Kurumsal
Buradasınız :  Gezinti Bağlantılarını Atla
Belediye Başkanı
Başkan Yardımcısı-Servet Mete
Mali Hizmetler Müdürlüğü
 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kuruluş ve Yönetim Planı


Mali Hizmetler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde Belediye Başkanlığımızın mali konularına ilişkin iş ve işlemleri takibi, hesapların düzenlenmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin faaliyetlerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği - Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile diğer yasal düzenlemeler ve verdiği yetkiler doğrultusunda işlemleri yürütmek amacıyla kurulmuştur.


Mali Hizmetler Müdürlüğü
a ) Gelir Müdürlüğü
b ) Gider Müdürlüğü
c ) Emlak Servisi Birimi
d ) Tahsilat Servisi Birimi


Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi mali hizmetler birimi tarafından yürütülmesi gereken işlemleri belirtmektedir.
a) Bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak.
b) Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek.
c) Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin mali işlemleri yürütmek.
d) Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlanmasını sağlamak.
e) İdarenin Bütçe Kesin Hesabını hazırlamak.
f) Stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmekle sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
g) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak.
h) Mali kanunlar ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak.

Mali Hizmetler birimi olarak yukarıda belirtilen maddelerle ilgili olarak yıl içerisindeki faaliyetlerimizi düzenlemekteyiz.

Birime İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı
2-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 
3-İnsan Kaynakları
4-Sunulan Hizmetler
Birimimiz hizmetlerini sunarken 10.03.2006 tarih ve 26104 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine uygun hareket etmektedir.

Yıllık bütçe tahmini gelir ve gider hesapları hazırlanarak yönetmelik hükümlerine göre meclise sunulmaktadır.

Belediye hizmet birimlerinden gelen harcama evraklarının ödemesi sonucu ilgili hükümlere göre kayıt altına alınması ve yıllık gelir tahakkuk ve tahsilâtı ile yılsonu kesin hesap ve bilânçonun hazırlanıp onay için meclise sunulması.

a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
d) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
e) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
f) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin harcama birimlerinden gönderilen icmal cetvellerini düzenlemek.
i) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
j) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
k) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Muhasebe Servisi ve Görevleri

 

-Belediyenin tüm birimlerinin bütçe planlarını hazırlamak
-Bir önceki döneme ait kesin hesabı hazırlamak
-Tüm birimlerin memur, işçi, başkan ve sendikalı işçi maaşlarını hazırlamak
-Ödeme emri, muhasebe işlem fişi hazırlamak,
-Personelin SSK ve emekli sandığı kesintilerini e-bildirge ile göndermek(şifreli şekilde)
-Tüm personele ait tedavi yardımı ve geçici görev yolluklarını hazırlayıp ödeme emri belgesine bağlamak
-Birimlere ait mutemetlere avans belgelerini hazırlamak, hizmet bedellerini hazırlamak
-Tahakkuk esaslı muhasebe sistemindeki en ufak değişikliklerin olması nedeniyle programını kullandığımız şirketten teknik destek almak
-Encümen huzur haklarını, meclis huzur haklarını, ödeme emirlerini hazırlamak
-Emekli sandığı ortamında memurların hizmet bilgilerini emekli olacak şekilde tam sağlıklı e-bildirgeden göndermek
-Alınan faturalara ödenek verilip bilgisayardan ödeme emri çıkartılması
-Bir önceki yılı çok sağlıklı bir şekilde tüm birimlere ait olan evraklarının teftiş zamanlarında gerekli raporlarının verilmesi.

 

Emlak Servisi ve Görevleri

 

-Tapuda alım satım yapıldığında emlak beyanı alıp bilgisayara işlenmesini ve gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak
-Belediye sınırları içerisindeki işyerlerine Çevre Temizlik Vergisi tahakkuku yaparak işyerlerinin ödeyeceği vergiyi belirlemek
-Her ay tapudan alım satım yapan vatandaşların isimlerini bilgisayara işleyip kayıtlardan düşürülmesini sağlamak
-Belediye sınırları içerisindeki işyerlerine ilan reklam vergisi tahakkuku yaparak işyerinin ödeyeceği vergiyi belirlemek
-Belediye çevre köylerinden gelen vatandaşların beyanları ile ilgili kayıtları, köy beyan defterine işlenmesini sağlamak ve vatandaşa ilgili bilgiyi sağlamak.
-Vatandaşların yeşil kart için belediyemize müracaat yaptıklarında kendi üzerlerine kayıtlı her türlü menkul veya gayrı menkul araştırmalarını sağlıklı bir şekilde araştırıp duruma göre tasdik yapmak ya da yapmamak. 
-Emlak ile ilgili her türlü yazışmaların yapılmasını sağlamak.
-Tapudan gelenlere alım-satım için rayiç bedel belirlemek.
-Diğer çevre belediyelerle servisimiz adına her türlü iletişimi sağlamak.
Tahsilat Servisi ve Görevleri
-Emlak ve su servislerinin çıkartmış belirlemiş oldukları tahakkukların tahsilini gerçekleştirmek. 
-Belediye gelirlerini tahsil etmek
-Pazar yeri ve kaldırım işgaliyelerinin tahsilini gerçekleştirmek.
-Belediye kiracılarının tahakkuklarını yapmak ve tahsilatını gerçekleştirmek
-Tahsil edilen paraları bankaya yatırmak
-Borçlu mükelleflerin tespitini yapıp gerekli işlemleri yaparak mali işler servisine bilgi vermek

 
Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım