Kurumsal
Buradasınız :  Gezinti Bağlantılarını Atla
Belediye Başkanı
Başkan Yardımcısı- Ömer Soydal
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 

T.C.

 

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

03.06.2009tarih ve 20 sayılı Meclis Kararı  ileKurulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Görev, Yetki ve ÇalışmaYönetmeliğinden 4. Maddenin e Bendi ile 11. Maddenin tamamı çıkarılarak 03.01.2012tarih ve 3 sayılı Meclis Kararı ile kurulan " Yapı Kontrol Müdürlüğü"Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğine eklenmiştir.

 

 

 

GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç,  Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

 

 

 

AMAÇ :

 

MADDE : 1-Kocaeli İli  BAŞİSKELE BelediyeBaşkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün görev ve hizmet alanı içindekihukuki ve idari statüleri ile her türlü görev, yetki, hak ve  sorumluluklarını,  çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacınıtaşır.

 

KAPSAM :

 

MADDE : 2 - İmar veŞehircilik Müdürlüğünün ve müdürlükte görevli personelin görev yetki vesorumlulukları  ile  çalışma usul ve esaslarını  kapsar.

 

 

DAYANAK :

 

MADDE: 3 - 5393sayılı Belediye Kanununun " Belediye Teşkilatı" Başlıklı 48. Maddesi ve " NormKadro ve Personel İstihdamı" başlıklı 49. Maddesi ile;    22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı ResmiGazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ileMahalli İdare Birliklerinin Norm Kadro ilke ve Standartlarına ilişkin EsaslarHakkında Yönetmelik"te  31.05.2009 tarihve 27244 sayılı Resmi Gazetede yapılan Değişikliğe istinaden, 5393 sayılıKanununun 18. Maddesinin (m) bendi gereğince Başiskele Belediye Meclisi'nin03.06.2009 tarih ve 20 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  kurulmuş ve bu yönetmelik hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

 

MADDE : 4

 

BuYönetmelikte adı geçen ;

 

a)Belediye                   : T.C. Kocaeliİli Başiskele Belediyesi'ni

 

b)BelediyeBaşkanlığı: Başiskele Belediye Başkanlığıdır.

 

c)Müdürlük                 : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nü,

 

d)Meclis                       : Başiskele  Belediye Başkanlığı Meclisi'ni

 

e)Encümen                 : BaşiskeleBelediye Encümeni'ni

 

f)Personel                    :  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli tümpersoneli ifade eder.

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Teşkilat ve Bağlılık

 

 

 

TEŞKİLAT

 

MADDE : 5 -

 

1)Müdürlüğün Teşkilat Yapısı aşağıdaki gibidir :

 

a.      Müdür

 

b.     PlanlamaBirimi

 

c.      ZeminDeprem İnceleme  Birimi

 

d.     YapıRuhsat Birimi

 

e.      Kalemve Arşiv Bürosu

 

 

2) Belediye ve Bağlı ile Mahalli İdareBirlikleri Norm Kadro İlke ve standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesine,birimlerin hizmet alanları görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaçduyulan nitelik ve sayıda , iş ve işlemlerin daha etkin ve verimliyürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve EğitimMüdürlüğü'nün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığıolmaksızın hizmet gereği " Büro Sorumlusu" ve Yönetici Yardımcısı"görevlendirilmesi yapılabilir.

 

3) Birimlerin iç organizasyonyapılarının teşkili, söz konusu birimlerde görev yapmakta olan kadrolu Şeflerdahil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve  sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifive bir üst amirin onayı ile gerçekleşecek iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

 

 

BAĞLILIK

 

MADDE : 6 - İmar veŞehircilik Müdürlüğü , Belediye Başkanına ve görevlendireceği BaşkanYardımcısı'na bağlıdır.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

 

 

MADDE: 7-  Müdürün Görev Yetki Ve Sorumlulukları :

 

a)Müdürlüğe bağlı bürolarınçalışmalarının koordinasyonundan, belediyedeki müdürlükler arası vediğer resmi kurumlarla olan tümyazışmalar ile yapılan çalışmalardan, Müdürlükte yapılan tüm işlemlerintetkikinden sorumludur.

 

b)Müdürlüğün bağlı bulunduğu BaşkanYardımcısı ile Belediye Başkanına karşı sorumlu olarak görev yapar.

 

c)Müdürlüğün İta Amiri olarak,çalışanların her türlü özlük yazışmaları ve 657 sayılı D.M. Kanunu hükümlerigereğince işlem yapmakta yetkilidir.

 

c) Alt birim yetkilileriarasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılanalt birim yetkililerinin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi vehizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,

 

d)Personelin gizlisicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğünçalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,

 

e)Müdürlük servislerininplanlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasındauyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek,denetlemek,

 

f)Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genelyargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak,bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak,

 

g)Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belliaralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,

 

h)Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönükhedefler göstermek,

 

ı)Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlarvermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son vekesin seçim yapmak,

 

i)Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığınakarşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğergörevleri de yapar.

 

j)Müdürlüğün tahmini bütçesini hazırlamak.

 

 

 

MADDE : 8- Şefin / Şeflerin Görev Yetki VeSorumlulukları

 

a)Kendinebağlı bürolar ve diğer bürolarla koordinasyonu sağlar.

 

b)İşlemleribaşlatılan ve ilgili personelden gelen evrakların kontrolünü yaparak Müdüretevdi eder.

 

c)İlgilikanun, yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde, Müdürlüğün görev, yetki vesorumlulukları içerisindeki işlemlerin yürütülmesinde yetkili ve sorumludur.

 

 

 

Planlama BürosuGörev Yetki Ve Sorumlulukları

 

MADDE: 9 -

 

1)BüyükşehirBelediyesi tarafından hazırlanan ve onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmarPlanları doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını yapmak veyayaptırmak. Hazırlanan uygulama imar planlarını İlçe Belediyesine sunmak vekabul edilmesi halinde onaylanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nagöndermek.

 

2)Belediyeninyatırım programı doğrultusunda, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifihazırlamak ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunmak.

 

3)BüyükşehirBelediye Başkanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatlarıdoğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi hazırlamak veİlçe Belediye Meclisine sunmak.

 

4)Vatandaşlaraveya kurumlara ait 1/1000 ölçekli plan tadilatı taleplerini hazırlamak ve İlçeBelediye Meclisine sunmak.

 

5)BelediyeMeclisi tarafından kabul edilen imar planı tadilatlarının işlemlerini tamamlayarakonaylanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığına göndermek, kabul edilmeyenimar planı tadilatlarını ilgili şahıs, kurum yada kuruluşlara tebliğ etmek.

 

6)Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onaylanan1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını Belediye Binasında askıya çıkarmak,askı süresi içerisinde askıda bulunan plana ilişkin itirazları değerlendirmekve İlçe Belediye Meclisine sunmak.

 

7)Yazılıimar durumu tanzim etmek.

 

8)Planlarla alakalı yargıya intikal etmiş durumlardamahkemelere ve Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne, savunmaya ilişkin gerekli bilgi vebelgeleri vermek.

 

 

 

İnşaat Ruhsat  Bürosu Görev Yetki Ve Sorumlulukları

 

 MADDE: 10 -

 


1.İnşaat ruhsatı almak isteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı projedosyasını 3194 sayılı imar kanunu  ve uygulama yönetmeliğinin 57.maddesine istinaden evraklarının kontrol edilerek dosyanın kabul edilmesi,

 

2.İnşaat ruhsatı almak isteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı projedosyasını 3194 sayılı imar kanun ve uygulama yönetmeliğinin 58. ve 59.maddesine istinaden teknik uygulama sorumlularının evraklarının kontrolü,

 

3. Online sisteminde hazırlanacak ruhsat için adres tespitinin yaptırılması,

 

4. Ruhsat yenilemesi ve tadilat ruhsatı için müracaat  olduğunda inşaatın vizeleri kontrol edilerek eğer gerekiyorsa inşaat mahallinde kontroliçin yerine gidilmesi,

 

5.Mal sahibinin getirdiği mimari projesinin (imar çapı, kot tutanağı ve kadastroçapın) 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmeliğin ilgili maddelerine göreincelenerek dosyanın imzaya hazırlanması,

 

6.Harita aplikasyon projesinin mimari proje ile aynı olup olmadığının kontroledilmesi,

 

7. Mimarisi incelenen proje dosyasının statik hesapları  ve çizimlerininmimari proje esas alınarak incelenmesi,

 

8. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (Mimarlık ve Mühendislik Hizmet BedellerininHesabında Kullanılacak Yapı yaklaşık Birim Maliyetlerine  Göre) yapıinşaat maliyeti hesaplanması,

 

9. 3194 sayılı imar yönetmeliğinin  otoparkla ilgili maddelerine göre otopark kontrolü yapılması eğer otoparkını kendi parselinde çözemiyorsa yönetmelik esaslarına göre otopark katılım bedeli hesaplanması,

 

10. İncelenen mimari projenin daire merdiven işyeri alanlarının m² bazındahesaplanarak listelenmesi,

 

11. İnşaat alanı hesaplanan projenin sığınak kabulü için evrakların hazırlanarakSivil Savunma Müdürlüğüne onay için gönderilmesi,

 

12. Sığınak onaylanıp geldikten sonra hesaplanan m² lerin  online sistemindekiruhsat programına aktarılması

 

13. Hesaplanan para makbuzlarının mal sahibine verilmesi ve katılım bedellerinintahakkuk ettirilmesinin sağlanması,

 

14. Katılım bedelleri tahakkuk ettirildikten sonra  online sistemine aktarılaninşaat ruhsatının çıktısı alınıp proje müellifleri ve teknik uygulamasorumlularının (TUS) imzalarının takip edilmesi,

 

15.Ruhsattaki imza işlemleri tamamlandıktan sonra proje dosyasındaki mimarive  statik proje ve ekleri ayrıca inşaat ruhsatının  kaşelenerekmüdürlüğe onaya sunulması onaydan gelen inşaat ruhsatının online sistemindeonay alınarak mal sahibine onaylı nüshalarının birer örneğinin verilmesi,

 

16.İnşaat ruhsatı verilen yerlerde vatandaşın talebi üzerine kat irtifasıişleminin onaylı projelerine göre incelenerek ( B.M.K. nda  belirlenentarife üzerinden) makbuz karşılığında tasdik edilmesi,
17. Mahkeme ve diğer kurumlardan gelen yazışmalara cevap hazırlanması gerekliyerlere bilgi verilmesi,

 

18.Aylık olarak doldurulan ruhsatların her ay sonunda birer nüshalarının S.S.K.Devlet İstatistik Kurumu ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi

 

19.Vatandaştan gelen her inşatla ilgili hesap inşaat yapımı gibi sorulan sorularasözlü veya yazılı cevap verilmesi.

 

 

Zemin ve Deprem İnceleme  Bürosu Görev Yetki Ve Sorumlulukları

 

MADDE: 11 -

 

 

 

1. Belediyemiz imar planları için gereken zemin etütlerini yapmak veyayaptırarak gereken raporları temin etmek.

 

2.  Parsel bazında imar durumu üzerinden 'Zemin durum Belgesi' vermek.

 

3. Planlara altlıkolmak üzere Jeolojik / jeoteknik etüt yaptırmak. İnşaat ruhsatı müracaatlarına ilişkin parselsahiplerince, ada ve/veya parsel bazında yaptırılan zemin etüt raporlarınıincelemek ve onaylamak

 

4. Parsel bazında ruhsata esas zemin etütlerini arazide yerinde kontroletmek, incelemek oda denetimini sağlamak.

 

5. Halkın deprem konusunda bilgilendirilmesi üzere gerekli çalışmalarıyapmak, doküman hazırlamak ve/veya etkinlikler düzenlemek

 

6.  Kentimizin güvenliyapılaşmasını sağlamak deprem ve doğal afetlerdeki riskini gelecekte azaltmakamacıyla birincil derecede önem taşıyan deprem tehlikesi azaltma çalışmalarıKocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilgili diğer Kamu Kurumları ile koordineliolarak sürdürmek

 

 

KalemVe Arşiv Memurunun Görev Yetki Ve Sorumlulukları

 

MADDE: 12-

 

 

 

1)İmar ve Şehircilik Müdürlüğükalemine gelen her türlü şahıs dilekçe ve resmi yazışmaların kayıt defterinedetaylı bilgileriyle yazmak.

 

2)Bilgisayara kayıt yapmak.

 

3)Dosyasıyla bağlanmış evraklarınmüdür veya şeften havalesini alarak ilgili personele dosya veya evrakı iletmek.

 

4)Evrakları bağlanmak üzere arşivdedosyasını bulmak, dosya işlemdeyse işlemde olan dosyaları bulmak.

 

5)Kayıt, arşiv ve çıkışişlemlerinin koordineli çalışmasını sağlamak.

 

6)Dosyasına bağlanmak üzere verilenevrakların geciktirilmeden bağlanarak işleme sokulması,işlemi biten dosyalarıntüm kayıtlarının yapılarak bütün olarak arşivde saklanması, zimmetle incelenmeküzere verilen dosyaların iadesi ve takibini yapmak.

 

7)Peryodik aralarla dosyalarınarşivdeki sene ve sırasına göre yerine konulduğunun denetimi yapmak. Sırakarışıklığı var ise düzeltmek, varsa hatalı yerine konulanları bulmak vearşivin düzenli olmasını sağlamak.

 

8)Kamu kurum ve kuruluşlarına,periyodik evrakların (istatistikî formlar, proje bilgi formları, Kaymakamlıkyazışmaları vb.) aksamadan gönderilmesini sağlamak.

 

9)İşlemden gelen evraklarıneklerini ve kayıtlarını kontrol ederek, ilgili şahıs veya kurumlaragönderilmesini sağlamak.

 

10)Evrakların dosyalarında veklasörlerde düzenli bir şekilde saklanmasını temin etmek.

 

11)Başkanlık onayı gereği,güncelliğini yitirmiş yazışma klasörlerini, geriye dönük 5 yıl muhafaza edilmeküzere gözden geçirerek evrak yığılmasını önlemek.

 

12)Kayda girmeyip, doğrudan yapılanyazışma ve çıkışlara sadire defterinde numara vererek gönderilmesini sağlamak.

 

13)Haftalık veya aylık faaliyetraporlarını hazırlamak.

 

14)Müdürlüğe ait evrak ve dosyalarınarşivlenerek muhafaza edilmesini sağlamak.

 

15)Müdürlük makamınca istenilengizliliğe haiz özel yazışmaları yapmak.

 

16)Eskimiş işlem dosyalarınıyenileyip sağlamlaştırmak.

 

17)Müdürlükte bulunan demirbaşlarıntakibiyle,fotokopi faks gibi cihazların malzeme, bakım ve tamirini takip etmek.

 

18)Eksik kırtasiye ve matbuevrakları,İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden talep etmek.

 

19)Yıllık müdürlük bütçesinihazırlamak ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne göndermek.

 

20)Personelle ilgili özlük işleriyazışmalarını yapmak.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Görev ve Hizmetlerin İcrası

 

Görevin Alınması

 

MADDE: 13 -  Başkan veBaşkan yardımcıları tarafından verilen şifahi görevler Müdür , Büro Şefi, yadailgilisi tarafından alındığında  yerinegetirilir ve  bilgi verilir.   Müdürlüğe  gelen yazılar zimmet defterine kaydedilerek Müdür tarafından ilgilisineverilir.

 

 

GörevinPlanlanması

 

MADDE: 14 - İmar veŞehircilik Müdürlüğü'ndeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plandahilinde yürütülür. Bu plana uygun olarak şefler de kendi bürolarındaki iş veişlemleri planlar.

 

 

GörevinYürütülmesi

 

MADDE: 15 - Müdürlüktegörevli tüm parsonel , kendilerine verilen ya da görevi kapsamında olan işleri yasa ve yönetmelikler doğrultusundagereken özen ve süratte yapar. Görevin yürütülmesi ile ilgili karşılaşılanproblemlerden çalışan personel Büro Şeflerine ve Büro Şefleri de Müdüre derhalbilgi verir.

 

Gelen gidenevrakla ilgili yapılacak işlem

 

MADDE : 16 -  Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır.Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğinizamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

 

Evraklarilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklarilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yinezimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıtişlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

 

Arşivleme vedosyalama

 

MADDE  : 17- Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göretasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

 

(2)İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

 

(3)Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşivgörevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

 

 

BEŞİNCİ  BÖLÜM

 

İşbirliği ve Koordinasyon

 

 

 

MüdürlükBirimleri Arasında  İşbirliği :

 

MADDE: 18 - Belediye'yebağlı diğer müdürlükler ile koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.Müdürlük dahilinde çalışanlararasındaki işbirliği ve koordiasyon Müdür tarafından sağlanır. Müdürlüğe gelenevrakların birkaç birimi ilgilendirmesi halinde Müdür tarafından ilgili tümşubelere iletilmesi sağlanır. Müdür, koordinasyonu sağlamak amacı ile düzenliaralıklar ile Büro Şefleri ile toplantılar yapar.  

 

 

 

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon :

 

MADDE: 19 - Müdürlüklerarası yazışmalar Müdür'ün imzası ile yürütülür.   Müdürlüğün Belediye dışı özel ve tüzelkişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Büyükşehir Belediyesi ile ilgiliyazışmaları ilgili Büro Şefi ve Müdür parafı, Belediye Başkanı veya yetkiverdiği Başkan yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

 

 

Bu YönetmelikteHüküm Bulunmayan Haller

 

MADDE:  20-  Bu Yönetmelikte Bulunmayan Hususlarda Yürürlükteki İlgili Kanun ve MevzuatHükümlerine göre uygulama yapılır
 

 

Yürürlülük

 

MADDE : 21-  Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü veilanından sonra yürürlüğe girer.
 

 

Yürütme

 

MADDE:  22-Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 
Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım