Kurumsal
Buradasınız :  Gezinti Bağlantılarını Atla
Belediye Başkanı
Başkan Yardımcısı- Ömer Soydal
Yapı Kontrol Müdürlüğü
 

T.C.

 

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç,  Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

 

 

AMAÇ :

 

MADDE : 1-Kocaeli İli  Başiskele BelediyeBaşkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün görev ve hizmet alanı içindeki hukuki veidari statüleri ile her türlü görev, yetki, hak ve  sorumluluklarını,  çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacınıtaşır.

 

KAPSAM :

 

MADDE : 2 - YapıKontrol Müdürlüğü'nün vemüdürlükte görevli personelin görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

 

DAYANAK :

 

MADDE: 3 - 5393sayılı Belediye Kanununun " Belediye Teşkilatı" Başlıklı 48. Maddesi ve " NormKadro ve Personel İstihdamı" başlıklı 49. Maddesi ile;    22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı ResmiGazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ileMahalli İdare Birliklerinin Norm Kadro ilke ve Standartlarına ilişkin EsaslarHakkında Yönetmelik"te  27.11.2011 tarihve 28125 sayılı Resmi Gazetede yapılan Değişikliğe istinaden, 5393 sayılıKanununun 18. Maddesinin (m) bendi gereğince Başiskele Belediye Meclisi'nin 03.01.2012tarih ve 3 sayılı kararı ile Yapı Kontrol Müdürlüğü  kurulmuş ve bu yönetmelik hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

 

MADDE : 4

 

BuYönetmelikte adı geçen ;

 

a)Belediye                     : T.C. Kocaeli İli Başiskele Belediyesi'ni

 

b)BelediyeBaşkanlığı    : Başiskele BelediyeBaşkanlığıdır.

 

b)Müdürlük                     : Yapı Kontrol Müdürlüğü'nü ,

 

d)Meclis                          : Başiskele Belediye Başkanlığı Meclisi'ni

 

e)Encümen                     : Başiskele Belediye Encümeni'ni

 

c)Personel                       :  Yapı Kontrol Müdürlüğünde görevli tümpersoneli ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Teşkilat ve Bağlılık

 

 

TEŞKİLAT

 

MADDE : 5 -

 

1)Müdürlüğün Teşkilat Yapısı aşağıdaki gibidir :

 

a.      Müdür

 

b.     YapıKontrol ve İskan Birimi

 

c.      YapıDenetim İşleri

 

d.     Kalemve Arşiv Bürosu

 

2) Belediye ve Bağlı ile Mahalli İdareBirlikleri Norm Kadro İlke ve standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesine,birimlerin hizmet alanları görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaçduyulan nitelik ve sayıda , iş ve işlemlerin daha etkin ve verimliyürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve EğitimMüdürlüğü'nün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığıolmaksızın hizmet gereği " Büro Sorumlusu" ve Yönetici Yardımcısı"görevlendirilmesi yapılabilir.

 

3) Birimlerin iç organizasyonyapılarının teşkili, söz konusu birimlerde görev yapmakta olan kadrolu Şeflerdahil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve  sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifive bir üst amirin onayı ile gerçekleşecek iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

 

 

BAĞLILIK

 

MADDE : 6 - Yapı Kontrol Müdürlüğü, Belediye Başkanına ve görevlendireceği Başkan Yardımcısı'na bağlıdır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

 

MADDE: 7-  Müdürün Görev Yetki Ve Sorumlulukları :

 

a)Müdürlüğe bağlı bürolarınçalışmalarının koordinasyonundan, belediyedeki müdürlükler arası vediğer resmi kurumlarla olan tümyazışmalar ile yapılan çalışmalardan, Müdürlükte yapılan tüm işlemlerintetkikinden sorumludur.

 

b)Müdürlüğün bağlı bulunduğu BaşkanYardımcısı ile Belediye Başkanına karşı sorumlu olarak görev yapar.

 

c)Müdürlüğün İta Amiri olarak,çalışanların her türlü özlük yazışmaları ve 657 sayılı D.M. Kanunu hükümlerigereğince işlem yapmakta yetkilidir.

 

d) Alt birim yetkilileriarasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılanalt birim yetkililerinin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi vehizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,

 

e)Personelin gizlisicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğünçalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,

 

f)Müdürlük servislerininplanlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasındauyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek,denetlemek,

 

g)Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genelyargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak,bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak,

 

h)Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belliaralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,

 

ı)Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönükhedefler göstermek,

 

i)Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlarvermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son vekesin seçim yapmak,

 

j)Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığınakarşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğergörevleri de yapar.

 

k)Müdürlüğün tahmini bütçesini hazırlamak.

 

MADDE : 8- Şefin / Şeflerin Görev Yetki VeSorumlulukları

 

a)Kendinebağlı bürolar ve diğer bürolarla koordinasyonu sağlar.

 

b)İşlemleribaşlatılan ve ilgili personelden gelen evrakların kontrolünü yaparak Müdüretevdi eder.

 

c)İlgilikanun, yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde, Müdürlüğün görev, yetki vesorumlulukları içerisindeki işlemlerin yürütülmesinde yetkili ve sorumludur.

 

 

Yapı Konrol  veİskan  Bürosu Görev Yetki VeSorumlulukları

 

 MADDE: 9 -

 


1- Belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde bulunan binaların, inşaatruhsatı almış her türlü işyeri, mesken vs  birimlerin Kullanma izinlerinihazırlamak,

 

2- İlgililerin yazılı istemleri üzerineinşaatı tamamlanan binaların  onaylı proje ve eklerine göre yerindekontrolünü yapmak,

 

3- Müracaatlarda; onaylı proje eklerineuygun olmayan yada projesine göre henüz tamamlanmamış binalar için ilgilisineyazılı veya sözlü bilgi vermek,

 

4- Kontrolü yapılan ve ruhsat eklerineuygunluğu görülen binalar için iskan raporu düzenlenmesine esas teşkil edenbelgeleri (Sığınak tespit ve denetleme raporu, Asansör kabul dosyası, SSKmüdürlüğünden borcu yoktur yazısı vs.) ilgililerden istemek ve ilgilikurumlarla yazışmalar yapmak,

 

5- inşaatı biten bağımsız birimlereortak kullanım alanlarının bitmesi şartıyla da kısmi kullanma izinleridüzenlemek.

 

6- Sığınak tespit ve denetleme komisyonutoplantılarına katılmak,

 

7- Kullanma izni harç ve ücretlerinitahakkuk ettirmek,

 

8- Yapılan işlemlerin gerek bilgisayarortamında, gerekse dosyalama şeklinde arşivini düzenlemek,

 

9- SSK ve Devlet İstatistik Enstitüsüneaylık kullanma izni verilerini göndermek,

 

10-Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün diğerbirimleri ile koordineli çalışmak. 
11. Belediye sınırları içinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırıyapıların zabıta memuru ile beraber denetlenmesi,

 

12.  Ruhsatsız veya ruhsat veeklerine aykırı yapıların, yapıldığının tespiti sonucunda, durumu tutanaklatespit etmek, tutanağı ilgilisine tebliğ etmek, inşaata asmak ve tebliğedilemezse bir örneğini mahalle muhtarına bırakmak.

 

13. Ruhsatsız veya ruhsat veeklerine aykırı yapının tespiti sonucunda; 3194 Sayılı İmar Kanunun32.maddesine göre ruhsata uygun hale getirilmesini takip etmek.

 

14. Tutanakta belirtilen süreiçinde ruhsat alınmaz ve/veya yapı ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmezsetutanak , gerekli kararı almak üzere Belediye Encümenine göndermek.

 

15. Belediye Encümeninin yıkımailişkin kararlarını gereği için Belediye Zabıta Müdürlüğüne bildirmek,

 

16- Kaçak, ruhsatına aykırı inşaat yapanmal sahibi, müteahhit ve yapı denetim kuruluşları ile ilgili savcılığa suçduyurusunda bulunma, yapı denetimleri ilgili keyfiyeti ilgili Bakanlığabildirme işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilereksonuçlandırılmasını sağlamak

 

17-Yıkılacak derecede tehlike arz edenyapılara imar mevzuatındaki hükümlerin uygulanmasını sağlamak,Kamunun selametiiçin alınması gereken imar kanununda öngörülen tedbirleri almak, bu tedbirlereuymayanlar hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak,

 

18.   Tabiat ve KültürVarlıkları Koruma Müdürlüğünden gelen yazıların, mevzuat hükümleri uyarıncagereğini yapmak.

 

19.    Yapı KontrolMüdürlüğüne gelen şikayet dilekçelerin yerinde incelenerek gerekliişlemin  yapılması,

 

20.   Servis ile ilgili resmive dilekçeli yazıların cevaplarını hazırlayarak evrak görevlisine teslim etmek,

 

Yapı Denetim Bürosu Görev Yetki Ve Sorumlulukları

 

BaşiskeleBelediyesi'nde Yapı Denetim Şirketlerine hak edişlerinin verilmesi  aşağıdaki faaliyetlerden oluşur :

 

  1. Yapı Denetim Şirketinin hak ediş talebi ile ilgili dilekçe ve hak ediş dosyalarını birim kayıt defterlerine kayıt etmek
  2. Dosyadaki gerekli evraklar kontrol etmek.
  3. Dosyasında eksik ve hatalı evraklar var ise,  yapı denetim şirketine yazı ile bildirmek
  4. Dosyasında evrak eksikliği yoksa, bahse konu binanın projesine uygunluğu ve seviyesinin hak ediş seviyesinde olup olmadığı incelemek.
  5. Bina projelerine uygun ve inşaatın seviyesi hak ediş seviyesinde ise hak edişler onaylamak ve Hesap İşleri Müdürlüğü'ne hakedişin ödeme yazısını yazmak.

 

Dosya, ödemeyazısı ile birlikte sırasıyla birim sorumlusu, Yapı Kontrol Müdürü ve BelediyeBaşkan Yardımcısı tarafından imzalanır.

 

KalemVe Arşiv Memurunun Görev Yetki Ve Sorumlulukları

 

MADDE: 10

 

a) Yapı Kontrol Müdürlüğü kalemine gelen hertürlü şahıs dilekçe ve resmi yazışmaların kayıt defterine detaylı bilgileriyleyazmak.

 

b)Bilgisayara kayıt yapmak.

 

c)Dosyasıyla bağlanmış evraklarınmüdür veya şeften havalesini alarak ilgili personele dosya veya evrakı iletmek.

 

d)Evrakları bağlanmak üzere arşivdedosyasını bulmak, dosya işlemdeyse işlemde olan dosyaları bulmak.

 

e)Kayıt, arşiv ve çıkışişlemlerinin koordineli çalışmasını sağlamak.

 

f)Dosyasına bağlanmak üzere verilenevrakların geciktirilmeden bağlanarak işleme sokulması,işlemi biten dosyalarıntüm kayıtlarının yapılarak bütün olarak arşivde saklanması, zimmetle incelenmeküzere verilen dosyaların iadesi ve takibini yapmak.

 

g)Peryodik aralarla dosyalarınarşivdeki sene ve sırasına göre yerine konulduğunun denetimi yapmak. Sırakarışıklığı var ise düzeltmek, varsa hatalı yerine konulanları bulmak vearşivin düzenli olmasını sağlamak.

 

h)Kamu kurum ve kuruluşlarına,periyodik evrakların (istatistikî formlar, proje bilgi formları, Kaymakamlıkyazışmaları vb.) aksamadan gönderilmesini sağlamak.

 

i)İşlemden gelen evraklarıneklerini ve kayıtlarını kontrol ederek, ilgili şahıs veya kurumlaragönderilmesini sağlamak.

 

j)Evrakların dosyalarında veklasörlerde düzenli bir şekilde saklanmasını temin etmek.

 

k)Başkanlık onayı gereği,güncelliğini yitirmiş yazışma klasörlerini, geriye dönük 5 yıl muhafaza edilmeküzere gözden geçirerek evrak yığılmasını önlemek.

 

l)Kayda girmeyip, doğrudan yapılanyazışma ve çıkışlara sadire defterinde numara vererek gönderilmesini sağlamak.

 

m)Haftalık veya aylık faaliyetraporlarını hazırlamak.

 

n)Müdürlüğe ait evrak ve dosyalarınarşivlenerek muhafaza edilmesini sağlamak.

 

o)Müdürlük makamınca istenilengizliliğe haiz özel yazışmaları yapmak.

 

p)Eskimiş işlem dosyalarınıyenileyip sağlamlaştırmak.

 

q)Müdürlükte bulunan demirbaşlarıntakibiyle,fotokopi faks gibi cihazların malzeme, bakım ve tamirini takip etmek.

 

r)Eksik kırtasiye ve matbuevrakları,İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden talep etmek.

 

s)Yıllık müdürlük bütçesinihazırlamak ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne göndermek.

 

t)Personelle ilgili özlük işleriyazışmalarını yapmak.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Görev ve Hizmetlerin İcrası

 

 

Görevin Alınması

 

MADDE: 11-  Başkan veBaşkan yardımcıları tarafından verilen şifahi görevler Müdür , Büro Şefi, yadailgilisi tarafından alındığında  yerinegetirilir ve  bilgi verilir.   Müdürlüğe  gelen yazılar zimmet defterine kaydedilerek Müdür tarafından ilgilisineverilir.

 

 

GörevinPlanlanması

 

MADDE: 12 - Yapı Kontrol Müdürlüğü'ndeki iş veişlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür. Bu plana uygunolarak şefler de kendi bürolarındaki iş ve işlemleri planlar.

 

GörevinYürütülmesi

 

MADDE: 13- Müdürlüktegörevli tüm parsonel , kendilerine verilen ya da görevi kapsamında olan işleri yasa ve yönetmelikler doğrultusundagereken özen ve süratte yapar. Görevin yürütülmesi ile ilgili karşılaşılanproblemlerden çalışan personel Büro Şeflerine ve Büro Şefleri de Müdüre derhalbilgi verir.

 

Gelen gidenevrakla ilgili yapılacak işlem

 

MADDE : 14 -  Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır.Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğinizamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

 

Evraklarilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklarilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yinezimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıtişlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

Arşivlemeve dosyalama

 

MADDE  : 15 Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göretasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

 

(2)İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

 

(3)Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşivgörevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

İşbirliği ve Koordinasyon

 

 

MüdürlükBirimleri Arasında  İşbirliği :

 

 

MADDE: 16- Belediye'yebağlı diğer müdürlükler ile koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.Müdürlük dahilinde çalışanlararasındaki işbirliği ve koordiasyon Müdür tarafından sağlanır. Müdürlüğe gelenevrakların birkaç birimi ilgilendirmesi halinde Müdür tarafından ilgili tümşubelere iletilmesi sağlanır. Müdür, koordinasyonu sağlamak amacı ile düzenliaralıklar ile Büro Şefleri ile toplantılar yapar.  

 

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon :

 

MADDE: 17 - Müdürlüklerarası yazışmalar Müdür'ün imzası ile yürütülür.   Müdürlüğün Belediye dışı özel ve tüzelkişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Büyükşehir Belediyesi ile ilgiliyazışmaları ilgili Büro Şefi ve Müdür parafı, Belediye Başkanı veya yetkiverdiği Başkan yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

 

 

Bu YönetmelikteHüküm Bulunmayan Haller

 

MADDE:  18-  Bu Yönetmelikte Bulunmayan Hususlarda Yürürlükteki İlgili Kanun ve MevzuatHükümlerine göre uygulama yapılır
 

 

Yürürlülük

 

MADDE : 19-  Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü veilanından sonra yürürlüğe girer.
 

 

Yürütme

 

MADDE:  20-Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım