Kurumsal
Buradasınız :  Gezinti Bağlantılarını Atla
Müdürlükler
Özel Kalem Müdürlüğü
 

T.C.

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

Amaç

MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Başiskele Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 - Bu Yönetmelik, Başiskele Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer yürürlükteki mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

MADDE 4 - Başiskele Belediye Başkanlığı bünyesindeki ilgili müdürlükler görev alanına giren iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumlu olup, bu yönetmelik hükümleri ile bağlıdırlar.

 

Tanımlar

MADDE 5 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Belediye: Başiskele Belediyesini,

Başkanlık: Başiskele Belediye Başkanlığını,

Başkan: Başiskele Belediye Başkanını,

Başkan Yardımcısı: Başiskele Belediyesi Başkan Yardımcısını,

Meclis: Başiskele Belediye Meclisini,

Encümen: Başiskele Belediye Encümenini,

Müdür: Özel Kalem Müdürünü,

Müdürlük: Özel Kalem Müdürlüğünü,

Personel: Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü, ifade eder.

 

 

Temel İlkeler

MADDE 6 - Başiskele Belediye Başkanlığı, Vatandaş Memnuniyetini esas alan, hizmetleriyle örnek alınan, bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayan mahalli müşterek ihtiyaçların verimli ve etkin bir şekilde karşılanması temelinde çalışan belediyemisyonu; “Ürettiği hizmetlerde yenilikçiliği ve kaliteyi esas alan; kültürel zenginliğe, çocuklarımızın emaneti olan çevreye, kentin değerlerine ve geleceğine sahip çıkan; estetik ve doğayla uyumun turizm ve kent ekonomisi ile kaynaştığı; öncü, özenilen, huzurlu bir Başiskele vizyonu ve aşağıda belirtilen temel ilkelere göre çalışmalarını yürütür.

 

Başiskele Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

 

a) Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunu güçlendirmek.

b) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaf olmak.

c) Dayanışma ve yardımlaşma kültürüne sahip olmak.

ç) Birlik ve beraberlik ruhu güçlü olan bir topluma önem veren hizmet sunmak.

d) Kültür, sanat ve sporu yaşamın vazgeçilmezi haline getirmek.

e) Her yaşta eğitimi desteklemek.

f) Her yaştaki bireyin sağlık hizmetlerinden faydalanmasına katkı sağlayan yönetim anlayışı sağlamak.

g) Çevreye duyarlı ve çevre bilinci yüksek bir hizmet sunmak.

h) Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri ile sağlıklı bir kentin devamlılığını esas almak.

ı) Başiskele’nin ihtiyaç ve taleplerine planlı ve projeli çalışmalarla uzun vadede çözümler sunmak.

i) Herkes için ulaşılabilir ve erişilebilir hizmet üretmek.

j) Altyapısı, büyüme dinamikleri ve kentli refahı doğrultusunda tamamlanan hizmet sağlamak.

k) Kent güvenliğini ön plana çıkarmak.

l) Doğal hayatı ve çevresel değerleri koruma bilincine sahip hizmet anlayışı sunmak.

m) Sosyal, kültürel ve spor tesisleriyle halka hizmet etmek.

n) Toplumun talep ve tercihlerine odaklı hizmet anlayışına sahip olmak.

o) Belediye hizmetlerinin planlanmasında ve sunulmasında katılımcı ve tarafsız bir yönetim anlayışına sahip olmak.

ö) Belirlenen hedeflere zamanında ulaşmayı amaçlayan yönetim anlayışına sahip bir hizmet sunmak.

p) Sürdürülebilir, verimli ve etkin hizmet anlayışına sahip olmak.

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

 

Kuruluş

MADDE 7 - Başiskele Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" gereğince, Başiskele Belediye Meclisinin 05/10/2010 tarih ve 64 sayılı kararıyla kurulmuştur.

 

Organizasyon Yapısı

MADDE 8 - (1) Özel Kalem Müdürlüğü; üst yönetici olarak Belediye Başkanına bağlı olarak çalışmalarını sürdürür.

(2) Müdürlüğün organizasyon şemasındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; müdürün teklifi, ilgili başkan yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer.

 

Personel Yapısı

MADDE 9 – Başiskele Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’nde bir Müdür ile mer’i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

 

MADDE 10 – Özel Kalem Müdürlüğü Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütülür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Özel Kalem Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11 - Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 (1)Başkana intikal eden sözlü ya da yazılı talepleri, randevuları, günlük olarak takip eder.

(2)Başkanın tüm iletişim ve haberleşmesini sağlar.

(3)Başkanın özel resmi yazışmalarını, müdürlüğün tüm yazışmalarının takip edilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlar.

(4)Başkana gelen mektup ve dilekçeleri değerlendirip ilgili birimlere sevk eder, başkanın görmesi gerekenleri üst yazıyla konu özetlenerek başkanın onayına sunar. İlgili birime sevk edilerek genel kayda alınıp takibi yapılır.

(5)Özel Kalem Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

(6)Özel Kalem Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

(7)Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmekle sorumludur.

(8)Stratejik plana, yıllık performans programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütür.

(9)Belediye'yi ve Başkan’ı yurt içi veya yurt dışından ziyarete gelen temsilciler ve tüzel kişileri ağırlamak, Belediye’yi temsilen hediye vermek ve gerekli tüm düzenlemeleri yapar.

(10)Başkanlık tarafından organize edilen toplantı ve davetlerle ilgili resmi prosedürü sağlamak ve Belediye Bütçesinden Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesine ve diğer yasal mevzuata uygun olarak harcamaları yapmakla yetkilidir.

 

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12 - Bu yönetmeliğin 11. maddesinde belirtilen temel görev, yetki ve sorumlulukları, mer'i mevzuat ve Belediye Başkanı'nın veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının onayıyla görev pozisyonları belirlenir. Bu bağlamda istihdam edilenler belirtilen görevleri ifa ederler.

 

 

(1) Özel Kalem Müdürü

a) Özel Kalem Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

c) Özel Kalem Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.

d) Özel Kalem Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

e) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

f) Belediye Başkanının verdiği sözlü ve yazılı talimatları eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, mahiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludur.

 

(2) Büro Personeli

a) Görevi gereği Müdürlükçe kendilerine verilen işleri yasalar ve yönetmelik esaslarına göre yapar ve memurları vasıtasıyla yaptırırlar.

b) Büro sorumlusu, işlerini plan ve programa bağlayarak bunların iyi bir şekilde yapılmasını ve zamanında bitirilmesini sağlar.

c) Bürosundaki personele iş dağıtımı yaparak sonuçlarını izler. Kontrol eder ve personelini denetler.

d) Müdürlüğe gelen giden evrakların, dosyaların diğer belgelerin kayıt havale dosyalama işlemlerini yürütür.

e) Müdürlüğe ait genelge yönetmelik ve kararları deftere işleyerek incelemeye hazır hale getirir.

f) Müdürlüğün işlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan bütçenin hazırlanması personelin özlük hakları yazışmaları, tahakkuk işleri, demirbaşındaki malzemelerin kayıtlarını tutar. Yılsonunda döküm hazırlar.

g) Kurum içi ve dışı bildiri genelge vb. duyuruların, bilgilerin tüm personele iletilmesi ve dosyalanmasını sağlar, gerektiğinde bu hususta işlem yapar.

h) Müdürlüğe gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak ve ilgililere aktarır.

ı) Kendisine direkt bağlı bulunan Memurların çalışmasına nezaret eder.

i) Görev unvanına uygun olan ve amirin istediği diğer işleri yapar.

j) Kendisine bağlı olarak çalışmakta olan personelin iş, bilgi ve verimliliklerini arttırabilmek için eğitilmeleri yolunda çalışmalar yürütür.

 

(3) Diğer Personel

a) Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren personel, üstlerinin yaptığı görevlendirmelere istinaden ve kendisine tevdi edilen işleri mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmakla mükelleftir. Müdüre ve üstlerine karşı sorumludur.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Ortak Hükümler

 

Genel Sorumluluklar

MADDE 13 - Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan tüm personel;

(1) Tüm faaliyetlere ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata riayet eder,

(2) Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir,

(3) Hiç bir fark gözetmeden her vatandaşa eşit davranır,

(4) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

(5) Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

(6) İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

(7) Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir,

(8) Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır,

(9) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,

(10) Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,

(11) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder,

(12) Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir, yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar, bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamalarda bulunmaz,

(13) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla yükümlü olduğu evrak, malzeme ve demirbaşları sağlam ve eksiksiz teslim eder,

(14) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir.

 

Evrak Kayıt Sistemi ve Yazışmalar

MADDE 14 - Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin, tarih ve sayılarına göre kayda alınarak ilgili evrak defterinde izlenir. Kaydı yapılan evrak yetkili tarafından ilgilisine havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur. Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 - İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

MADDE 16 - Bu yönetmelik hükümleri; Başiskele Belediye Meclisinin onayından sonra yayımı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 17 - Bu yönetmelik hükümlerini Başiskele Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Son Hükümler

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

 

MADDE 18 -Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

 

MADDE 19 -Bu yönetmelik, Başiskele Belediye Meclisi tarafından kabulü ve Başiskele Belediyesi’nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer.

 

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

 

MADDE 20-Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 03/03/3022 tarih ve 19 sayılı meclis kararı ile daha önce yürürlükte olan Özel Kalem Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Yürütme

 

MADDE 21-

  1. Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım