Kurumsal
Buradasınız :  Gezinti Bağlantılarını Atla
Müdürlükler
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
 

T.C.

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

 

 

GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

 

Amaç

MADDE 1

Bu Yönetmeliğin amacı Başiskele Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır. 

 

Kapsam

MADDE 2

Bu Yönetmelik Başiskele Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3

Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Bağlayıcılık

MADDE 4

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, görev alanına giren iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumlu olup, bu yönetmelik hükümleri ile bağlıdırlar.

 

Tanımlar

MADDE 5

Bu yönetmelikte geçen

a) Belediye : Başiskele Belediyesi'ni,

b) Başkanlık Makamı : Başiskele Belediye Başkanlığı Makamı’nı,

c) Başkan : Başiskele Belediye Başkanı’nı,

d) Başkan Yardımcısı : Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı’nı,

e) Meclis : Başiskele Belediye Meclisi’ni,

f)  Encümen : Başiskele Belediye Encümeni’ni,

g) Müdürlük : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nü,

h) Müdür : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü'nü,

i) Birim : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı, İnsan Kaynakları Birimi ve Eğitim ve Gelişim Birimi’ni,                                 

j) Birim Sorumlusu : İnsan Kaynakları Birim Sorumlusunu ve  Eğitim ve Gelişim Birim Sorumlusunu,

k) Personel : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı çalışanlarını,

l) Yönetmelik : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev, Yetki  ve Çalışma Yönetmeliğini,    

m) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu’nu,

n) HİTAP: Hizmet Takip Projesi’ni ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

                                              Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

 

Kuruluş

MADDE 6

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 31/05/2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik Değişikliği doğrultusunda Belediye Meclisinin 03/06/2009 tarih ve 20 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

 Organizasyon Yapısı

 MADDE 7

a) Müdür

b) İnsan Kaynakları Birimi

c) Eğitim ve Gelişim Birimi

 

 

                                           

Personel Yapısı

MADDE 8

a) Müdür

b) Birim Sorumlusu

c) Memur

d) İşçi

e) Sözleşmeli Personel

f) Yasal hükümlere göre istihdam edilen diğer personel

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Görev, Yetki, Sorumluluklar

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9

1) Yürürlükteki mevzuat hükümleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ile Mahalli idareler Norm Kadro İlke Standartları ve diğer yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olarak belediyenin insan kaynakları ve eğitim işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

2) Üst yönetici ve birim müdürü olarak görevlendirilen memurlar hakkında 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince Belediye Meclisine bilgi sunmak.

3) Belediyemize ilk defa veya nakil yoluyla atanacaklarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.

4) Belediye personel alımları ve görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları için sınav ilanı yapmak. Uygun koşulları taşıyan adayların belgelerini inceleyip, kayıtlarını almak ve bunların sınava girmeleri için gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlamak.

5) Yazılı ve sözlü sınav için görevlendirilen sınav komisyonunu oluşturmak ve bu sınavların yapılması ve sonuçlandırılmasını sağlamak, konu ile ilgili sınav tutanaklarının hazırlanması ve muhafaza edilmesini sağlamak.

6) Sınavı kazananlara sınav sonuçlarını bildirip atama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

7) Müdürlüklerin önerileri üzerine adaylık sürecini tamamlayan başarılı memur personellerinin asaletlerinin tasdikini, başarısız olanların süresi bitiminde kurumla ilişkilerinin kesilmesini sağlamak.

8) Personellerin kurum içi ve kurumlar arası görevlendirme, nakil, emeklilik, istifa vs. ile ilgili tüm işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

9) Personel performansı ile teşekkür, takdirname, ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

10) Atama ve görevlendirme ile göreve başlatma ve göreve son verme, görevden uzaklaştırma işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

11) Memur personellerin derece, terfi ve kademe ilerlemelerinin zamanında yapılması ve bunların kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

12) Memur kadrolarının derece ve unvan değişikliklerini hazırlayıp, kadro ihdas ve iptal tekliflerini Belediye Meclisine sunmak.

13) SGK’na; İşe giriş/çıkış, istirahat, rapor, iş kazası, analık ve HİTAP bildirimlerini yapmak. Öğrenim değişikliği, askerlikle ilgili intibak işlemleri gibi çalışanların her türlü intibak işlemlerini yapmak.

14) Emeklilik talebinde bulunanların durumunu incelemek ve emekliliğe hak kazanan personelin işlemlerini yapmak, ayrıca yaş haddinden emekli olacakları belirlemek ve gerekli işlemleri yapmak.

15) Memurların adli ve idari soruşturmalarını takip etmek ve sonuç kararlarını taraflara tebliğ etmek.

16) İl, İlçe İdare Kurul Kararlarının ve Danıştay kararlarının ilgililere ve daire amirlerine tebliğini yaparak alınan tebellüğ belgelerini ilgili kuruma göndermek ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

17) Askerlik ve hizmet borçlanma işlemlerini yapmak.

18) Memur personelin yıllık disiplin değerlendirilmelerini yaparak durumu uygun olanların terfilerinin yapılmasını sağlamak.

19) Çalışan personelin yıllık izin teklif cetvellerinin hazırlanmasını sağlayıp onaya sunmak.

20) Yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz izin, evlilik, ölüm ve doğum izinlerine ilişkin işlemleri yapıp kayıtlarını tutmak.

21) Memurlardan sonu “0” ve “5” ile biten yıllar ile beyan değişikliklerinde ve Kurum değişikliğinde mal beyanı almak incelemek ve yürürlükteki mevzuata göre gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.

22) 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereğince kadro karşılığı belirli sürelerle yapılan sözleşmeler ile çalışan personelin tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

23) Müdürlükler arası personel görevlendirme işlemlerini yapmak.

24) Aday memurların, adaylık süresindeki eğitimi için ilgili yönetmelik çerçevesinde gerekli eğitim programlarını hazırlamak ve bu program doğrultusunda eğitimin yapılmasını sağlamak.

25) Yeni alınacak işçi personellerin işe alımlarıyla ilgili her türlü iş ve işlemlerini yürütmek.

26) İşçi personelin ekonomik ve sosyal haklarını düzenlenmesi için sendika ile işveren arasındaki toplu-iş sözleşme görüşmelerinin yapılmasını sağlamak, bunun için gereken yürürlükteki yasal işlemleri yapmak.

27) Disiplin, Etik, Sınav ve benzeri kurul ve komisyonların kurulması ve kararların tebliği ile ilgili işlemleri yürütmek.  

28) 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddeleri gereğince; iş akdi fesih edilen veya emekli olmak isteyen işçilerin ihbar ve kıdem tazminatlarının kadro müdürlükleri tarafından hazırlandıktan sonra kontrolü ile onayını alarak ödeme için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek ve kadro Müdürlüğüne bilgi vermek.

29) Aylık İşgücü Çizelgesi, Personel ve kadro durumları beyanları, yetki durumları vb. bilgileri ilgili kuruluşların e uygulamalarına giriş yapmak. Benzer yazılı bilgi taleplerine cevap vermek. İŞKUR ile yapılacak TYP protokol kapsamında çalıştırılacak katılımcıların işe giriş-çıkış işlemlerini yapmak.

30) Askerlik nedeni ile görevden ayrılanların askerlik süresince ücretsiz izinli sayılması ve askerlik dönüşü görevine başlatma ile ilgili yasal işlemleri yapmak.

31) Personel işlemleri ile ilgili tereddüde düşülen konularda yetkili kurum ve kuruluşlardan görüş almak ve bu doğrultuda işlem yürütmek.

32) Hizmet gereği ihtiyaç duyulan eğitimler ile Belediyemiz birimlerinden gelen talepler ve Başkanlık makamının emirleri doğrultusunda "Hizmet içi Eğitim Programları " hazırlamak bu programların uygulanmasını sağlamak.

33) Yıllık eğitim planında yer alan eğitimlerin, kurum içi veya kurum dışı imkânlarla gerçekleşmesini sağlamak. Gerektiğinde bu konuda hizmet satın almak.

34) Personelin, eğitimlerden en etkin biçimde yararlanmasını, yönetimde ve uygulamada etkinliğin artırılmasını sağlamak.

35) Personelin motivasyonunun, kurumsal aidiyetin ve toplam kalite yönetim sisteminin arttırılmasına yönelik faaliyetleri yürütmek.

36) Yeni çıkacak kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeleri takip ederek uygulanmasına dair personelin gereken eğitimleri alması için gerekli çalışmaları yürütmek.

37) Personeli, görev, yetki, sorumluluk, kamu hizmetinin önemi ve verimliliği açısından bilinçlendirmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgilendirmek.

38) Gerektiğinde Görevde Yükselme eğitimi verilmesini sağlamak.

39) Belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda, stajyer öğrenci taleplerini karşılamak ve ilgili müdürlüklerde staj için görevlendirme işlemlerini yapmak.

40) Taşınır işlemleri ile ilgili görevlendirmeleri yapmak.

41) Başvuruları ve işe yerleştirme işlemlerini yürütmek.

42) Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

43) Başiskele Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

44) Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirmek.

45) Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

46) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerini ihale yolu ile gerçekleştirmek, hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

47) Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

48) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nü ilgilendiren görevleri yapmak.

49) Belediye Başkanı’nın ve yetki verdiği başkan yardımcısı’nın vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

50) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevler ile yürürlükteki mevzuat ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

51) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevleriyle yürürlükteki ilgili mevzuatlarda belirtilen tüm görevleri, plan, program, genel prensipler ve mevzuat kurallarına göre tam ve zamanında, gereken özen ve çabuklukla yerine getirmekle görevi olduğu halde yapmadığı hizmetlerin sonucundan dolayı Belediye Başkanı’na ve yetkili başkan yardımcısına karşı sorumludur.

 

 

İnsan Kaynakları Biriminin görevleri  

MADDE 10

1) Yürürlükteki mevzuat hükümleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ile Mahalli idareler Norm Kadro İlke Standartlarına uygun olarak belediyenin insan kaynakları işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

2) Üst yönetici ve birim müdürü olarak görevlendirilen memurlar hakkında 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince Belediye Meclisine bilgi sunmak.

3) Belediyemize ilk defa veya nakil yoluyla atanacaklarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli tüm işlemleri yapmak.

4) Belediye personel alımları ve görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları için sınav ilanı yapmak. Uygun koşulları taşıyan adayların belgelerini inceleyip, kayıtlarını almak ve bunların sınava girmeleri için gerekli hazırlıkları yapmak.

5) Yazılı ve sözlü sınav için görevlendirilen sınav komisyonunu oluşturmak ve bu sınavların yapılması ve sonuçlandırılmasını sağlamak, konu ile ilgili sınav tutanaklarını hazırlayıp muhafaza etmek.

6) Sınavı kazananlara sınav sonuçlarını bildirip atama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

7) Müdürlüklerin önerileri üzerine adaylık sürecini tamamlayan başarılı memur personellerinin asaletlerinin tasdikini, başarısız olanların süresi bitiminde kurumla ilişkilerinin kesilmesini sağlamak.

8) Personellerin kurum içi ve kurumlar arası görevlendirme, nakil, emeklilik, istifa vs. ile ilgili tüm işlemlerini yapmak.

9) Personel performansı ile Teşekkür, Takdirname, ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak.

10) Atama ve görevlendirme ile göreve başlatma ve göreve son verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak.

11) Memur personellerin derece, terfi ve kademe ilerlemelerini zamanında yapmak ve bunların kayıtlarını tutmak, zamanında HİTAP işlemek.

12) Memur kadrolarının derece ve unvan değişikliklerini hazırlayıp, kadro ihdas ve iptal tekliflerini Belediye Meclisine sunmak.

13) SGK’na; İşe giriş/çıkış, İstirahat, rapor, iş kazası, analık ve HİTAP bildirimlerini yapmak. Öğrenim değişikliği ve askerlikle ilgili intibak işlemleri gibi çalışanların her türlü intibak işlemlerini yapmak.

14) Memurların kıdem ve hizmet yıllarının tespitini yapmak.

15) Personellerle ilgili her türlü işlemlerin kayıtlarını bilgisayar sistemlerine yüklemek ve bilgilere kolay ulaşımını sağlamak.

16) Emeklilik talebinde bulunanların durumunu incelemek ve emekliliğe hak kazanan personelin işlemlerini yapmak, ayrıca yaş haddinden emekli olacakları belirlemek ve gerekli işlemleri yapmak.

17) Memurların adli ve idari soruşturmalarını takip etmek ve sonuç kararlarını taraflara tebliğ etmek.

18) İl, İlçe İdare Kurul Kararlarının ve Danıştay kararlarının ilgililere ve daire amirlerine tebliğini yaparak alınan tebellüğ belgelerini ilgili kuruma göndermek ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

19) Çalışan memur, işçi ve diğer statülerdeki tüm personele kimlik kartı düzenleyip kendilerine teslim etmek.

20) Kadro dereceleri 1. 2. 3. derece olan memurların talepleri üzerine hususi pasaport almaları ve süresi dolanlar için pasaport temdidi işlemlerini yapmak.

21) Askerlik ve hizmet borçlanma işlemlerini yapmak.

22) Memur personelin yıllık disiplin değerlendirilmelerini yaparak durumu uygun olanların terfilerini yapmak.

23) Çalışan personelin yıllık izin teklif cetvellerinin hazırlanmasını sağlayıp onaylamak.

24) Yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz izin, evlilik, ölüm ve doğum izinlerine ilişkin işlemleri yapıp kayıtlarını tutmak.

25) Memurlardan sonu “0” ve “5” ile biten yıllar ile beyan değişikliklerinde ve Kurum değişikliğinde mal beyanı almak incelemek ve yürürlükteki mevzuata göre gerekli işlemleri yapmak.

26) 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereğince kadro karşılığı belirli sürelerle yapılan sözleşmeler ile çalışan personelin tüm iş ve işlemlerini yürütmek.

27) Müdürlükler arası personel görevlendirme işlemlerini yapmak.

28) Aday memurların, adaylık süresindeki eğitimi için ilgili yönetmelik çerçevesinde gerekli eğitim programlarını hazırlamak ve bu program doğrultusunda eğitimin yapılmasını sağlamak.

29) Yeni alınacak işçi personel için İŞKUR tarafından gönderilen kişilere, sınav komisyonu oluşturarak, sınav uygulamak.

30) İşçi personelin ekonomik ve sosyal haklarını düzenlenmesi için sendika ile işveren arasındaki toplu-iş sözleşme görüşmelerinin yapılmasını sağlamak, bunun için gereken yürürlükteki yasal işlemleri yapmak.

31) Disiplin, Etik, Sınav ve benzeri kurul ve komisyonların kurulması ve kararların tebliği ile ilgili işlemleri yürütmek.

32) Engelli, eski hükümlü veya terör mağduru kadroları boşaldığında işe alınacak yeni personellerin işlemlerini yapmak.

33) 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddeleri gereğince; iş akdi fesih edilen veya emekli olmak isteyen işçilerin ihbar ve kıdem tazminatlarının kadro müdürlükleri tarafından hazırlandıktan sonra kontrolü ile onayını alarak ödeme için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek ve kadro Müdürlüğüne bilgi vermek.

34) TYP kapsamındaki katılımcıların işe giriş-çıkış ve özlük takip işlemlerini yapmak.

35) Askerlik nedeni ile görevden ayrılanların askerlik süresince ücretsiz izinli sayılması ve askerlik dönüşü görevine başlatma ile ilgili yasal işlemleri yapmak.

36) Vefat eden personelin, dul ve yetimlerine maaş bağlanması ve diğer gerekli işlemleri yapmak.

37) Personel işlemleri ile ilgili tereddüde düşülen konularda Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve diğer ilgili kuruluşlardan görüş almak ve bu doğrultuda işlem yürütmek. 

38) Çalışan personelin bilgi formlarının düzenlenmesi ve kayıt işlemlerinin yapılarak güncellenmesini sağlamak.

39) İş başvuruları ve işe yerleştirme işlemlerini yürütmek.

40) Personel Devam Takip Sisteminin takip ve raporlama işlemlerini yürütmek.

41) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

 

 

Eğitim ve Gelişim Biriminin görevleri

MADDE 11

 1) Belediye personelinin, görevleri ile ilgili olarak pratik ve teorik bilgilerinin artırılması, göreve ilişkin beceriler kazandırılması, davranışlarının geliştirilmesi, hizmet içinde yetiştirilmesi ve üst görevlere hazırlanması ile hizmette verimlilik, etkinlik, motivasyon, kurumsal aidiyet ve toplam kalitenin sağlanması amacıyla, eğitim ve sosyal faaliyetlerde bulunmak.

 2) Hizmet gereği ihtiyaç duyulan eğitimler ile Belediyemiz birimlerinden gelen talepler ve Başkanlık makamının emirleri doğrultusunda "Hizmet içi Eğitim Programları " hazırlamak bu programların uygulanmasını sağlamak.

3) Yıllık hazırlanan eğitim programında belirtilen eğitimlerin, kurum içinde ve kurum dışında düzenlenen eğitimlerle personele verilmesini; kurum içi imkânlarla veya hizmet alımı yoluyla gereken eğitimlerin personele verilmesini sağlamak.

4) Personelin, hizmet içi eğitimden en etkin biçimde yararlanmasını, yönetimde ve uygulamada etkinliğin artırılmasını sağlamak.

 5) Yeni çıkacak kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeleri takip ederek uygulanmasına dair personelin gereken eğitimleri alması için tüm işlemleri yürütmek.

6) Personeli, görev, yetki, sorumluluk, kamu hizmetinin önemi ve verimliliği açısından bilinçlendirmek. Genel haklar ve yasaklar hakkında bilgilendirmek.

7) Aday memurların adaylık süresi ile oryantasyon eğitimi için gerekli eğitim programlarını hazırlamak ve bu program doğrultusunda eğitimin yapılmasını sağlamak.

8) Gerektiğinde Görevde Yükselme ve unvan değişikliği eğitimi verilmesini sağlamak.

9) Belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda, stajyer öğrenci taleplerini karşılamak ve ilgili müdürlüklerde staj için görevlendirme işlemlerini yapmak.  

10) Personel memnuniyetini ölçmek ve geri bildirim almak adına her yıl Çalışan Memnuniyet Anketi düzenlemek. Gerekli rapor ve analiz işlemlerini yaparak sonuçlarını duyurmak.

11) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

 

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü’nün Görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 12

1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü temsil etmek.

2) Müdürlük Teşkilat yapısı ile Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin hazırlanması ve Norm Kadro çerçevesinde Müdür, Şef, Memur ve diğer unvanlı memurların atanması ve görevlendirilmesini sağlamak.

3) Müdürlük Personelinin birinci derecede disiplin amiri olarak birim personeli arasında yazılı veya sözlü olarak görev dağılımı yapmak ve işlerin zamanında, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini, izin, hastalık gibi durumlarda ilgili personelin yerine bir başkasının vekâleten görevlendirilmesini sağlamak ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

4) Belediye Başkanından veya Başkan Yardımcısından alacağı emirleri mahiyetindeki ilgili personele iletmek ve işlerin sonuçlandırılmasını takip etmek.

5) Stratejik Plan ve Yıllık Performans Programının hazırlanmasını sağlamak.

6) Harcama yetkilisi olarak gelir-gider işlemlerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütmek.

7) Birim personelinin yıllık izin planlamasını yapmak ve zamanında uygulanmasını sağlamak.

8) Personelin Toplu İş Sözleşmeleri için görüşmelere katılmak ve sekretarya işlemlerini yürütmek.

9) Personele verilecek hizmet içi eğitimlerin yıllık planlarını oluşturmak ve bu plan doğrultusunda programları uygulamak.

10) Kamu İhale Kanunu gereğince Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmet alımı işlerini yürütmek,

11) Çalışma verimini arttırmak amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları takip etmek ve uygulanmasını sağlamak.

12) Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı müdürlüğün işlerinden birinci derecede sorumlu olarak işleri yürütmek.

13) Müdürlük personelinin disiplin amiri olarak yürürlükteki mevzuat doğrultusunda yapması gereken disiplin işlemlerini yürütmek.

14) Müdürlük çalışmalarını yasal mevzuata uygun olarak yürütmek, her türlü yasal mevzuat değişikliklerinde Müdürlük çalışmalarını yeniden düzenlemek ve çalışanların yasal mevzuata ve değişikliklere uyum sağlamasını temin etmek.

15) Müdürlüğün çalışma programlarını günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak hazırlamak ve sürekli güncel halde bulundurmak.

16) Müdürlük arşivinin oluşturulması ve muhafazasını temin etmek.

17) Müdürlük adına yapılacak harcamalarda harcama yetkilisi ve ihalelerde ihale yetkilisi sıfatıyla gerekli işlemleri yapmak.

18) Müdürlük çalışmalarıyla ilgili gerek duyulduğu takdirde; yönetmelikler ve yönergeler hazırlayarak uygulamaya koymak.

19) Müdürlüğe kayıtlı her türlü taşınır ve taşınmaz malların iyi kullanılmasını ve korunmasını sağlamak.

20) İş güvenliğinin ilgili yönetmelik ve prosedürlere uygun olarak sağlanması için her türlü önlemi almak, faaliyetlerin denetlenmesini sağlamak.

21) Müdürlüğün çalışmalarının Stratejik Plan ve Performans Programı’ndaki hedeflerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

22) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.

23) Müdürlüğün yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak.

24) Belediye Başkanı’nın ve yetkili başkan yardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak.

 

 

İnsan Kaynakları Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13

1) Müdür tarafından verilen görevleri müdür adına yürütmek.

2) Personele verilen görevlerin zamanında verimli olarak yapılmasını sağlamak.

3) Birimin rutin işlerinin devamlılığını sağlamak.

 

 

Eğitim ve Gelişim Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 14

1) Müdür tarafından verilen görevleri müdür adına yürütmek.

2) Personele verilen görevlerin zamanında verimli olarak yapılmasını sağlamak.

3) Birimin rutin işlerinin devamlılığını sağlamak.

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

İşbirliği ve Koordinasyon, Uygulama Usul ve Esasları

 

 İşbirliği ve Koordinasyon

 MADDE 15

 1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

 2) Müdürlüğe gelen evraklar, toplanıp konularına göre ayrıştırılıp dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.  

 3) Müdür, evrakları gereği için ilgili birim, servis veya personele tevdi ederek, işlemlerin takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar. 

 4) Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin, her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeleri ile zimmeti altında bulunan eşyaları, bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye teslimini yapmaları zorunludur.

 

Diğer müdürlük, kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

MADDE 16

 1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

 2) Kurum dışı özel ve tüzel kişileri, Valilik, Kaymakamlık,  Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer şahıslara gönderilen yazışmalar, Belediye Başkanının veya başkan adına yetki verdiği makamın imzası ile gönderilir.

 3) Yapılan işlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat dayanak olmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğü ile Valilik ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınabilir.

 

 

 

 

 

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

MADDE 17

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 

  1. Yürürlükteki Kanunlar ve İkincil Mevzuatlar,
  2. Belediye Başkanlığınca yayımlanmış Yönetmelik, Yönerge, Talimat, Prosedür ve diğer İç mevzuatlar.

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Son Hükümler

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 18

1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 19

1) Bu yönetmelik, Başiskele Belediye Meclisi tarafından kabulü ve Başiskele Belediyesi’nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer.

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 20

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 04/11/2009 tarih 47 Sayılı meclis kararı ile daha önce yürürlükte olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve çalışma yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Yürütme

MADDE 21

Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım