Kurumsal
Buradasınız :  Gezinti Bağlantılarını Atla
Müdürlükler
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 

T.C.

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü

 

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

                                                BİRİNCİ BÖLÜM

                            Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı Başiskele Belediyesi İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik Başiskele Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bağlayıcılık

MADDE 4 -  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, görev alanına giren iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumlu olup, bu yönetmelik hükümleri ile bağlıdırlar.

Tanımlar

MADDE 5 - (1) Bu yönetmelikte geçen

 1. Belediye: Başiskele Belediyesi’ni
 2. Başkanlık Makamı: Başiskele Belediye Başkanlığı Makamı’nı
 3. Başkan: Başiskele Belediye Başkanı’nı
 4. Başkan Yardımcısı: Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı’nı
 5. Meclis: Başiskele Belediye Meclisi’ni
 6. Encümen: Başiskele Belediye Encümeni’ni
 7. Müdürlük:  İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’nü
 8. Müdür: İmar ve Şehircilik  Müdürü’nü
 9. Birim:  İmar ve Şehircilik  Müdürlüğüne bağlı  Birimleri
 10. Birim Sorumlusu:  İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı Birimlerin Sorumlusu’nu
 11. Servis: İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı birimlere bağlı servisleri
 12. Servis Sorumlusu: Müdürlüğüne bağlı birimlere bağlı Servislerin Sorumlusu’nu
 13.  Personel: İmar ve Şehircilik  Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü
 14. Yönetmelik: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğini İfade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

Kuruluş

MADDE 6 -  İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye kanununun 48.maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda 31/05/2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik Değişikliği doğrultusunda Belediye Meclisinin 03/06/2009  tarih ve  20 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Organizasyon Yapısı

 

MADDE 7 -  Müdürlüğün organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir.

 1. Müdür
 2. İmar Planlama Birimi
 1. Planlama Servisi
 2. İmar İşleri Servisi
 3. Zemin ve Deprem İnceleme Birimi
 1. Yapı Ruhsat Birimi
 1. Ruhsat Servisi
 2. Hafriyat Servisi
 1. Zemin,Deprem ve Yeraltı Kaynakları İnceleme Birimi
 1. Zemin, Deprem İnceleme Servisi
 2. Yeraltı Kaynakları İnceleme Servisi

 

                 

            Personel Yapısı

MADDE 8 -  Müdürlüğün personel yapısı aşağıdaki gibidir.

 1. Müdür
 2. Birim Sorumlusu
 3. Servis Sorumlusu
 4. Memur
 5. İşçi
 6. Sözleşmeli Personel
 7. Yasal hükümlere göre istihdam edilen diğer personeller

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Görevleri

 

MADDE 9  – İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’nün  görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1) İmar Planlama ve Revizyon Süreci’ni yürütmek,

(2) Yapıların Ruhsatlandırılması Sürecini yürütmek,

(3) Zemin, Deprem ve Yeraltı Kaynakları inceleme  Sürecini yürütmek,

(4) İlçenin Planlı olarak gelişimini sağlamak, herkesin yaşamaktan hoşnut olacağı bir kent

oluşumuna katkıda bulunmak amacı ile Büyükşehir Belediyesi ve yetki sahibi diğer kurumlar tarafından onaylı ve yürürlükte bulunan üst ölçekli  mekânsal planlara uygun olarak, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde,  1/1000 ölçekli  yeni, ilave, revizyon , tadilat, mevzii, dolgu amaçlı, koruma amaçlı Uygulama İmar Planlarının hazırlanmasını ve ya hazırlatılmasını sağlayarak, Belediye Meclisi’ne onay için sunmak, onay işlemleri için  mevzuat hükümleri doğrultusunda gereken prosedürü yerine getirmek,

(5) Özel ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlardan gelen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerini Müdürlük görüşü ile birlikte Belediye Meclisine havale etmek,

(6) İmar Planlarında eksiklik ve sorunlar tespit edildiğinde çalışma planı oluşturmak, plan değişikliğinin gerekli olduğuna kanaat getirildiği taktirde, üst ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerekiyor ise teklif Nazım İmar Planını hazırlamak veya hazırlatmak ve Büyükşehir Belediyesinin onayına sunmak; nazım imar planı değişikliği gerekmiyor ise 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifini hazırlamak veya hazırlatmak ve Başkan Yardımcısının uygun görüşü ile Belediye Başkanının onayı ile  Belediye Meclisinin onayına sunmak,

(7) Belediyenin 5 yıllık İmar Programının hazırlanması ve Belediye Meclisi’nce onaylanması için Müdürlük görev alanına giren konularda gereken tüm çalışmaları yapmak,

(8) İlçenin estetik bir görünüme sahip olması için,  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer  mevzuat hükümleri çerçevesinde proje  ve uygulamaları yapmak ve yaptırmak ve  uygulamanın yapılmasını sağlamak , denetimleri yapmak; bu maksatla Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulu ile koordinasyonu sağlamak,

(9) Eskiyen kent dokusunun ve  eskiyen yapıların 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun”, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2985/5162 sayılı Toplu Konut Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yenilenmesi, afet riskinin önlenmesi maksadı ile Kentsel Gelişim ve Kentsel Dönüşüm Projelerini hazırlamak ve ya hazırlatmak, uygulamasını sağlamak,

(10) İlçe halkının deprem konusunda bilgilendirilmesi,  İlçenin güvenli yapılaşmasının     sağlanması, deprem ve doğal afetlerdeki riskini gelecekte azaltılması amacı ile gereken jeolojik- jeofizik-jeoteknik etüt çalışmalar ile  proje ve diğer çalışmaları yapılmak ve veya  yaptırmak,  uygulaması sağlamak,

(11) İlçenin Yeraltı kaynaklarının araştırılması ve verimli bir şekilde  kullanılması amacı ile gereken çalışmaları yapmak ve ya yaptırmak,

(12) Özel ve Tüzel Kişiler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda onaylı imar planları, plan hükümleri, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri  referans alınarak,  arsalara ait  yapı ruhsatına esas ve ya birleştirme, ayırma, kamuya terk, ihdas işlemine esas imar durumu ve/ veya zemin durumu belgelerini hazırlamak,

(13) Özel ve Tüzel Kişiler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda onaylı imar planları, plan hükümleri, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri  referans alınarak arsa ve arazilere  ait  imar durumu hakkında bilgi taleplerini karşılamak,

(14) Özel ve Tüzel Kişiler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda, imar planı ve plan hükümleri ve düzenlenen imar ve zemin durumu belgeleri ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve sunulmuş projeler ve diğer belgeleri inceleyerek yapı ruhsatı düzenlemek,

(15) Özel ve Tüzel Kişiler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen asansör ruhsatı taleplerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karşılamak,

(16) Özel ve Tüzel Kişiler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen hafriyat izni ile Hafriyat Toprağı İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi taleplerini, Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve diğer  ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak karşılamak,

(17) Görev alanına giren konularda Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı , ilgili diğer kurumlarla ve paydaşlarla  koordinasyonu sağlamak,

 

MADDE 10 –  Şehir  Planlama ve İmar İşleri  Biriminin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1) İmar Planlama ve Revizyon Sürecini yürütmek,

(2) Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar

Planları ve değişikliklerine uygun olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını ve değişikliklerini yapmak veya yaptırmak. Hazırlanan uygulama imar planlarını Belediye Meclisine sunmak ve kabul edilmesi halinde onaylanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na göndermek,

(3) Belediyenin yatırım programı ve talepleri doğrultusunda, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi hazırlamak veya hazırlatmak  ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na onay için sunmak,

(4) Belediyenin yatırım programı ve talepleri doğrultusunda, 1/1000 ölçekli  Revizyon ve  İlave Uygulama  İmar Planı teklifi hazırlamak veya hazırlatmak  ve Belediye Meclisinin onayına sunmak,

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen 1/1000 ölçekli plan tadilatı taleplerini hazırlamak  veya hazırlatmak ve  Belediye Meclisine sunmak,

(6) Vatandaşlar tarafından hazırlatılarak Belediyemize sunulan  1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı taleplerini incelemek ve üst ölçekli planlara uygun  olanları  Belediye Meclisine sunmak,

(7) Belediye Meclisine havale edilecek  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı   Değişikliği teklifleri ile ilgili Planlama Birimi ve İmar ve/veya İmar ve Şehircilik Birimi görüş raporu oluşturmak.

(8) İmar Planlarında eksiklik ve sorunlar tespit edildiğinde çalışma planı oluşturmak, plan değişikliğinin gerekli olduğuna kanaat getirildiği taktirde, üst ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerekiyor ise teklif  Nazım İmar Planını hazırlamak veya hazırlatmak ve Büyükşehir Belediyesinin onayına sunmak; nazım imar planı değişikliği gerekmiyor ise 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifini hazırlamak  veya hazırlatmak ve Müdür ile Başkan Yardımcısının uygun görüşü ile İlçe Belediye Meclisinin onayına sunmak.

(9) Belediye Meclisi’nce İmar Komisyonuna havale edilen uygulama imar planı ve değişiklikleri ile ilgili imar komisyonuna bilgi vermek ve görüş bildirmek,

(10) Belediye  Meclisi  tarafından  kabul  edilen  imar  planı  tadilatlarının   işlemlerini tamamlayarak Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince onaylanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığına üst yazı ile  göndermek, kabul edilmeyen imar planı tadilatlarını ilgili şahıs, kurum ya da kuruluşlara tebliğ etmek,

(11) Belediye Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisi  tarafından onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ve değişiklikleri ile ilgili yasal askı işlemlerini yapmak, Belediyemizin resmi internet sayfasında ve askı panosunda, büyük çaplı plan değişikliklerinde yerel gazeteler ve diğer vasıtalar ile vatandaşlara duyurulmasını sağlamak, askı süresi içerisinde askıda bulunan plana ilişkin itirazları değerlendirmek  üzere   Belediye Meclisine sunmak.

(12) Belediye Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından  karara bağlanan talep   ve itiraz dilekçelerinin  sahiplerine karar hakkında bilgi vermek.

(13) Belediye Meclisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisince  onaylanarak  kesinleşen uygulama imar planları ve değişiklikleri ile İlgili kurumlar tarafından re'sen onaylanan uygulama imar planı değişikliklerini arşivlemek ve otomasyon sistemine işlemek, kurum içi ilgili birimlere göndermek,

(14) Plan yapımı öncesinde planlamaya veri teşkil edecek,  yatırımcı kurum ve kuruluşlardan

yazılı görüşler almak,       

(15) Planlarla   alakalı   yargıya  intikal  etmiş durumlarda mahkemelere ve  Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne, savunmaya ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri vermek,

(16) Görevi ile ilgili faaliyet raporlarını, performans raporları hazırlamak ve Müdürlüğe  sunmak,

(17) Kurum ve şahıslardan gelen bilgi amaçlı yazılı ve sözlü imar durumu hakkında bilgi   taleplerini karşılamak ve ilgililere elden teslim etmek veya posta ile gönderilmesini sağlamak,

(18) Kurum ve Kuruluşlardan gelen yapı ruhsatına esas İmar Durumu Belgesini hazırlamak    ve ilgililere süresi içerisinde teslim etmek,  

(19) Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Müdür tarafından düzenlenen toplantılara katılım sağlamak,

(20) İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü ve bağlı olduğu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  tarafından düzenlenen eğitimlere katılmak,

(21) Görev alanına giren diğer konularda amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

MADDE 11 –  Planlama  Servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1) İmar Planlama ve Revizyon Sürecini yürütmek,

(2) Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve değişikliklerine uygun olarak, 1/1000 ölçekli uygulama  imar planlarını  ve    değişikliklerini yapmak veya yaptırmak. Hazırlanan uygulama imar planlarını  Belediye Meclisine  sunmak ve kabul edilmesi halinde onaylanmak üzere Büyükşehir  Belediye   Başkanlığı’na göndermek,

(3) Belediyenin yatırım programı ve talepleri doğrultusunda, 1/5000  ölçekli  Nazım İmar Planı teklifi hazırlamak veya hazırlatmak  ve Büyükşehir  Belediye  Başkanlığı’na onay   için sunmak,

(4) Belediyenin yatırım programı  ve  talepleri doğrultusunda, 1/1000 ölçekli  Revizyon  ve   İlave Uygulama  İmar Planı teklifi hazırlamak veya hazırlatmak  ve Belediye Meclisinin onayına sunmak,

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen 1/1000 ölçekli plan tadilatı taleplerini hazırlamak veya hazırlatmak ve  Belediye Meclisine sunmak.

(6) Vatandaşlar tarafından hazırlatılarak Belediyemize sunulan  1/1000 ölçekli uygulama  imar planı tadilatı taleplerini incelemek ve üst ölçekli planlara uygun olanları  Belediye  Meclisine sunmak.

(7) Belediye Meclisine havale edilecek 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  teklifleri ile ilgili Planlama Birimi ve İmar ve/veya İmar ve Şehircilik Birimi görüş raporu oluşturmak.

(8) İmar Planlarında eksiklik ve sorunlar tespit edildiğinde çalışma planı oluşturmak, plan   değişikliğinin gerekli olduğuna kanaat getirildiği taktirde, üst ölçekli Nazım İmar Planı   değişikliği gerekiyor ise teklif Nazım İmar Planını hazırlamak veya hazırlatmak ve Büyükşehir Belediyesinin onayına sunmak; nazım imar planı değişikliği gerekmiyor ise 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifini hazırlamak  veya hazırlatmak ve Müdür ile Başkan Yardımcısının uygun görüşü ile İlçe Belediye Meclisinin onayına sunmak,

(9) Belediye  Meclisi’nce  İmar  Komisyonuna  havale  edilen  uygulama  imar  planı  ve  değişiklikleri  ile ilgili imar komisyonuna bilgi vermek ve görüş bildirmek,

(10) Belediye Meclisi tarafından kabul edilen imar planı tadilatlarının işlemlerini    tamamlayarak Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince onaylanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığına üst yazı ile  göndermek, kabul edilmeyen imar planı tadilatlarını ilgili şahıs, kurum ya da kuruluşlara tebliğ etmek,

(11) İlçe Belediye Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisi  tarafından onaylanan 1/1000   ölçekli uygulama imar planları ve değişiklikleri ile ilgili yasal askı işlemlerini   yapmak, Belediyemizin resmi internet sayfasında ve askı panosunda, büyük çaplı plan değişikliklerinde yerel gazeteler ve diğer vasıtalar ile vatandaşlara duyurulmasını sağlamak, askı süresi içerisinde askıda bulunan plana ilişkin itirazları değerlendirmek  üzere   Belediye Meclisine sunmak,

(12) İlçe Belediye Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından  karara bağlanan talep ve itiraz dilekçelerinin  sahiplerine karar hakkında bilgi vermek,

(13) İlçe Belediye Meclisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanarak          kesinleşen uygulama imar planları ve değişiklikleri ile İlgili kurumlar tarafından re'sen onaylanan uygulama imar planı değişikliklerini arşivlemek ve otomasyon sistemine işlemek, kurum içi ilgili birimlere göndermek,

(14) Plan yapımı öncesinde planlamaya veri teşkil edecek,  yatırımcı kurum ve kuruluşlardan     yazılı görüşler almak,       

(15) Planlarla alakalı yargıya intikal etmiş durumlarda mahkemelere ve Hukuk İşleri     Müdürlüğü’ne, savunmaya ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri vermek,

(16) Görevi ile ilgili faaliyet raporlarını, performans raporları hazırlamak ve Birim Sorumlusu ile Müdürlüğe sunmak,

(17) Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı, Birim Sorumlusu ve  Müdür tarafından  düzenlenen toplantılara katılım sağlamak,

(18) İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü ve  bağlı olduğu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  tarafından düzenlenen eğitimlere katılmak,

(19) Görev alanına giren diğer konularda amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

MADDE 12 –  İmar İşleri  Servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1) Kurum ve şahıslardan gelen bilgi amaçlı yazılı ve sözlü imar durumu hakkında bilgi  taleplerini karşılamak ve ilgililere elden teslim etmek veya posta ile gönderilmesini sağlamak,

(2) Kurum ve Kuruluşlardan gelen yapı ruhsatına esas İmar Durumu Belgesini hazırlamak ve ilgililere süresi içerisinde teslim etmek, 

(3) Görevi ile ilgili faaliyet raporlarını, performans raporları hazırlamak ve Birim Sorumlusu  ile Müdürlüğe sunmak,

(4) Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı, Birim Sorumlusu ve Müdür tarafından düzenlenen toplantılara katılım sağlamak,

(5) İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü ve  bağlı olduğu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  tarafından düzenlenen eğitimlere katılmak,

(6) Görev alanına giren diğer konularda amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

 

 

 

 

 

MADDE 13 –   Yapı Ruhsat   Biriminin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1) Yapıların Ruhsatlandırılması Sürecini yürütmek,

(2) Özel ve Tüzel Kişiler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda, imar planı ve plan hükümleri ve düzenlenen imar ve zemin durumu belgeleri ile ilgili mevzuat hükümlerine,  fen ve sağlık  kurallarına, yapı düzenine, bina ve kat nizamına, taban alanına, yapı inşaat alanına, bahçe mesafelerine, imar yoluna, cephe hatlarına, bina derinliğine ve yüksekliğine uygun olarak hazırlanan proje ve ekleri incelenerek yapı ruhsat belgesi tanzim etmek,

(3) Bağımsız bölüm içerisinde kalan ve binanın taşıyıcı sistemi ile tesisat projelerini etkilemeyen,   fen   ve   sağlık  kurallarına  uygun olarak yapılan, diğer bağımsız bölüm ve ortak alanları etkilemeyen kullanım amacını değiştirmeyen basit tamir ve tadilat işlemleri ile yapılardaki taşıyıcı unsurları etkileyen, yapının tümünü veya ortak alan ve bağımsız bölümlerin kullanım amacını, brüt inşaat alanını değiştiren, ruhsata tabi olan proje değişikliklerinin onaylanması; tadilat , ilave yapı ruhsatlarını düzenlemek,

(4) Yapı ruhsat süresi dolmadan önce, süresinde bitme imkânı olmayan yapılar için ruhsat yenileme işlemlerinin yapmak,

(5) Ruhsat yenilemesi ve tadilat ruhsatı için müracaat  olduğunda  inşaatın vizeleri kontrol edilerek eğer gerekiyorsa inşaat mahallinde kontrol etmek,

(6) Ruhsat almış yapılara ait kat irtifakı projelerini kontrol etmek, uygun bulunanları onaylamak,

(7) Düzenlenen yapı ruhsatı ve asansör ruhsatlarının arşivlemek,

(8) İmar  Yönetmelikleri  ve  Otopark  Yönetmeliği  hükümleri  doğrultusunda   otopark    ihtiyacı  hesabını yaparak,  eğer otopark  ihtiyacını  kendi  parselinde  çözülemiyorsa  yönetmelik esaslarına göre otopark katılım bedeli hesaplamak,  tahakkuk ettirmek ve ilgili hesaplara yatırılmasını sağlamak,

(9) İlgili meslek odaları, SSK, TÜİK, Valiliğe ve mevzuatlarla belirlenen diğer kurum ve   kuruluşlara  belirli periyotlarla yapı ruhsat verilerinin /suretlerinin gönderilmesi,

(10) Özel ve Tüzel Kişiler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen asansör ruhsatı taleplerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karşılamak,

(11) Özel ve Tüzel Kişiler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen hafriyat izni ile Hafriyat Toprağı İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi taleplerini, Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve diğer  ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak karşılamak,

(12) Görev i ile  ilgili  faaliyet  raporlarını,  performans  raporları  hazırlamak  ve  Birim Sorumlusu ile Müdürlüğe sunmak,

(13) Belediye  Başkanı,  Başkan Yardımcısı,  Birim  Sorumlusu  ve  Müdür  tarafından  düzenlenen toplantılara katılım sağlamak

(14) İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü ve  bağlı olduğu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü   tarafından düzenlenen eğitimlere katılmak,

(15) Görev alanına giren diğer konularda amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine  getirmek

(16) Mahkeme  ve  diğer  kurum  ve  kuruluşlardan  gelen  görev  alanı  ile  ilgili  yazıları cevaplamak,

(17) Vatandaştan gelen her inşatla ilgili hesap inşaat yapımı gibi sorulan sorulara sözlü veya yazılı cevap vermek,

 

MADDE 14 –  Ruhsat   Servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1) Yapıların Ruhsatlandırılması Sürecini yürütmek,

(2) Yapı ruhsatı müracaatı eki sunulan, mimari, statik-betonarme, elektrik tesisat, sıhhi tesisat, ısı yalıtım projelerinin ve diğer evrakların ön incelemesini gerçekleştirmek; düzeltilmesi gereken projeleri süresi içerisinde yapı sahibine bildirmek, imar durumuna ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olanları onaylamak,

Özel ve Tüzel Kişiler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen talepler     doğrultusunda, imar planı ve plan hükümleri ve düzenlenen imar ve zemin durumu belgeleri ile ilgili mevzuat hükümlerine,  fen ve sağlık  kurallarına, yapı düzenine, bina ve kat nizamına, taban alanına, yapı inşaat alanına, bahçe mesafelerine, imar yoluna, cephe hatlarına, bina derinliğine ve yüksekliğine uygun olarak hazırlanan, mimari, statik-betonarme, elektrik tesisat, sıhhi tesisat, ısı yalıtım projelerinin ve diğer evrakların ön incelemesini gerçekleştirmek ; düzeltilmesi gereken projeleri süresi içerisinde yapı sahibine bildirmek, imar durumuna ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olanları onaylayarak, yapı ruhsat belgesi tanzim etmek,

(3) Bağımsız bölüm içerisinde kalan ve binanın taşıyıcı sistemi ile tesisat projelerini etkilemeyen,   fen   ve   sağlık  kurallarına  uygun olarak yapılan, diğer bağımsız bölüm ve ortak alanları etkilemeyen kullanım amacını değiştirmeyen basit tamir ve tadilat işlemleri ile yapılardaki taşıyıcı unsurları etkileyen, yapının tümünü veya ortak alan ve bağımsız bölümlerin kullanım amacını, brüt inşaat alanını değiştiren, ruhsata tabi olan proje değişikliklerinin onaylanması ; tadilat , ilave yapı ruhsatlarını düzenlemek,

(4) Yapı ruhsat süresi dolmadan önce, süresinde bitme imkânı olmayan yapılar için  ruhsat yenileme işlemlerinin yapmak,

(5) Ruhsat yenilemesi ve tadilat ruhsatı için müracaat  olduğunda  inşaatın vizeleri kontrol edilerek eğer gerekiyorsa inşaat mahallinde kontrol etmek,

(6) Ruhsat almış yapılara ait kat irtifakı projelerini kontrol etmek, uygun bulunanları onaylamak,

(7) Düzenlenen yapı ruhsatı ve asansör ruhsatlarını ve eklerini arşivlemek,

(8) İmar Yönetmelikleri ve Otopark Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda   otopark ihtiyacı hesabını yaparak,  eğer otopark ihtiyacını  kendi parselinde çözemiyorsa  yönetmelik esaslarına göre otopark katılım bedeli hesaplamak, tahakkuk ettirilmesi ve ilgili hesaplara yatırılmasının sağlamak,

(9) Asansör tescil belgesi başvurusuna gelen dosyaların uygulama projelerini incelemek,

(10) Asansör tescil belgesi düzenlemek.

(11) İncelenen asansör projelerin yeşil etiket kontrolünü yerinde yapmak,

(12) İlgili meslek odaları, SSK, TÜİK, Valiliğe ve mevzuatlarla belirlenen diğer kurum ve kuruluşlara  belirli periyotlarla yapı ruhsat verilerinin /suretlerinin gönderilmesi,

(13) Özel ve Tüzel Kişiler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen asansör ruhsatı     taleplerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karşılamak,

(14) Görevi ile ilgili faaliyet raporlarını, performans raporları hazırlamak ve Birim Sorumlusu ile Müdürlüğe sunmak,

(15) Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı, Birim Sorumlusu ve  Müdür tarafından düzenlenen toplantılara katılım sağlamak,

(16) İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü ve bağlı olduğu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  tarafından düzenlenen eğitimlere katılmak,

(17) Görev alanına giren diğer konularda amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,

(18) Mahkeme ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen görev alanı ile ilgili  yazıları cevaplamak,

(19) Vatandaştan gelen her inşatla ilgili hesap inşaat yapımı gibi sorulan sorulara sözlü veya yazılı cevaplamak,

(20) Görevi ile ilgili faaliyet raporlarını, performans raporları hazırlamak ve Birim Sorumlusu ile Müdürlüğe sunmak,

(21) Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı, Birim Sorumlusu ve  Müdür tarafından düzenlenen toplantılara katılım sağlamak,

(22) İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü ve bağlı olduğu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  tarafından düzenlenen eğitimlere katılmak,

(23) Görev alanına giren diğer konularda amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine    getirmek,

(24) Mahkeme ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen görev alanı ile ilgili  yazıları cevaplamak,

(25) Vatandaştan gelen her inşatla ilgili hesap inşaat yapımı gibi sorulan sorulara sözlü veya yazılı cevap vermek,

 

 

MADDE 15 –  Hafriyat Servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1) Özel ve Tüzel Kişiler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen hafriyat izni ile Hafriyat Toprağı İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi taleplerini, Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve diğer  ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak karşılamak,

(2) Görevi ile ilgili faaliyet raporlarını, performans raporları hazırlamak ve Birim  Sorumlusu ile Müdürlüğe sunmak,

(3) Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı, Birim Sorumlusu ve  Müdür tarafından  düzenlenen toplantılara katılım sağlamak,

(4) İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü ve  bağlı olduğu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  tarafından düzenlenen eğitimlere katılmak,

(5) Görev alanına giren diğer konularda amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,

(6) Mahkeme ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen görev alanı ile ilgili  yazıları  cevaplamak,

(7) Vatandaştan gelen her inşatla ilgili hesap inşaat yapımı gibi sorulan sorulara sözlü  veya yazılı cevap vermek, 

 

MADDE 16 –   Zemin, Deprem ve Yeraltı Kaynakları İnceleme Biriminin görevleri aşağıda

belirtildiği gibidir.

 

(1) Zemin, deprem ve yeraltı kaynakları inceleme sürecini yönetmek,

(2) Belediye dışında şahıs ve kurumlardan gelen dilekçeleri, talepleri kaydetmek,

(3) Talep ve şikayetleri değerlendirmek, arazide yerinde inceleme yapmak. Gerek görülmesi durumunda yazı ile cevap vermek,

(4) Talep ile ilgili gerek görülmesi durumunda diğer kurumlarla yazışma yapmak, görüş sormak, bilgi vermek,

(5) Talep ile ilgili gerek görülmesi durumunda İmar ve Şehircilik Müdürü ve İlgili Başkan Yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının Oluru ile zemin etüt çalışması yaptırmak ve arazi çalışmalarını denetlemek,

(6) Zemin etütlerinde eksiklik ve sorunlar tespit edildiğinde çalışma planı oluşturmak. Zemin etüdünün gerekli olduğuna kanaat getirildiği takdirde Planlama Birimi ile istişare ederek çalışma alanı belirleyerek Müdür ve Başkan Yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayı ile imar planına esas jeolojik-jeofizik-jeoteknik zemin etüt çalışması yaptırmak, arazi çalışmalarını denetlemek,

(7) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlatılacak imar planları için gerekli jeolojik-jeofizik-jeoteknik zemin etüt çalışma alanı belirlemek,

(8) Çalışma alanı belirlenmiş ve Başkanlık Oluru alınmış alan için imar planına esas jeolojik-jeofizik-jeoteknik zemin etüt çalışmasını yaptırmak, arazi çalışmalarını denetlemek,

(9) Çalışmaları tamamlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylı olarak gelen jeolojik-jeofizik-jeoteknik zemin etüt raporlarının İmar planlarına işlenmesi için Planlama Birimini bilgilendirmek,

(10) İmar planına esas yapılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylı gelen jeolojik-jeofizik-jeoteknik zemin etüt raporlarını arşivlemek.

(11) Kurum ve şahıslardan gelen bilgi amaçlı yazılı zemin durum taleplerini karşılamak, yasal sürelerinde ve performans programında belirlenen sürelerde elden teslim etmek ya da posta ile gönderilmesini sağlamak,

(12) Planlama birimi tarafından hazırlanan imar durumlarına istinaden performans programında belirlenen sürelerde zemin durum belgesi hazırlamak. İmar ve Şehircilik Müdürünün onayına sunmak,

(13) Zemin durum belgesine istinaden parsel sahibince yapılan arazi kontrol başvuru dilekçelerinin kabulünü ve kaydını yapmak. Talebin performans programında belirlenen sürelerde ilgili firma tarafından yapılmasını sağlamak,

(14) Başvuru dilekçelerine istinaden yapılacak arazi çalışmalarını yerinde kontrol etmek, gerekli kayıtları arşivlemek, güvenli yapılaşmayı sağlamak,

(15) Yapı ruhsatına esas hazırlanan ve arazi kontrolleri yapılan zemin etütlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kontrolünü yapmak ve kontrol eden sıfatıyla imzalayarak yapı ruhsat birimine teslim etmek,

(16) İlçe halkının deprem konusunda bilgilendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, doküman hazırlamak ve/veya etkinlikler düzenlemek,

(17) İlçenin güvenli yapılaşmasını sağlamak, deprem ve doğal afetlerden kaynaklanan zararları ve riskleri en aza indirmek amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

(18) Jeotermal Kaynak Arama Sahası oluşturmak,

(19) İlgili kanun ve yönetmelikler gereği arama başvurusu dosyası hazırlamak. Hazırlanan dosyayı Belediye Başkanının imzasına sunmak,

(20) Kanun ve yönetmeliklere uygun hazırlanan arama başvuru dosyasını İdareye                  (Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığına ) sunmak,

(21) İdarece hakedilen ruhsat sahası içerisinde Kanun ve Yönetmeliklere uygun arama faaliyetlerini  yürütmek,

(22) Kaynak arama çalışması sonucu tespit edilen lokasyon noktasında jeotermal amaçlı sondaj faaliyetlerini başlatmak, organizasyonu ve kontrollerini sağlamak,

(23) Arama faaliyetlerine ilişkin ilgili yönetmelik gereği her yıl Mart ayı sonunda faaliyet raporu hazırlamak, imzalamak ve Başkanlık Makamına imzaya sunmak. İmzalanan raporları idareye (Kocaeli Valiliği Yatırım izleme Koordinasyon Başkanlığına) sunmak,

(24) Sondaj çalışması ile jeotermal kaynağın yüzeye çıkması sonucu kaynağın kimyasal analizlerinin, Sağlık Bakanlığından tescilinin yapılmasını vb. iş ve işlemleri yürütmek,

(25) Sondaj çalışması ile jeotermal kaynağın yüzeye çıkması sonucu idareye ( Kocaeli Valiliği Yatırım izleme Koordinasyon Başkanlığına) sahanın işletme ruhsatı için başvuruda bulunmak,

(26) İlgili kanun ve yönetmelikler gereği işletme ruhsatı başvurusu dosyası hazırlamak, Hazırlanan dosyayı Belediye Başkanının imzasına sunmak,

(27) Kanun ve yönetmeliklere uygun hazırlanan İşletme ruhsatı başvuru dosyasını idareye  (Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığına ) sunmak,

(28) İlgili kanun ve yönetmelikler gereği ruhsat sınırımız içerisinde işletme faaliyetleri için gerekli işlemleri yürütmek, gerekli kurumlardan izinleri almak,

(29) İşletme faaliyetlerine ilişkin ilgili yönetmelik gereği her yıl Mart ayı sonunda faaliyet raporu hazırlamak, imzalamak ve Başkanlık Makamına imzaya sunmak. İmzalanan raporları idareye (Kocaeli Valiliği Yatırım izleme Koordinasyon Başkanlığına) sunmak,

(30) Jeotermal kaynakların en verimli şekilde kullanımını sağlamak için gereken projeleri üretmek Belediye Başkanlığı tarafından yetki verilmesi halinde yürütmek.

(31) Görevi ile ilgili faaliyet raporlarını ve performans raporlarını hazırlamak,

(32) Kurum ve şahıslardan gelen bilgi amaçlı yazılı talepleri karşılamak, yasal sürelerinde teslim etmek ya da posta yolu ile göndermek

(33) Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı, Müdür tarafından düzenlenen toplantılara katılım sağlamak,

(34) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Bağlı olduğu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlere katılmak,

(35) Görev alınan diğer konularda amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,

(36) Jeotermal kaynaklı belediyeler birliği ile iletişim halinde olmak. Toplantılara katılmak Belediye ile birlik arasındaki iş ve işlemleri yürütmek,

 

            MADDE 17 –  Zemin ve Deprem İnceleme  Servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1) Belediye dışında şahıs ve kurumlardan gelen dilekçeleri, talepleri kaydetmek,

(2) Talep ve şikayetleri değerlendirmek, arazide yerinde inceleme yapmak. Gerek görülmesi durumunda yazı ile cevap vermek,

(3) Uygunsuz ya da riskli zemin ile ilgili tespitlerde  Birim Sorumlusu ve İmar ve Şehircilik  Müdürünü bilgilendirmek,

(4) Talep ile ilgili gerek görülmesi durumunda diğer kurumlarla yazışma yapmak, görüş sormak, bilgi vermek,

(5) Talep ile ilgili gerek görülmesi durumunda İmar ve Şehircilik Müdürü ve İlgili Başkan Yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının Oluru ile zemin etüt çalışması yaptırmak ve arazi çalışmalarını denetlemek,

(6) Zemin etütlerinde eksiklik ve sorunlar tespit edildiğinde çalışma planı oluşturmak, Zemin etüdünün gerekli olduğuna kanaat getirildiği takdirde Planlama Birimi ile istişare ederek çalışma alanı belirleyerek Müdür ve Başkan Yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayı ile imar planına esas jeolojik-jeofizik-jeoteknik zemin etüt çalışması yaptırmak, arazi çalışmalarını denetlemek.

(7) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlatılacak imar planları için gerekli jeolojik-jeofizik-jeoteknik zemin etüt çalışma alanı belirlemek,

(8) Yapılacak çalışmalar için İmar ve Şehircilik Müdürü ve İlgili Başkan Yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının Olurunu almak,

(9) Çalışma alanı belirlenmiş ve Başkanlık Oluru alınmış alan için imar planına esas jeolojik-jeofizik-jeoteknik zemin etüt çalışmasını yaptırmak, arazi çalışmalarını denetlemek,

(10) Çalışmaları tamamlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylı olarak gelen jeolojik-jeofizik-jeoteknik zemin etüt raporlarının İmar planlarına işlenmesi için Planlama Birimini bilgilendirmek,

(11) İmar planına esas yapılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylı gelen jeolojik-jeofizik-jeoteknik zemin etüt raporlarını arşivlemek,

(12) Kurum ve şahıslardan gelen bilgi amaçlı yazılı zemin durum taleplerini karşılamak, yasal sürelerinde ve performans programında belirlenen sürelerde elden teslim etmek ya da posta ile gönderilmesini sağlamak,

(13) Planlama birimi tarafından hazırlanan imar durumlarına istinaden performans programında belirlenen sürelerde zemin durum belgesi hazırlamak. İmar ve Şehircilik Müdürünün onayına sunmak,

(14) Zemin durum belgesine istinaden parsel sahibince yapılan arazi kontrol başvuru dilekçelerinin kabulünü ve kaydını yapmak. Talebin performans programında belirlenen sürelerde ilgili firma tarafından yapılmasını sağlamak,

(15) Başvuru dilekçelerine istinaden yapılacak arazi çalışmalarını yerinde kontrol etmek. Gerekli kayıtları arşivlemek, güvenli yapılaşmayı sağlamak,

(16) Yapı ruhsatına esas hazırlanan ve arazi kontrolleri yapılan zemin etütlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kontrolünü yapmak ve kontrol eden sıfatıyla imzalayarak Yapı Ruhsat Birimine teslim etmek,

(17) İlçe halkının deprem konusunda bilgilendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, doküman hazırlamak ve/veya etkinlikler düzenlemek,

(18) İlçenin güvenli yapılaşmasını sağlamak, deprem ve doğal afetlerden kaynaklanan zararları ve riskleri en aza indirmek amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

(19) Görevi ile ilgili faaliyet raporlarını ve performans raporlarını hazırlamak. Hazırladığı raporları Birim sorumlusu ve Müdürlüğe sunmak,

(20) Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı, Müdür ve Birim Sorumlusu tarafından düzenlenen toplantılara katılım sağlamak,

(21) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Bağlı olduğu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlere katılmak,

(22) Görev alınan diğer konularda amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,

 

   MADDE 18 –  Yeraltı Kaynakları Araştırma Servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1) Jeotermal Kaynak Arama Sahası oluşturmak,

(2) İlgili kanun ve yönetmelikler gereği arama başvurusu dosyası hazırlamak. Belediye Başkanının imzasına sunmak,

(3) Kanun ve yönetmeliklere uygun hazırlanan Arama Başvuru dosyasını idareye                            (Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığına ) sunmak,

(4) İdarece ( Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığına )uygun görülmesi durumunda Kanun ve yönetmeliklerde istenilen evrakların teminini sağlayıp ilgili makama sunmak,

(5)Başiskele Belediyesi adına arama ruhsatını teslim almak,

(6) İlgili kanun ve yönetmelikler gereği ruhsat sınırımız içerisinde arama faaliyetleri için gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

(7) Arama faaliyetleri sonucu hazırlanan raporu teslim almak incelemek Müdürlüğe ve Başkanlık Makamına bilgi vermek,

(8) Kaynak arama çalışması sonucu tespit edilen lokasyon noktasında jeotermal amaçlı sondaj faaliyetlerini başlatmak, organizasyonu ve kontrollerini sağlamak,

(9) Arama faaliyetlerine ilişkin ilgili yönetmelik gereği her yıl Mart ayı sonunda faaliyet raporu hazırlamak, imzalamak ve Başkanlık Makamına imzaya sunmak. İmzalanan raporları idareye (Kocaeli Valiliği Yatırım izleme Koordinasyon Başkanlığına) sunmak,

(10) Sondaj çalışması ile jeotermal kaynağın yüzeye çıkması sonucu kaynağın kimyasal analizlerinin, Sağlık Bakanlığından tescilinin yapılmasını vb. iş ve işlemleri yürütmek,

(11) Sondaj çalışması ile jeotermal kaynağın yüzeye çıkması sonucu idareye ( Kocaeli Valiliği Yatırım izleme Koordinasyon Başkanlığına) sahanın işletme ruhsatı için başvuruda bulunmak,

(12) İlgili kanun ve yönetmelikler gereği işletme ruhsatı başvurusu dosyası hazırlamak. Hazırlanan dosyayı imzalamak ve  Belediye Başkanının imzasına sunmak,

(13) Kanun ve yönetmeliklere uygun hazırlanan İşletme ruhsatı başvuru dosyasını idareye  (Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığına ) sunmak,

(14) İdarece uygun görülmesi durumunda Kanun ve yönetmeliklerde istenilen evrakların teminini sağlayıp İdareye sunmak,

(15) Başiskele Belediyesi adına işletme ruhsatını teslim almak,

(16) İlgili kanun ve yönetmelikler gereği ruhsat sınırımız içerisinde işletme faaliyetleri için gerekli işlemleri yürütmek. Gerekli kurumlardan izinleri almak,

(17) İşletme faaliyetlerine ilişkin ilgili yönetmelik gereği her yıl Mart ayı sonunda faaliyet raporu hazırlamak, imzalamak ve Başkanlık Makamına imzaya sunmak. İmzalanan raporları idareye (Kocaeli Valiliği Yatırım izleme Koordinasyon Başkanlığına) sunmak,

(18) Jeotermal kaynakların en verimli şekilde kullanımını sağlamak için gereken projeleri üretmek Belediye Başkanlığı tarafından yetki verilmesi halinde yürütmek,

(19) Kurum ve şahıslardan gelen bilgi amaçlı yazılı taleplerini karşılamak, yasal sürelerinde teslim etmek ya da posta ile gönderilmesini sağlamak,

(20) Jeotermal kaynaklı belediyeler birliği ile iletişim halinde olmak. Toplantılara katılmak Belediye ile birlik arasındaki iş ve işlemleri yürütmek,

(21) Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Müdür tarafından düzenlenen toplantılara katılmak,

(22) Görevi gereği kaynak arama çalışmaları ve sondaj çalışmaları esnasında arazide görev yapmak.

 

           Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 19 –

(1) İmar Planlama ve Revizyon Sürecini yönetmek,

(2) Yapıların ruhsatlandırılması sürecini yönetmek,

(3) Kent Estetiğinin Yönetilmesi Sürecini yönetmek,

(4) Zemin, Deprem ve Yeraltı Kaynakları inceleme  Sürecini yönetmek,

(5) Başiskele İlçesinin planlı bir şeklide gelişmesini sağlamak maksadı ile Büyükşehir Belediyesi ve yetki sahibi diğer kurumlar tarafından onaylı ve yürürlükte bulunan üst ölçekli  mekânsal planlara uygun olarak Müdürlük tarafından 1/1000 ölçekli  yeni, ilave, revizyon , tadilat, dolgu ve ya  koruma amaçlı   Uygulama İmar Planlarının hazırlanmasını ve ya hazırlatılmasını sağlayarak, Belediye Meclisi’ne onay için sunulması ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak, mevzuat hükümleri doğrultusunda gereken prosedürü yerine getirmek,

(6) Özel ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlardan gelen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerini Müdürlük görüşü ile birlikte Belediye Meclisine havalesini sağlamak,

(7) İmar Planlarında eksiklik ve sorunlar tespit edildiğinde çalışma planı oluşturmak, plan değişikliğinin gerekli olduğuna kanaat getirildiği taktirde, üst ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerekiyor ise teklif Nazım İmar Planını hazırlamak veya hazırlatmak ve Büyükşehir Belediyesinin onayına sunmak; nazım imar planı değişikliği gerekmiyor ise 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifini hazırlamak  veya hazırlatmak ve Müdürlüğüne bağlı Planlama Servisi ile Başkan Yardımcısının uygun görüşü ile İlçe Belediye Meclisinin onayına sunulmasını sağlamak,

(8) Belediyenin 5 yıllık İmar Programının hazırlanması ve Belediye Meclisi’nce onaylanması için gereken tüm çalışmaları yapmak,

(9) İlçenin, yaşayan tüm vatandaşların yaşamaktan memnun olacağı,  estetik bir görünüme sahip olması için mevzuat hükümleri çerçevesinde gereken çalışma ve uygulamaların yapılmasını sağlamak ve denetlemek,

(10) Eskiyen kent dokusunun ve  eskiyen yapıların “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun”, Uygulama Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yenilenmesi, afet riskinin önlenmesi, İlçe halkının deprem konusunda bilgilendirilmesi,  İlçenin güvenli yapılaşmasının sağlanması, deprem ve doğal afetlerdeki riskini gelecekte azaltılması amacı ile gereken proje ve çalışmaların yapılmasını ve uygulaması sağlamak,

(11) İlçenin Yeraltı kaynaklarının araştırılması ve kullanılması amacı ile gereken çalışmaların yapılmasını sağlamak,

(12) Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda onaylı imar planları referans alınarak söz   konusu arazilere ait imar durumunun hazırlanmasını organize etmek,

(13) Başiskele  Belediyesi sınırları içinde yer alan yapılara ait projelerin 3194 sayılı İmar Kanunu, İmar Planı hükümleri ve  yürürlükte olan ilgili diğer yönetmeliklere göre   ilk tetkik, tadilat ya da yenileme aşamalarında mimari, statik, sıhhi tesisat, mekanik   ve elektriksel açıdan gerekli kontrollerinin yapılmasını ve otopark alanlarının hesaplanması ile ilgili işlemlerin yürütülmesini koordine etmek,

(14) Müdürlük faaliyetleri için ilgili kanun,  yönetmelik ve Meclis Kararlarına  göre tahsil edilmesi gereken harçların ve hizmet bedellerinin hesaplanması ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödenmesini sağlamak,

(15) Kat irtifakı ile ilgili işlemlerin yürütülmesini koordine etmek,

(16) Yapılardaki asansörün montajı yapılmadan önce ilgili kanun ve yönetmeliklere göre asansör projelerinin onaylanması ve montajı tamamlandıktan sonra ilgili kanun ve      yönetmeliklere uygunluğunun yerinde kontrol edilerek asansör işletme ruhsatının verilmesini Yapı Ruhsatının verilmesi aşamasında gerekli olan tüm belgelerin tamamlanmasını, ilgili parselin yerinde kontrol edilmesini ve tespit edilen uygunsuzluklar için zabıt tutulmasını, herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemesi durumunda ise Yapı Ruhsatının düzenlenmesini organize etmek,

(17) Müdürlük bünyesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak diğer ilçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kuruluşları ile koordinasyonu  sağlamak,

(18) Müdürlük faaliyetlerinde kullanılacak her türlü malzeme ve hizmet alımlarında teknik şartnameleri hazırlamak,

(19) Müdürlük bünyesinde görev alan çalışanların puantajlarının takip edilerek ilgili birimlere bildirilmesini koordine etmek,

(20) Müdürlüğe bağlı çalışma alanlarında iş güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak,

(21) Müdürlüğün yıllık bütçe teklif tasarısını hazırlamak, onaya sunmak ve ayrılan ödeneğin programa göre sarf edilmesini sağlamak,

(22) Belediyemiz yönetim sistemleri politikasına ve stratejik plana uygun olarak yıllık bölüm bütçesinin ve yatırımın / cari projelerinin belirlenmesini ve gerçekleşmesini  sağlamak,

(23) Harcama Yetkilisi olarak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasını, etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak,

(24) Harcama Yetkilisi olarak, bütçede öngörülen ödenekleri kadar harcama yapılmasını denetlemek; her yıl iş ve işlemlerin tahsis edilen kaynakların planlanmış amaçlara   ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını, uygulanan iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliği konusunda yeterli güvenceyi sağladığını, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini, verilen bilgilerin doğruluğunu içeren İç Kontrol Güvence Beyanını düzenlemek ve Birim Faaliyet Raporuna eklemek. Yılda en az bir kez İç Kontrol düzenlemelerini ve İç Kontrol Sisteminin işleyişini değerlendirmeye tabi tutmak,

(25) Başiskele Belediyesi  yönetim sistemleri yaklaşımlarının uygulanması ve yayılımı hususunda müdürlük olarak gereken faaliyetleri koordine etmek, destek olmak ve uygulamak,

(26) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapmak, personelin gerekli eğitim ihtiyacını belirleyerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne iletmek ve planlanan eğitimlere ilgili personelin katılımı sağlamak,

(27) Sorumluluğu altındaki tüm işleri ve çalışanları denetlemek, astlarının arasında ve görevinin gerektirdiği tüm birimlerle gerekli koordinasyonu kurmak. Hiyerarşik kademelere uymak, kademe atlamamak ve atlanmasını önlemek,

(28) Sorumluluğundaki uzun / kısa vadeli işleri planlamak, günün değişen koşullarına göre planlarda esneklik yaratarak, işlerin tam zamanında etkin ve ekonomik yürütülmesi için gerekli gelişmeleri ve yayınları izlemek,

(29) İş  sağlığı  ve  güvenliği  kapsamında  gerekli  çalışmaların  yapılmasını sağlamak. Bölümünde İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı koordinasyonunda yürütülmekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının yasal uygulamaları ile bu uygulamalara paralel olarak kurulmuş olan OHSAS 18001 Yönetim Sistemi'nin sürekliliğini sağlanmak İSG İç Yönetmeliğine uygun davranılmasını sağlamak ve takip etmek,

(30) Stratejik plan ve performans yönetimi kapsamında süreç/personel performanslarının arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak,

(31) 31.12.2005 Tarih ve 26040 3. mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2006 Tarihinde yürürlüğe girmiş olan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” Hakkında Yönetmeliğin 4.bölümünde sayılan ve Mali Hizmetler Biriminin Ön Mali Kontrolüne Tabi Mali Karar ve İşlemlerden Müdürlüğünü ilgilendirenleri, Mali Hizmetler Birimi / İç Kontrol Alt Birimine Kontrole göndermek,

(32) İç ve Dış mali denetim sırasında denetçilere talep edilen bilgi ve belgeleri sunmak ve gerekli kolaylığı sağlamak,

(33) Müdürlüğünde iç kontrolün etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri hazırlamak. Bu amaca uygun olarak müdürlüğüyle ilgili mali işlemlerin süreç akış şemalarını hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak,

(34) Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve

esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanmış ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olduğunu kontrol etmek,

(35) Giderlerin gerçekleştirilmesi için; ödeme emri belgesini imzalamak ve net ödeme emri belgesi ile eki belgelerini Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilerek İlgili muhasebe hesaplarına alınmasını sağlamak,

(36) Belediye Başkanı’nın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, mer’i mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini, gerektiğinde reorganize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri yapmak,

(37) Belediyenin Vizyon ve Misyonu ile  Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını kendi uğraş alanlarını ilgilendirdiği derecede bilmek ve personelini bilgilendirmek,

(38) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlar. Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izler, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri almak,

(39) Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde      sonuçlandırmak üzere planlamak,

(40) Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadro, makine,           

işyeri ve teçhizatın planlamasını yapmak,

(41) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri  zamanında ulaştırmak ve alt kademelere kurum karar, politika ve yönetmeliklerini hakkında zamanında ve doğru bilgi vermek,

(42) Müdürlüğün  yıllık  faaliyet  planını  Belediyenin   stratejik  hedeflerine  göre       hazırlamak, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Hesap İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlamak,

(43) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak              üzere eğitim planlamasını yapar,

(44) Başkanlığın kabul ettiği yönetim ve organizasyon prensiplerini astlarına izah eder, organizasyon içindeki konumlarının üst-ast ve yatay organizasyonel konumlarla ilişkileri hakkında gerekli bilgiyi vererek ahenkle çalışmalarını temin etmek,

(45) Müdürlüğün tüm işlerini en etkin şekilde yapmak üzere, Başkanlığın mevcut   organizasyon şeması, iş tarifleri ve pozisyonların ihtiyaç gösterdiği vasıflara uygun kadrosunu organize etmek,

(46) Organizasyon yapısında ve/veya  iş  tariflerinde  zamanla  doğacak  değişiklik ihtiyaçlarını amiri vasıtasıyla İnsan Kaynaklarından sorumlu Müdürlüğe bildirmek,              

 (47) Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp   amirine teklif etmek; çalıştırdıkları görevlilerin, işbölümü esasları dâhilinde, sorumluluklarını  belirler ve bu görevleri benimsetmek, işgücünün en faydalı şekilde  kullanılması ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi için, emrindeki personelin görev ve sorumluluklarını açık, seçik anlayabilecekleri sadelikte  belirtmek, iş ve işlemlerin buna uygunluğunu denetlemek,

(48) Emrindeki elemanlara iş tariflerini izah etmek, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlamak, iş tariflerinde mevcut olmayan görevleri emrindekilere usulünce vermek,

(49) Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki   delegasyonunu yapmak, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik  etmek,

(50) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer’i mevzuata riayeti sağlamak,  bunların uygulanmasını  sürekli kontrol etmek,  düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneri ve teklifleri, bir üst amirinin görüşüne sunmak,

(51) Danışman durumunda görev yapanlarla teması ve onlardan faydalanmayı temin   etmek,

(52) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları sunmak,  

Raporları vermeden önce gerekli tetkikleri yapmak ve tasdik etmek, gereksiz bilgileri ayıklayarak raporların kısa ve öz olmasını sağlamak,

(53) Eş düzeydeki yöneticilerle koordinasyonu kurmak,

(54) Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da  Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarını temin etmek,

(55) Müdürlüğündeki astlarının diğer Müdürlükler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum  ve koordinasyonu sağlamak,

(56) Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya, daha  başarılı olmaya teşvik etmek,

 (57) Personelin çalışma şevkini kıran ve verimini düşüren faktörleri tespit ederek, kendi  imkânları ile bertaraf edilebilecek veya düzeltilebilecek olanları halletmek, üst  kademelerce alınması gereken tedbirler için verim düşüşü veya başka menfi  sonuçlar doğmadan amirine müracaat ederek önlem almak,

 

İmar Planlama Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 20 –

(1) İmar Planlama ve Revizyon Sürecini yönetmek ve yürütmek,

(2) Müdür tarafından verilen tüm görevleri müdür adına yürütmek,

(2) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

(3) Müdürün verdiği görevleri eksiksiz ve zamanında yapmak,

(4) Birimi ile ilgili işleri organize etmek,  personeli denetlemek, görev bölümü yapmak, aksaklıkları müdüre bildirmek,

(5) Müdür adına verilen yetki çerçevesinde biriminin sorumluluğunda kendisine havale edilen resmi evrakı almak, ilgili servis sorumlularına veya kişiye havalesini  yapmak,

(6) Birimince yazılan ve müdürün parafına, ilgili Başkan Yardımcısının imzasına sunulacak belgeleri kontrol ederek paraflamak,

(7) Müdürlük hizmetleriyle ilgili meri mevzuat çerçevesinde, hizmetlerin zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.

(8) Müdürün tayin edeceği konularda yönetime yardımcı olmak, önerilerde bulunmak,

(9) Bağlı servislerin  iş ve işleyişlerindeki organizasyon ve koordinasyonu sağlamak,

(10) Bağlı servislerin çalışma esaslarını gözden geçirerek planlayıp, programlayarak, müdüre sunmak, çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini takip edip denetlemek, Müdür’e bilgi vermek,

(11) Bağlı servislerin tüm işlevlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını, verilen görevlerin gereğine uygun olarak yerine getirilmesini temin etmek,

(12) Kendisine bağlı servislerin arasında iş ilişkisi kurmak, işbirliği ve koordinasyondaki aksaklıkları giderici tedbirler almak ve uygulamasını sağlamak,

(13) Kendisine verilen yetki ve sorumluluk dahilinde, bağlı servislere emir ve talimat vermek, görüş ve tavsiyelerde bulunmak,

(14) Sorumlu olduğu servislere Müdürün  ve üst amirlerin emir, talimat ve isteklerini aktarmak,

(15) Müdürlüğe bağlı Biriminin, Müdürlük dışı birimlerle işbirliği ve koordinasyonunu sağlamak.

(16) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususları incelemek, araştırmak ve alınması gereken kanuni idari tedbirler konusunda Müdüriyet Makamına tekliflerde bulunmak,

(17) Müdürlüğün ve Biriminin işlevleri ile ilgili mevzuatı takip etmek, gerektiğinde ilgili birimlere sirküle edilmesini sağlamak,

(18) Üst Makamlar ve Müdüriyet tarafından verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirmek.

(19) Görevi ile ilgili faaliyet raporlarını, performans raporları hazırlamak ve Müdürlüğe sunmak,

(20) Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve   Müdür tarafından düzenlenen toplantılara katılım sağlamak ,

(21) İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü ve  bağlı olduğu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  tarafından düzenlenen eğitimlere katılmak,

 

       Belediye mevzuatı göreviyle ilgili sair mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Müdüre karşı sorumludur.

 

MADDE 21 –

Yapı Ruhsat  Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

(1) Yapıların Ruhsatlandırılması Sürecini yönetmek ve yürütmek,

(2) Müdür tarafından verilen tüm görevleri müdür adına yürütmek,

(3) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek

(4) Müdürün verdiği görevleri eksiksiz ve zamanında yapmak,

(5) Birimi ile ilgili işleri organize etmek,  personeli denetlemek, görev bölümü yapmak, aksaklıkları müdüre bildirmek,

(6) Müdür adına verilen yetki çerçevesinde biriminin sorumluluğunda kendisine havale edilen resmi evrakı almak, ilgili servis sorumlularına veya kişiye havalesini  yapmak,

(7) Birimince yazılan ve müdürün parafına, ilgili Başkan Yardımcısının imzasına sunulacak belgeleri kontrol ederek paraflamak,

(8) Müdürlük hizmetleriyle ilgili meri mevzuat çerçevesinde, hizmetlerin zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.

(9) Müdürün tayin edeceği konularda yönetime yardımcı olmak, önerilerde bulunmak,

(10) Bağlı servislerin  iş ve işleyişlerindeki organizasyon ve koordinasyonu sağlamak,

(11) Bağlı servislerin çalışma esaslarını gözden geçirerek planlayıp, programlayarak, müdüre sunmak, çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini takip edip denetlemek, Müdür’e bilgi vermek,

(12) Bağlı servislerin tüm işlevlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını, verilen görevlerin gereğine uygun olarak yerine getirilmesini temin etmek,

(13) Kendisine bağlı servislerin arasında iş ilişkisi kurmak, işbirliği ve koordinasyondaki aksaklıkları giderici tedbirler almak ve uygulamasını sağlamak,

(14) Kendisine verilen yetki ve sorumluluk dahilinde, bağlı servislere emir ve talimat vermek, görüş ve tavsiyelerde bulunmak,

(15) Sorumlu olduğu servislere Müdürün  ve üst amirlerin emir, talimat ve isteklerini aktarmak,

(16) Müdürlüğe bağlı Biriminin, Müdürlük dışı birimlerle işbirliği ve koordinasyonunu sağlamak.

(17) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususları incelemek, araştırmak ve alınması gereken kanuni idari tedbirler konusunda Müdüriyet Makamına tekliflerde bulunmak ,

(18) Müdürlüğün ve Biriminin işlevleri ile ilgili mevzuatı takip etmek, gerektiğinde ilgili birimlere sirküle edilmesini sağlamak,

(19) Üst Makamlar ve Müdüriyet tarafından verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirmek.

(20) Görevi ile ilgili faaliyet raporlarını, performans raporları hazırlamak ve Müdürlüğe sunmak,

(21) Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve   Müdür tarafından düzenlenen toplantılara katılım sağlamak ,

(22) İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü ve  bağlı olduğu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  tarafından düzenlenen eğitimlere katılmak,

       Belediye mevzuatı göreviyle ilgili sair mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Müdüre karşı sorumludur.

 

            MADDE 22 –

Zemin Deprem ve Yeraltı Kaynakları İnceleme Birim Sorumlusunun Görev, Yetki     ve Sorumlulukları

(1) Zemin, deprem ve yeraltı kaynakları inceleme sürecini yönetmek,

(2) Müdür tarafından verilen tüm görevleri müdür adına yürütmek,

(3) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

(4) Müdürün verdiği görevleri eksiksiz ve zamanında yapmak,

(5) Birimi ile ilgili işleri organize etmek, personeli denetlemek, görev bölümü yapmak, aksaklıkları müdüre bildirmek,

(6) Müdür adına verilen yetki çerçevesinde birimin sorumluluğunda kendisine havale edilen resmi evrak ve dilekçeleri almak, ilgili servis sorumlularına veya kişiye havalesini yapmak

(7) Birimince yazılan ve müdürün parafına, ilgili Başkan Yardımcısının imzasına sunulacak belgeleri kontrol ederek paraflamak,

(8) Birimince hazırlanan zemin durum belgelerini kontrol etmek, imzalamak,

(9) Yapı ruhsatına esas hazırlanan ve birimince incelenen ve imzalanan  jeolojik-jeofizik-jeoteknik zemin etüt raporlarını kontrol edip imzalamak,

(10) Yapı ruhsatına esas yapılacak olan jeolojik-jeofizik-jeoteknik zemin etüt çalışmalarına esas birime gelen arazi ,kontrol dilekçelerini incelemek ve ilgili servis sorumluları veya kişiye havalesini yapmak

(11) İmar planına esas hazırlatılacak olan jeolojik-jeofizik-jeoteknik etüt çalışmalarının plan ve program çerçevesinde, zamanında ve usulüne uygun yapılmasını sağlamak,

(12) Jeotermal kaynaklara yönelik yapılan arama işletme sondaj faaliyetlerinin plan ve program çerçevesinde zamanında ve usulüne uygun yapılmasını sağlamak, doğabilecek aksaklıkları önleyici faaliyetler geliştirmek,

(13) Müdürlük hizmetleri ile ilgili meri mevzuat çerçevesinde, hizmetlerin zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak,

(14) Müdürün tayin edeceği konularda yönetime yardımcı olmak önerilerde bulunmak,

(15) Bağlı servislerin iş ve işleyişlerindeki organizasyonu ve koordinasyonu sağlamak,

(16) Bağlı servislerin çalışma esaslarını gözden geçirerek planlayıp programlayarak müdüre sunmak, çalışmaların bu program uyarınca yürütülmesini takip edip denetlemek, Müdüre bilgi vermek,

(17) Bağlı servislerin tüm işlevlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını, verilen görevlerin gereğine uygun olarak yerine getirilmesini temin etmek,

(18) Kendisine bağlı servislerin arasında iş ilişkisi kurmak, işbirliği ve koordinasyondaki aksaklıkları giderici tedbirler almak ve uygulamasını sağlamak,

(19) Kendisine verilen yetki ve sorumluluklar dahilinde bağlı servislere  emir ve talimat vermek, görüş ve tavsiyelerde bulunmak,

(20) Sorumlu olduğu servise Müdürün ve üst amirlerin emir, talimat ve isteklerini aktarmak,

(21) Müdürlüğe bağlı biriminin Müdürlük dışı birimlerle işbirliği ve koordinasyonunu sağlamak

(22) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususları incelemek, araştırmak ve alınması gereken kanuni idari tedbirler konusunda Müdürlük Makamına tekliflerde bulunmak.

   

            Belediye mevzuatı göreviyle ilgili sair mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Müdüre karşı sorumludur.

 

 Servis Sorumlularının  Görev, Yetki ve Sorumlulukları

            MADDE 23 –

(1) Müdür ve Birim sorumlusu tarafından verilen tüm görevleri müdür adına yürütmek,

(2) Servis Sorumlularının  ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

(3) Müdür ve Birim sorumlusunun verdiği görevleri eksiksiz ve zamanında yapmak,

(4) Servisi ile ilgili işleri organize etmek,  personeli denetlemek, görev bölümü yapmak, aksaklıkları müdüre bildirmek,

(5) Verilen yetki çerçevesinde servisinin sorumluluğunda kendisine havale edilen resmi evrakı almak, ilgili kişiye havalesini  yapmak,

(6) Servisince yazılan, Birim Sorumlusu ve Müdürün parafına, ilgili Başkan Yardımcısının imzasına sunulacak belgeleri kontrol ederek paraflamak,

(7) Müdürlük hizmetleriyle ilgili meri mevzuat çerçevesinde, hizmetlerin zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak,

(8) Müdürün tayin edeceği konularda yönetime yardımcı olmak, önerilerde bulunmak,

(9) Servisinin sorumluluğundaki   personel arasında  organizasyon ve koordinasyonu sağlamak,

(10) Servisi sorumluluğundaki iş ve işlemler ile ilgili çalışma esaslarını gözden geçirerek planlayıp, programlayarak, Birim Sorumlusuna ve Müdüre sunmak, çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini takip edip denetlemek, Servis Sorumlusuna ve Müdür’e bilgi vermek,

(11) Servisi sorumluluğundaki  tüm işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını, verilen görevlerin gereğine uygun olarak yerine getirilmesini temin etmek,

(12) Kendisine bağlı personel arasında  iş ilişkisi kurmak, işbirliği ve koordinasyondaki aksaklıkları giderici tedbirler almak ve uygulamasını sağlamak,

(13) Kendisine verilen yetki ve sorumluluk dahilinde, bağlı personele emir ve talimat vermek, görüş ve tavsiyelerde bulunmak,

(14) Sorumlu olduğu personele Birim sorumlusunun,  Müdürün  ve üst amirlerin emir, talimat ve isteklerini aktarmak,

(15) Müdürlüğün ve Servisinin  işlevleri ile ilgili mevzuatı takip etmek, gerektiğinde ilgili personele sirküle edilmesini sağlamak,

(16) Üst Makamlar ve Müdüriyet tarafından verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirmek.

(17) Görevi ile ilgili faaliyet raporlarını, performans raporları hazırlamak, Birim Sorumlusuna ve Müdürlüğe sunmak,

(18) Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı,   Müdür ve Birim Sorumlusu tarafından düzenlenen toplantılara katılım sağlamak ,

(19) İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü ve  bağlı olduğu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  tarafından düzenlenen eğitimlere katılmak,

       Belediye mevzuatı göreviyle ilgili sair mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Birim Sorumlusuna ve Müdüre karşı sorumludur.

           

            Müdürlüğün Yekisi

            MADDE 24-  İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevler ile yürürlükteki mevzuat ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

            Müdürlüğün Sorumluluğu

            MADDE 25-  İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevleriyle yürürlükteki ilgili mevzuatlarda belirtilen tüm görevleri, plan, program, genel prensipler ve mevzuat kurallarına göre tam ve zamanında, gereken özen ve çabuklukla yerine getirmekle sorumludur. İmar ve Şehircilik   Müdürlüğü yaptığı ve görevi olduğu halde yapmadığı hizmetlerin sonucundan dolayı Belediye Başkanı’na karşı sorumludur.

                                                       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                           İşbirliği ve Koordinasyon, Uygulama Usul ve Esasları

            İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 26 –

(1) Müdürlük içi işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.

(2) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(3) Müdürlüğe gelen tüm evraklar, toplanıp konularına göre ayrıştırılıp dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(4) Müdür, evrakları gereği için ilgili birim, servis veya personele tevdi eder. İşlemlerin takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar.

(5) Bu yönetmelikte adı geçen görevlerin, her ay hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeleri ile zimmeti altında bulunan eşyaları, bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur.

 

Diğer Müdürlük, kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon:

MADDE 27

(1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün İmzası ile yürütülür.

(2) Kurum dışı özel ve tüzel kişileri Valilik, Kaymakamlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer şahıslara gönderilen yazışmalar, Belediye Başkanının veya başkan adına yetki verdiği makamın imzası ile gönderilir.

(3) Yapılan işlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat dayanak olmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğü ile Valilik ve diğer  ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınabilir.

 

 

Müdürlüğünün Uygulama Usul ve Esasları

MADDE 28 – (1)  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 1. Yürürlükteki Kanunlar ve İkincil Mevzuatlar,
 2. Belediye Başkanlığınca Yayımlanmış Yönetmelik, Yönerge, Talimat, Prosedür vb. Diğer İç Mevzuatlar,

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

            Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 29 – (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

            Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu yönetmelik, Başiskele Belediye Meclisi tarafından kabulü ve Başiskele Belediyesi’nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer.

            Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 31 – (1) Başiskele Belediye Meclisi’nin 03/06/2009 tarih 20 sayılı kararı , Başiskele  Belediye Başkanlığının 03.06.2017  tarihli onayından sonra yayınlanarak yürürlüğe giren  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım