Kurumsal
Buradasınız :  Gezinti Bağlantılarını Atla
Müdürlükler
Mali Hizmetler Müdürlüğü
 

T.C.

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

MADDE 1

Bu yönetmeliğin amacı Başiskele Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2

Bu yönetmelik Başiskele Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3

Bu yönetmelik, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bağlayıcılık

MADDE 4

Mali Hizmetler Müdürlüğü görev alanına giren iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumlu olup, bu yönetmelik hükümleri ile bağlıdırlar.

Tanımlar

MADDE 5

Bu yönetmelikte geçen;

 1. Belediye: Başiskele Belediyesi’ni,
 2. Başkanlık Makamı: Başiskele Belediyesi Başkanlık Makamı’nı,
 3. Başkan: Başiskele Belediye Başkanı’nı,
 4. Başkan Yardımcısı: Başiskele Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı’nı,

ç)   Meclis: Başiskele Belediye Başkanlığı Meclisi’ni,

 1. Encümen: Başiskel Belediye Başkanlığı Encümeni’ni,
 2. Müdürlük: Başiskele Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nü ifade eder.
 3. Müdür: Başiskele Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü’nü,
 4. Bölüm: Başiskele Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Bölümlerini,
 5. Bölüm Sorumlusu: Başiskele Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Bölümleri Sorumlularını,
 6. Birim: Başiskele Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Birimlerini,
 7. Birim Sorumlusu: Başiskele Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Birim Sorumlularını ifade eder.

                                                          

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

 

Kuruluş

MADDE 6

            Başiskele Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Başiskele Belediye Meclisi’nin 07/05/2007 tarih ve 51 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Organizasyon Yapısı

MADDE 7

1) Mali Hizmetler Müdürlüğü; üst yönetici olarak Belediye Başkanına veya Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışmalarını sürdürür. 

2) Müdürlüğün organizasyon şemasındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; müdürün teklifi, ilgili başkan yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer. 

3) Belediye Başkanı organizasyon yapısını re’sen değiştirmeye yetkilidir.

4) Mali Hizmetler Müdürü hizmet gereklerine uygun olarak birimlerin yapısı, çalıştırılacak personelin dağılımı ve yapılacak işlerle ilgili düzenlemeleri ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yapar.

                                               

 

 

 

 

 

 

ORGANİSAZYON ŞEMASI

 

Personel Yapısı

MADDE 8

a) Müdür

b) Birim Sorumlusu

c) Memur

d) İşçi

e) Sözleşmeli Personel

f) Yasal hükümlere göre istihdam edilen diğer personel

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün Görevleri 

MADDE 9

 1. Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.
 2. Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 3. Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

ç) Başiskele Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 1. Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.
 2. Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.
 3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.
 4. Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

ğ) Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 1. Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak. 

ı) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili duyuru ve tanıtım yapılması amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gerekli veri akışını sağlamak.

 1. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 2. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
 3. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
 4. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 5. Belediyenin gelir ve giderleri ile ilgili muhasebe işlemlerini yürütmek, gerekli kayıtları tutmak, dönem başı ve dönem sonu işlemlerini yapmak, hesapların uygunluğunu sağlamak.
 6. Mutemetlere açılan avans ve kredi belgelerinin incelenerek mevzuata uygunluğu sağlananların ödenmesi, mahsup işlemlerinin yapılması, mahsup işlemleri yapılamayanların araştırılarak mahsup işleminin yapılmasını sağlamak.
 7. Yönetim dönemi içerisinde tahsili kendisine verilmiş olan kişi borçları hesabında kayıtlı tutarların takip ve tahsilini sağlamak.

ö) Belediye adına bankalarda açılan hesapların takibini ve uygunluğunu kontrol etmek.

 1. Belediyenin mali programlaması ve politikası ile ilgili çalışmalar yapmak, mali yapıyı güçlendirici önlemler almak.
 1. Bir önceki yılın gelir ve gider kesin hesaplarını yasal süresi içinde usulüne uygun olarak hazırlanmasını ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmesini sağlamak.
 2. Kesinleşen gelir ve gider bütçelerinin ilgili yıl muhasebe programlarına işlenmesini sağlamak.

ş) Bütçe içi ödenek aktarmalarını yapmak, ödenekleri kontrol etmek, gelir gider dengesini izlemek.

 1. Muhtasar, Katma Değer Vergisi beyannamesini hazırlamak, ödemek ve muhasebeleştirmek.
 2. Emanet hesaplarını kontrol etmek, ödemek ve muhasebeleştirme işlemlerini takip etmek.

ü) Sosyal Güvenlik Kurumu işlemlerinin muhasebe ve ödeme işlemlerinin takibini yapmak.

 1. Aylık tahsilât üzerinden hesaplanan payların hesaplarını yapmak, ilgili hesaplara kaydetmek, ödemek ve muhasebeleştirmek işlemlerinin takibini yapmak.
 1. 4857 ve 657 sayılı Kanunlara tabi personelle ilgili her türlü ödemeleri yapmak.
 2. Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.
 3. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek, ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.
 1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yevmiye sistemi oluşturmak ve defterleri tutmak.
 2. Hesap Kontrol Cetvellerini hazırlamak ve hesap ile uyumluluğunu kontrol etmek.

çç) Mali yılbaşında hesapların devir listelerini hazırlamak ve hesapların açılış kayıtlarını yaptırmak.

 1. Sayman yönetim dönemi ile ilgili olarak gerekli cetvelleri hazırlayarak kesin hesaba eklemek.
 2. Tahakkuku yapılan işlemlerin kontrolünü ve ödemesini yapmak.
 3. Yapılan tüm ödemelerle ilgili belgeleri dosyalamak, muhafaza etmek ve teftişe hazır hale getirilmesini sağlamak.
 4. Başta 5393 sayılı Belediye Kanunu 2464, 1319 sayılı Kanunlar olmak üzere belediyelere tahsilât yetkisi veren ve belediye bütçesi ile tahmin edilen gelirlerin tahakkuk, tahsil ve takip işlemlerini 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkındaki Kanun hükümleri çerçevesinde yapmak.

ğğ) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre vergi hatalarını düzeltmek.

 1. Tahsildarların irsaliye ve makbuzlarını kontrol etmek ve işlemlerini denetlemek. ıı) Vergi harç ve ücret tarifelerini hazırlamak. ii) Arsa m2 birim değerlerinin tespiti ile ilgili çalışmaları yürütmek.
 1. Aylık tahsilât üzerinden hesaplanan payların ilgili hesaplara ödemesini ve muhasebeleştirilmesini yapmak.
 2. Eksik ödeme ve iadelerle ilgili işlemleri yapmak ve muhasebeleştirilmesini kontrol etmek.
 3. Hesap dökümlerini aylık olarak Kamu Harcamaları ve Bilişim Sistemine (KBS) yüklemek.
 4. Kamulaştırma, su, elektrik, doğalgaz, telefon, tüm mal, hizmet ve yapım hakedişlerinin ödenmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemlerini yapmak.
 5. Mahkemelerden gelen yazılara gerekli cevapları oluşturmak.
 6. Harcama dosyalarının ön mali kontrolünün yapılmasını sağlamak.

öö) Taşınır kesin hesabını usulüne uygun olarak hazırlamak ve yasal süresinde Sayıştay Başkanlığı’na göndermek.

 1. Başta 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu olmak üzere diğer kanunlarla belediyelere verilen gelirlerin tahsilâtını yapmak.
 2. Tahsili tahakkuka bağlı gelirleri tahakkuk ettirerek tahsil etmek.

ss) Beyanda bulunmamış ve zamanında ödeme yapmamış olan vergi mükelleflerini belirleyerek 6183 sayılı Kanun doğrultusunda ödeme emri düzenlemek ve tebliğ etmek.

şş) Haciz varakası düzenlemek ve takibini yapmak.

 1. Banka, posta ve internet yoluyla yatırılan vergi, harç ve diğer paraların mükelleflerinin tespit edilerek hesaplarına işlenmesini sağlamak.
 2. İnternet üzerinden işlem yapmak isteyen mükelleflerin, üyelik işlemlerini yapmak.

üü) Tahsildarlar tarafından günlük tahsil edilen paranın irsaliyelerini takip ederek bankaya yatırılmasını sağlamak.

 1. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen Belediye vergileri ve harçları ile ilgili beyanname ve bildirimleri almak.

yy) Müdürlüklerden gönderilen harç ve ücret tahakkuklarını yaptırmak.

 1. Tapu Sicil Müdürlüğü ve çeşitli kamu kurumlarına verilmek üzere rayiç bedel tespiti için beyanname ve bildirim sureti vermek.

    aaa) Tahsil şubesi tarafından tespit edilen vadesi geçen alacakları takibe almak.

   bbb) Haciz evraklarının takibini yapmak.

   ccc) Mal beyanında bulunan mükelleflerin mallarının tespitini yapmak, yediemine bırakmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                   veya malları haciz ederek depoya bırakmak.

   ççç) Haczi yapılan eşyaların satışlarını ilan yoluyla yerel gazetede ilan ettirmek.

 

            Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10

 

 1. Müdürün Görevleri
 1. Müdürlük çalışmalarını yasal mevzuata uygun olarak yürütmek, her türlü yasal mevzuat değişikliklerinde müdürlük çalışmalarını yeniden düzenlemek ve çalışanların yasal mevzuata ve değişikliklere uyum sağlamasını temin etmek.
 2. Müdürlüğün görev ve çalışma yönetmeliği hazırlık çalışmalarını yürütmek.
 3. Müdürlük çalışmalarıyla ilgili gerek duyulduğu takdirde; yönetmelikler ve yönergeler hazırlayarak uygulamaya koymak.

ç) Müdürlüğün çalışma programlarını (günlük, haftalık, aylık ve yıllık) hazırlamak ve sürekli güncel halde bulundurmak.

 1. Müdürlük arşivinin oluşturulması ve muhafazasını temin etmek.
 2. Müdürlüğüne ait taşınırlarla ilgili olarak taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görevlendirilmesi ve taşınır kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 3. Müdürlüğe kayıtlı her türlü taşınır ve taşınmaz malların iyi kullanılmasını ve korunmasını sağlamak.
 4. Müdürlüğün çalışmalarının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmelik ve prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak ve faaliyetlerin denetlenmesinde İş Sağlığı ve Güvenliği İşveren Vekili sıfatıyla gerekli işlemleri yapmak.

ğ) Belediyenin stratejik planının ve stratejik planda yer alan performans hedef ve göstergelerinin hazırlanmasına katkıda bulunmak. 

 1. Müdürlüğün çalışmalarının stratejik plan ve performans programındaki hedeflerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

ı) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.

 1. Müdürlüğün yıllık bütçe tekliflerini ve varsa yıllık ücret tarifelerini hazırlamak.
 2. Müdürlüğün varsa yıllık yatırım programını hazırlamak.
 3. Müdürlüğün yazışmalarının yazışma kurallarına uygun, süresi içinde ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak ve 1.derece imza yetkilisi sıfatıyla paraflamak veya imzalamak.
 4. Müdürlüğün iş ve işlemleri ile ilgili araştırma, soruşturma, denetim ve teftişlerde müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi ve belge vermek, teftiş ve denetim raporlarının gereğinin yapılmasını sağlayarak cevaplandırmak.
 5. Müdürlüğe gelen evrakı incelemek, ilgilisine havale etmek, süresi içinde gereğinin yapılmasını ve cevaplandırılmasını sağlamak.
 6. Yapılan çalışmalar hakkında belediye başkanı ve/veya ilgili başkan yardımcısına rapor vermek.
 7. Başkanlık makamından gelen görev ve talimatların yaptırılmasını sağlamak.

ö) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen müdürlüğün çalışma alanıyla ilgili talepleri ve şikâyetleri değerlendirmek, süresi içinde gereğinin yapılmasını ve cevaplandırılmasını sağlamak.

 1. Müdürlük çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilgili yerlere bildirmek.
 1. Müdürlüğe yeni gelen veya görev yeri değişen personelin oryantasyon eğitimini sağlamak.
 2. Disiplin amiri sıfatıyla müdürlük personelinin disiplinle ilgili işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

ş) Müdürlük personelinin çalışma performanslarını değerlendirmek.

 1. Müdürlükteki personelin izin işlemlerinde imza yetkisine sahip olmak.
 2. Yönetimindeki personele görev vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor istemek.

ü) Çalışanların iş koordinasyonunu ve motivasyonunu sağlamak, gizli işsizliği önlemek ve birim içi çalışma akışını kontrol etmek.

 1. Astlarından gelen teklif, talep ve şikâyetleri değerlendirerek gerekli gördüğü hususlarda düzenlemeler ve işlemler yapmak.

y) Birim Risk Koordinatörü sıfatıyla Kamu İç Kontrol Standartları ile ilgili işlemleri yapmak.

           2) Müdürün Yetkileri

 

a) Müdürlüğü Başkanlık makamına, belediyenin diğer müdürlüklerine, müdürlüğün alt birimlerine ve personeline karşı doğrudan; Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı ise başkanlık makamının izni ve onayıyla, şahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmek,

 1. Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmek,
 2. Bütçe ödeneklerini kullanmak, 

ç) Gerçekleştirme görevlilerini belirlemek ve görevlendirmek,

 1. İhalelerde ihale yetkilisi tarafından onaylanan ihale kararına istinaden sözleşmeyi imzalamak,
 2. Alt birimlerindeki personellere yetki devretmek ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almak,
 3. Başkanlık makamına; yeni alt birimler kurma, alt birimleri ayırma ya da birleştirme, alt birimlerin adlarını ve fonksiyonlarını değiştirme konusunu teklif etmek,
 4. İdari ve teknik konularda talimatlar vermek, araştırma ve inceleme yapmak ve yaptırmak,

ğ) Performans ölçümü ve istatistiki çalışma yapmak ve yaptırmak,

 1. İş ve işlemleri kontrol etmek ve denetlemek, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemek,

ı) Çalışma grupları oluşturmak, görevlendirmeler yapmak,

 1. Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek ve görevlendirmek,
 2. Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmak,
 3. Toplantı düzenlemek ve toplantıyı yönetmek,
 4. Bütçe Kanununda belirtilen sınırlarda olmak kaydıyla; gerekli durumlarda üst yönetici onayıyla personele fazla mesai yaptırmak,
 5. Gerekli gördüğü konularda Hukuk İşleri Birimi’nden Başkan Yardımcısı ve Başkan onayıyla görüş sormak,
 6. İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almak
 7. Yasal ve diğer şartlara bağlı olarak müdürlüğün görev alanına giren çalışmalarda hizmeti durdurmak.

3)Müdürün Sorumlulukları

 1. Müdürlüğün ve müdür olarak görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinden;
 1. Belediye başkanına ve bağlı bulunduğu başkan yardımcısına,
 2. Başkanın bilgisi dahilinde belediye meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına,
 3. Gerektiğinde belediye encümenine,

ç) Kolektif çalışma gerektiren konularda; çalışmanın öznesi durumundaki müdürlüklere veya müdürlere ya da kurullara karşı sorumludur.

2) Müdürlüğün ve müdür olarak kendilerinin görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, başkanlık makamını bilgilendirmek kaydıyla;

a) Sayıştay’a,

b) İlgili bakanlıkların denetim organlarına,

      c) Belediye meclisinin denetim komisyonuna,

      ç) İç denetim organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur.

d) Başkanlık makamını bilgilendirmek kaydıyla; adli ya da idari inceleme ve soruşturma aşamasında, adli ya da idari inceleme ve soruşturmayı yürüten organlara gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur.

Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11

 

 1. Birim Sorumlusunun Görevleri
 1. İş güvenliğinin ilgili yönetmelik ve prosedürlere uygun olarak sağlanması için her türlü önlemi almak, faaliyetlerin denetlenmesini ve takibini sağlamak.
 2. Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlere hakim olmak, ilgili değişiklikleri takip etmek.
 3. Müdürlükle ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaların hazırlanmasını sağlamak.

ç) Gelen evrakı incelemek ve ilgili personele sevk etmek.

 1. Müdürün yetki verdiği durumlarda müdürlüğe gelen talep, şikâyet ve önerileri değerlendirmek.
 2. Üstlerinin verdiği talimatları ve görevleri yerine getirmek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek.
 3. Üstlerinden aldığı görevleri alt birimlere dağıtarak işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 4. Birimler arası koordinasyonu sağlamak, çalışmalarını kontrol etmek ve yönlendirmek.

ğ) Problemli konularda müdürlüklerden ve ilgili kurumlardan bilgi alıp, üstleriyle irtibat kurarak çözüme kavuşturmak.

ı) Personelin daha verimli çalışması için eğitim almalarını sağlamak, motive etmek, çalışmalarına yön vermek.

 1. İş ve hizmetlerin;  etkin, verimli, ekonomik, en az emek ve malzeme kullanılarak temin edilmesi ve yapılmasını sağlayacak tedbirleri uygulamak ve üst yönetime tekliflerde bulunmak.
 2. Kanun, tüzük, yönetmelik ve yetkili organlarca belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak ve yaptırmak.
 3. Harcama birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal, hizmet ve yapılışlarına ilişkin işlemleri, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uygun biçimde yürüterek, temin edilmesini sağlamak.
 4. Müdürlüğünde görevli personelin etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlayacak planlamayı yapmak ve işlerin düzenli olarak yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

          2 ) Birim Sorumlusunun Yetkileri

 1. Personeli, ekipmanı ve bölümünün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmek,
 2. İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemek,
 3. Toplantı düzenlemek ve toplantıyı yönetmek,

ç) İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almak.

 

Muhasebe Servisinin görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 12

 

a) Karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak ve mali raporların düzenlenmesi ile kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak şekilde bir muhasebe sistemi kurmak ve yürütmek,

b) Mali cetvelleri düzenlemek,

c) Giderleri hak sahiplerine ödemek,

ç) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama  programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgilibirimlere gönderilmesini sağlamak,

d) Belediyenin Stratejik Planı çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek,

e) Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

f) Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak,

g) Emanette bekleyen tutarları zamanında ilgili yerlere aktarmak,

ğ) Gerekli bilgi ve raporları Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek,

h) Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak,

ı) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek,

i) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak,

j) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve gönderilmesini sağlamak,

k) Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutmak,

l)  Ön ödeme ile kesin ödemelere ait ekli belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünü yapmak,

m) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesini sağlamak,

n) Bütçe emanetine alınan tutarları muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ilgililere ödemek,

o) Mali Kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

ö) Muhasebe işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza ederek Sayıştay Başkanlığı ve diğer denetimlere hazır halde bulundurmak,

p) Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

r) Servis ile ilgili yazışmaların süresi içinde yapılmasını sağlamak.

Bütçe Yönetim Servisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13

 

a) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

b) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama ve finansman programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

c) Yatırım programı hazırlıkları koordinasyonunda çalışmalar yapmak, uygulama sonuçlarını izlemek,

c) Bütçe kayıtlarını tutmak,

d) Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak ve değerlendirmek,

e) Bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,

f) Yıllık faaliyet raporu hazırlamak,

g) Servis ile ilgili yazışmaların süresi içinde yapılmasını sağlamak.

 

Maaş Bordro Servisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 14

 

a) Ücret, maaş, tazminat, ödenek, ikramiye, fark ve sosyal yardımları Yasalar, Yönetmelikler, sözleşmeler, kararlar ile sağlanan diğer haklar ve bunlardan yapılacak kesintiler, Yasal mevzuata uygun olarak süresinde hesaplamak, tetkiklerini yaparak ve onaylayarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun öngördüğü şekilde ekli belgeleri ile ödeme emri belgesine bağlı olarak İlgili muhasebe hesaplarına alınmasını sağlamak ve ödemelerini gerçekleştirmek.

b) Personel Giderleri hakkında Mali Kanunlar ve diğer ilgili Mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

c) Yasal ve Özel Kesintilere ait liste, Bildirge ve Bordroların hazırlanmasını ve süresi içinde ilgili alacaklılara ödenmelerini sağlar.

ç) SSK Dönem Sonu, Emekli Sandığı, Kefalet Sandığı vb. aylık ve yıl sonu işlemlerinin yapılmasını, Birim ile ilgili kayıt ve defterlerin tutulmasını sağlamak.

d )Personelin Maaş Sicil Dosyalarının tutulmasını sağlamak.

e) Servis ile ilgili yazışmaların süresi içinde yapılmasını sağlamak.

 

Finansal Raporlama ve Kontrol Servisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 15

 

 1. Mevcut finansal kontrolleri gözden geçirmek,
 2. Risk ve iç kontrol değerlendirmelerine destek sağlamak,
 3. Mali beyannamelerin ilgili kurumlara verilmesini sağlamak,

ç)  Kurum mali verilerini zamanında elde etmek üzere diğer birimler ile iletişim içerisinde olmak,

 1. Yıl sonu sürecini yönetmek, Mali tabloları hazırlamak,
 2.  Servis ile ilgili yazışmaların süresi içinde yapılmasını sağlamak.

 

Nakit Akışı ve Ödeme İşlemleri Servisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 16

 

a) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil             edilenleri ilgililerine iade etmek,

b) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek,

c) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek,

ç) Ödeme emirlerini,    muhasebe birimine geliş tarihinden itibaren, en geç dört iş günü içinde incelemek, uygun bulunanları muhasebeleştirerek tutarları hak sahiplerinin banka hesabına aktarmak. Eksik veya hatalı olan ödeme emri belgesi ve ekli belgeleri, düzelttirmek veya tamamlanmak üzere en geç, hata veya eksikliğin tespit edildiği günü izleyen iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak göndermek, hata veya eksiklikleri tamamlanarak tekrar muhasebe birimine verilenleri, en geç iki iş günü sonuna kadar incelenerek muhasebeleştirmek ve ödeme işlemi gerçekleştirmek, hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaksızın kasadan veya çek düzenlenmek suretiyle bankadan yapılabilecek ödeme tür ve tutarları ile kontrol, muhasebeleştirme ve ödeme süresini dört iş gününden daha az olarak belirlemekte, üst yönetici yetkilidir,

d) Ödemelerin yapılmasında Belediyenin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderleri, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödemek. Ancak, bu ödemelerin yapılması sırasında sırasıyla; a)Kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara, b)Tarifeye bağlı ödemelere, c)İlama bağlı borçlara, d)Ödenmemesi halinde gecikme zammı ve faiz doğuracak ödemelere, e)Ödenmesi talep edilen emanet hesaplarındaki tutarlara, öncelik vermek,

e) Kamu idarelerinin nakit mevcudunun yeterli olması durumunda ödemeleri, ödeme emri belgelerinin muhasebe biriminin kayıtlarına giriş sırasına göre yapmak,

 f) Servis ile ilgili yazışmaların süresi içinde yapılmasını sağlamak.

 

 

Tahakkuk ve Tahsilat Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 17

 

            A )Belediyenin; Belediye Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi kanunlarından kaynaklanan veya yaptığı iş ve hizmetlerden doğan gelirleri (vergiler, harçlar, ivazsız bağışlar, kiralar vb.) ni araştırmak, saptamak ve tahakkuk ve takip ettirmek,  Belediyenin yıllık gelir bütçesi taslağının hazırlanmasını, gelir kesin hesabı işlemlerinin ve yılsonu işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

b) Belediyenin yıllık gelir bütçesi taslağını hazırlayarak müdürlüklerin bütçe tekliflerinin birleştirilip incelenmesi ve Bütçenin yasal süresinde Başkanlık Makamına sunulması hususunda bütçe ve muhasebe Yetkilisine yardımcı olmak,

c) Gelir kesin hesabı işlemlerinin yapılmasını ve yılsonu hesapları ile yönetim dönemi hesaplarının çıkarılması konusunda bütçe ve muhasebe yetkilisine yardımcı olmak.

ç)  Gelir tarifesine, yasa ile tespit edilen gelir çeşitleri dışında gelir konulamayacağı hususunu kontrol etmek, yasalara uygun gelir kalemlerini listeye eklemek,

d) Belediyenin yasalardan kaynaklanan veya yaptığı iş ve hizmetlerden doğan ve gelir tarifesinde miktarı belirlenen gelirlerinin araştırılmasını, incelenmesini,  saptanmasını, tahakkuk işlemlerini organize etmek,

e) Gelirlerin, yapılan iş ve hizmetlerden ötürü sağlanan katkı paylarının ve genel bütçe gelirlerinden Belediyeye aktarılan katkı paylarının tahakkukuna ilişkin işlemlerin yapılmasını koordine etmek,

f) İdari ve adli makamlar tarafından işlenen, Belediye suçları kapsamında kesilen cezaların ilgili sicillere tahakkuk edilmesi ile ilgili işlemleri organize etmek.

g) Tahakkuklarla ilgili vatandaşlara ait müracaatların hizmet masası prosedürüne uygun olarak birimince incelenip gerekli kayıtlarını yaptırarak süresi içinde neticelendirilmesini ve cevap verilmesini sağlamak,

h) Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi tahakkuk işlemlerinin yapılması ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

ı) Birim ile ilgili yazışmaların süresi içinde yapılmasını sağlamak.

 

Emlak -Vergi Servisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 18

 

           a) Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi bildirimlerini kabul etmek,  bildirimlerin; Kanun ve tebliğlere uygun olup olmadığını kontrol etmek, asgari ölçülere göre tespit edilen ve yasalarda belirtilen değerlere göre verilip verilmediğini kontrol ederek tarh ve tahakkuk işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

b) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 15.maddesinde düzenlenen tarifeye ve düzenlemelere göre ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden 20 nci  gün ve akşamına kadar verilecek beyanname üzerine tarh ve tahakkuk  işlemlerini yapmak,

c) Başiskele Belediye sınırları içerisinde yer alan ve Büyükşehir Belediyesi’ne ait yollar dışında kalan tüm İlan ve Reklam tabelalarının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği’ne göre Uygunluk Belgesi verme işlemlerinin ilgili prosedürlere uygun olarak yürütülmesini koordine etmek ve uygunluk Belgesi verme işlemlerinin ilgili talimata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

ç) Mükelleflerimizin tahakkukları ile ilgili her türlü yazışmaları yerine getirilmesini sağlamak.

d) Dairemize bildirimde bulunan Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan Reklam Vergisi mükelleflerimize beyan kayıtlarının yapıldığına dair tahakkuk fişi verilmesi ve ödemeye yönlendirilmesi,

e) Dairedeki bildirim kayıtlarını kontrol ederek ve mahallinde karşılaştırma yapılarak, vatandaşların Emlak Vergisi, bildirim/ beyanlarının tam olarak verilip verilmediğini kontrol etmek veya ettirmek.

f) Belediyemiz sınırları içinde bulunan konutlar, işyerleri veya fabrikaların Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi bildirimlerini kontrol etmek, bildirimde bulunmayanların ve eksiklik tespit edilenler hakkında kontrol ekibine yoklama tutanağı tutturmak. Konutlarını veya işyerlerini terk eden mükelleflerimizin gittikleri yeni yerlerinin; aynı adrese kimlerin geldiğini tespit ettirmek, Dairemizde herhangi bir vergi mükellefiyeti olup olmadığını saptamak,

g) Mükelleflerimizin bildirim ve vergi ile ilgili itirazlarını adreslerinde yoklama ile tespit etmek, yapılan yoklamaya göre servisimizde tahakkuk işlemlerinde gerekli düzeltmeleri yapmak,

 ğ) Vergi kaçaklarını en aza indirmek için tarama ekibinin daha güçlü ve daha hızlı çalışmasını temin etmek,

 h) Bildirimde bulunmayan mükelleflerimize bildirime / beyana çağrı mektubu yazmak.

 ı) Bu mektuplara göre bildirimde bulunanların işlemlerini takipten kaldırmak,

 i) Bildirimde bulunmayanlara belirli süre sonra Yürürlükteki Emlak Vergisi kanununun 32. maddesi gereği ve Yürürlükteki Belediye Gelirleri kanununun geçici 44. maddesi gereği İdaremizce vergi tahakkuk ettirmek,

j) Tahakkuk ettirilen bu vergilerin tahakkuk fişlerini adreslerine tebliğ etmek veya ettirmek.

k) Tahakkuk işlemlerinin, hatasız yürütülmesini temin etmek,

l) Mükelleflerimizin Dairemize verdikleri Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi beyan/ bildirimlerini sicil numaralarına göre ve türüne göre sıra ile dosyalayarak arşivde saklanmasını sağlamak,

m) Mükelleflerimizin Birimimize iletilmiş olan her türlü dilekçelerini ve birimimizce verilmiş cevapları ile ilgili yazışmaları dosyalarında muhafaza etmek,

n) Yeni bildirimde bulunacak olanlara yeni sicil numarası vermek, elinde belge olmadan müracaat eden mükelleflerimizin sicil numarası ile işlemlerini yürütmelerini sağlamak ve mükerrer sicil kaydına meydan vermemek, her zaman mükelleflerimizin adreslerinin güncel olmasını sağlamak,

o) Mükelleflerimizin yaptıkları Emlak (Bina - Arsa – Arazi ), Vergisi Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi beyan/bildirimlerinin yasalara uygun olarak bilgisayar ortamındaki sicillerine tahakkuklarının yapılması, vergi ile ilgili düzeltme ve terkin işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

ö) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8.maddesi gereği muafiyet uygulanan sicillerin her yıl uygunluklarının kontrol edilmesi, aykırılık tespit edilmesi durumunda güncel tapu kayıtları kontrol edilerek vergi tahakkuk ettirmek.

p) Servis ile ilgili yazışmaların süresi içinde yapılmasını sağlamak.

 

İcra Takip Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 19

 

a) Tahakkuk ve Tahsilat Birimi tarafından saptanan 6183 sayılı A.A.T.H.K. nu gereği amme alacağı vasfında olup ödeme emri tebliğ edilmesine rağmen ödemede bulunmayan borçlulara haciz varakası ile cebri icra takibi başlatmak,

b) Cebri icra sonucu haciz tutanağa ile saptanan Ödeme emri tebliğine rağmen borcunu ödemeyen veya mal bildiriminde bulunmayan borçlular için gerekli icra faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,

c) Haciz kararı alınan durumlarda borçlunun mal varlığına el koymak, satış gününü belirleyerek ilan etmek. Mal varlığının satılarak gelirini borca mahsup etmek. Geri kalan parayı mal sahibine iade etmek,

ç) Aciz halinde bulunan mükellefleri tespit etmek, aciz fişini düzenlemek ve durumlarını izlemek,

e) Gelir veya Takip Servisinden gelen takipli borçlulara ait, ödeme emrindeki alacakların tahsilatı yapıldığında takipten kaldırmak, ilgili birimlere iletmek.

f) Belediye gelirlerinin ödenmemesi nedeni ile idare ve mükellef arasında doğabilecek ve çözümlenmesi için idari ve adli yargı organları önüne gidebilecek olayı izleyip, veri, belge ve bilgileri derlemek,

g) 6183 Sayılı Kanunda belirtilen alacağı kesinleşmiş ve vadesi geçmiş kira, kaçak inşaat ve Zabıta para cezası dışındaki borçların, yasal ödeme süresini takip eden ay içerisinde (tahsilat kayıtlarının tamamlanmasından sonra) takibinin başlatılmasını sağlamak,

h) Kira, kaçak inşaat ve Zabıta para cezası dışındaki borçlulara Ödemeye Çağrı mektubu gönderilmesini sağlamak,

ı) Kira, Kaçak İnşaat ve Zabıta para cezası dışındaki borçlu mükelleflere tebliğ edilememiş ödemeye çağrı mektubu ve ödeme emirlerinin tebliğ edilememe nedenlerini araştırarak gerekli önlemleri almak. (Adres tespiti vb.) yaptırmak,

i) Kira, kaçak inşaat ve Zabıta para cezası dışındaki borçlu mükelleflere ödeme emirlerinin tebligat usullerine ve yasalara uygun bir şekilde gönderilerek mükelleflere tebliğ edilmesini sağlamak,

j) Ödeme Emri Tebliğ edildikten sonra, ödeme emri ile bildirilen borçlarını gecikme zammı ile birlikte süresi içerisinde ödemeyen mükelleflerin, ödeme emri tebliği ve borçları ile ilgili bilgi ve belgelerinin İcra Bürosuna gönderilmesini sağlamak.

k) Görevleri ile ilgili olarak diğer birimler ve Müdürlüklerle iletişimi ve koordinasyonu sağlamak.

l) Birim ile ilgili yazışmaların süresi içinde yapılmasını sağlamak.

 

Ön Mali Kontrol Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 20

 

 a) Mali hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi mali karar ve işlemlerini kontrol etmek, Maliye Bakanlığı’nca çıkartılan ve 31.12.2005tarihli 26040 3.Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2006’da yürürlüğe giren “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi uyarınca yapılan kontrollerde yazılı görüş düzenlenmesi zorunluluğunu yerine getirmek, diğer işlemlerden, uygun görülmeyenler hakkında, görüş yazısı yazılmasını ve ilgili birime gönderilmesini sağlamak, uygun görülenlerin dayanak belgesi üzerine ‘’Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşerek imzalamak,

b) Kontrol ve görüş işlemlerini İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda ve Başiskele Belediyesi Ön Mali Kontrol Yönergesinde  belirlenen süreler içerisinde sonuçlandırmak,

 c)  Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda ve Başiskele Belediyesi Ön Mali Kontrol Yönergesinde  belirlenen ve yukarıda sayılmış olan Mali Hizmetler Biriminin Ön Mali Kontrolüne Tabi Mali Karar ve İşlemlerinin kontrolü sonucunda düzenlenecek yazılı görüşlerin ayrıntılı, açık, gerekçeli olarak yazılmasını; görüş yazılarından bir örneğinin ilgili işlem dosyasında saklanmasını; bir örneğinin ödeme emri belgesine eklenerek, kontrole tabi karar/işlem belgeleri ile birlikte ilgili birime gönderilmesini sağlamak,

ç) Ön mali kontrol sonucunda, uygun görüş verilmediği halde harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin, kayıtlarının tutulmasını ve aylık dönemler itibariyle üst yöneticiye bildirilmelerini sağlamak. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere sunmak,

d) Kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili ve müdüre karşı sorumlu olmak,

e) Birim ile ilgili yazışmaların süresi içinde yapılmasını sağlamak.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon, Uygulama Usul ve Esasları

            İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 21

 

1) Personel arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

2) Müdürlüğe havale edilen her türlü evrak ve dilekçe kayda geçirilip, müdür tarafından ilgili birime havale edilir. Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder. 

3) Havale edilmiş evrakı veya dilekçeyi alan personel, bu evrak veya dilekçeye mevzuata uygun olarak işlem yapar. Eğer evrakta bir eksiklik veya yanlışlık varsa Müdürün bilgisi dahilinde ilgililere bu yanlış düzelttirilir veya eksiklik tamamlattırılır. Tamamlanamayacak veya düzeltilemeyecek bir yanlışlık veya eksiklik söz konusu olduğunda işlem yapılmaz. 

4) Birimler arasında yazışma, dosyalama, arşivleme gibi konularda standartlaşmaya gidilmesi için zaman zaman iş akış şemaları ve ölçümlemeler kontrol edilir.

5) İmza karşılığı alınan veya elektronik ortamda evrak kayıt sistemi üzerinden müdürlüğe aktarılan evrak veya dilekçe, evrak kayıt sistemine kaydı yapıldıktan ve numara verildikten sonra tasnif edilerek havalesi için müdüre sunulur. Müdür tarafından ilgilisine havalesi yapılır. İlgilisi tarafından, teslim alınan evraka yasal süresi içinde gereği yapılır.

6) Tüm işlemleri ve imzaları tamamlanan evrak, evrak kayıt sistemi üzerinden numara verildikten sonra ilgili yerlere gönderilmek üzere zimmet defterine kaydı yapılarak veya elektronik ortamda ilgilisine/ilgili müdürlüklere teslim edilir.

7) Tüm işlemleri yapılarak ilgilisine gönderilen evrakların müdürlükte kalan sureti konusuna göre dosyasına konur. Arşiv mevzuatına uygun olarak belirli süre birim arşivinde saklandıktan sonra kurum arşivine devredilir. 

8) Müdürlüğün yazışmaları Başkanın veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, Belediyenin diğer Müdürlükleri ilen olan yazışmaları Müdürün imzası ile de yürütülür. İmza yetkisi devri hükümleri bu fıkradan istisnadır.

9) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

10) Yazışmalarda, Belediye Başkanı veya müdürlüğün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının denetim ve gözetiminde, Başiskele Belediye Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesi ve Yazışma Kuralları ile ilgili yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

 11) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz. 

12) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

            Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 22

 

Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

           Yürürlük

MADDE 23

 

Bu yönetmelik, Başiskele Belediye Meclisi tarafından kabulü ve Başiskele Belediyesi’nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer.

 

           Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 24

 

           Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 04/11/2009 tarih 47 Sayılı meclis kararı ile daha önce yürürlükte olan Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

            Yürütme

MADDE 25

Bu yönetmelik hükümlerini Başiskele Belediye Başkanı yürütür.

Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım