Kurumsal
Buradasınız :  Gezinti Bağlantılarını Atla
Müdürlükler
Hukuk İşleri Müdürlüğü
 

T.C.

KOCAELİ

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Hukuk İşleri Müdürlüğü

 

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç                                                                                                                                

MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı Başiskele Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam                                                                                                                                         

MADDE 2 - Bu yönetmelik Başiskele Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak                                                                                                                                        

MADDE 3 - Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine ve ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bağlayıcılık                                                                                                                                 

 MADDE 4 - Hukuk İşleri Müdürlüğü, görev alanına giren iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumlu olup, bu yönetmelik hükümleri ile bağlıdırlar.

Tanımlar                                                                                                                                          

MADDE 5 - Bu yönetmelikte geçen

a)Belediye: Başiskele Belediyesi’ni

b)Başkanlık Makamı: Başiskele Belediye Başkanlık Makamı’nı

c)Başkan: Başiskele Belediye Başkanı’nı

d)Başkan Yardımcısı: Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı’nı

e)Meclis: Başiskele Belediye Meclisi’ni

f)Encümen: Başiskele Belediye Encümeni’ni

g)Müdürlük: Hukuk İşleri Müdürlüğü’nü

h)Müdür: Hukuk İşleri Müdürü’nü

i)Birim Sorumlusu: Hukuk İşleri Müdürlüğü Birim Sorumlusu

j)Personel: Hukuk İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü

k)Yönetmelik: Hukuk İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğini İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

Kuruluş                                                                                                                                   

MADDE 6 – Hukuk İşleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye kanununun 48. maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda 31/05/2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik Değişikliği doğrultusunda Belediye Meclisinin 03/06/2009 tarih ve 20 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Organizasyon Yapısı

MADDE 7 -  Müdürlüğün organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir.

a)Müdür

b)Hukuk Birimi

c)Kalem ve İdari İşler Birimi

Personel Yapısı  

MADDE 8 -  Müdürlüğün personel yapısı aşağıdaki gibidir.                                                     

a)Müdür

b)Avukat

c)Memur

d)İşçi

e)Sözleşmeli Personel

f)Yasal hükümlere göre istihdam edilen diğer personeller

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Hukuk İşleri Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9  – Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 

a) Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

b)Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

c)Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

d)Belediye İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak

e)Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak.

f)Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

g)Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

ğ)Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, yazışmalar yapmak.

h)Belediye adına yargı mercilerinde dava ikame etmek, belediyeye karşı açılmış davalarda belediyeyi savunmak, davaları yürütmek ve neticelendirmek,

ı)Belediye adına icra takibi yapmak, belediyeye karşı açılan icra takiplerini yürütmek ve neticelendirmek,

i)Hukuki bakımdan tereddütlü olan konularda belediyenin ilgili birimlerince sorulan hususlarda istişari mahiyette hukuki mütalaa vermek; (Hukuk İşleri Müdürlüğünün görüş yazılarının yasal bir bağlayıcılığı bulunmamakta olup; görüş isteyen birimlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmamakta sadece yol gösterici mahiyettedir.)

j)Belediyeyi ilgilendiren konularda gerektiğinde ilgili merciler nezdinde Belediye hak ve menfaatlerinin korunması için Belediye tüzel kişiliğini vekaleten temsil etmek, her türlü yazışmaları yapmak ve suç duyurusunda bulunmak,

k)Hukuk İşleri Müdürlüğünün görevleri ile ilgili konulardaki tebligatı tebellüğ etmek.

l)Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek,

m)Hukuk İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevler ile yürürlükteki mevzuat ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

n)Hukuk İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevleriyle yürürlükteki ilgili mevzuatlarda belirtilen tüm görevleri, plan, program, genel prensipler ve mevzuat kurallarına göre tam ve zamanında, gereken özen ve çabuklukla yerine getirmekle sorumludur. Hukuk İşleri Müdürlüğü yaptığı ve görevi olduğu halde yapmadığı hizmetlerin sonucundan dolayı Belediye Başkanı’na karşı sorumludur.

 

MADDE 10 – Hukuk Biriminin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

a) Dava süreçlerini takip etmek

b) Bilgi edinme ve hukuki görüş verme süreçlerini takip etmek

c) Müdürlük konusuna giren işleri raporlamak

d) Belediye toplantılarına katılım sağlamak

e) Müdürlüğe ait diğer süreçleri yürütmek

 

MADDE 11 –  Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu aşağıda belirtildiği gibidir.

a) Hukuk İşleri Müdürü görev ve hizmetlerinden dolayı doğrudan Başkana karşı sorumludur.

b) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

c) Başkanlık Makamı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve ilgili Müdürlüklerden görüş istemek için gönderilen evrakları inceleyerek konu hakkında görüş bildirmek, (Hukuk İşleri Müdürlüğünün görüş yazılarının yasal bir bağlayıcılığı bulunmamakta olup; görüş isteyenlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmamakta, sadece yol gösterici mahiyettedir.)

d) Belediye leyh ve aleyhine adli ve idari mahkemelerde açılan davaları ve icra işlerinin izlenmesi, görüş hazırlanması, delil tespiti yaptırılması, ihtarnamelere yanıt verilmesi için Avukatları görevlendirmek, gerekirse bu işleri takip edip sonuçlandırmak,

e) Başkanlık Makamından alacağı emirleri, Avukatlara ve birim memurlarına iletmek ve emirlerin uygulanmasını izlemek,

f) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,

g) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak.

ğ) İlgili yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

h) Müdürlük personelinin çalışmalarını düzenlemek, denetlemek ve personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,

ı) Başkanlık Makamınca belirlenen kurul ve komisyonlarda görev almak.

i) Dilek ve şikayetlerini kuruma gelerek sözlü olarak ileten başvuru sahiplerine hoşgörü ve güler yüzle karşılanarak yardımcı olunması, başvuru sahiplerinin taleplerinin anında incelenmesi, sorunlarının mümkün olduğu oranda mahallinde çözümlenmesine özen göstermek,

j) Personelin gerekli eğitim ihtiyacını belirleyerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne iletmek ve planlanan eğitimlere ilgili personelin katılımını sağlamak.

k) Sorumluluğu altındaki tüm tüm çalışanları denetlemek, astlarının arasında ve görevinin gerektirdiği tüm birimlerle gerekli koordinasyonu kurmak.

l)Sorumluluğundaki uzun / kısa vadeli işleri planlamak, günün değişen koşullarına göre planlarda esneklik yaratarak, işlerin tam zamanında etkin ve ekonomik yürütülmesi için gerekli gelişmeleri ve yayınları izlemek.

m) Belediyemiz yönetim sistemleri politikasına ve Stratejik Plan’a uygun olarak yıllık bölüm bütçesinin belirlenmesini ve gerçekleşmesini sağlamak.

n) Stratejik plan ve performans yönetimi kapsamında süreç / personel performanslarının arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.

o) Harcama yetkilisini belirlemek ve bunu da Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yazı ile bildirmek,

 

MADDE 12 – Avukatların Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

a) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Başkanlığa izafeten Belediye Başkanınca verilen vekaletnamede belirtilen yetkiler çerçevesinde, adli, idari, mali yargı yerleri ile hakem heyetlerinde Belediye Başkanlığının lehine dava açmak, takip başlatmak ve aleyhe  açılmış tüm dava ve icra iflas takiplerini her aşamada yürütmek ve sonuçlandırmak,

b) Duruşma, keşif ve yüksek yargı organlarındaki duruşmalarda hazır bulunmak,

c) Diğer müdürlüklerce istenecek hukuki görüşleri bildirmek, (Hukuk İşleri

Müdürlüğünün görüş yazılarının yasal bir bağlayıcılığı bulunmamakta olup; görüş   isteyen birimlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmamakta sadece yol gösterici  mahiyettedir.)

 d) Müdürlük temsilcisinin de bulunması gereken Müdürlükler arası kurul veya         toplantılara Müdür tarafından görevlendirilmek kaydıyla Müdürlüğü temsilen           katılmak,

e) Müdürlükçe kendilerine verilen işlerde kanunların, tüzüklerin ve bu yönetmeliğin gerektirdiği yükümlülükler çerçevesi içinde görev yapmak,

f) Müdürlükçe görevlendirilecekleri konu ve alanlarda meslek kuralları ile bağlı olarak savunma, inceleme, danışma ve temsil görevlerini yürütmek ve yetkileri kullanmak,

g) Dava sonuçlarını ilgili birimlere iletmek,

ğ) Başkanlık Makamınca verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak,

ı) Başkanlık Makamı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve ilgili Müdürlüklerden gelen ve kendisine havale edilen hukuki sorunların çözümü için araştırma yapmak,            

i) Hukuk işleri müdürlüğünün bütçesini hazırlamak, onaya sunmak ve gerçekleşmesini takip etmek,                                                                                             

j)Avukatlar görev ve çalışmaları yönünden Hukuk İşleri Müdürüne ve Belediye         Başkanına karşı sorumludur.

 

MADDE 13 – Avukatlık Vekâlet Ücreti

Dava ve icra takipleri nedeniyle 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na göre hükmolunan ve karşı taraftan tahsil edilen vekâlet ücretlerinin dağılımı 02.11.2011    tarih 28103   sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacı ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükmünde Kararname ile 08.07.2012 tarih ve 28347 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ilgili maddeleri gereğince yapılır.

MADDE 14 – Kalem ve İdari İşler Biriminin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Kalem ve İdari İşler Biriminin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

a) Müdürlüğün tüm adli ve idari yazılarını yazıp ilgili avukat ve müdür imzasına sunulmasını sağlamak.                                                                                                                                                             

b) Avukatlar ve Müdür tarafından istenilen dosyaları ve evrakları bulur ve evrakların düzenli olarak yerine kaldırılmasını sağlamak.                                                                                                                           

c) Müdürlüğü gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak ve müdürlük arşivini oluşturmak.

d) Müdürlük tarafından hazırlanan yazıları, ihtarnameleri, davalarla ilgili tüm dilekçeleri, davalarla ilgili ara karar ve karar sonuçlarını ilgili dairesine karar suretiyle birlikte göndermek.                                                                                                                                    

e) Yazışmaların bir suretini dava dosyasında ve diğer suretini yazışma dosyasında muhafaza etmek.                                                                                                                                          

f) Mahkemelerde davaların açılması ile ilgili işlemlerin yürütülmesi konusunda gerekli işlemleri yapmak.                                                                                                                              

g) Cevap dilekçeleri, temyiz dilekçeleri delil listesi vs. dilekçeleri ve eklerini ilgili mahkemeye vermek.

 

                                                           DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon, Uygulama Usul ve Esasları

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 15 –

a)Müdürlük içi işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.                                                                                  b)Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür         tarafından sağlanır.                                                                                                                                        

c)Müdürlüğe gelen tüm evraklar, toplanıp konularına göre ayrıştırılıp dosyalandıktan           sonra müdüre iletilir.                                                                                                                                                                                       

d)Müdür, evrakları gereği için ilgili birim, servis veya personele tevdi eder. İşlemlerin takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar.                                                                                                                                                    

e)Bu yönetmelikte adı geçen görevlerin, her ay hangi bir nedenle görevlerinden  ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve  belgeleri ile zimmeti altında bulunan eşyaları, bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye  devir teslimini yapmaları zorunludur.

 

Diğer Müdürlük, kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon:

MADDE 16

a) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün İmzası ile yürütülür.                                                             

b) Kurum dışı özel ve tüzel kişileri Valilik, Kaymakamlık, Kamu Kurum ve    Kuruluşları ile diğer şahıslara gönderilen yazışmalar, Belediye Başkanının veya      başkan adına yetki verdiği makamın imzası ile gönderilir.

 

Müdürlüğünün Uygulama Usul ve Esasları

MADDE 17 – Müdürlük; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

a) Yürürlükteki Kanunlar ve İkincil Mevzuatlar,

b) Belediye Başkanlığınca Yayımlanmış Yönetmelik, Yönerge, Talimat, Prosedür vb. Diğer İç Mevzuatlar,

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

 

MADDE 18 –  Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19-                                                                                                                                                          1) Bu yönetmelik, Başiskele Belediye Meclisi tarafından kabulü ve Başiskele Belediyesi’nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 20 –

 1)Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 04/11/2019 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile daha önce yürürlükte olan Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürütme

MADDE 21 – Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım