Duyuru Arşiv
4 Adet Arsa Satış İhale Duyurusu

T.C. Başiskele Belediye Başkanlığından :

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede yer alan taşınmazların hali hazır mevcut durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi ve devamı gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1) İhalelerin Tarihi ve Saati: Aşağıda tabloda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

2) İhalelerin Yapılacağı Yer: Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No:1 Başiskele/KOCAELİ

3) İhale Usulü:2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi ve devamı gereğince Kapalı Teklif Usulü

4) İhale şartnameleri:                 Başiskele Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimi Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No:1 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.

                                       Tel: 0262 343 20 20 – 310 12 00 (Dahili 1221)         

5)  Şartname Bedeli:                  500,00 -TL.

6) İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1-Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e)  Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat  (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h)  Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması 

j) Başiskele Belediyesi nezdinde borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

7) İhale dosyasının ve Teklif mektuplarının en geç 27.09.2023 Çarşamba günü saat 16:30' a kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8) Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9) Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10) İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

 

Sıra

No

 

 

İlçesi

 

 

Mahalle

 

 

Ada

 

 

Parsel

 

 

Yüzölçümü (m²)

 

 

İmar Durumu

 

 

Muhammen Bedeli

 

 

Geçici Teminat

 

 

İhale tarihi

ve Saati

1

Başiskele

Yeniköy

204

3

 

2.111,95

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

17.951.575,00 TL

 

538.547,25 TL

28.09.2023 tarinde saat

11.00

Liste sırasına

göre ihaleler gerçekleştiri- lecektir.

2

Başiskele

Döngel

440

10

1.069.61

Konut Alanı

6.417.660,00 TL

192.529,80 TL

3

Başiskele

Döngel

552

3

685,04

Konut Alanı

3.425.200,00 TL

102.756,00 TL

4

Başiskele

Döngel

553

6

525,69

Konut Alanı

2.891.295,00 TL

86.738,85 TL

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr


Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım