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve gıda sağlığı ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların denetimleri için hazır durumda bulundurur. Görevli, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve Denetleme-Değerlendirme Kuruluna ve başkanlığa karşı sorumludur.
10.3. Birimin çalışma alanıyla ilgili her türlü yasal mevzuatın kitap, döküman ve bilginin takibi ve zamanında ilgili personele ulaştırılmasını temin için gerekli görevlendirmeyi araç-gereçlerin teminini sağlar.
10.4. Birimin faaliyet alanına giren konulardaki ilgili kişi birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisini kullanır.
10.7. Başkanlık ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğünden aldıkları talimatları birim personeline duyurur, uygulanmasını takip eder ve denetler, sonuçları üst makamlara iletir.
10.9. Birim adına tüm evrakları alır, tüm büro, bordro ve tahakkuk işlerinin düzenli biçimde yürütülmesini sağlar.
Yetki Sınırı
10.10. Kendilerine hayır çarsısı memurluğu yetkisi verilen görevlilerin bu yetkileri; ilçe belediye hudutları ile sınırlıdır. 
10.11. Hayır Çarşısı memuru Kültür ve Sosyal İşler Müdürü tarafından kendisine verilen iş ve işlemleri yerine getirir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


ÇALIŞMA ŞEKLİ VE İŞLEYİŞ


MADDE 11: Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçelerin tamamı gelen evrak defterine kaydedilir. Müdür tarafından okunup gereği yapılır. Cevap isteyen yazılar zamanında gönderilir. Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu malzemeler için onaylar ilgili müdürlüklerine zamanında gönderilir, takibi titizlikle yapılarak sonuçtan ilgili kesimler haberdar edilir. Müdürlüğün işleyişi ve bürokrasinin yürütülmesi sürekliliği gerektiren işlerdendir.

MADDE 12 :Müdürlükçe Tutulacak Defterler ve Dosyalar :


a) Gelen ve Giden evrak defteri 
b) Zimmet defteri 
c) Özlük hakları dosyası
d) Genelge, Yönetmelik, Kanunlar, Tebliğler Belgesi, Resmi Gazetelerin yer aldığı dosyalar.
e) Ayniyat dosyası
f) Yapılan çalışmaları gösteren faaliyet dosyaları 
g) Meclis kararları, onaylar
h) Tutanak dosyası
i) Malzeme deposu giren, çıkan malzemeleri gösterir tespit dosyası


YÜRÜRLÜK ve YÜRÜTME


MADDE 13:Bu yönetmelik Başiskele Belediye Meclisinin kabulü ile kararın yayımlanması tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14: Bu Yönetmelik hükümlerini Başiskele Belediye Başkanı yürütür. İş bu yönetmelik 14 maddeden müteşekildir.

Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım