Kurumsal
Buradasınız :  Gezinti Bağlantılarını Atla
Belediye Başkanı
Başkan Yardımcısı- Kadir Kandemir
Fen İşleri Müdürlüğü
 

1.AMAÇ 
Başiskele Belediye Sınırları içerisinde belediyenin planları dâhilinde veya talepler doğrultusunda gerçekleştirilen, Fen İşleri Müdürlüğü faaliyetlerinin planlanması veya uygulanması/uygulatılması için bir yöntem belirlemek ve yöntemin uygulanmasını sağlamaktır.

2.KAPSAM 
Başiskele Belediyesi'nde gerçekleştirilen tüm Fen İşleri Müdürlüğü faaliyetleri ile yapılacak işlerin kapsamına göre gerekli projeyi hazırlamak veya hazırlatmak, keşif hazırlamak ve ihale yapılmasını sağlamayı kapsar.

3.TANIMLAR  
Fen İşleri Müdürlüğü; Fen İşleri Müdürlüğü 6. birimden oluşmaktadır.

1.Büro Sorumlusu; Resmi  yazışmaları yapılması , her türlü raporlama ve kayıtların tutulması, 
2.Yol Yapım Birimi; İmar yollarının açılması ve açılan imar yollarının ıslah edilmesi
3.Yol Onarım Birimi; Açılan imar yollarının alt yapısı tamamlanmış olanların parke bordür işlerinin yapılması ve imar yollarında zamanla oluşan hem yaya hem de araç trafiği yönünden tehlike arz eden tamir bakım onarım işlerinin yapılması ( Asfalt yama , parke bordür tamirleri vs.)
4.İnşaat Birimi; Güvenlik için gerekli görülen yerlerde istinat duvarı veya perde peton duvar yapımı/yaptırılması, (korkuluk ve merdiven yapılması, yağmur suyu ızgara ve rogarlarının yapılması, bahçe çitlerinin yapılması vb.)
5.Kademe Birimleri  ;  Proje gerektiren veya gerektirmeyen tamir / bakım / onarım işlemlerinin yapılması ,
6.Otobüs İşletmesi; Otobüsler ile taşıma hizmeti verilmesi ( Cenazelere, düğünlere, spor klupleri ve okullara)

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından belediyeye ait halkın yararlandığı her türlü sosyal, kültürel, ve hizmet binalarının,  küçük çaplı tadilat ve tamiratları yapılmaktadır. Yapılamayacak kadar büyük olanların projelerinin hazırlanması veya hazırlatılarak ihaleye verilmesi ve bunun takibinin yapılmasıdır. Belediye sınırları içerisinde gerçekleştirilecek altyapı çalışmalarını değerlendirilerek gerekli izinlerin vermesi ve sonrasında denetleme yapması.

4.SORUMLULUK

4.1.Belediye Başkanı:
4.1.1.Fen İşleri bünyesinde yürütülen faaliyetlerde kendisine iletilen, ihtiyaç duyulan kaynak ihtiyaçlarını (işgücü, eğitim, yazılım, donanım vb.) değerlendirmek ve sağlamak.
4.1.2.Faaliyetlerin izlenmesi, gerekirse yerinde incelenmesi ve ya karar aşamasında kendisine iletilen konularda karar alarak ilgilisine iletilmesi sağlamak.
4.1.3.Gerekli durumlarda, fen işleri faaliyetlerinde diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile iletişime geçerek ortak yürütülen faaliyetlerde veya destek ihtiyacında koordinasyonun sağlanmasında ihtiyaç sahiplerine destek olmak.
4.1.4.Haftalık olarak fen işleri faaliyetlerini talep etmek, incelemek, görüş ve önerilerini ilgililer ile paylaşmak.
4.2.Teknik İşler Başkan Yardımcısı:
4.2.1.Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen tüm faaliyetleri takip ve koordinasyonunda karar verici olmak.
4.2.2.İhtiyaç hissedilen konularda faaliyetlerin gerçekleşmesi konusunda karar verir veya verilen kararların uygulanmasında koordinasyonu sağlamak.
4.2.3.Günlük Fen İşleri Müdürlüğü faaliyetlerini talep etmek, incelemek, görüş ve önerilerini ilgililer ile paylaşmak.
4.2.4.Fen İşleri Müdürlüğünden haftalık programını talep etmek ve onaylamak.
4.2.5.Fen İşleri Müdürlüğü faaliyetleri konusunda yapılan çalışmaları, haftalık toplantılar için hazırlamak ve sunmak.
4.2.6.Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen faaliyetlerde ihtiyaç duyulan kaynakları (işgücü, eğitim, yazılım, donanım vb.) belirlemek, talep etmek ve karşılanması için koordinasyonu yapmak.
4.2.7.Belediyenin önceden belirlenmiş kalite politikası ve ISO 9001 kalite yönetim sistemi şartlarına göre Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yönetilmesini takip eder. Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarında kendisi ile ilgili görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
4.2.8.Fen işleri faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında çalışanların ve faaliyetlerin işçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında gerçekleştirilmesini takip etmek.

4.3.Fen İşleri Müdürü:
4.3.1.Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki tüm yazışmaları incelemek ve ilgili kişiye havale ederek, takibini yapmak.
4.3.2.Fen İşleri Müdürlüğü faaliyetlerinde alt yapı konusunda Büyük Şehir Belediyesi  ve diğer kurumlar ile bağlantıya geçerek koordinasyonu sağlamak.
4.3.3.Haftalık ve aylık faaliyet planını talep etmek, incelemek ve onaylamak.
4.3.4.Halktan ve her türlü kuruluştan gelen talepleri yerinde yapılan incelemeler sonunda cevaplandırılmasını sağlamak.
4.3.5.Projelerin yapım şekline ( Belediye ekiplerince ya da ihale yoluyla ) Başkan Yardımcısı ile görüşerek karar vererek, alınan karara göre ilgili birimi yönlendirmek
4.3.6.Yasalar çerçevesinde ihaleyle ilgili gerekli işlemleri yapmak ve kontrolünü sağlamak.

4.4.Aykome Birim Sorumlusu:
4.5.1.Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde yapılan altyapı çalışmalarını takip etmek.
4.5.2.Kurumlardan gelen talepler doğrultusunda altyapı çalışmalarına ait kazı ruhsatı ve kazı izni vermek.
4.5.3.Kazı İzinleri ile ilgili tüm kurumlarla koordineyi sağlamak.
4.5.4.Altyapı tahrip bedellerini hesaplamak.
4.5.5.Kazı izni verilen yerlerdeki çalışmaları yerinde takip etmek.
4.5.6.Çalışma yapılan yerlere ait üstyapının yapılması için İnşaat Uygulama Birimine bilgi vermek ve takibini yapmak.
4.5.7.Belediye sınırları içerisinde açılması gereken imar yollarının tespitinin yapılıp Asfalt Birim Sorumlusu ile koordineli olarak açılmasını sağlamak.
4.5.8.Projelendirilmiş park, sosyal tesisler ve belediye hizmet binalarının yerinde aplikasyonunu sağlamak.
4.5.9.Üstyapısı yapılacak yolların proje öncesi gerekli çalışmaları yapmak.
4.5.10.Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarında kendisi ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirmek
4.5.11.Açılan yolların aplikasyonunu ve tespitini yaptırarak, gerekli kotların alınmasını sağlamak.

4.6.Yol Yapım Sorumlusu
4.6.1.Fen İşleri Müdürlüğü ve Belediye bünyesindeki tüm araç, gereç ve makinelerin bakımlarını yapmak,
4.6.2.Araç gereç ve makinelerin sahadaki çalışmalarından sorumlu olmak,
4.6.3.Saha organizasyonlarını yapmak,
4.6.4.İnşaat öncesi yer hazırlama ve imar yolu açımı, ıslahını yaptırmak.
4.6.5.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yıkım kararı aldığı binaların yıkımı için gerekli makine ve işgücü teminini yapmak,
4.6.7.Acil Durum Müdahale ekibinin sorumluluğunu yapmak.
4.6.8.Mümkün olduğunca Aykome Birimi ile koordineli çalışmak.
4.6.9.Arıza halinde makinelerde gerekli onarımları yapmak,
4.6.10.Makine bakım kartlarının tutulması ve takibini yapmak,
4.6.11.Kalibrasyon gerektiren ekipmanların kalibrasyon kartlarının takibi ve kalibrasyonlarının yaptırılmasını sağlamak,
4.6.12.Çalışanların güvenliğini sağlamak gerekli iş güvenliği ekipmanlarının kullanımını sağlamak.
4.6.13.Belediye ekipleri tarafından yapılacak asfalt kaplamayı yaptırmak ( greyder serimi yaptırmak)
4.6.15.Çalışmalar esnasında yol ve trafik ile ilgili gerekli önlemleri almak,
4.6.16.Müteahhit ekipleri tarafından yapılacak asfalt çalışmalarını takip etmek, denetlemek.
4.6.17.Ekipmanların verimli çalışabilmesi için bakımını takip etmek.

 

 
Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım