Kurumsal
Buradasınız :  Gezinti Bağlantılarını Atla
Müdürlükler
Zabıta Müdürlüğü
İRFAN ALTINTAŞ
Arşiv Müdürü
 
İletişim Bilgileri
0262 310 12 00
343 21 44
zabita@basiskele.bel.tr
Yönetmelikler
Zabıta Müdürlüğü Yönetmeliği
 

T.C.

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Zabıta Müdürlüğü 

 

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

 

Amaç

MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı Başiskele Belediyesi Zabıta müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2 - Bu yönetmelik Başiskele Belediyesi Zabıta müdürlüğünün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Bağlayıcılık

MADDE 4 - Zabıta Müdürlüğü, görev alanına giren iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumlu olup, bu yönetmelik hükümleri ile bağlıdırlar.

 

Tanımlar

MADDE 5 -  Bu yönetmelikte geçen

a)Belediye: Başiskele Belediyesi’ni

b)Başkanlık Makamı: Başiskele Belediye Başkanlığı Makamını

c)Başkan: Başiskele Belediye Başkanı’nı

d)Başkan Yardımcısı: Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı’nı

e)Meclis: Başiskele Belediye Meclisi’ni

f)Encümen: Başiskele Belediye Encümeni’ni

g)Müdürlük: Zabıta Müdürlüğü’nü

h)Müdür: Zabıta Müdürü’nü

i)Birim: Zabıta Müdürlüğüne bağlı Büro Birimi ve ve Tedbir Destek Birimini

j)Birim Sorumlusu: Büro Birim Sorumlusunu ve Tedbir Destek Birim Sorumlusunu

k)Personel: Zabıta Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü

l)Yönetmelik: Zabıta Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğini İfade eder.

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

Kuruluş

MADDE 6 - Zabıta Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye kanununun 48.maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda 31/05/2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik Değişikliği doğrultusunda Belediye Meclisinin 04/11/2009 tarih ve 147 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Organizasyon Yapısı

MADDE 7 -  Müdürlüğün organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir.

a) Müdür

b) Büro Birimi

c) Tedbir Destek Birimi

 

 

 

 

Personel Yapısı

MADDE 8 -  Müdürlüğün personel yapısı aşağıdaki gibidir.

a)Müdür

b)Birim Sorumlusu

c)Memur

d)İşçi

e)Sözleşmeli Personel

f)KHK ile istihdam edilen diğer personeller

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Zabıta Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9  – Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtildiği gibidir

 

 1. Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 2. Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
 3. Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
 4. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
 5. Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.
 6. Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
 7. Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 8. Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.
 9. 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.
 10. 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
 11. 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
 12. Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
 13. 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
 14. 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.
 15. 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
 16. 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.
 17. 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
 18. 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 19. 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
 20. 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.
 21. 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
 22. 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
 23. Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
 24. Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.
 25. Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
 26. 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.
 27. 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
 28. 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.
 29. 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.
 30. Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
 31. İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.
 32. Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.
 33. Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
 34. Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.
 35. Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.
 36. 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
 37. 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.
 38. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.
 39. 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
 40. İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.
 41. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.
 42. Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.
 43. Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.
 44. Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,
 45. Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
 46. Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
 47. Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
 48. Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
 49. Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

Büro biriminin görevleri aşağıda belirttirildiği gibidir.

MADDE 10 - 

 1. Genel evrak kayıt işlemlerinin takibini yapmak.
 2. Hizmetin görülmesi ve geliştirilmesine ilişkin programlar yapmak ve programların zamanında uygulanmasını sağlamak,
 3. Müdürlük idari hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 4. Mevzuat geliştirme işlemlerini yürütmek.
 5. Başkanlık Makamının talimatları doğrultusunda zabıta personelinin yıllık izin planlamasını yapmak ve müdürlük makamına sunmak. Personelin senelik izin, mazeret izni, ücretsiz izin, vizite ve istirahat işlemlerini takip etmek ve yürütmek.
 6. Belediye zabıtasının memur giyecek yardımı teminini ile ilgili malzemelerin talebini yapıp hak sahiplerine dağıtımını sağlamak,
 7. Müdürlüğe bağlı birimlerin yapmış oldukları çalışmaları periyodik olarak kontrol ederek Müdürlüğe rapor sunmak
 8. Her ay Müdürlük personeli ile değerlendirme toplantısı yapılmasını sağlamak.
 9. Müdürlüğün;  Birimlerin günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma düzeni çizelgesini hazırlamak
 10.  Performans göstergelerinin yıl içerisinde periyodik kontrollerini yaparak stratejik hedeflere uygunluğunu takip etmek, günlük, haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporunu ve performans esaslı bütçesini hazırlamak.
 11. Müdürlüğe ait stratejik hedefleri belirleyerek bu hedefler doğrultusunda performans göstergelerini oluşturmak.
 12. Büro personelinin yapmakla yükümlü olduğu görevleri yasa ve yönetmeliğe uygun olarak  takip etmek, sevk ve idare ederek varsa aksaklıkları gidermek,
 13. Müdürlüğü ilgilendiren konularda vatandaşlardan gelecek sorular karşısında vatandaşı bilgilendirmek,  mevzuatla ilgili olarak kapsamlı bilgi istenmesi halinde gerek görürse ilgili kişiyi müdüre yönlendirmek
 14. Gerekli görülmesi halinde, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninden kararların alınması için Müdüre teklifte bulunmak. Alınan kararları uygulamak.
 15. Müdürlüğe ait arşivi düzenleme işlemlerinin takibinin yapılması,
 16. Zabıta Müdürlüğü ile iç ve dış birimler arasında yapılacak yazışmaların zamanında ve yazışma kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak
 17. Müdürlükle ilgili yapılan çalışmalardan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bilgi vermek.

Tedbir Destek Biriminin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

MADDE 11 –

 1. Yönetmeliğin Üçüncü bölümde belirtilen Görevleri yapmak, yaptırmak Yetkileri kullanmak, kullanılmasını sağlamak ve Sorumluluk dâhilinde çalışma yapmak, yaptırmak.
 2. Birime gelen evrakı, talimat vererek yaptırmak, takip etmek ve evrakın gerekli sürede çıkışını sağlamak.
 3. İşlerini plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını ve vaktinde bitirilmesini sağlamak. 
 4. Müdür tarafından verilen görevleri müdür adına yürütmek
 5. Birime ait tüm iş ve işlemlerden müdüre karşı sorumludur
 6. Kendine bağlı olan tüm komiser, memur, işçi, stajyer ve yardımcı hizmetler personelinin tüm iş ve işlemleri ile disiplinlerinden sorumludur.
 7. Müdürlük makamınca görev verilmesi halinde, görev alanına giren konularda Zabıta Müdürlüğünü temsilen ilgili komisyon toplantılarına katılmak
 8. Personelin durumunu takip ve kontrol ederek denetim altında bulundurmak.
 9. Personelinin sevk ve idaresinden, disiplininden, her türlü hal ve hareketinden sorumludur,
 10. Birime ait kaşe ve diğer demirbaşların muhafazasını sağlamak, kırtasiye dâhil ihtiyaçları temin etmek,
 11. Birimindeki temizlik çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesini takip eder.
 12. Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak. Mer'i mevzuatın kendisine verdiği diğer görevler ile Belediye Başkanınca verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.
 13. Ekip görevi dışındaki olumsuzluğa müdahale eder ve ilgili ekibe bildirir. Gerekirse müşterek çalışma yapar.
 14. Birimiin görev alanına giren iş ve işlemlerin planlama, uygulama, kontrol etme, önlem alma ve sürekli iyileştirme işlemlerini yürütmek, hakkında rapor vermek,
 15. Belediye zabıtasınca yürütülen iş ve işlemlerin zamanında, stratejik plan hedefleri ve mevzuatına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 16. Belediyenin, hizmet binaları ile mallarına zarar verilmesini önleyici tedbirleri almak
 17. Belediyemiz sınırları dâhilinde faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat hilafı oluşturacak şekilde dükkânının dışına (yol-meydan-yaya kaldırımı vb) noktalara teşhir ve satış amaçlı bırakılan işgallerin kaldırılmasını sağlamak, kaldırmayanlar hakkında ilgili kanunlar kapsamında yasal işlem yapmak,
 18. Yetkili makamlardan izin alınmadan faaliyet gösteren işyerlerinin faaliyetlerine son vermek ve haklarında yasal işlem yapmak,
 19. İşyerlerinin emniyetini sağlayıcı tedbirler almak veya aldırmak.
 20. 3194 sayılı imar kanununa göre ilgili müdürlükçe yapılan çalışmalara nezaret etmek,
 21. Zabıta Yönetmeliği ve diğer kanun ve nizamların gerektirdiği görevleri yerine getirmek.
 22. 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu'nun belediyelere vermiş olduğu görevleri yerin getirmek. İlçemiz dâhilinde hizmet veren değişik iş gruplarına ait işyerlerinde 6502 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanununa göre denetim yapan ekipler ile koordineli çalışmalar yapmak.
 23. İşyerlerindeki tarihi geçmiş malların ve diğer gıdaların kontrolünü yapar. Gıda maddelerinin üretim son kullanma tarihlerini kontrol etmek
 24. Tütün Denetim Komisyonunda görevli memurun, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun gereği oluşturulan tütün denetim komisyonu çalışmalarına katılımını sağlamak.
 25. Tezgâhlarda bulunan yanıltıcı fiyat etiketlerinin bulunmasına mani olmak,
 26. Sorumlu olduğu bölge sınırları içerisinde kurulan pazarların genel asayişinin sağlanması, pazar çizgilerinin çizdirilmesi ve kurulan pazarların bu çizgilere göre kurulmasını sağlar.
 27. Alıcı veya tüketiciye karşı sözlü veya fiili kötü muamelede bulunanlara engel olmak
 28. Atık malzemelerin belirlenen şekilde veya alanlarda toplanmasını sağlamak
 29. Satış yerinin temiz tutulmasını sağlamak.
 30. Satış yerinde izin alınmaksızın değişiklik yapılması veya bu yerlere ilaveler yapılmasına engel olmak.
 31. Ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerinin ve standartlara uygun olup olmadığı kontrolü ve hileli bir şekilde kullanılmasına engel olmak.( İşyerinde sunum satış yerindeki terazi ile üretim yerindeki terazinin kontrolü yapılacak yeni alınmış ise 2 yıl dolduktan sonra belediyemize beyan vererek kontrolünü yaptıracağı, 2 yıllık kullanımını doldurmuş terazilerin tespiti halinde müracaatlarının sağlanarak beyan vermeleri sağlanacak.
 32. Hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satılmasına izin vermemek.
 33. Mallara ilişkin künye numarası ile Bakanlıkça belirlenen diğer bilgileri içeren barkodu etiketin ya da bunun yerine kullanılan künye belgesinin malların üzerinde veya kap ya da ambalajların herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek bir yerinde bulundurulmasını sağlamak.
 34. Mal getirilmesine ilişkin ilgili yönetmelikteki usul ve esaslara aykırı hareket edilmemesini sağlamak.
 35. Pazar içinde araç bulundurulmasına ilişkin ilgili yönetmelikteki usul ve esaslara göre hareket edilmesini sağlamak.
 36. Pazarcı ve Pazar yerinde faaliyet gösteren üreticilerce kullanılacak kimlik kartlarına ilişkin ilgili yönetmelikteki usul ve esaslara göre hareket edilmesinin sağlanması.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12 –

 1. Kanun, kanunlara bağlı yönetmeliklerde ilgili kurullar tarafından verilen görevleri yerine getirmek, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı tarafından zabıtaya verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
 2. Belediye suçlarının işlenmesini önleyici idari tedbirleri almak, bu suçları işleyenlere karşı verilecek cezaları takip etmek
 3. Yangın, deprem, su baskını gibi afet hallerinde görevli ekipler gelinceye kadar ekibi ile birlikte gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,
 4. Belediyenin sosyal, kültürel etkinliklerinde zabıtaya verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek,
 5. Resmi törenlerde çelenk koyma işlemlerini yürütmek ve törenlerde zabıtaya verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek,
 6. Belediye Zabıta Müdürü sıfatıyla, belediye zabıtasının sicil amirliği görevini yapmak,
 7. Belediye zabıta memurlarının sevk ve idaresini yapmak ve çalışmalarını denetlemek,
 8. Belediye zabıta hizmetlerinin günün 24 saat esasına göre çalışmasını sağlamak,
 9. Başkanlık binası ve çevresinin güvenliğinin sağlanmasını ekibiyle birlikte yürütmek,
 10. Günlük, haftalık, yıllık müdürlük faaliyetleri kayıt altına almak, müdürlüğünün hizmet alım işlemlerini yürütmek,
 11. Sıhhi, Gayri sıhhi ve umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerini denetlemek,
 12. Zabıta Müdürlüğünün görev alanına giren sözlü, yazılı ve benzeri şekilde gelen şikâyetleri değerlendirmek.
 13. Halkın sağlığı, huzuru, selameti ve emniyeti ile ilgili emir ve yasakları kapsayan yönetmeliği, uygulamak, suçların işlenmesini önlemek ve sonuçlarını izlemek.
 14. Büyükşehir’in sorumlu olduğu alanlarda Belediye emir ve yasakları konusunda koordineli çalışmak.
 15. Müdürlük yıllık bütçesini hazırlamak.
 16. Mesleki konularda birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarını yapmak.
 17. Personel arasında görev dağılımı yapmak,
 18. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirlemek.
 19. Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
 20. Stratejik plan ve performans yönetimi kapsamında süreç / personel performanslarının arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak
 21. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev, yetkileri ile Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Büro Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13 –

 1. Müdür tarafından verilen görevleri müdür adına yürütmek.
 2. Personele verilen görevlerin zamanında verimli olarak yapılmasını sağlamak.
 3. Birimin rutin iş ve işlemlerinin devamlılığını sağlamak.

Tedbir Destek Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 14–

 1. Müdür tarafından verilen görevleri müdür adına yürütmek.
 2. Personele verilen görevlerin zamanında verimli olarak yapılmasını sağlamak.
 3. Birimin rutin iş ve işlemlerinin devamlılığını sağlamak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kılık ve Kıyafet

 

MADDE 15–

 

Zabıta personeli üniformalı olup, kıyafet ve teçhizatı, İç işleri Bakanlığınca 11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 33. Maddesinde belirtildiği gibidir.

 

        Mesai saatleri içerisinde;

 

 1. Kıyafet, temsil edilen görevin şeref ve itibarına yakışır bir şekilde temiz ve bakımlı olmalıdır.
 2. Resmi kıyafetle bulunanlar, üniformanın itibarını kırıcı davranışlarda bulunamazlar.
 3. Dışarıda kep, şapkasız gezmek,
 4. Şapkayı elde taşımak,
 5. Eller cepte dolaşmak,
 6. Zincir, tespih sallamak,
 7. Ütüsüz, lekeli, çamurlu, kirli elbise, boyasız ayakkabı giymek,
 8. Sokak, cadde, umumi yerlerde, üniformalı olarak, sigara puro, pipo içmek, çiklet çiğnemek,
 9. Üniformanın itibarını kırıcı davranışlarda bulunmak,
 10. Hiyerarşik yapıdaki üstlerine, Mülki ve İdari yetkililere selam vermemek,
 11. Kıyafet yönetmeliğine aykırı renkte gömlek çorap giymek, kravat ve eşarp takmak,
 12. Laubali tavır ve hareketlerde bulunmak, şakalaşmak,
 13. Rütbe işaretleri isimlik ve düğmeleri noksan bulunmak,
 14. Her sabah sakal tıraşı olmamak, saçları ve sakal başları normalden daha fazla uzun olması,

Bayan personel için, ayrıca;

 1. Kıyafet yönetmeliğine aykırı renkte eşarp takılmayacak.
 2. Etekleri normalden fazla kısa giyilmeyecek,
 3. Aşırı makyaj yapılmayacak,
 4. Takı takılmayacak,
 5. Siyah ayakkabı dışında farklı ayakkabı giyilmeyecek, Saçlar dağınık ve uzun olmayacak,

 

           

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon, Uygulama Usul ve Esasları

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 16 –

(1) Müdürlük içi işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibidir.

(2) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(3) Müdürlüğe gelen tüm evraklar, toplanıp konularına göre ayrıştırılıp dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(4) Müdür, evrakları gereği için ilgili birim, servis veya personele tevdi eder. İşlemlerin takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar.

(5) Bu yönetmelikte adı geçen görevlerin, her ay hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeleri ile zimmeti altında bulunan eşyaları, bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapması zorunludur.

 

Diğer Müdürlük, kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon:

MADDE 17

 (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün İmzası ile yürütülür.

 (2) Kurum dışı özel ve tüzel kişileri Valilik, Kaymakamlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer şahıslara gönderilen yazışmalar, Belediye Başkanının veya başkan adına yetki verdiği makamın imzası ile gönderilir.

(3) Yapılan işlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat dayanak olmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğü ile Valilik ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınabilir.

 

Müdürlüğünün Uygulama Usul ve Esasları

MADDE 18

(1) Zabıta Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 1. Yürürlükteki Kanunlar ve İkincil Mevzuatlar,
 2. Belediye Başkanlığınca Yayımlanmış Yönetmelik, Yönerge, Talimat, Prosedür vb. Diğer İç Mevzuatlar,

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 19 –

(1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 –

(1) Bu yönetmelik, Başiskele Belediye Meclisi tarafından kabulü ve Başiskele Belediyesi’nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 21–

(1) Başiskele Belediye Meclisi’nin 04.11.2009 tarih 47 sayılı kararı ile yayınlanarak yürürlüğe giren Zabıta Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

MADDE 22 –

 1. Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
 2.  
Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım