Kurumsal
Buradasınız :  Gezinti Bağlantılarını Atla
Müdürlükler
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
BEHLÜL KOZLUCA
Destek Hizmetleri Müdür V.
 
İletişim Bilgileri
343 20 20
1200
344 20 61
destek@basiskele.bel.tr
Yönetmelikler
Destek Hizmetler Müdürlüğü Yönetmeliği
 

T.C.

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

MADDE 1

 

Bu yönetmeliğin amacı Başiskele Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2

 

Bu yönetmelik Başiskele Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3

 

Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Bağlayıcılık

MADDE 4      

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, görev alanına giren iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumlu olup, bu yönetmelik hükümleri ile bağlıdırlar.

Tanımlar

MADDE 5

 

Bu yönetmelikte geçen

 1. Belediye: Başiskele Belediyesi’ni
 2. Başkanlık Makamı: Başiskele Belediye Başkanlığı Makamı’nı
 3. Başkan: Başiskele Belediye Başkanı’nı
 4. Başkan Yardımcısı: Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı’nı
 5. Meclis: Başiskele Belediye Meclisi’ni
 6. Encümen: Başiskele Belediye Encümeni’ni
 7. Müdürlük: Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü
 8. Müdür: Destek Hizmetleri Müdürü’nü
 9. Birim: Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Satın alma Birimi’ni, İhale Birimi’ni, Teknik Hizmetler Birimi’ni
 10. Servis: Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Organizasyon Servisi’ni, Lojistik Servisi’ni, Proje ve Yapım Servisi’ni
 11. Personel: : Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü
 12. Yönetmelik: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğini İfade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

Kuruluş

MADDE 6

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye kanununun 48.maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda 31/05/2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik Değişikliği doğrultusunda Belediye Meclisinin 03/06/2009 tarih ve 20 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

Organizasyon Yapısı

MADDE 7

 1. Müdür
 2. Satın Alma Birimi
 3. İhale Birimi
 4. Teknik Hizmetler Birimi
 1. Organizasyon
 2. Lojistik
 3. Proje ve Yapım

        Personel Yapısı

MADDE 8

 

 1. Müdür
 2. Birim Sorumlusu
 3. Memur
 4. İşçi
 5. Sözleşmeli Personel
 6. Yasal hükümlere göre istihdam edilen diğer personel

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9

 1. Belediyemiz Birimlerinin ihtiyacı olan mal, hizmet ve yapım işleriyle ilgili alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapmak.
 2. Başkanlık tarafından yapılan görev ve yetki dağılımına uygun olarak; birimlerden gelen taşınır mal ve tüketim malzemelerine ilişkin talepleri değerlendirmek, Başkanlık makamınca uygun görülenlerin alımını gerçekleştirmek ve ilgili birimlere dağıtımını sağlamak.
 3. Belediye hizmet binasının elektrik tesisatı, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı, kalorifer tesisatı, klima tesisatı, haberleşme tesisatı, TV tesisatı gibi bilumum tesisatlarına çalışır durumda olmasını sağlamak.
 4. Belediye hizmet binalarındaki, asansörlerin ve tüm aksamlarının;
 • Yapımlarını, kontrollerini, bakımlarını ve gerektiğinde tamirlerini usulüne göre yapmak veya yaptırmak.
 • Yetkili servis ya da firmalarla kontrol ve bakım sözleşmesi yapmak.
 • Asansörlerin bakım ve tamirleriyle ilgili her türlü yedek parça ve ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri usulünce temin etmek.
 1.   Belediye hizmet binasındaki;
 • İç mekânların, koridorların, lavabo ve tuvaletlerin günlük temizliklerini yapmak veya yaptırmak.
 • Lavabo ve tuvaletlerde; ihtiyaç duyulan hijyen malzemelerinin ikmalini düzenli olarak sağlamak ve kullanıma hazır bulundurmak.
 • Bina ve ekipmanların; bakım onarım ve tamiratları için gerekli olan her türlü teknik alet, ekipman ve makinelerini satın almak yada kiralama yoluyla temin etmek.
 • İlgili mevzuat çerçevesinde, destek birimi olarak belediye harcama birimlerinin tümünü ilgilendiren mal ve hizmet alımı işlerini yapmak.
 1. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemekle kayıtlarını taşınırların yönetim dönemi hesabını hazırlayarak harcama yetkilisine sunmak.
 2. Yapım İşleri ile ilgili olarak gerekli olan mimari proje araştırması yapmak, mimari proje çizimi yapmak ve yaptırmak.
 3. Yapım işi ile ilgili olarak gerekli tüm iş ve işlemleri yürütmek, kontrol etmek ve takibini yapmak.
 4. Belediye hizmet binaları, sosyal tesisler ve diğer kamu binalarının onarım ve tadilat işlerini yapmak ve yaptırmak.

Satın Alma Biriminin görevleri

MADDE 10 

 

 1. Satın alınacak, üretilecek ve tamir ettirilecek tüm malzemeler için gerekli idari ve teknik şartnameyi kullanan veya talep eden birimlere hazırlatmak veya temin etmek.
 2. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22. Maddesi gereği doğrudan temin usulü ile alımını gerçekleştirmek ve ödeme için muhasebe birimine bildirmek.
 3. Gerek dış piyasadan ve gerekse iç piyasadan temin edilen malzemenin teknik şartnameler uyarınca muayene ve kabul komisyonları ile muayenelerini yaptırmak ve bedellerinin ödenmesi için ilgili birimlere tahakkuklarını yaptırmak.
 4. İlgili Yasa ve Yönetmelikler uyarınca, ihale edilmesinde fayda görülmeyen ve süreklilik arz etmeyen her tür ihtiyaçların temini maksadı ile piyasa araştırması yapmak, teklif almak ve satın alma evraklarını tamamlayarak akabinde ödenmesi için gerekli işlemleri yapmak ve yaptırmak.
 5. Müdürlüklerden gelen faturaların kontrol edilmesi ve kayıtlarının yapmak.
 6. Tedarikçi listesi oluşturmak ve bu listedeki tedarikçilerin performans değerlendirmelerinin yapılması ve ilgili kayıtları saklamak.
 7. Vatandaşların talep ve şikâyetleri için kurulan BAŞTİM sorumlu personelimizin Müdürlüğümüze ait talep ve isteklerine göre ilgili kişileri yönlendirip çözümünü sağlamak.
 8. Gelen giden evraklarımızı inceleyip kurum ve kuruluşların talep ve isteklerini cevaplamak.
 9. Personelin geliş gidişlerinin kontrolü, izinleri, puantajlarını yapmak.
 10. Personele ait verilen sosyal yardımları temin edip, personele dağıtmak.
 11. Müdürlüğümüze ait performans, bütçe, faaliyet raporlarını hazırlamak.
 12. Müdürlüklerimizin Akaryakıt siparişlerini alıp, ihtiyaçlarını karşılamak.
 13. Müdürlüklerimizin, kamu kurum ve kuruluşlarımızın talebine göre araç kiralamak.
 14. Kamu ihale Kurumunun belirlediği senelik limitler çerçevesinde harcama birim Müdürlüklerinden gelen taleplerle ilgili;
 1. Piyasa araştırması yaparak 4734 sayılı Kanununun doğrudan temin usulü ile temin etmek.
 2. İhale yolu ile teminini sağlamak.
 3.  Satın alınacak, üretilecek ve tamir ettirilecek tüm malzemeler için gerekli idari ve teknik şartnameyi kullanan veya talep eden birimlere hazırlatmak veya temin etmek.
 4. Mali Yılbaşında ilgili birimlerce talep edilen veya senesi içerisinde yeniden gereksinim duyulan mal ve hizmetleri İç ve Dış Piyasalardan mevcut yasa ve yönetmelikler dahilinde temin etmek.
 5. Müdürlüklerden gelen ihtiyaç taleplerini cins, miktar, vasıf ve kapasite yönünden kontrole tabi tutmak.
 6. Tahmini bedel tespiti yapmak ve teklif almak.
 7. Yurt içi ve yurt dışı ilanlar yapmak.
 8. Tespit edilen tahmini bedelleri ve alınan teklifleri İdari ve Teknik Şartnameleri dahilinde tetkik ve karşılaştırarak elde edilen neticeyi gerekli evrak ve dokümanlarla birlikte ihale komisyonuna arz etmek.
 9. İhale Kararının kesinleşmesinden sonra ilgili firmalara tebligat yapmak, sözleşmeler hazırlamak ve sonuçlarını talep etmek.
 10. Temin edilen demirbaş ve tüketim malzemelerinin kayıt ve saklanmasını sağlamak.
 11. Ayniyat defterine kayıt yapmak, işlemi vize etmek, demirbaş sayısını vermek.
 12. Ödeme için muhasebe yetkilisine bildirmek.
 13. Gerek dış piyasadan ve gerekse iç piyasadan temin edilen malzemenin teknik şartnameler uyarınca muayene ve kabul komisyonları ile muayenelerini yaptırmak ve bedellerinin ödenmesi için ilgili birimlere tahakkuklarını yaptırmak.

İhale Biriminin görevleri

MADDE 11

 

 1.  Diğer Müdürlüklerden ihale yapılmak üzere Müdürlüğe havale edilen Başkanlık Oluru ve eklerinin kaydını yaparak evrakların kontrolünü yapmak.
 2. 4734 Sayılı kamu İhale Kanununun ilgili maddesine istinaden Kamu İhale Kurumu resmi internet sitesi Elektronik Kamu Alımları Platformundan (EKAP) İhale Kayıt Numarası alarak ihale dosyasını hazırlamak.
 3. Kamu İhale Kurumu resmi internet sitesi Elektronik Kamu Alımları Platformundan (EKAP) İhale hazırlık dosyasında gerekli tüm evrakların eksiksiz olarak yüklenmesini sağlamak. İhale ilanlarını 4734 Sayılı Kamu İhale Kanun ile ilgili mevzuat gereğince hazırlamak.
 4. 4734 Sayılı ihale Kanunu kapsamında EKAP ta ihale kayıt işlemlerinin yapılması, İhaleden sonra komisyon kararlarının, davet yazılarının yazılması, sözleşme yapılarak ihalenin sonuçlandırmak.
 5. Gelen giden evrak işleri ve kayıtlarının yapılması, cevap verilmesi gereken evraklara cevap yazmak.
 6. 2886 Devlet İhale Kanunu’na göre  Araç Kiralama ve Satış işlemlerinin yapmak.

Teknik Hizmetler Biriminin Görevleri

MADDE 12

 

1) Organizasyon ve Lojistik  Servisinin Görevleri

 1. Belediye’ye ait bina ve tesislerin her türlü temizlik, aydınlatma, ısıtma, soğutma sistemlerinin tamir-bakım ve işletmelerinin sağlanması ve bu sistemlerin devamlılığı için gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanmasını sağlamak.
 2. Birimlerce kullanılacak ve/veya kullanılan elektrik, su, doğalgaz ve data hatları abonelik sözleşmelerini yapmak ve ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak.
 3. Belediye binalarında bulunan çay ocaklarının işletilmesini sağlamak.
 4. Belediye binalarının tüm tesisatlarının güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak, her türlü bakımını ve onarımını yapmak, yaptırmak.
 5. Asansörlü belediye binalarının asansörlerinin periyodik fenni muayenelerinin yapımını takip etmek.
 6. Müdürlük ihtiyacı olarak satın alım veya bağış yoluyla alınan tüm demirbaşların kayıt altına alınması kullanım süresi dolan demirbaşların kayıtlardan düşülerek ambara hurda olarak teslimini sağlamak.
 7. Kurumumuza ait araçlarımızın fenni muayene ve sigorta işlemlerini yapmak,
 8. Yangın Tüplerinin periyodik olarak bakımını ve temin edilmesini sağlamak
 9. Kurum araçlarının takibini yapmak ve raporlamak.
 10. Binanın su tankı takibi, kurum, kuruluş ve vatandaşlarımızın masa sandalye, güneşlik taleplerinin karşılanmak.
 11. Müdürlüklerin kırtasiye ihtiyaçlarını tespit etmek ve temin etmek.
 12. Belediyemizin açılış ve organizasyonlarını düzenlemek.
 13. Hizmet binalarında klima, jeneratör, elektrik, su ve doğalgaz sistemlerinin yıllık bakımlarını yapmak.

 

2) Proje ve Yapım Servisinin Görevleri

1) Yapım İşleri ile ilgili olarak gerekli olan mimari proje araştırması yapmak, mimari proje çizimi yapmak ve yaptırmak.

2) Yapım işi ile ilgili olarak gerekli tüm iş ve işlemleri yürütmek, kontrol etmek ve takibini yapmak.

3) Belediye hizmet binaları, sosyal tesisler ve diğer kamu binalarının onarım ve tadilat işlerini yapmak ve yaptırmak.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 15

 1. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu olarak, Müdürlük bünyesinde görevli tüm personelin amirliğini yapmak.
 2. Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmesini, koordinasyonunu, düzenini sağlamak.
 3. Personel idaresi, izinler ve çalışma düzenini sağlanmak, disiplin işlerinin takibi ve personel arasında görev bölümünü yapmak.
 4. Gelen ve giden evrakı incelemek ve gereğini yazıp imzalamak.
 5. Destek Hizmetleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek.
 6. Müdürlüğe ait çalışma alanlarında iş güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 7. Personelin gerekli eğitim ihtiyacını belirleyerek, ilgili müdürlüklere iletmek ve planlanan eğitimlere ilgili personelin katılımını sağlamak.
 8. Müdürlüğün yıllık bütçe teklif tasarısını belirlemek, onaya sunmak ve ayrılan ödeneğin programa göre harcanmasını sağlamak.
 9. Belediyemiz politikalarının anlaşılmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak.
 10. Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevler ile yürürlükteki mevzuat ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
 11. Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevleriyle yürürlükteki ilgili mevzuatlarda belirtilen tüm görevleri, plan, program, genel prensipler ve mevzuat kurallarına göre tam ve zamanında, gereken özen ve çabuklukla yerine getirmekle görevi olduğu halde yapmadığı hizmetlerin sonucundan dolayı Belediye Başkanı’na ve yetkili başkan yardımcısına karşı sorumludur.

Birim Sorumlusu görev, yetki, sorumluluğu

MADDE 16

1) Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapmak veya yaptırmak.

2) İşlerini plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını ve vaktinde bitirilmesini sağlamak.

3) Emrindeki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev vermek ve sonuçlarını almak.

4) Personelin durumunu takip ve kontrol ederek denetim altında bulundurmak.

5) İş yerinin emniyetini sağlayıcı tedbirler almak veya aldırmak.

6) Birimden ayrılacak veya görev yeri değişecek olan personelin, zimmetinde bulunan iş ve evrakları müşterek bir zabıt ile teslimini sağlamak.

7) Birimine gelen evrakın gereği için ilgili personele talimat vererek yaptırmak, takip etmek ve evrakın gerekli sürede çıkışını sağlamak.

8) Personelin devamı ve mesai durumlarını kontrol etmek, aksaklık varsa Müdürüne bildirmek.

9) Resmi yazıları hazırlamak ve genelge esaslarına göre tanzim ederek veya ettirerek işleme koymak.

10) Müdür tarafından verilen diğer görevleri müdür adına yürütmek.

11) Birimine ait tüm iş ve işlemlerden müdürüne karşı sorumludur.

12) KEP ( Kayıtlı Elektronik Posta ) sisteminin işlem yetkilisi olarak takibini yapmak.

13) Birim Müdürüne bağlı olarak çalışır, kendine bağlı olan personellerin tüm iş ve işlemleri ile disiplinlerinden, Müdürlük işlerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesinden, izinli veya raporlu olan diğer birim sorumlularının işlerini de yürütmekten müdürüne karşı sorumludur.

 

Servis Sorumlusu görev, yetki, sorumluluğu

MADDE 17

1) Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapmak veya yaptırmak.

2) İşlerini plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını ve vaktinde bitirilmesini sağlamak.

3) Birim Sorumlusuna bağlı olarak çalışır, müdürlük işlerinin yürürlükteki mevzuat yerine getirilmesinden sorumludur.

                                                             

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

                                      İşbirliği ve Koordinasyon, Uygulama Usul ve Esasları

 

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 18

 1) Müdürlük içi işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.

 2) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

 3) Müdürlüğe gelen tüm evraklar, toplanıp konularına göre ayrıştırılıp dosyalandıktan sonra müdüre iletilir. 

 4) Müdür, evrakları gereği için ilgili birim, servis veya personele tevdi eder. İşlemlerin takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar. 

 5) Bu yönetmelikte adı geçen görevlerin, her ay hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeleri ile zimmeti altında bulunan eşyaları, bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur.

 

Diğer müdürlük, kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

MADDE 19

 1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

 2) Kurum dışı özel ve tüzel kişileri, Valilik, Kaymakamlık,  Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer şahıslara gönderilen yazışmalar,  Belediye Başkanının veya başkan adına yetki verdiği makamın imzası ile gönderilir.

 3) Yapılan işlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat dayanak olmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğü ile Valilik ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınabilir.

 

 

 

 

 

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

MADDE 20

Destek Hizmetleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 1. Yürürlükteki Kanunlar ve İkincil Mevzuatlar,
 2. Belediye Başkanlığınca yayımlanmış Yönetmelik, Yönerge, Talimat, Prosedür vb. diğer İç mevzuatlar

                                                                                   

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Son Hükümler

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 21

1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 22

1) Bu yönetmelik, Başiskele Belediye Meclisi tarafından kabulü ve Başiskele Belediyesi’nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer.

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 23

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 04/11/2009 tarih 47 Sayılı meclis kararı ile daha önce yürürlükte olan Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve çalışma yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürütme

MADDE 24

Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım