Kurumsal
Buradasınız :  Gezinti Bağlantılarını Atla
Belediye Başkanı
Başkan Yardımcısı- Ömer Soydal
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
 

T.C.
BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar


Amaç


MADDE 1 - (1)Bu yönetmelik Başiskele Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.


Kapsam


MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nünbütün iş ve işlemlerini kapsar.


Dayanak


MADDE 3 - (1)BaşiskeleBelediye Meclisinin 03.12.2009 tarih ve 57 sayılı kararı ile kurulmuş olan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;


a) Belediye: Başiskele Belediyesi,
b) Büyük Şehir: Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi,
c) Başkanlık:Başiskele Belediye Başkanlığı'nı
d) Encümen: Başiskele Belediyesi Encümeni,
e) Kaymakamlık: Başiskele Kaymakamlığı,
f) Meclis: Başiskele Belediye Meclisi,
g) Müdürlük: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü,
h) Personel: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü personelini ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Teşkilat ve bağlılık
Teşkilat

MADDE 5 - (1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
a) Müdür
b) Memurlar
c) İşçiler
d) Sözleşmeli memurlar
e) Hizmetli personel
f) Diğer personel 
(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.
a) Müdür
b) Kalem 
c) İstimlak Birimi
d) Harita Birimi 
e) İmar Uygulama Birimi
f) Teknik personel
g) Diğer Personel
(3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği "Büro Sorumlusu" ve " Yönetici Yardımcısı" görevlendirilmesi yapılabilir. 
(4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu Şefler dâhil olmak üzereYönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

Bağlılık

MADDE 6 - (1)Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün görevleri

MADDE 7 - 

(1) Kendi yetki ve sorumluluğunu verilen işlerin hatasız olması ve en kısa süre içerisinde bitirmeye çalışmak.
(2) Taşınmaz mallara ait sicil tutmak ve bu taşınmaz mallar için imar planına göre uygulama ve düzenleme yapmak.
(3) Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek.
(4) Kamulaştırma: Kamulaştırma kanununda değişiklik yapılması hakkında 4650 sayılı kanun ve 2942 sayılı kamulaştırma kanunu ilgili maddeleri doğrultusunda kamulaştırma yapmak 
(5) Yıllık program kapsamında olmamasına rağmen direkt olarak Belediye Başkanı'nın talimatı doğrultusunda istenen yerin istimlâk edilmesini sağlamak
(6) İstimlâk edilecek parselleri istimlâk şerhinin koydurulması.
(7) Tapu verme: Maliye hazinesine kayıtlı olup 2981/3290 sayılı yasalara göre tapu tahsis belgeleri, imar ıslah planları hazırlanan ve bu planlarda konut sahasında kalan taşınmazların devrini talep ederek sağlamak vb. gibi belediye yerlerinin Belediye Encümeninden satış kararı aldırarak ve satış fiyatlarını tespit ettirerek hak sahiplerine satışını yapmak.
(8) Gelir getirici taşınmaz malların kiraya verilmesi kontrol ve takibi, bakım ve düzenlenmesi konuları da kendi yetki dahilinde ve çalışmaları Kira takibi ve kira artışı işlerini sürdürmek
(9) Belediyenin ihtiyacı olan taşınmazların alım işlemlerini ve Belediye adına kayıtlı imarlı parsellerinin, ihtiyaç halinde Meclis kararı alınarak ihale yoluyla satış işlemlerini yapmak
(10) Belediyemiz mülk ve hisse satışlarını gerçekleştirmek üzere Meclise ve Encümene evrak hazırlayarak gereken kararların alınmasını sağlamak. Bunların tapu dairesindeki işlemlerini takip etmek.
(11) Vatandaş müracaatları üzerine gerekli itirazları değerlendirmek ve çözümlenmesi yargıya intikal edilmiş durumlarda mahkemelere ve hukuk işleri müdürlüğüne gerekli savunma bilgi, belgeleri vermek.
(12) İlçemiz sınırları içinde kalan taşınmazlardan hisseli ve/veya kadastral parsellerin 3194 sayılı imar kanununun 15., 16., 17 ve 18.Maddesine göre , yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde parselasyon planlarını, ifraz , tevhit ve yola işlemi taleplerini değerlendirmek , Belediye Encümenine havale işlemlerini gerçekleştirmek, kesinleşenleri kadastro verilerine adapte ederek güncellemek , imar planında kamuya ayrılan yerlerin kamu lehine geçmesinin sağlamak.
(13) 3194 sayılı kanunun 18. Maddesine istinaden yapılan parselasyon çalışmalarından sonra oluşan tapuları Mali Hizmetler Müdürlüğü (Emlak Servisi) ile irtibatlı olarak dağıtmak 
(14) İmar uygulaması sonucu kamulaştırmaya esas olan hesabatları yapmak.
(15) İlçe Rehberi hazırlamak.
(16) Hâlihazır haritaları yapmak / yaptırmak ve güncellemek.
(17) Coğrafi bilgi sistemi (GİS) ile Kent bilgi sisteminin kurulmasına yardımcı olmak,
(18) Yapı ruhsatına esas Röperli kroki-Aplikasyon tutanağı-İnşaat aplikasyon tutanakları Plankote , İstikamet Rölevesi hazırlamak veya kontrollerini yapmak. İnşaat ruhsatı alındıktan sonra müracaatlar üzerine gerekli inceleme ve ölçümleri yaparak bina yapı aplikasyon tutanağı hazırlamak temel üstü vizelerini yapmak. 
(19) Belediyemiz Fen İşleri birimi başta olmak üzere tüm birimlere gereken harita hizmetlerinde destek vermek.
(20) Büyükşehir kapsamında yapıalan kent numarataj işlemlerini takip etmek, ileç sınırları dahilinde vatandaşların adres ile ilgili sıkıntılarını Büyükşehir ile birlikte takipli yürütmek. 
(21) Vatandaş müracaatları üzerine gerekli itirazları değerlendirmek ve çözümlenmesi , yargıya intikal edilmiş durumlarda mahkemelere ve hukuk işleri müdürlüğüne gerekli savunma bilgi, belgeleri vermek. 
Müdürlük yetkisi

MADDE 8 - (1)Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün sorumluluğu

MADDE 9 - (1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. 

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 10 - (1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
(2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek.
(3) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.
(4) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.
(5) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak.
(6) Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle verilen görevlerden yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak.
(7) Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısının verecekleri emirleri yerine getirmek.
(8) Emri altında görev yapan ve ita amiri bulunduğu bütün mamurların yönetmeliğin personelle ilgili denetimini ve gözetimini yapmak, gizli tezkiye varakalarını düzenlemek, onaylamak, yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini hazırlayıp ita amirine sunmak.
(9) Müdürlük içindeki hizmetleri usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
(10) Yasalara göre Belediyenin gayrimenkullerini değerlendirmek ve 2886 sayılı yasa hükümlerine göre ihale yolu ile kiraya vermek.Yıllık kira artışlarını takip etmek.
(11) 2942 sayılı yasa hükümlerine göre mevzuat çerçevesinde işlemlerini yapmak, ita amirlerine ve ilgili birimlere (Belediye Encümenini, Belediye Meclisi) sunmak.
(12) Belediye sınırları içindeki Belediyenin taşınmaz mallarının denetimi ile yetkili bulunmak, aksaklıkları düzeltmek.
(13) Takdir komisyonunun teşkilini sağlamak, ita amirlerine onaylatmak.
(14) 2981/2390 sayılı imar affı yasası ve yönetmelikleri gereği Belediye ve Maliye Hazinesine ait taşınmazlarla ilgili işlemleri yaptırmak.
Kalem Biriminin görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 11 -


(1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden geçerek müdürlüğe gelen evrakları kayda almak.
(2) Kayda alınan evrakları varsa arşiv evveliyatı ile birleştirerek havalesi yapıldıktan sonra ilgili kişiye iletmek veya tebliğini yapmak.
(3) Evraklar tamamlandıktan sonra belgeleri düzenleyip imzalara sunup, onaylandıktan sonra çıkışının yapılmasını sağlamak ve ilgililerine vermek.
(4) Proje müelliflerince sunulan projelerin tescillerinin yapılmasını sağlayarak, onaya sunulmasını sağlamak.
(5) Diğer müdürlükler ve Belediyemiz dışındaki kurumlarla olan yazışmaların düzenlenmesini takip etmek, kayıtlarını tutmak, ilgili kurumlara ulaştırmak üzere ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek.
(6) Tüm evrakların düzenlenmesi, dosyalanması ve arşivlenmesini sağlamak.
(7) Müdürün vereceği görev alanı ile ilgili benzeri işleri yapmak.
Emlak İstimlak Birimi görev, yetki ve sorumluluğu


MADDE 12 -


(1) Belediyeye ait taşınmaz malların bütün haklarını korumak, kollamak, gözetmek, daha iyi değerlendirilmesini sağlamak için projeler üretmek, 
(2) 5393(Belediye Kanunu), 3194(İmar Kanunu), 2886(ihale kanunu), 2942(Kamulaştırma Kanunu) sayılı yasalar ve diğer yasalar çerçevesinde taşınmaz mal alımı ve kamulaştırma işlemleri ile Belediye Başkanınca verilen diğer görevleri yürütmek.
(3) İmar planında kamu alanı olarak ayrılmış veya stratejik planda olup, yıllık yatırım programına alınan projeler için arsa temin etmek, 
(4) Belediye hudutları dahilinde Maliye Hazinesine ait taşınmazların 4706 sayılı yasanın öngördüğü şekli ile Belediye adına devrinin sağlanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak
(5) Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için olan yol, meydan, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha gibi kamu hizmetleri için kamu yararına ayrılan yerlerin 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Yasası hükümlerine göre kamulaştırma işlemlerini yürütmek
(6) Belediye mülkiyetindeki taşınmazların satış, trampa, tahsis, kiralanması ve bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
(7) Belediye hizmetlerinde kullanmak üzere mülkiyeti diğer Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların imar plan şartlarına göre Belediye adına devri veya tahsisini sağlamak,
(8) 3194 sayılı yasanın 17.maddesi kapsamında kalan Belediye'ye ait gayrimenkullerin satışını yapmak, 
(9) Belediyeye ait veya tasarrufundaki taşınmaz malları, tesisleri, büfe ve büfe yerlerini kiraya vermek, ecrimisil ve tahliyesine ilişkin işlemleri yürütmek 
(10) Kira ve ecri misil ödemelerini takip etmek, sözleşme/şartname hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek, ödenmeyen kiraların tahsilini sağlamak, sözleşme şartlarına uymayan kiracıların tahliyesini temin için ilgili birimleri bilgilendirmek,
Harita Birimi görev, yetki ve sorumluluğu


MADDE 13 -


(1) Belediye sınırları içerisinde bulunan kadastral parsellerin güncellenmesini sağlamak, 
(2) Vatandaşların talepleri doğrultusunda İnşaat İstikamet, Kot Kesit, İfraz-Tevhit, Yola Terk, İhdas, İrtifak Tesisi kurulması gibi işlemleri yapmak,
(3) İlçenin Şehir Rehberini Hazırlamak,
(4) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile vatandaşların adres taleplerini değerlendirmek.
İmar Uygulama Birimi görev, yetki ve sorumluluğu


MADDE 14 -


(1) Gerektiğinde İmar Kanununun 18. maddesini uygulamak ve daha önce yapılan şuyulandırmalardan çıkan sorunların çözümlenmesi, ipoteklerin kaldırılması, 
(2) İlçemiz sınırları içinde kalan taşınmazlardan hisseli ve/veya kadastral parsellerin 3194 sayılı imar kanununun 15., 16., 17 ve 18.Maddesine göre , yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde parselasyon planlarını, ifraz , tevhit ve yola işlemi taleplerini değerlendirmek.
Teknik elemanın görev, yetki ve sorumluluğu


MADDE 15 - (1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 2942 ve 2866 sayılı yasa hükümlerine göre yapılacak faaliyetlerden teknik koordinasyonu sağlamak, gerektiği takdirde mahallinde tespit ve ölçüm işlemlerini yapmak, yeni yapılan plan tadilatlarına ait ( Hazine ve Belediyeye ait yerlerle ilgili) paftaları temin etmek, yapılan işgallerin miktar ve amacını tespit etmek ve 775 sayılı yasa hükümlerine göre tahliyesini sağlamaktır.


Diğer Personelin görev, yetki ve sorumluluğu


MADDE 16 - (1) Müdürün verdiği görevleri itina ve titizlikle yerine getirmek, talimatlarına uymak, müdürlüğümüze müracaat edenlerin ve gelen evrakların cevaplandırılarak takibini sağlamaktır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Görev ve Hizmetlerin İcrası


Görevin alınması


MADDE 17 - (1) Daktilo ve katipler dışında kalan Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler kurum sisteminde kaydedilerek ilgilisine verilir. 
Görevin planlanması


MADDE 18 - (1)Emlak ve İstimlak Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.


Görevin yürütülmesi


MADDE 19 - (1)Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.


BEŞİNCİ BÖLÜM


İşbirliği ve Koordinasyon


Müdürlük birimleri arasında işbirliği


MADDE 20 - 
(1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır. 
(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz. 
(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir. 
Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon


MADDE 21 -


(1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür' ün imzası ile yürütülür.
(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.


ALTINCI BÖLÜM


Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme
Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem


MADDE 22 -


(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. 
(2) Evraklar ilgili personele dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili saysis programında sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.
Arşivleme ve dosyalama


MADDE 23 -


(1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. 
(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.


YEDİNCİ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller


MADDE 24 - (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.


Yürürlük


MADDE 25 - (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım