Kurumsal
Buradasınız :  Gezinti Bağlantılarını Atla
Müdürlükler
Temizlik İşleri Müdürlüğü
 

T.C.

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Temizlik İşleri Müdürlüğü

 

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

 

MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

 

MADDE 2 - Bu yönetmelik Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri müdürlüğünün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

 

MADDE 3 -  Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Bağlayıcılık

 

MADDE 4 - Temizlik İşleri Müdürlüğü, görev alanına giren iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumlu olup, bu yönetmelik hükümleri ile bağlıdırlar.

Tanımlar

 

MADDE 5 - Bu yönetmelikte geçen

a)Belediye: Başiskele Belediyesi’ni

b)Başkanlık Makamı: Başiskele Belediye Başkanlığı Makamı’nı

c)Başkan: Başiskele Belediye Başkanı’nı

d)Başkan Yardımcısı: Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı’nı

e)Meclis: Başiskele Belediye Meclisi’ni

f)Encümen: Başiskele Belediye Encümeni’ni

g)Müdürlük: Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü

h)Müdür: Temizlik İşleri Müdürü’nü

i)Birim: Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Temizlik ve Atık Yönetimi Birimi, Çevre Koruma ve Kontrol Birimini ve Veterinerlik Birimi’ni

j)Birim Sorumlusu: Temizlik ve Atık Yönetimi Birimi, Çevre Koruma ve Kontrol Birimini ve Veterinerlik Biriminin Sorumlusu ’nu

k)Servis: : Temizlik ve Atık Yönetimi Birimine bağlı Cadde ve Sokak Temizliği, Pazaryeri Temizliği, Kanal, Altgeçit ve Dere temizliği, Konteynır İmalat ve Bakım, Moloz ve Hafriyat Toplama ve Evsel ve Geri Dönüşüm Atıkları Servisini

l)Servis Sorumlusu: Cadde ve Sokak Temizliği, Pazaryeri Temizliği, Kanal, Altgeçit ve Dere temizliği, Konteynır İmalat ve Bakım, Moloz ve Hafriyat Toplama ve Evsel ve Geri Dönüşüm Atıkları Servisinin Sorumlusu ‘nu

m)Personel: Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü

n)Yönetmelik: Temizlik İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğini İfade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

Kuruluş

 

MADDE 6 - Temizlik İşleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye kanununun 48.maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda 31/05/2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik Değişikliği doğrultusunda Belediye Meclisinin 03/06/2009 tarih ve 20 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Organizasyon Yapısı

 

MADDE 7 -  Müdürlüğün organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir.

a)Müdür

b)Temizlik ve Atık Yönetim Birimi

c)Çevre Koruma ve Kontrol Birimi

d)Veterinerlik Hizmetleri Birimi

e)Cadde ve Sokak Temizliği Servisi

f)Pazaryeri Temizliği Servisi

g)Kanal, Altgeçit ve Dere temizliği Servisi

h)Konteynır İmalat ve Bakım Servisi

i)Moloz ve Hafriyat Toplama Servisi

j)Evsel ve Geri Dönüşüm Atıkları Servisi

 

 

 

 

 

 

 

 

Personel Yapısı

 

MADDE 8 -  Müdürlüğün personel yapısı aşağıdaki gibidir.

a)Müdür

b)Birim Sorumlusu

c)Servis Sorumlusu

d)Memur

e)İşçi

f)Sözleşmeli Personel

g)Yasal hükümlere göre istihdam edilen diğer personeller

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Temizlik İşleri Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9  – Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtildiği gibidir.

(1)Konut, işyeri, okul, ibadethane, hastane, askeri bölge ve pazaryerlerinin çöplerini belli bir program doğrultusunda ve düzenli bir şekilde toplamak ve çöp toplama alanlarına nakletmek,

(2)Meydan, cadde, sokak, yaya kaldırımı, okul ve cami önleri ile pazaryerlerinin araç, makine veya el ile süpürmek, yıkamak ve devamlı olarak temiz tutmak,

(3)Boş alanlara kaçak yollarla dökülen moloz, cüruf, hafriyat gibi kirletici unsurları yükleyici makinelerle açık araçlara yüklemek suretiyle döküm sahalarına nakletmek,

(4)Açık kanal (beton) ve dere yataklarında biriken çöpleri belli aralıklarla temizlemek,

(5)Çöplerin biriktirilmesi ve toplanmasında kullanılan çöp konteynırlarından arızalı ve bozuk olanların tamir ve bakımını yapmak veya yerine yenilerini bırakmak, ihtiyaç olması durumunda yeni konteynır taleplerini karşılamak, Yer Altı Konteynırı İmal etmek,

(6)Müdürlüğe, kişi veya kurumlardan gelen öneri, istek, talep ve şikâyetlerle ilgili gerekli incelemeleri yapmak, sorunları en kısa sürede çözmek ve sonuçlandırmak,

(7)Yürütülmekte olan tüm faaliyetler ile ilgili yıllık, aylık, haftalık ve günlük çalışma plan ve programlarını hazırlamak, planlanan ve belirtilen gün ve saatlerde çalışmaları yürütmek, takip ve kontrol ederek sonuçlandırmak,

(8)Temizlik konusunda eğitim ve araştırma çalışmaları yapmak suretiyle halkın ve personelin bilinç düzeyini yükseltmek, bu doğrultuda çeşitli etkinlikler düzenlemek, kitle iletişim araçlarından azami ölçüde yararlanmak,

(9)Evsel atıkların toplanması, toplanan evsel atıkların bertaraf tesisine nakli, Evsel atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi, sağlıklı ve ekonomik bir biçimde bertaraf edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve desteklemek,

(10)Çevre kirliliğine yol açan her türlü atık ve artığın çevre ve insan sağlığına zarar vermeden ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde toplanması, taşınması, geri kazanılması veya bertaraf edilmesini sağlamak.

(11)Sıhhi ve gayrisıhhî işyerlerini ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında çevre kirliliği açısından denetimini yapmak, eksikliklerini tespit etmek ve bu eksikliklerin giderilmesini sağlamak.

(12)Çevre kirliliği ile ilgili birime gelen şikâyetleri mahallinde incelemek ve şikâyet konularının mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesini sağlamak.

(13)Gürültü kirliliği oluşturan her türlü faaliyetin “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği “ kapsamında değerlendirilmesini ve gürültünün kontrol altına alınmasını sağlamak.

(14)2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri doğrultusunda birim, kurum ve kuruluşlarca yapılan/yapılacak plan ve projelerin verilen görev ve yetki çerçevesinde hazırlanması, yürütülmesi ve takip edilmesi işini yapmak.

(15)Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi yönünden verilen görev ve yetki çerçevesinde, plan ve projeler hazırlamak, yürütmek, hazırlanan plan ve projelere katılım sağlamak.

(16)İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla yapılan ortak denetimlere katılım sağlamak.

(17)Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak.

(18)Görev alanı dâhilinde çevre bilincinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri ve çevre etkinlikleri yapmak.

(19)İlgili kurum ve kuruluşlarca yapılan eğitim faaliyetlerine ve etkinliklere katılım sağlamak.

(20)Tehlikeli atık ve kimyasalların ilgili yönetmeliklerde belirtilen esaslar doğrultusunda toplanmasını ve uzaklaştırılması    hususundaki  denetimini     yaparak ilgili kurumlara bilgi aktarmak.

(21)İlçe genelinde geri dönüştürülebilir atıklarla ilgili kaynağında ayrı toplamaya ilişkin projeler üreterek uygulanmasını sağlamak ve bu doğrultuda halkı bilinçlendirmek amacı ile eğitim faaliyetleri düzenlemek, atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılmasını sağlamak.

(22)Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü görevler ile Başkanlıkça diğer görevleri yapmak.

(23)5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu,3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile bu kanuna ilişkin yönetmelikte, 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanunu’nda ve 5393 sayılı Belediye Kanununda Müdürlüğü ilgilendiren diğer görevleri yerine getirmek.

 

MADDE 10 – Temizlik ve Atık Yönetimi Biriminin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1)Cadde ve Sokak Temizliği İşlerini gerçekleştirmek

(2)Pazar Yeri Temizliği İşlerini gerçekleştirmek.

(3)Kanal, Altgeçit ve Dere temizliği İşlerini gerçekleştirmek.

(4)Konteynır Bakım ve İmalat İşlerini gerçekleştirmek.

(5)Moloz ve Hafriyat Toplama işlerini gerçekleştirmek.

(6)Evsel ve Geri Dönüşüm atıklarını Toplama işlerini gerçekleştirmek.

(7)Tüm Bu Yapılan İş ve İşlemleri raporlamak

(8)Yapılan iş ve işlemlerle ilgili yapılan toplantılarına katılım sağlamak

(9)Temizlik ve Atık Yönetim Süreçlerini yürütmek

 

MADDE 11- Çevre Koruma ve Kontrol Biriminin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1)Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerle, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak ya da ilgili mercilere bildirmek ve olumsuzlukları ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak,

(2)Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesine ilişkin ilçe düzeyinde uygulama programlarını ve uygulamaları izlemek, kirliliğe neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması için projeler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak üzere gerektiğinde diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

(3)Hava, su, toprak, gürültü ve görüntü kirliliği konularında çevreyi olumsuz yönde etkileyen hallerde bu etkilerin kontrolü, azaltılması veya bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yaparak ölçüm yaptırmak, verileri toplamak, değerlendirmek ve belirlenen kıstas ve standartların uygunluğunu sağlamak,

(4)Tehlikeli atık ve kimyasalların ilgili yönetmeliklerde belirtilen esaslar doğrultusunda toplanmasını ve uzaklaştırılması hususundaki denetimini yapmak,

(5)Vatandaşların ve çeşitli kuruluşların çevre kirliliği konusunda talep ve şikâyetlerini inceleyerek gerekli iyileştirme çalışmalarını başlatmak, takibini yapıp geri bildirimde bulunulmasını sağlamak,

(6)Çevre Kirliliği ve Geri Dönüştürülebilir Atıklar Konusunda Bilinçlendirme Çalışmalarını yürütmek,

(7)Stratejik Plan ve Yıllık Performans hedefleri doğrultusunda birimin hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

(8)Çevre koruma ve kontrol sürecini yürütmek.

 

MADDE 12 - Veterinerlik Biriminin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1)Yürürlükteki mevzuat hükümleri gereği Veteriner İşleri birimince yapılması gereken tüm iş ve eylemler birlikte genel olarak; özelde insan ve hayvan sağlığı genelde toplum ve çevre sağlığı ilkesinden hareketle görev yapar. Bu kapsamda hekimlik, koruyucu hekimlik dahil, eğitici, öğretici panel, seminer, yayın ve benzeri her türlü faaliyette ve etkinliklerde bulunmak.

(2)Başıboş Sokak hayvanlarını kısırlaştırmasını, rehabilite edilmesini sağlamak.

(3)Isırma ve Isırık vakalarında hayvanların müşahede altına alınmasını sağlamak, gerekli takipleri yapmak.

(4)Kuduz ile ilgili mücadele çalışmaları yapmak.

(5)Çevre ve Hayvan sağlığının korunmasını sağlamak.

(6)Aşılama, muayene ve tedavi hizmetlerini yerine getirmek.

(7)Kurban bayramında kaçan hayvanların yakalanması ve hastalık şüphesi taşıyan hayvamların tespitinde görev yapmak.

(8)Veteriner Hekimliği ilgilendiren kanun ve mevzuatlarına ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesini yapmak.

(9)5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu,3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile bu kanuna ilişkin yönetmelikte, 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanunu’nda ve 5393 sayılı Belediye Kanununda birimini  ilgilendiren diğer görevleri yerine getirmek.

 

 

MADDE 13 - Cadde ve Sokak Temizliği Servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1)İlçe genelinde bulunan tüm cadde ve sokakları çalışma programı dahilinde Süpürge aracı ile süpürülmesini sağlamak.

(2)İlçe genelinde bulunan cadde ve sokakların kaldırımlarını ve araç girilmeyen yerleri elle süpürülmesini sağlamak.

(3)Ana Caddelerin çalışma programı dahilinde veya talep üzerine su tankeri ile yıkanmasını sağlamak.

(4)Cadde ve Sokak Temizliği İşlerini raporlamak

(5)Cadde ve Sokak Süreçlerini yürütmek

 

MADDE 14 - Pazaryeri Temizliği Servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1)İlçe genelinde kurulan pazarları bitimine müteakip temizlik İşlerini gerçekleştirmek.

(2)Pazaryerinin temizliği yapıldıktan sonra süpürge aracı ile süpürülmesini yaptırmak.

(3)Süpürme işleminin bitimine müteakip su tankeri ile Pazar yerini yıkanma İşlerini sağlamak.

(4)Pazaryeri Temizliği Süreçlerini yürütmek.

 

MADDE 15 - Kanal, Altgeçit ve Dere Temizliği Servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1)İlçe genelinde bulunan Altgeçitlerin program dahilinde temizlik İşlerini gerçekleştirmek.

(2)İlçe genelinde bulunan kanalların kontrolünün yapılarak temizlik yapılması gerekenleri tespit etmek ve temizlik İşlerini yapmak.

(3)İlçemizde bulunan derelerin kontrolünü yapmak, özellikle kış mevsimi sel ve taşkınlara engel olmak amacıyla öncesinde temizliğinin yapılmasını sağlamak.

(4)Kanal, Altgeçit ve Dere Temizliği Süreçlerini yürütmek.

 

MADDE 16 - Konteynır İmalat ve Bakım Servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1)İlçe genelinde bulunan evsel atık konteynırlarının bakım ve tamir İşlerini gerçekleştirmek.

(2)Konteynırların temizlik ve boyanması İşlerini yapmak.

(3)Yer altı konteynır imalatı İşlerini yapmak.

(4)Yer altı konteynır imalatı için ihtiyaç duyulan malzemelerin listesini çıkarmak.

(5)Konteynır İmalat ve Bakım Süreçlerini yürütmek.

 

 

MADDE 17 - Moloz ve Hafriyat Toplama Servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 (1)İlçe genelinde talep ve şikayetler doğrultusunda çalışma programı hazırlamak.

 (2)Çalışma programı doğrultusunda moloz toplama ekiplerine iş bölümü yapmak.

 (3)Sorumluluk alanında kaçak hafriyat ve moloz dökümünü takip ve kontrol etmek.

 (4)Moloz ve Hafriyat Süreçlerini yürütmek

 

MADDE 18 - Evsel ve Geri Dönüşüm Atıkları Servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 (1)Evsel Atık Toplama işlemlerinin çalışma programına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 (2)Toplanan evsel atıkları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İZAYDAŞ atık depolama alanına nakletmek.

 (3)Depolama alanına bırakılan evsel atık miktarının kantar fişini teslim almak.

 (4)Evsel atık toplama araçlarının iş dönüşünde temizlik ve bakımının yapılmasını sağlamak.

 (5)Geri dönüşüm atıkları toplama planına göre çalışmasını sağlamak.

 (6)Toplanan geri dönüşüm malzemelerinin, Geri dönüşüm fabrikalarına naklini sağlamak.

 (7)Toplanan geri dönüşüm miktarının kayıtlarını tutmak.

 (8)Geri dönüşüm atıklarının kaynağında ayrı toplanması için halkı bilinçlendirmek, eğitim programları ve etkinlikler düzenlemek.

 (9)Evsel ve Geri Dönüşüm atıkları toplama Süreçlerini yürütmek

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 19 – Temizlik İşleri Müdürü

  (1)Müdür; Belediye Başkanı ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında çalışır.

  (2)Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanına giren tüm çalışmaların yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlar, sevk ve idare eder.

  (3)Müdürlüğe, Başkanlık makamından veya diğer kişi ve kurumlardan gelen-giden tüm evrakların kontrolünü yapıp, sevk ve havalesini yaptıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmesini kontrol eder.

  (4)Müdürlüğün yürütmekle yükümlü olduğu görevlere ilişkin yıllık, aylık, haftalık ve günlük çalışma plan ve programlarını hazırlar veya hazırlatır.

  (5)Çalışma plan ve programlarını yürütecek olan personelin görev, yetki ve sorumluluk dağılımını yapar.

  (6)Çalışma plan ve programlarının belirlenen zaman ve sürede sonuçlandırılmasını sağlar, her aşamada takip ve kontrol eder, denetler, varsa aksaklıkları giderir.

  (7)Müdürlük tarafından yürütülen her türlü çalışmanın haftalık, aylık, altı aylık ve yıllık gelişme ve sonuçlarına ilişkin faaliyet raporlarını hazırlar veya hazırlatır, bunları üst makamlara sunar.

  (8)Müdürlük tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenler, çalışmaları değerlendirir. Personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlar, çalışmaları izler, denetler.

  (9)Hizmetlerin aksamaması ve hizmet aktivitesinin arttırılması için personellerini hizmet içi eğitime tabi tutar.

  (10)Birinci Sicil amiri sıfatı ile personelin performans durumunu izler, gerekli değerlendirmeleri yapar, sicil notu verir, çalışma koşullarını iyileştirir ve prensipler koyar, varsa ceza ve mükâfat için üst makamlara teklifte bulunur.

  (11)Personelin izin planlarını yapar, izinlerini kullanmasını sağlar, sevk, rapor, doğum, ölüm vb. konularda yazışmaları takip ve kontrol eder.

  (12)Çalışma verimliliğini artırmak amacıyla Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Müdürlükle ilgili kanun, yönetmelik ve genelge, idari ve genel yargı kararlarını takip eder ve ilgili personeli bilgilendirir.

  (13)Müdürlüğün, kamu kurum ve kuruluşları ile Belediyenin diğer birimleriyle işbirliği içinde ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda koordinasyonu sağlar.

  (14)Harcama yetkilisi olup, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasını sağlar. Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu kontrol altında bulundurur.

  (15)Müdürlüğün görev alanına giren konularda araştırma-geliştirme yapılmasına karar verir. Bu iş için gerekli alım-satım, ihale işlerinin teklifini hazırlayıp, ilgili birime sunar, işlemlerin yürütülmesini, kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlar.

  (16)Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet planına göre yıllık bütçesini mali işlerle ilgili müdürlük ile koordineli olarak hazırlar.

  (17)Stratejik planlama ve Müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

  (18)Temizlik İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevler ile yürürlükteki mevzuat ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

  (19)Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevleriyle yürürlükteki ilgili mevzuatlarda belirtilen tüm görevleri, plan, program, genel prensipler ve mevzuat kurallarına göre tam ve zamanında, gereken özen ve çabuklukla yerine getirmekle sorumludur. Temizlik İşleri Müdürlüğü yaptığı ve görevi olduğu halde yapmadığı hizmetlerin sonucundan dolayı Belediye Başkanı’na karşı sorumludur.

Temizlik ve Atık Yönetim Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 20 –

 (1)Temizlik ve Atık Yönetim birimine bağlı olarak faaliyet gösteren Cadde ve Sokak temizliği, Pazar yeri temizliği, Kanal, Altgeçit ve Dere Temizliği, Konteynır imalat ve Bakımı, Moloz ve Hafriyat toplama ve Evsel ve Geri dönüşüm atıkları toplama servislerinin yapmış oldukları çalışmaları kontrol etmek.

 (2)Birimin süreçlerini takip ve kontrol etmek.

 (3)Birimde görevli personelin çalışma ve özlük haklarının takip ve kontrolünü yapmak.

 (4)Birimindeki bütün servislerin çalışma programlarını planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek.

 (5)Temizlik ve Atık Yönetim biriminin görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak.

 

Çevre Koruma ve Kontrol Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 21 –

 (1)Birimin çalışma programlarını hazırlamak stratejilerini belirlemek ve uygulamak,

 (2)Hizmet alanı ile ilgili mevzuatlar da oluşan değişiklikleri takip etmek ve buna uygun uygulamaların yapılmasını sağlamak.

 (3)Sürdürülebilir Kalkınmanın sağlanması için Çevre Kirliliği konusunda bilinçlendirme eğitimi çalışmaları yapmak ve projeler üretmek,

 (4)Mahallinde çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti izlemek, yetkilendirildiği alanlarda denetlemek, gerekli durumlarda ilgili müdürlük / kurum kuruluşlarla irtibata geçmek.

 

Veterinerlik Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları       

MADDE 22 –

 (1)Sahipsiz sokak hayvanlarının aşılama, kısırlaştırma ve rehabilite işlemlerinin yapılabilmesi için yakalanıp rehabilitasyon merkezine naklini sağlamak

 (2)Salgın hayvan hastalıkları ile mücadele doğrultusunda hayvanlara aşı, muayene ve tedavi İşlemlerini yapmak,

 (3)Salgın hayvan hastalıklarının insanlara bulaşmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak,

 (4)Şikâyetleri değerlendirerek gerekli işlemleri yapmak,

 (5)Kurban Bayramı zamanlarında biriminin veterinerlik hizmetlerini yapmak,

 (6)Birim yöneticisinden aldığı görevleri yerine getirmek,

 (7)Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürüterek Müdüre karşı sorumlu olmak,

 (8)Sahipsiz sokak hayvanı yakalama personeline gerekli eğitimi uygulamalı olarak öğretmek,

 (9)5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda,5393 sayılı Belediye Kanununda, 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanununda,2872 sayılı Çevre Kanununda, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununda,5179 sayılı Gıda Üretimi ve Satışı ile ilgili Kanununda ve diğer kanunlarda Belediye Temizlik  İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekimlik görevini ilgilendiren görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

 (10)İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Veteriner hizmetleri  birimini ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

 

Cadde ve Sokak Temizliği Servis Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 23 –

(1)Cadde ve Sokak temizliği ile ilgili kendisine verilen talimatları yerine getirmek.

(2)İlçe genelinde bulunan cadde ve sokakların temizliğini sağlamak.

(3)Çalışma saatleri içerisinde cadde ve sokakları kontrol etmek.

(4)Günlük ve haftalık çalışma programı yapmak.

(5)Yapmış olduğu faaliyetlerin kayıtlarını tutmak.

(6)Müdür ve Birim Sorumlusu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Pazaryeri Temizliği Servis Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 24 –

 (1)Pazaryeri temizliği ile ilgili kendisine verilen talimatları yerine getirmek.

 (2)İlçe genelinde bulunan Pazaryerlerinin temizliğini sağlamak

 (3)Pazaryerinin temizliğine müteakip süpürge aracıyla süpürülmesini sağlamak.

 (4)Pazaryerinin süpürülmesini müteakip arasöz ile yıkanmasını sağlamak.

 (5)Yapmış olduğu faaliyetlerin kayıtlarını tutmak.

 (6)Müdür ve Birim Sorumlusu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Kanal, Altgeçit ve Dere Temizlik Servis Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 25 –

 (1)Kanal, Altgeçit ve Dere temizliği ile ilgili kendisine verilen talimatları yerine getirmek.

 (2)İlçe genelinde bulunan Kanal, Altgeçit ve Derelerin temizliğini sağlamak

 (3)Çalışma saatleri içerisinde Kanal, Altgeçit ve Dereleri kontrol etmek

 (4)Kanal, Altgeçit ve Dere temizliği için çalışma programı yapmak.

 (5)Yapmış olduğu faaliyetlerin kayıtlarını tutmak.

 (6)Müdür ve Birim Sorumlusu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Konteynır İmalat ve Bakım Servis Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 26 –

(1)Konteynır İmalat ve Bakım ile ilgili kendisine verilen talimatları yerine getirmek.

(2)İlçe genelinde bulunan çöp konteynırlarının temizlik ve bakımını sağlamak

(3)Çalışma saatleri içerisinde Yer altı ve Yer üstü konteynırlarını kontrol etmek

(4)Günlük ve haftalık çalışma programı yapmak.

(5)Yapmış olduğu faaliyetlerin kayıtlarını tutmak.

(6)Müdür ve Birim Sorumlusu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Moloz ve Hafriyat Toplama Servis Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 27 –

(1)Moloz ve Hafriyat Toplama ile ilgili kendisine verilen talimatları yerine getirmek.

(2)İlçe genelinde moloz ve hafriyatların temizliğini sağlamak.

(3)Çalışma saatleri içerisinde ilçe genelinde moloz ve hafriyat atıklarının tespit etmek.

(4)Günlük ve haftalık çalışma programı yapmak.

(5)Yapmış olduğu faaliyetlerin kayıtlarını tutmak.

(6)Müdür ve Birim Sorumlusu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.     

 

Evsel ve Geri Dönüşüm Atıkları Servis Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 28 –

(1)Evsel ve Geri Dönüşüm Atıkları ile ilgili kendisine verilen talimatları yerine getirmek.

(2)İlçe genelinde bulunan Evsel ve Geri Dönüşüm Atıklarının temizliğini sağlamak

(3)Çalışma saatleri içerisinde ilçe genelinde Evsel ve Geri Dönüşüm Atıklarının kontrolünü sağlamak.

(4)Günlük ve haftalık çalışma programı yapmak.

(5)Yapmış olduğu faaliyetlerin kayıtlarını tutmak.

(6)Müdür ve Birim Sorumlusu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon, Uygulama Usul ve Esasları

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 29 –

(1) Müdürlük içi işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.

(2) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(3) Müdürlüğe gelen tüm evraklar, toplanıp konularına göre ayrıştırılıp dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(4) Müdür, evrakları gereği için ilgili birim, servis veya personele tevdi eder. İşlemlerin takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar.

(5) Bu yönetmelikte adı geçen görevlerin, her ay hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeleri ile zimmeti altında bulunan eşyaları, bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur.

 

 

Diğer Müdürlük, kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon:

MADDE 30

(1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün İmzası ile yürütülür.

(2) Kurum dışı özel ve tüzel kişileri Valilik, Kaymakamlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer şahıslara gönderilen yazışmalar, Belediye Başkanının veya başkan adına yetki verdiği makamın imzası ile gönderilir.

(3) Yapılan işlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat dayanak olmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğü ile Valilik ve diğer  ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınabilir.

 

Müdürlüğünün Uygulama Usul ve Esasları

MADDE 31

(1) Temizlik İşleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

  1. Yürürlükteki Kanunlar ve İkincil Mevzuatlar,
  2. Belediye Başkanlığınca Yayımlanmış Yönetmelik, Yönerge, Talimat, Prosedür vb. Diğer İç Mevzuatlar,

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 32 –

(1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 33 –

(1) Bu yönetmelik, Başiskele Belediye Meclisi tarafından kabulü ve Başiskele Belediyesi’nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer.

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 34 –

(1) Başiskele Belediye Meclisi’nin 04.11.2009 tarih ve 47 sayılı kararı Başiskele Belediye Başkanlığının 04.11.2009 tarihli onayından sonra yayınlanarak yürürlüğe giren Temizlik İşleri Müdürlüğü yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürütme

MADDE 35 –

  1. Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım