Kurumsal
Buradasınız :  Gezinti Bağlantılarını Atla
Müdürlükler
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
 

T.C.

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 

 

 

                                         GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

 

Amaç

MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Başiskele Belediyesi Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır. 

 

 

Kapsam

MADDE 2– Bu yönetmelik Başiskele Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3-Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Bağlayıcılık

MADDE 4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, görev alanına giren iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumlu olup, bu yönetmelik hükümleri ile bağlıdırlar.

 

Tanımlar

MADDE 5 – Bu yönetmelikte geçen

a) Belediye : Başiskele Belediyesi' ni,

b) Başkanlık Makamı : Başiskele Belediye Başkanlığı Makamı’nı

c) Başkan : Başiskele Belediye Başkanı’nı

d) Başkan Yardımcısı : Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı’nı

e) Meclis : Başiskele Belediye Meclisi’ni

f)  Encümen : Başiskele Belediye Encümeni’ni

g) Müdürlük : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünü' nü

h) Müdür : Emlak ve İstimlak Müdürü' nü

i) Birim :

 • Arazi Kontrol ve Harita Birimi
 • Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimi
 • İmar Uygulama Birimi’ni

 

 

j) Birim Sorumlusu :

 • Arazi Kontrol ve Harita Biriminin Sorumlusu
 • Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Biriminin Sorumlusu
 • İmar Uygulama Biriminin Sorumlusu

 

k) Personel : Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü

l) Yönetmelik : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Görev, Yetki  ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

 

                                                                           

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

                                              Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

 

Kuruluş

MADDE 6-  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 31/05/2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik Değişikliği doğrultusunda Belediye Meclisinin 03/12/2009 tarih ve 57 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

 Organizasyon Yapısı

 MADDE 7- Müdürlüğün organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir.

 1. Müdür
 2. Arazi Kontrol ve Harita Birimi
 3. Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimi
 4. İmar Uygulama Birimi’ni

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Personel Yapısı

MADDE 8- Müdürlüğün personel yapısı aşağıdaki gibidir

a) Müdür

b) Birim Sorumlusu

c) Memur

d) İşçi

e) Sözleşmeli Personel

f)  Yasal hükümlere göre istihdam edilen diğer personeller

 

 

                                                                            ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

                                                                  Görev, Yetki, Sorumluluklar

 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9- Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 

(1)Kendi yetki ve sorumluluğundaki iş ve işlemleri en kısa sürede yapmak,

(2)Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gelen (vatandaş, müdürlükler, kurum ve kuruluşlar vb.) evrakları  kayda almak, ilgili birime havalesini sağlamak, kontrollerinin yapılarak ilgililerine teslim etmek, düzenlemek ve arşivleme işlemini sağlamak,

(3)Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek,

(4) Müdürün vereceği görev alanı ile ilgili benzeri işleri yapmak,

(5)Yıllık program kapsamında süreçlerin takip edilmesi iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

(6)Büyükşehir Belediyesi kapsamında yapılan numarataj işlemlerini takip etmek, ilçe sınırları dahilinde, vatandaşların adres ile ilgili sıkıntılarını Büyükşehir Belediye ilgili birimi ile birlikte takipli yürütmek,

(7)Vatandaş müracaatları üzerine, gerekli itirazları değerlendirmek ve çözümlenmesi yargıya intikal edilmiş durumlarda, mahkemelere ve huuk işleri müdürlüğüne gerekli savunma bilgi, belgeleri vermek,

(8)Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve müdürlük bütçesinin müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak ve raporlamak,

(9)Eğitim toplantılarına katılım sağlamak,

(10)Müdürlük. süreçlerini yürütmek,

(11)5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886,4734,4735 sayılı Devlet İhale Kanunları, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4650/2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 4706 sayılı Hazineye ait taşınmaz Malların değerlendirilmesi Hk. Kanun, 6831 sayılı Orman Kanunu,  822 sayılı Sayıştay Kanunu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu, tüm bu yasalara dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

(12)Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevleriyle yürürlükteki ilgili mevzuatlarda belirtilen tüm görevleri, plan, program, genel prensipler ve mevzuat kurallarına göre tam ve zamanında, gereken özen ve çabuklukla yerine getirmekle sorumludur Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yaptığı ve görevi olduğu halde yapmadığı hizmetlerin sonucundan dolayı Belediye Başkanı’na karşı sorumludur.

 

 

MADDE 12- Arazi Kontrol ve Harita Biriminin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

3194 sayılı İmar Kanunu, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuata göre,

 1. Plankote, İstikamet Rölevesi hazırlamak veya kontrollerini yapmak,
 2. Yapı Aplikasyon Projelerini kontrol etmek,
 3. İnşaat ruhsatı alındıktan sonra, müracaatlar üzerine gerekli inceleme ve ölçümleri yaparak temel tespit krokisi kontrol edilerek proje müellifleri  tarafından  vizelerini yapmak,
 4. Vatandaşlardan veya diğer müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda, binaların yatay ve düşey tespit haritalarını hazırlamak,
 5. Gerekirse Halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesini sağlamak,

 (6) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve müdürlük bütçesinin birim ile ilgili kısımlarını hazırlamak ve raporlamak,

(7) Eğitim toplantılarına katılım sağlamak,

(8) Birim süreçlerini yürütmek

 

 

MADDE 13 – Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Biriminin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1) Belediyeye ait olan  mevcut taşınmazları yönetmek, taşınmazlarla ilgili süreli veya süresiz bağış, trampa, tahsis, kiralama, geçici işgal, irtifa hakkı, intifa veya üst hakkı kurmak, yap işlet veya yap işlet modeli gibi yasal hakları tesis etmek, bu taşınmazlar ile ilgili satın alma, önalım, kamulaştırma ve diğer iş ve işlemleri yürütmek

(2) Belediye taşınmazlarının Emlak Bildirimlerini vermek,

(3) Taşınmaz bilgilerinin aylık periyodlarla güncellenmesi, Belediyeye ait tapu evrakları, harita ve imar durumlarının kayıt altında tutulması, zemindeki kullanım durumlarını tespit etme işlemlerini yürütmek,

(4) Belediye şirketlerine taşınmaz kullanım hakkı devir işlemlerini yerine getirmek,

(5) İlgili mevzuat kapsamında; kamu tüzel kişileri veya gerçek ve özel hukuk tüzel kişileriyle takas, trampa, yatırım karşılığı mülkiyet devri vb. işlemleri yürütmek,

(6)Kamulaştırması uygun görülen taşınmazların 4650 sayılı kanun ve 2942 sayılı kamulaştırma kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

(7) 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin (d) fıkrası kapsamındaki işlemleri yürütmek,

(8) Belediyeye şartlı veya şartsız olarak bağışlanan taşınmaz malların iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

(9) Müdürlük bünyesindeki birimlerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Taşınır Mal kayıt ve kontrol işlemlerini yapmak, yaptırmak,

(10) Belediyemiz ile hisseli durumdaki taşınmazların diğer hissedarların talebi üzerine yasalar doğrultusunda satış iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 (11) Belediyeye ait gayrimenkullerin kiraya verme, arsa, bina, dükkan ve satış işlemlerinin Belediye Kanunu ve 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

(12) Belediyenin ihtiyacı olan gayrimenkulleri 4734 sayılı kanuna göre kiralama iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

(13) Satın alınması uygun görülen taşınmazların Belediye Kanun ve hükümlerine doğrultusunda iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

(14) Belediye taşınmazlarına ait tapu senetlerinin saklanması, tasnif, düzeltme ve güncellenmesi iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

(15) Maliye hazinesine kayıtlı olup, 2981/3290 sayılı yasalara göre tapu tahsis belgeleri, imar ıslah planları hazırlanan ve bu planlarda konut sahasında kalan taşınmazların devrini talep ederek devrini, sağlamak vb. gibi belediye yerlerinin Belediye Encümeninden satış kararı aldırarak ve satış fiyatlarını tespit ettirerek hak sahiplerine satışını yapmak.

(16) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve müdürlük bütçesinin birim ile ilgili kısımlarını hazırlamak ve raporlamak

(17) Eğitim toplantılarına katılım sağlamak

(18) Birim süreçlerini yürütmek

 

MADDE 14- İmar Uygulama Biriminin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1) 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15.  16.  17. ve 18. Maddeleri ile ilgili yönetmeliklerine göre iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

(2) Diğer müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda gerekli bilgi ve belgeleri vermek,

(3) 6831 Sayılı Orman Kanununa istinaden Yol İzinleri iş ve işlemlerin yapılması sağlamak,

(4) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve müdürlük bütçesinin birim ile ilgili kısımlarını hazırlamak ve raporlamak,

(5) Eğitim toplantılarına katılım sağlamak,

(6) Birim süreçlerini yürütmek.

 

 

 

 

 

 

Müdürün Görev, yetki, sorumlulukları

 

MADDE 15 –

(1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek,

(2) Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat gereğince sorumlu olduğu görevleri yerine getirmek için kanunlardan gelen yetkilerini kullanmak, sevk ve idareyi sağlamak,

(3) Başkanlık Makamınca ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaların düzenli olarak uygulanmasını sağlamak,

(4) Görev alanına giren konulardaki yayınları ve mevzuatı sürekli olarak izlemek ve konuyla ilgili olarak personelini düzenli olarak bilgilendirmek ve personelinin hizmet içi eğitimden faydalanmasını, konuyla ilgili olarak konferans, kurs ve seminerlere gönderilmesini sağlamak,

(5) Başkanlık Makamınca görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma guruplarında yer almak, rapor veya projeler hazırlamak ve görevli olduğu komisyonlardaki görevlerini yerine getirmek,

(6) Belediyenin mülkü olan taşınmaz malların envanterini çıkarmak, tapu kayıtlarını izlemek ve bilgisayar ortamında kayıtların sürekli güncellenmesinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak,

(4) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.

 

 

Arazi Kontrol ve Harita Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

 

 MADDE 16-

 (1) Müdür tarafından verilen görevleri müdür adına yürütmek,

 (2) Personele verilen görevlerin zamanında verimli olarak yapılmasını sağlamak,

 (3) Birimin rutin işlerinin devamlılığını sağlamak.

 

 

Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 MADDE 17-

 (1)Müdür tarafından verilen görevleri müdür adına yürütmek,

 (2)Personele verilen görevlerin zamanında verimli olarak yapılmasını sağlamak,

 (3)Birimin rutin işlerinin devamlılığını sağlamak.

 

 İmar Uygulama Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 MADDE 18-

 (1)Müdür tarafından verilen görevleri müdür adına yürütmek.

 (2)Personele verilen görevlerin zamanında verimli olarak yapılmasını sağlamak.

 (3)Birimin rutin işlerinin devamlılığını sağlamak.

 

                                                              

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

                                      İşbirliği ve Koordinasyon, Uygulama Usul ve Esasları

 

 İşbirliği ve Koordinasyon

 MADDE 19-

 Müdürlük içi işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.

(1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon müdür tarafından sağlanır,

(2) Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre verilir,

(3) Emlak ve İstimlak Müdürü dosyadaki evrakları ilgili personele havale eder,

(4) Görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır,

(5) Belediye dışı gerçek ve özel tüzel kişilerle olan yazışmalar ile müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür,

(6) Müdürlüğün, Valilik, Kaymakamlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları ilgili gerekli görülen yazışmaları, yazıyı tanzim eden personelin ve Müdürün parafı, Belediye Başkanı veya yetki devri yaptığı başkan yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

 

Diğer müdürlük, kurum ve kuruluşlarla koordinasyon:

MADDE 20-

(1)Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür,

(2) Kurum dışı özel ve tüzel kişileri, Valilik, Kaymakamlık,  Kamu Kurum ve Kuruluşları     ile diğer şahıslara gönderilen yazışmalar,  Belediye Başkanının veya başkan adına yetki verdiği makamın imzası ile gönderilir,

(3)Yapılan işlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat dayanak olmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğü ile Valilik ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınabilir.

 

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

 

MADDE 21-Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 

 1. Yürürlükteki Kanunlar ve İkincil Mevzuatlar,
 2. Belediye Başkanlığınca yayımlanmış Yönetmelik, Yönerge, Talimat, Prosedür vb. diğer İç mevzuatlar

     

  

                                                                          

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Son Hükümler

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

 

MADDE 22-Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

 

MADDE 23- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 03/03/2011 tarih ve 19 sayılı meclis kararı ile daha önce yürürlükte olan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürütme

 

MADDE 24-  Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım