Kurumsal
Buradasınız :  Gezinti Bağlantılarını Atla
Müdürlükler
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 

T.C.

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

 

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

                                                                  BİRİNCİ BÖLÜM

                        Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

MADDE 1

Bu yönetmeliğin amacı Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2

Bu yönetmelik Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğünün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3

Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Bağlayıcılık

MADDE 4

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, görev alanına giren iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumlu olup, bu yönetmelik hükümleri ile bağlıdırlar.

 

Tanımlar

MADDE 5

1)Bu yönetmelikte geçen

a)Belediye: Başiskele Belediyesi’ni,

b)Başkanlık Makamı: Başiskele Belediye Başkanlığı Makamı’nı,

c)Başkan: Başiskele Belediye Başkanı’nı,

d)Başkan Yardımcısı: Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı’nı,

e)Meclis: Başiskele Belediye Meclisi’ni,

f)Encümen: Başiskele Belediye Encümeni’ni,

g)Müdürlük: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü,

h)Müdür: Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’nü,

i))Birim: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Sosyal Yardım  ve Hizmet

Birimi’ni, Etkinlik Planlama ve Organizasyon Birimi’ni, Evlendirme Birimi’ni,

l)Birim Sorumlusu: Sosyal Yardım ve Hizmet Biriminin Sorumlusu’nu,

m)Birim Sorumlusu: Etkinlik ve Organizasyon Biriminin Sorumlusu’nu,

n)Birim Sorumlusu: Evlendirme Biriminin Sorumlusu’nu,

o)Servis: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Hayır Çarşısı ve Aşevi Servisi’ni, Dezavantajlı Gruplar Servisi’ni, Sosyal Tesisler ve Koordinasyon Servisi’ni, Sosyal Tesisler Servisi’ni, Organizasyon Servisi’ni,

p)Servis Sorumlusu: Hayır Çarşısı ve Aşevi Servisinin Sorumlusu’nu, Dezavantajlı Gruplar Servisinin Sorumlusu’nu, Servis Sorumlusu: Sosyal Tesisler ve Koordinasyon Servisinin Sorumlusu’nu, Sosyal Tesisler Servisinin Sorumlusu’nu, Organizasyon Servisinin Sorumlusu’nu,

u)Personel: Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü,

v)Yönetmelik: Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğini İfade eder.

 

2) Bu yönetmelikte geçen;

a)Belediye: Başiskele Belediyesini,

b) Belediye Başkanı: Başiskele Belediye Başkanını,

c) Birim: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal İşler Birimi’ni,

ç) Hizmet Standartları Tablosu: Kamu kurum ve kuruluşlarının doğrudan vatandaşa

sundukları kamu hizmetlerinin, bu hizmetlere başvuru için istedikleri başvuru belgelerinin ve eksiksiz başvuru durumunda hizmetin en geç tamamlama sürelerinin belirtildiği tabloyu,

d) Muhtar: Başiskele Merkez İlçe Mahalle Muhtarlarını,

e) Müdürlük: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü,

f)Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek yakacak, ev eşyası, kırtasiye ile sosyal inceleme raporuyla müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,

g) Nakdi Yardım: Bu yönetmelik kapsamında yapılacak para veya para yerine geçebilen alışveriş ve benzeri çek, akıllı kart, alışveriş kredi kartı, kart kontörü ve benzeri kartları,

ğ) Sosyal Hizmet ve Yardım: Bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile hizmetleri,

h) Sosyal Yardım Tespit Raporu: Yönetmelik kapsamında yardım için başvuranın ekonomik ve sosyal durumunun aile ve çevresel tüm boyutları ile ilgili müdürlük ve Zabıta tarafından tespitini içeren raporu,

ı) Yönetmelik: Başiskele Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’ni ifade eder.

 

          

                                                                   İKİNCİ BÖLÜM

                            Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

Kuruluş

MADDE 6

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye kanununun 48.maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda 31/05/2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik Değişikliği doğrultusunda Belediye Meclisinin 03/06/2009 tarih ve 20 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

Organizasyon Yapısı

MADDE 7

1)Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

2)Sosyal Yardım ve Hizmet Birimi

     a)Hayır Çarşısı ve Aşevi Servisi

     b)Dezavantajlı Gruplar Servisi

3)Etkinlik Planlama ve Organizasyon Birimi

     a)Organizasyon Servisi

4)Sosyal Tesisler ve Koordinasyon Birimi

     a)Sosyal Tesisler Servisi

5)Evlendirme Birimi

 

 

 

Personel Yapısı

MADDE 8

a)Müdür

b)Birim Sorumlusu

c)Servis Sorumlusu

d)Memur

e)İşçi

f)Sözleşmeli Personel

g)Yasal hükümlere göre istihdam edilen diğer personel

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9

 1) Sosyal Yardım ve Hizmet Birimi Yoksul ve muhtaç ailelere yardımda bulunmak, yapılacak sosyal yardımlarda muhtarlıklarla işbirliği yapmak, gerek duyulduğunda diğer yardım kuruluşları ile görüşerek koordineyi sağlamak, müracaat eden kişilerin uygun olup olmadığının tespitini yapmak ve yardımların kişilere ulaşmasını sağlamak. Ayrıca yardımda bulunmak isteyen vatandaş ya da kuruluşlarla temasa geçmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

2) Sosyal Yardım ve Hizmet Biriminde bulunan Aşevi Servisi vasıtasıyla belediye sınırları dahilindeki muhtaç durumda olduğu tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ve bedeli mukabili talepte bulunan kişi ve kurumlara sıcak yemek yardımı ve hizmetinde bulunulması, aynı malzemelerin niteliklerine uygun şartlarda kabulü, depolanması, muhafazası ve yardım maksatlı olarak ücretsiz dağıtılması ile ilgili esasların belirlemesi dağıtılmasını düzenlemek.

3) Sosyal Yardım ve Hizmet Biriminde bulunan Hayır Çarşısı Servisi ile belediye sınırları dahilindeki muhtaç durumda olduğu tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımda bulunulması, aynı malzemelerin niteliklerine uygun şartlarda kabulü, depolanması, muhafazası ve yardım maksatlı olarak ücretsiz dağıtılması, yardımlarla ilgili esasların belirlenmesi ve dağıtılmasını düzenlemek.

4) Sosyal Yardım ve Hizmet Biriminde bulunan Dezavantajlı Gruplar Servisi ile engelli, kadın, muhtaç, yaşlı, çocuk vs. gruplara yönelik hizmetlerin yapılmasını sağlamak.

5) Yapılan hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlarını uygulamak.

6) Etkinlik Planlama ve Koordinasyon Birimi ile belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlamak.

7) Etkinlik Planlama ve Koordinasyon Birimi bulunan Sosyal Tesisler ve Organizasyon Servisi ile Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, Belirli gün ve haftalarda veya üst yönetimin talebi üzerine programlar yapmak.

8) İhtiyaç duyulması halinde, ilçe halkının ve diğer kuruluşların kişisel ve amatör çalışmalarını sergi, gösteri, panel, konferans, seminer ve çeşitli konulardaki toplantılarını mekan bulmalarını sağlamak ve bu tip organizasyonların profesyonel kişiler ve kurumlarla birlikte gerçekleştirmek, kitlelere duyurulması sağlamak.

9) Halka yönelik beceri kursları açmak, kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin talep edilmesi halinde satılması yönünde çalışmalar yapmak ve bu konuda kursiyerlere yardımcı olmak.

10) Bu çalışmaların yürütülmesi için mahalle konaklarının çoğalmasını sağlamak.

11) Yaşlılara yönelik çeşitli etkinlikler düzenler, topluma kazandırılması konusunda tedbirler almak.

12) Sporun tabana yayılması ve sevdirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak.

13) Kadınların spor yapabilmeleri için uygun ortamları hazırlayarak, bu ortamlardan ücretsiz faydalanmalarını sağlamak.

14) Üniversiteler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve ilçemizdeki diğer kurumlar ile işbirliği yapmak.

15) İlçe bünyesindeki eğitim kurumları ile işbirliği yapmak, gençliğe yönelik seminer, konferans, paneller sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek, gezi gibi etkinliklerde bulunmak.

16) Açılış ve organizasyon planını hazırlanmak, Açılış ve organizasyonun duyurusunu yapmak,  Açılış ve organizasyon yapacak olan müdürlüklerin ihtiyaç ve taleplerini almak, Organizasyon için iş dağılımını yapmak Açılış veya organizasyonların yer tespitini ve keşfini yapmak, açılış ve organizasyon için hizmet ve malzeme ihtiyaçlarını belirlemek Açılış ve organizasyon için hizmet veya malzeme ihtiyaçlarının temini sağlamak, Açılış ve organizasyon içeriğine göre saha düzenlemelerini yapmak, Gerçekleştirilen Organizasyonun değerlendirmesini yapmak, Organizasyon ile ilgili kayıtları muhafaza etmek.

17) Resmi nikah başvurularını almak, Nikah işlemi için gerekli olan evrakların temin edilmesini sağlamak, nikah akdinin gerçekleştirmesi sağlamak.

18) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak, müdürlüğün faaliyetleri için gerekli olabilecek ortam, araç, gereç ve teknolojiyi belirlemek.

19) Belediye kanunun 76 ve 77 maddelerinde yer alan hususlarda, kurum içi ile ilgili birim ve müdürlüklerle ortak çalışmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek. Belediyenin bütünsel hizmet ve sosyal belediyecilik anlayışının gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı sağlamak.

20) Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.

21) Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek.

22) Belediye Başkanı veya Bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

23) Kamu ve STKlardan ihtiyaç taleplerinin yazılı bildirimlerini almak.

24) Kamu ve STKlardan gelen talebin maliyetinin belirlenmesi ve ihtiyacın bütçeye uygunluğunun değerlendirilmesini yapmak, uygunluğu tespit edilen talebin hizmete sunulmasını sağlamak.

25) Sosyal Yardım Süreci, Kültürel ve Sosyal Proje Etkinliklerinin Yönetilmesi Süreci, Açılış ve Organizasyonların Yönetimi Süreci, Kamu ve STK Yardım Taleplerinin Karşılanma Süreci, Evlendirme Hizmetleri Sürecini yürütmek.

26) Belediye Başkanı’nın ve yetki verdiği başkan yardımcısı’nın vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

27) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevler ile yürürlükteki mevzuat ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

28) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevleriyle yürürlükteki ilgili mevzuatlarda belirtilen tüm görevleri, plan, program, genel prensipler ve mevzuat kurallarına göre tam ve zamanında, gereken özen ve çabuklukla yerine getirmekle görevi olduğu halde yapmadığı hizmetlerin sonucundan dolayı Belediye Başkanı’na ve yetkili başkan yardımcısına karşı sorumludur.

 

 

Sosyal Yardım ve Hizmet Biriminin görevleri

MADDE 10

1) Yoksul ve muhtaç ailelere yardımda bulunmak.

2) Yapılacak sosyal yardımlarda muhtarlıklarla işbirliği yapmak.

3) Gerek duyulduğunda diğer yardım kuruluşları ile görüşerek koordineyi sağlamak.

4) Başvuruda bulunan kişilerin uygun olup olmadığının tespitini yapmak ve kurul kararına göre yardımların kişilere ulaşmasını sağlamak.

5) Yardım başvurusunda bulunan vatandaşların ihtiyaçlı olup olmadığını denetleme, değerlendirme kurulunca kontrolünü sağlamak amacıyla bildirim yapmak.

6) Hayır Çarşısının başkanlık makamı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Zabıta müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların denetimleri için hazır durumda bulundurmak.

 7) Belediye sınırları dahilindeki muhtaç durumda olduğu tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımda bulunulması, aynı malzemelerin niteliklerine uygun şartlarda kabulü, depolanması, muhafazası ve yardım maksatlı olarak ücretsiz dağıtılması, yardımlarla ilgili esasların belirlenmesi ve dağıtılmasını düzenlemek.

8) Engelli, kadın, muhtaç, yaşlı, çocuk vs. gruplara yönelik hizmetlerin yapılmasını sağlamak.

9) Yardımda bulunmak isteyen vatandaş ya da kuruluşlarla temasa geçmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

10) Yoksul ve muhtaç ailelere Asker yardımında bulunmak.

11) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu, Belediye Başkanının görevlendireceği bir Başkan Yardımcısı, Meclis Kararı ile belirlenmiş Sosyal İşler Komisyonu üyeleri ile belediyede sosyal hizmet ve yardımlardan sorumlu birim sorumlusundan oluşur.

12) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu, bu yönetmelik hükümlerine göre nakdi yardım başvurusu alınmış olup Belediye tarafından Sosyal Yardım Tespit Raporu hazırlanmış muhtaç kişilerin durumlarını değerlendirerek yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumunda yapılacak yardımın miktarı, süresi ve şekli ile ilgili uygunluk kararı verir.

13) Hizmet standartları tablosunda talep edilen belgeler gereği gerekli seçim ölçütlerini belirlemek.

14) Değerlendirme Kurulunun sekretarya işlerini yapmak.

15) Değerlendirme Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğu olan, kurul başkanının çağrısı veya kurul üyelerinin en az üçünün talebi üzerine, toplanmasına katılım sağlamak.

16) Kültür ve Sosyal işler Müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

       

Yardım Esasları ve Sosyal Yardımlardan Yararlanacak Olanlar

MADDE 11

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ikamet eden muhtaç kişilere öncelik verilmek suretiyle ödeneklerin yeterliliği ölçüsünde bu hizmetlerden aşağıda belirtilen kişiler yararlanır.

a) Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve/veya sosyal güvencesi olup da asgari düzeyde geçinmekte güçlük çeken kişi ve aileler,

b) Evinde yemek yapamayacak durumda olan düzenli ve sağlıklı beslenme sorunu yaşayan muhtaç kişiler,

c) Muhtaç yaşlı ve engelliler,

ç)Doğal afetler nedeniyle muhtaç duruma düşen aileler veya yakınlarını kaybederek kimsesiz ve korunmasız kalmış kişiler,

d) Olağanüstü bir felaket, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar, hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan kişiler ile ekonomik yoksunluğu nedeniyle kendisini geçindiremeyecek durumda olan muhtaç kişiler,

e) Belediye tarafından yaptırılacak değerlendirmede yardıma ihtiyacı olduğuna karar verilenler,

f) Maddi sorunlarla karşılaşarak eğitimini devam ettiremeyecek duruma düşen ve/veya zorlanan orta öğretim ve yükseköğretim öğrencilerine ailesi Başiskele’de ikamet etmek kaydıyla burs niteliğinde olmayan geçici ve karşılıksız nakdi yardım yapılır.

 

Hayır Çarşısı ve Aş evi Servisinin görevleri

MADDE 12

a)Hayır Çarşısı giderlerinin uygun bir biçimde tahakkukunu yapmak üzere görevlendirilen tahakkuk memuru tarafından malzemelerin muhafaza etmek, yerinden teslim edilmesi gerek malzemelerin düzenli ve kontrollü bir biçimde vatandaşlarımıza ulaştırmak, Hayır çarşısına bağışta bulunan vatandaşlarımızın bağışlarını almak ve muhafazasını sağlamak, Bağışta bulunanlara başkanlık makamınca teşekkür belgesi verilmesi sağlamak.

b)Aşevi giderlerinin uygun bir biçimde tahakkukunu yapmak üzere görevlendirilen tahakkuk memuru tarafından malzemelerin muhafazası, malzemelerin düzenli ve kontrollü bir biçimde vatandaşa ulaştırılmasını sağlamak.

c)Aşevine bağışta bulunan vatandaşlarımızın bağışlarını almak ve muhafazasını sağlamak.

d)Aşevinin düzenli çalışmasını sağlamak.

e)Günlük çıkan yemeği hijyen ve kalite yönünden kontrol etmek,

f)Fakir ve muhtaç kimseler için aşevinde yemekleri hazırlamak, dağıtmak ve sunulmasını organize etmek.

g)İlçemizde vefat eden vatandaşların ailelerinin talepleri halinde aşevinden cenaze evlerine yemek gönderilmesini sağlamak.

h)Aşevinin yemek salonunun, mutfağının tertip, düzen ve temizliğinin yapılmasını sağlamak.

i)Periyodik olarak hizmet verilen vatandaşlara evlerinde ziyaret edip memnuniyetlerini tespit etmek.

k)Kamu yararına çalışan dernek ve vakıflarla iş birliği yapmak.

 

Dezavantajlı Gruplar Servisinin görevleri

MADDE 13

a)Çocuklar, gençler ve kadınlar başta olma üzere tüm Başiskele halkı ve misafirleri için sportif etkinliklere ve sağlıklı yaşama vesile olacak alanlar tasarlamak, ilgili kamu kurumlarıyla işbirliği çerçevesinde hayata geçirmek, genç ve çocuklara ilave eğitim imkanları sağlamak.

b)Üstün zekalı çocukların eğitimine katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesini sağlamak ve eğitim sürecinde gerekli olan tüm organizasyonları yönetmek.

c)Dezavantajlı grupların yer aldığı birimlerin ve birimlerde görev yapan personelin kontrolünü sağlamak.

d)Dezavantajlı gruplara yönelik farkındalık oluşturacak çeşitli faaliyetler düzenlemek.

 

Etkinlik Planlama ve Organizasyon Biriminin görevleri

MADDE 14

a)Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlamak.

b)Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, Belirli gün ve haftalarda veya üst yönetimin talebi üzerine programlar yapmak.

c)Halka yönelik beceri kursları açmak, kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin talep edilmesi halinde satılması yönünde çalışmalar yapmak ve bu konuda kursiyerlere yardımcı olmak.

d)Açılış ve organizasyon sürecini yönetmek.

e) Kültür ve Sosyal işler Müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

             

Organizasyon Servisinin Görevleri

MADDE 15

1)Açılış ve organizasyon planını hazırlanmak.

2)Açılış ve organizasyonun duyurusunu yapmak.

3)Açılış ve organizasyon yapacak olan müdürlüklerin ihtiyaç ve taleplerini almak.

4)Organizasyon için iş dağılımını yapmak.

5)Açılış veya organizasyonların yer tespitini ve keşfini yapmak.

6)Açılış ve organizasyon için hizmet ve malzeme ihtiyaçlarını belirlemek.

7)Açılış ve organizasyon için hizmet veya malzeme ihtiyaçlarının temini sağlamak.

8)Açılış ve organizasyon içeriğine göre saha düzenlemelerini yapmak.

9)Gerçekleştirilen Organizasyonun değerlendirmesini yapmak.

10)Organizasyon ile ilgili kayıtları muhafaza etmek.

 

Sosyal Tesisler ve Koordinasyon Biriminin görevleri

MADDE 16

1) Kentin her noktasındaki halka meslek ve iş becerisi kazandıran sosyal eğitim çalışmaları ve halkımızın geleneksel sanatlara eğilimini artırarak, bu sanat dallarında beceri kazanmalarını sağlamak adına eğitim çalışmaları planlamak ve vatandaşın hizmetine sunmak.

 2) Halkımıza bilgi, beceri veya meslek kazandırmaya ve ev ekonomilerine katkı sağlamaya yönelik kurslar düzenlemek.

3) Kentlilerin çağımızın bilimsel, teknolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişimine uyum sağlamalarına yardımcı olacak eğitim imkânları hazırlamak.

4) Eğitim plan ve programlarını hazırlamak, öğretim materyallerini temin etmek, kurs ortamını hazırlayarak eğitim donanımını tamamlamak.

5) Kursiyer kayıt duyurularının ilan, afiş, billboard vb. yollarla yapılmasını sağlamak, kursiyer kayıtları almak ve eğitime katılmalarını sağlamak.

6) Kurs yerlerinin bakım onarım ve boya badana işlerini yaptırmak, kullanılan cihazların periyodik bakımlarını yaptırmak ve ihtiyaç durumunda cihazları tamir ettirmek.

7) Kurs ürünlerini tanıtıcı ve kursiyerleri ekonomik bakımdan destekleyici nitelikte sergi, fuar, kermes etkinlikleri düzenlemek, satış alanları oluşturmak ve bu amaçla düzenlenen organizasyonlara katılmak.

8) Yaşlılara yönelik çeşitli etkinlikler düzenler, topluma kazandırılması konusunda tedbirler almak.

9) Sporun tabana yayılması ve sevdirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak.

10) Kadınların spor yapabilmeleri için uygun ortamları hazırlayarak, bu ortamlardan ücretsiz faydalanmalarını sağlamak.

11) Ramazan ayına özel bir aylık program oluşturarak ramazan ayının kültürel ve sanatsal faaliyetlerle dolu dolu geçmesini sağlamak.

12) Kültür ve Sosyal işler Müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

 

Evlendirme Biriminin görevleri

MADDE 17

1) Resmi nikah başvurularını almak, Nikah işlemi için gerekli olan evrakların temin      edilmesini sağlamak.

2) Başvuru hakkında yürürlükteki mevzuatın öngördüğü incelemelerin yapılmasını sağlamak.

3) İnceleme sonucunda evrakları tamam olan ve evlenmelerine yasal engel bulunmayan başvuru sahiplerine nikah günü vermek.

4) Belediye Başkanının yetki verdiği görevliler tarafından nikah akdinin yapılmasını sağlamak.

5) Yapılan nikah akitlerini nüfus müdürlüğüne zamanında bildirmek.

6) Evlendirme biriminde yapılan nikah akitlerinin kayır ve belgelerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapmak, arşivlemek ve muhafaza etmek.

7) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesi sağlamak.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 18

1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek.

2) Müdürlüğün çalışmalarını yasal mevzuata uygun olarak yönetmek.

3) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.

4) Belediyenin onaylanan eğitim kültür, sosyal işler politikaları çerçevesinde yönetimce belirlenen uygulamaların fiilen yürütülmesini sağlamak.

5) Halka yönelik düzenlenecek aktivitelerin organize edilmesini sağlamak.

6) Yapılan organizasyonların duyurulabilmesi amacıyla Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile koordineli olarak çeşitli çalışmalar yapmak.

7) Faaliyet alanında bulunan resmi ve özel kuruluşlar, şahıslar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde ilçe halkın eğitimine katkıda bulunmak.

8) Müdürlüğe bağlı merkezler aracılığı ile vatandaşlara kültürel ve sosyal alanda çeşitli organizasyon ve etkinlikler hazırlamak.

9) Müdürlük Personelinin birinci derecede disiplin amiri olarak birim personeli arasında yazılı veya sözlü olarak görev dağılımı yapmak ve işlerin zamanında, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini, izin, hastalık gibi durumlarda ilgili personelin yerine bir başkasının vekâleten görevlendirilmesini sağlamak ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

10) Belediye Başkanından veya Başkan Yardımcısından alacağı emirleri mahiyetindeki ilgili personele iletmek ve işlerin sonuçlandırılmasını takip etmek.

11) Stratejik Plan ve Yıllık Performans Programının hazırlanmasını sağlamak.

12) Harcama yetkilisi olarak gelir-gider işlemlerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütmek.

13) Birim personelinin yıllık izin planlamasını yapmak ve zamanında uygulanmasını sağlamak.

14) Kamu İhale Kanunu gereğince Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmet alımı işlerini yürütmek,

15) Çalışma verimini arttırmak amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları takip etmek ve uygulanmasını sağlamak.

16) Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı müdürlüğün işlerinden birinci derecede sorumlu olarak işleri yürütmek.

17) Müdürlük personelinin disiplin amiri olarak yürürlükteki mevzuat doğrultusunda yapması gereken disiplin işlemlerini yürütmek.

18) Müdürlük çalışmalarını yasal mevzuata uygun olarak yürütmek, her türlü yasal mevzuat değişikliklerinde Müdürlük çalışmalarını yeniden düzenlemek ve çalışanların yasal mevzuata ve değişikliklere uyum sağlamasını temin etmek.

19) Müdürlüğün çalışma programlarını günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak hazırlamak ve sürekli güncel halde bulundurmak.

20) Müdürlük arşivinin oluşturulması ve muhafazasını temin etmek.

21) Müdürlük adına yapılacak harcamalarda harcama yetkilisi ve ihalelerde ihale yetkilisi sıfatıyla gerekli işlemleri yapmak.

22) Müdürlük çalışmalarıyla ilgili gerek duyulduğu takdirde; yönetmelikler ve yönergeler hazırlayarak uygulamaya koymak.

23) Müdürlüğe kayıtlı her türlü taşınır ve taşınmaz malların iyi kullanılmasını ve korunmasını sağlamak.

24) İş güvenliğinin ilgili yönetmelik ve prosedürlere uygun olarak sağlanması için her türlü önlemi almak, faaliyetlerin denetlenmesini sağlamak.

25) Müdürlüğün çalışmalarının Stratejik Plan ve Performans Programı’ndaki hedeflerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

26) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.

27) Müdürlüğün yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak.

28) Belediye Başkanı’nın ve yetkili başkan yardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak.

 

 

 

 

Sosyal Yardım ve Hizmet Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 19

1) Yoksul ve muhtaç ailelerin başvuru işlemlerini yapmak.

2) Başvuruda bulunan kişilerin tespitini yaparak kurul kararına göre yardımların kişilere ulaşmasını sağlamak.

3) Yapılacak sosyal yardımlarda muhtarlıktan bilgi almak.

4) Gerek duyulduğunda diğer yardım kuruluşları ile görüşerek koordineyi sağlamak.

5) Yardım başvurusunda bulunan vatandaşların ihtiyaçlı olup olmadığını tespitinden sonra kurul kararını vatandaşa bildirmek.

6) Hayır Çarşısının başkanlık makamı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Zabıta müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların denetimleri için hazır durumda bulundurmak.

7) Belediye sınırları dahilindeki muhtaç durumda olduğu tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımda bulunulması sağlamak, aynı malzemelerin niteliklerine uygun şartlarda kabulü, depolanması, muhafazası ve yardım maksatlı olarak ücretsiz dağıtılması, yardımlarla ilgili esasların belirlenmesi ve dağıtılmasının takibini yapmak.

8) Yardımda bulunmak isteyen vatandaş ya da kuruluşlarla temasa geçmek ve gerekli işlemleri  sağlamak.

9) Kültür ve Sosyal işler Müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

 

 

Etkinlik Planlama ve Organizasyon Birimi Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 20

1) Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlamak.

2) Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, Belirli gün ve haftalarda veya üst yönetimin talebi üzerine programlar yapmak.

3) Halka yönelik beceri kursları açmak, kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin talep edilmesi halinde satılması yönünde çalışmalar yapmak ve bu konuda kursiyerlere yardımcı olmak.

4) Açılış ve organizasyon sürecini yönetmek.

5) Kültür ve Sosyal işler Müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

 

 

Evlendirme Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 21

1) Resmi nikah başvurularını almak, Nikah işlemi için gerekli olan evrakların temin      edilmesini sağlamak.

2) Başvuru hakkında yürürlükteki mevzuatın öngördüğü incelemelerin yapılmasını sağlamak.

3) İnceleme sonucunda evrakları tamam olan ve evlenmelerine yasal engel bulunmayan başvuru sahiplerine nikah günü vermek.

4) Belediye Başkanının yetki verdiği görevliler tarafından nikah akdinin yapılmasını sağlamak.

5) Yapılan nikah akitlerini nüfus müdürlüğüne zamanında bildirmek.

6) Evlendirme biriminde yapılan nikah akitlerinin kayır ve belgelerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapmak, arşivlemek ve muhafaza etmek.

7) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesi sağlamak.

 

 

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

 

Yardım Türleri, Sosyal Yardımlardan Faydalanma ve Gerekli Belgeler

 

Sosyal hizmet ve yardım türleri

MADDE 22

1)Nakdi yardım

2)Ayni yardım

3)Gıda fişi yardımı

4)Sıcak yemek yardımı

5)Eğitime destek yardımı

6)Evlenme yardımı

7)Fiziksel mekan düzenleme ve yapımı

  1. Sosyal hizmet ve yardımlar karşılıksızdır.
  2. Aynı hane veya kişiler birinci fıkrada belirtilen sosyal hizmet ve yardımların birden fazlasından faydalanabilir.

 

Nakdi yardımlar

MADDE 23

a) Belediye dar gelirlilere, muhtaç, yoksul, kimsesiz, özürlüler, öğrenciler ve asker ailelerine sosyal, sağlık ve ekonomik sorunların çözümüne yardımcı olabilmek amacıyla yardımda bulunabilir.

b)Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu görüşü ile nakdi yardım yapılabilecek kişi ve ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş vb. çek, akıllı kart, kart kontörü vb. kart dağıtılabilir. Bu çekler veya kartlar ile alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek veya tüzel kişiler ile sözleşmeler yapılabilir. Bu sözleşmelerde bulunan hükümler çerçevesinde alınan mal ve hizmetin bedeli ödenebilir.

c) Maddi sorunlarla karşılaşarak eğitimini devam ettiremeyecek duruma düşen ve/veya zorlanan orta öğretim ve yükseköğretim öğrencilerine burs niteliğinde olmayan geçici ve karşılıksız nakdi yardım yapılabilir. Yardım, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü üzerinden, ortaöğretim öğrencilerine bankaya açtırılacak hesap üzerinden yapılır.

ç) Yapılacak nakdi yardımların miktarı ve süresi müdürlüğün teklifi üzerine veya re’sen Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından muhtaçlık durumu dikkate alınarak değerlendirilir.

d) Afetlerden zarar görenlere Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek miktarda nakdi yardım yapılabilir.

e) Nakdi yardımlar bütçede belirtilen miktar doğrultusunda belirlenen kişi sayısı sınır kabul edilerek gerçekleştirilir. Nakdi yardımlara ilişkin hedeflenen kişi sayısı yıl içerisinde bir veya birkaç kez başvuru dönemi açılarak tamamlanabilir.

f) Nakdi yardımlar, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nun uygunluk kararı, harcama yetkilisi ve belediye başkanının onayı ile yapılır.

g)Asker aile tespiti Belediye zabıtası tarafından yapılan araştırma ve değerlendirme raporunu zabıta müdürü onayından sonra encümene gönderir, encümene havalesi yapıldıktan sonra başkan onayı alınıp, mali hizmetlere yönlendirilir.

 

 

Ayni yardımlar

MADDE 24

a) Bu yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere gıda, sıcak yemek, süt, yakacak, giyecek, kırtasiye, kitap ve öğrenci tören kıyafetleri gibi ayni yardımlarda bulunulabilir.

b) İlk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik ayni yardımlar için okul müdürlükleri veya Milli Eğitim Müdürlüklerince öğrencinin ihtiyaç sahibi olduğunun resmi yazı ile bildirilmesi yeterlidir.

c) Ayni yardımların dağıtılmasında muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği yapılabilir.

ç) Doğal afet, yangın, su baskını vb. sebeplere dayanan konut hasarları gibi durumlarda tamir, bakım ve onarım yardımları yapılabilir.

d) Ayni yardımlar bir defada veya periyodik olarak yapılabilir.

e) Ayni yardımlar belediye başkanının vereceği onay ile yapılır.

f) vatandaş ayni yardım için, dilekçe ve muhtarlıklardan alacağı fakirlik ve ikametgah belgesi ile başvuruda bulunabilir.

 

Gıda fişi yardımı

MADDE 25

Başiskele sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine verilen ve Başiskele Belediyesinin belirlediği dönemlerde ve tutarda ihtiyaç düzeyine göre verilen yardım çekidir.

Vatandaşlar Dilekçe ve Muhtarlıklardan alabilecekleri fakirlik ve ikametgah belgesi ile başvuruda bulunabilirler.

 

 

 

Sıcak yemek yardımı

MADDE 26

a) İhtiyaç sahiplerine günlük sıcak yemek yardımı yapılabilir.

b)Aşevinde üretilen yemekler kişilerin evlerine veya uygun bir yere götürülerek teslim edilir. Bu hizmet esnasında uygun hizmet araçları kullanılır.

c) Vatandaşlar Dilekçe ve Muhtarlıklardan alabilecekleri fakirlik ve ikametgah belgesi ile başvuruda bulunabilirler.

 

Eğitime destek yardımı

MADDE 27

a) Öğrenciye verilen okul  kıyafet yardımıdır.

b) Başiskele Belediyesi sınırları içinde resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören ve eğitim yardımına ihtiyaç duyan öğrencilere eğitime destek yardımı verilebilir.

c) Aşağıda belirtilen öğrenciler eğitime destek yardımının verilmesinde önceliğe sahiptir:

  1. Öksüz ve yetimler.
  2. Şehit ve gazi çocukları.
  3. %40 ve üzeri engelli olanlar.
  4. Ebeveyni boşanmış ve fiilen ayrı olanlar.

d) Aynı aileden birden fazla öğrenciye eğitime destek yardımı verilebilir.

e) Eğitime destek yardımında istenilen belgeler muhtarlıklardan alınan fakirlik ve ikametgâh belgesi, öğrenci belgesi getiren vatandaşlar eğitime destek yardımından faydalanabilir.

 

Fiziksel Mekan Düzenleme ve Yapım İşi Yardımı

MADDE 28

a)Fiziksel mekan düzenleme yardımı, kişilerin konutlarının ve iş yerlerinin veya devam ettikleri devlet okullarını kapsar.

b) Kişilerin konutlarının Yaşlılık, hastalık ve engellilik hallerinde, erişime uygun hale getirilmesi amacıyla tamir, tadil ve tefriş edilmesidir.

c) Konut ve iş yerlerinin Doğal afetler, yangın ve kaza gibi durumlar sonrasında tamir, tadil ve tefriş edilmesidir.

d)Vatandaşlar başvuruda bulunmaları için gerekli olan belgeler; dilekçe, fakirlik ve ikametgah belgesi, Tapu fotokopisi, emlak ve gelir beyanı.

 

Sosyal Yardımlardan Faydalanma

MADDE 29

1) Belediye tarafından sosyal yardım karşılığı yapılan ayni ve nakdi yardımlar karşılıksızdır. Ayni ve nakdi nitelikteki sosyal yardımlardan bu Yönetmelik esaslarına göre muhtaçlığı tespit edilen kişiler ve aileler faydalanır. Sosyal yardımların yapılmasında kişilerin diğer kaynaklardan elde ettikleri yardımlar dikkate alınır.

2) Yapılan incelemeler sonucunda yardım almaya hak kazananlar yıllık olarak başvurularını yenileyeceklerdir. Başvurusu kabul edilerek yardım almaya hak kazanan ihtiyaç sahipleri bir dahaki başvuru döneminde başvurusunu yenilemediği takdirde yardım hakkını kaybeder.

3) Yardım süresi dolan evden çıkamayacak durumda bulunan engelli ve yaşlılar ise başvuru döneminde Sosyal İşler Biriminden işlemlerinin evlerinde yürütülmesi için yardım talebinde bulunabilirler.

4) Başvuru sonrasında yardım almaya hak kazanan kişinin bir (1) yıllık süre içerisinde mali durumunda herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliği belediyeye ibraz etmesi zorunludur. Aksi halde belediye tarafından yardım süresi içerisinde yapılan araştırmalar sonucunda değişikliğin tespit edilmesi halinde yapılan yardımların bedeli, ilgilisinden tahsil edilerek hakkında yasal işlem yapılır.

 

Sosyal Yardım İçin Gerekli belgeler

MADDE 30

 1) Sosyal yardım hizmeti alacak olan muhtaç kişilerden istenecek belgeler;

        a) Dilekçe,

        b) Yardım türlerine göre Belediye tarafından yürütülen hizmetlere ilişkin hizmet standartları tablosunda belirtilen esaslar göz önünde bulundurularak istenilecek belgeler.

2) Müdürlüğün uygun görmesi halinde Zabıta veya Müdürlük personeli marifetiyle yerinde yapılacak inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu ve kimliği tespit edilenlerden başka belge istenmeksizin yardım yapılabilir.

 

 

Ayni yardımlarda satın alma işlemleri

MADDE 31

Hizmet ve yardımlarda kullanılacak mal, hizmet ve malzemelerin alımında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Ayni yardımların dağıtımı

MADDE 32

1) Belediye tarafından bu yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan gıda, yakacak, giyecek, kırtasiye malzemesi ve benzeri ayni yardımlar, belediye personeli ve gönüllüler aracılığıyla belediye araçları veya hizmet alım yöntemiyle kiralanan araçlar ile muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır.

2) Gerektiğinde muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarıyla dağıtıma yönelik işbirliği yapılabilir.

3) Ayni yardımların dağıtımı üçüncü şahıslardan hizmet alımı şeklinde yaptırılabilir. Temel ihtiyaç konusu yardımlar, ihtiyaç maddelerinin belediye tarafından temin edilip dağıtılması veya belirlenmiş harcamalar için kullanılabilecek şekilde madde 10’da belirtildiği üzere yapılır.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardımların Verilmesi

MADDE 33

Sosyal yardımlar için her yıl bütçe imkânları ölçüsünde yeterli kaynak ayrılır. Bu kaynaklar muhtaç kişilere ayni ve nakdi yardım karşılığı sosyal hizmet ve yardım olarak adil bir şekilde dağıtılır.

 

Sosyal Yardımların Kesilmesi

MADDE 34

Gerekli evraklarda gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde ve yardım esnasında kişinin mali durumunda iyileşme olması halinde yardım kesilir.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Dosya İşlemleri

MADDE 35

Sosyal yardım talebinde bulunan herkese bir dosya açılır ve tüm evrakları buradan takip edilir. Yardım almaya hak kazanan ihtiyaç sahibi kişilerin tüm evrakları dosyalanarak saklanır.

 

Tutanaklar

MADDE 36

Kişilere yapılacak her türlü sosyal hizmet ve yardımlar için teslim ve tesellüm tutanakları tanzim edilir ve dosyası saklanır.

   

YEDİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon, Uygulama Usul ve Esasları

 

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 37

1) Müdürlük içi işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.

2) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

3) Müdürlüğe gelen tüm evraklar, toplanıp konularına göre ayrıştırılıp dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

4) Müdür, evrakları gereği için ilgili birim, servis veya personele tevdi eder. İşlemlerin takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar.

5) Bu yönetmelikte adı geçen görevlerin, her ay hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeleri ile zimmeti altında bulunan eşyaları, bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur.

 

Diğer Müdürlük, kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon

MADDE 38

1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün İmzası ile yürütülür.

2) Kurum dışı özel ve tüzel kişileri Valilik, Kaymakamlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer şahıslara gönderilen yazışmalar, Belediye Başkanının veya başkan adına yetki verdiği makamın imzası ile gönderilir.

3) Yapılan işlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat dayanak olmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğü ile Valilik ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınabilir.

 

Müdürlüğünün Uygulama Usul ve Esasları

MADDE 39

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

  1. Yürürlükteki Kanunlar ve İkincil Mevzuatlar,
  2. Belediye Başkanlığınca Yayımlanmış Yönetmelik, Yönerge, Talimat, Prosedür vb. Diğer İç Mevzuatlar,

 

 

SEKİZİNCİ  BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

 

MADDE 40

Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

 

Yürürlük

 

MADDE 41

Bu yönetmelik, Başiskele Belediye Meclisi tarafından kabulü ve Başiskele Belediyesi’nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer.

           

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 42

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 04/11/2009 tarih 47 Sayılı meclis kararı ile daha önce yürürlükte olan Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve çalışma yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürütme

MADDE 43

Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım