Kurumsal
Buradasınız :  Gezinti Bağlantılarını Atla
Müdürlükler
Yapı Kontrol Müdürlüğü
 

T.C.

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                           Yapı Kontrol   Müdürlüğü 

 

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

                                                    BİRİNCİ BÖLÜM

                            Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı Başiskele Belediyesi Yapı Kontrol  Müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2 - Bu yönetmelik Başiskele Belediyesi Yapı Kontrol  Müdürlüğü’nün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bağlayıcılık

MADDE 4 -  Yapı Kontrol  Müdürlüğü, görev alanına giren iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumlu olup, bu yönetmelik hükümleri ile bağlıdırlar.

Tanımlar

MADDE 5 - Bu yönetmelikte geçen

 1. Belediye: Başiskele Belediyesi’ni
 2. Başkanlık Makamı: Başiskele Belediye Başkanlığı Makamı’nı
 3. Başkan: Başiskele Belediye Başkanı’nı
 4. Başkan Yardımcısı: Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı’nı
 5. Meclis: Başiskele Belediye Meclisi’ni
 6. Encümen: Başiskele Belediye Encümeni’ni
 7. Müdürlük:  Yapı Kontrol  Müdürlüğü’nü
 8. Müdür: Yapı Kontrol  Müdürlüğü’nü
 9. Birim:  Yapı Kontrol  Müdürlüğüne bağlı  Birimleri
 10. Birim Sorumlusu:  Yapı Kontrol  Müdürlüğüne bağlı Birimlerin Sorumlusu’nu
 11. Personel: Yapı Kontrol  Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü
 12. Yönetmelik: Yapı Kontrol Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğini İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

Kuruluş

MADDE 6 -  5393sayılı Belediye Kanununun " Belediye Teşkilatı" Başlıklı 48. Maddesi ve " Norm Kadro ve Personel İstihdamı" başlıklı 49. Maddesi ile;    22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Norm Kadro ilke ve Standartlarına ilişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte  27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yapılan Değişikliğe istinaden, 5393 sayılı Kanununun 18. Maddesinin (m) bendi gereğince Başiskele Belediye Meclisi'nin 03.01.2012tarih ve 3 sayılı kararı ile Yapı Kontrol Müdürlüğü  kurulmuş ve bu yönetmelik hazırlanmıştır.

 

Organizasyon Yapısı

MADDE 7 Müdürlüğün organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir.

 1. Müdür
 2. Yapı Kontrol ve İskan Birimi
 3. Yapı Denetim İşleri
 4. Kalem ve Arşiv Bürosu

 

                 

 Personel Yapısı

MADDE 8 -  Müdürlüğün personel yapısı aşağıdaki gibidir.

 1. Müdür
 2. Birim Sorumlusu
 3. Memur
 4. İşçi
 5. Sözleşmeli Personel
 6. Yasal hükümlere göre istihdam edilen diğer personeller

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Yapı ve Kontrol Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 9  – Yapı ve Kontrol  Müdürlüğü’nün  görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1)Müdürlüğe bağlı büroların çalışmalarının koordinasyonundan, belediyedeki müdürlükler arası ve diğer resmi kurumlarla olan tüm yazışmalar ile yapılan çalışmalardan, Müdürlükte yapılan tüm işlemlerin tetkikinden sorumludur.

(2)Müdürlüğün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Belediye Başkanına karşı sorumlu olarak görev yapar.

(3)Müdürlüğün İta Amiri olarak, çalışanların her türlü özlük yazışmaları ve 657 sayılı D.M. Kanunu hükümleri gereğince işlem yapmakta yetkilidir.

(4) Alt birim yetkilileri arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt birim yetkililerinin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,

(5)Personelin gizli sicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,

(7)Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak,

(8)Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,

(9)Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,

(10)Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,

(11)Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

(12)Müdürlüğün tahmini bütçesini hazırlamak.

(13)Yapı ve Kontrol  Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevler ile yürürlükteki mevzuat ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

(14)Yapı ve Kontrol Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevleriyle yürürlükteki ilgili mevzuatlarda belirtilen tüm görevleri, plan, program, genel prensipler ve mevzuat kurallarına göre tam ve zamanında, gereken özen ve çabuklukla yerine getirmekle sorumludur. Yapı ve Kontrol Müdürlüğü yaptığı ve görevi olduğu halde yapmadığı hizmetlerin sonucundan dolayı Belediye Başkanı’na karşı sorumludur.

(15) Başkanlık makamına, belediyenin diğer müdürlüklerine, müdürlüğün alt birimlerine ve

personeline karşı doğrudan;

(16) Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve

gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı ise başkanlık makamının izni ve onayıyla,

şahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmeye,

(17) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare

etmeye,

(18) Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve harcama talimatı vermeye,

(19) Gerçekleştirme görevlilerini belirlemeye ve görevlendirmeye,

(20) İhalelerde ihale yetkilisi tarafından onaylanan ihale kararına istinaden sözleşmeyi

imzalamaya,

(21)Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi

geri almaya,

(22) Başkanlık makamına; yeni alt birimler kurma, alt birimleri ayırma ya da birleştirme,

alt birimlerin adlarını ve fonksiyonlarını değiştirme konusunu teklif etmeye,

(23) İdari ve teknik konularda talimatlar vermeye, araştırma ve inceleme yapmaya ve

yaptırmaya,

(24) Performans ölçümü ve istatistiki çalışma yapmaya ve yaptırmaya,

(25)İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve

belgeyi istemeye,

(26)Çalışma grupları oluşturmaya, görevlendirmeler yapmaya,

(27)Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemeye ve görevlendirmeye,

(28) Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin

sürecini başlatmaya,

(29) Toplantı düzenlemeye ve toplantıyı yönetmeye,

(30)Bütçe Kanununda belirtilen sınırlarda olmak kaydıyla; gerekli durumlarda üst yönetici

onayıyla personele fazla mesai yaptırmaya,

(31) Gerekli gördüğü konularda Hukuk İşleri Birimi’nden başkan yardımcısı ve başkan

onayıyla görüş sormaya,

(32) İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya

yetkilidir.

(33) Müdürlüğün ve müdür olarak görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin

hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde;

(34) Belediye başkanına ve bağlı bulunduğu başkan yardımcısına,

(35)Başkanın bilgisi dahilinde belediye meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına,

(36)Gerektiğinde belediye encümenine,

(37)Kolektif çalışma gerektiren konularda; çalışmanın öznesi durumundaki müdürlüklere

veya müdürlere ya da kurullara karşı sorumludur.

(38)Müdürlüğün ve müdür olarak kendilerinin görev alanlarına giren konulardaki iş ve

işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde,

başkanlık makamını bilgilendirmek kaydıyla;

(39)Sayıştay’a,

(40)İlgili bakanlıkların denetim organlarına,

(41)Belediye meclisinin denetim komisyonuna,

(42)İç denetim organlarına,

gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur.

(43)Başkanlık makamını bilgilendirmek kaydıyla; adli ya da idari inceleme ve soruşturma

aşamasında, adli ya da idari inceleme ve soruşturmayı yürüten organlara gerekli bilgi

ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur.

         

 

 

MADDE: 12 - Yapı Kontrol  ve İskan  Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları 


(1)Belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde bulunan binaların, inşaat ruhsatı almış her türlü işyeri, mesken vs.  birimlerin Kullanma izinlerini hazırlamak,

(2)İlgililerin yazılı istemleri üzerine inşaatı tamamlanan binaların  onaylı proje ve eklerine göre yerinde kontrolünü yapmak,

(3)Müracaatlarda; onaylı proje eklerine uygun olmayan yada projesine göre henüz tamamlanmamış binalar için ilgilisine yazılı veya sözlü bilgi vermek,

(4)Kontrolü yapılan ve ruhsat eklerine uygunluğu görülen binalar için iskan raporu düzenlenmesine esas teşkil eden belgeleri (Sığınak tespit ve denetleme raporu, Asansör kabul dosyası, SSK müdürlüğünden borcu yoktur yazısı vs.) ilgililerden istemek ve ilgili kurumlarla yazışmalar yapmak,

(5)İnşaatı biten bağımsız birimlere ortak kullanım alanlarının bitmesi şartıyla da kısmi kullanma izinleri düzenlemek.

(6)Sığınak tespit ve denetleme komisyonu toplantılarına katılmak,

(7)Kullanma izni harç ve ücretlerini tahakkuk ettirmek,

(8)Yapılan işlemlerin gerek bilgisayar ortamında, gerekse dosyalama şeklinde arşivini düzenlemek,

(9)SSK ve Devlet İstatistik Enstitüsüne aylık kullanma izni verilerini göndermek,

(10)Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün diğer birimleri ile koordineli çalışmak. 

(11)Belediye sınırları içinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların zabıta memuru ile beraber denetlenmesi,

(12)Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların, yapıldığının tespiti sonucunda, durumu tutanakla tespit etmek, tutanağı ilgilisine tebliğ etmek, inşaata asmak ve tebliğ edilemezse bir örneğini mahalle muhtarına bırakmak.

(13)Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapının tespiti sonucunda; 3194 Sayılı İmar Kanunun32.maddesine göre ruhsata uygun hale getirilmesini takip etmek.

(14)Tutanakta belirtilen süre içinde ruhsat alınmaz ve/veya yapı ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmezse tutanak , gerekli kararı almak üzere Belediye Encümenine göndermek.

(15)Belediye Encümeninin yıkıma ilişkin kararlarını gereği için Belediye Zabıta Müdürlüğüne bildirmek,

(16) Kaçak, ruhsatına aykırı inşaat yapan mal sahibi, müteahhit ve yapı denetim kuruluşları ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunma, yapı denetimleri ilgili keyfiyeti ilgili Bakanlığa bildirme işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak

(17)Yıkılacak derecede tehlike arz eden yapılara imar mevzuatındaki hükümlerin uygulanmasını sağlamak, Kamunun selameti için alınması gereken imar kanununda öngörülen tedbirleri almak, bu tedbirlere uymayanlar hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak,

(18)Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Müdürlüğünden gelen yazıların, mevzuat hükümleri uyarınca gereğini yapmak.

(19)Yapı Kontrol Müdürlüğüne gelen şikayet dilekçelerin yerinde incelenerek gerekli işlemin  yapılması,

(20)Servis ile ilgili resmive dilekçeli yazıların cevaplarını hazırlayarak evrak görevlisine teslim etmek,

 

 

MADDE 13 –   Yapı Denetim  Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

(1)Yapı Denetim Şirketinin hak ediş talebi ile ilgili dilekçe ve hak ediş dosyalarını birim kayıt defterlerine kayıt etmek.

(2)Dosyadaki gerekli evraklar kontrol etmek.

(3)Dosyasında eksik ve hatalı evraklar var ise,  yapı denetim şirketine yazı ile bildirmek.

(4)Dosyasında evrak eksikliği yoksa, bahse konu binanın projesine uygunluğu ve seviyesinin hak ediş seviyesinde olup olmadığı incelemek.

(5)Bina projelerine uygun ve inşaatın seviyesi hak ediş seviyesinde ise hak edişler onaylamak ve Hesap İşleri Müdürlüğü'ne hakedişin ödeme yazısını yazmak.

(6)Dosya, ödeme yazısı ile birlikte sırasıyla birim sorumlusu, Yapı Kontrol Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı tarafından imzalanır.

 

 

MADDE 14 –   Kalem ve Arşiv Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 

(1) Yapı Kontrol Müdürlüğü kalemine gelen her türlü şahıs dilekçe ve resmi yazışmaların kayıt defterine detaylı bilgileriyle yazmak.

(2)Bilgisayara kayıt yapmak.

(3)Dosyasıyla bağlanmış evrakların müdür veya şeften havalesini alarak ilgili personele dosya veya evrakı iletmek.

(4)Evrakları bağlanmak üzere arşivde dosyasını bulmak, dosya işlemdeyse işlemde olan dosyaları bulmak.

(5)Kayıt, arşiv ve çıkışişlemlerinin koordineli çalışmasını sağlamak.

(6)Dosyasına bağlanmak üzere verilen evrakların geciktirilmeden bağlanarak işleme sokulması, işlemi biten dosyaların tüm kayıtlarının yapılarak bütün olarak arşivde saklanması, zimmetle incelenmek üzere verilen dosyaların iadesi ve takibini yapmak.

(7) Periyodik aralarla dosyaların arşivdeki sene ve sırasına göre yerine konulduğunun denetimi yapmak. Sıra karışıklığı var ise düzeltmek, varsa hatalı yerine konulanları bulmak ve arşivin düzenli olmasını sağlamak.

(8)Kamu kurum ve kuruluşlarına, periyodik evrakların (istatistikî formlar, proje bilgi formları, Kaymakamlık yazışmaları vb.) aksamadan gönderilmesini sağlamak.

(9)İşlemden gelen evrakların eklerini ve kayıtlarını kontrol ederek, ilgili şahıs veya kurumlara gönderilmesini sağlamak.

(10)Evrakların dosyalarında ve klasörlerde düzenli bir şekilde saklanmasını temin etmek.

(11)Başkanlık onayı gereği, güncelliğini yitirmiş yazışma klasörlerini, geriye dönük 5 yıl muhafaza edilmek üzere gözden geçirerek evrak yığılmasını önlemek.

(12)Kayda girmeyip, doğrudan yapılan yazışma ve çıkışlara sadire defterinde numara vererek gönderilmesini sağlamak.

(13)Haftalık veya aylık faaliyet raporlarını hazırlamak

(14)Müdürlüğe ait evrak ve dosyaların arşivlenerek muhafaza edilmesini sağlamak

(15)Müdürlük makamınca istenilen gizliliğe haiz özel yazışmaları yapmak.

(16)Eskimiş işlem dosyalarını yenileyip sağlamlaştırmak.

(17)Müdürlükte bulunan demirbaşların takibiyle, fotokopi faks gibi cihazların malzeme, bakım ve tamirini takip etmek.

(18)Eksik kırtasiye ve matbu evrakları, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden talep etmek.

(19)Yıllık müdürlük bütçesini hazırlamak ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne göndermek.

(20)Personelle ilgili özlük işleri yazışmalarını yapmak.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 15 – Müdürlük bünyesinde görev yapan müdürün görevleri aşağıda

belirtildiği gibidir.

 

(1) Müdürlük çalışmalarını yasal mevzuata uygun olarak yürütmek, her türlü yasal

mevzuat değişikliklerinde müdürlük çalışmalarını yeniden düzenlemek ve çalışanların

yasal mevzuata ve değişikliklere uyum sağlamasını temin etmek.

(2) Müdürlük adına yapılacak harcamalarda harcama yetkilisi sıfatıyla gerekli işlemleri

yapmak.

(3) Müdürlüğün görev ve çalışma yönetmeliği hazırlık çalışmalarını yürütmek.

(4) Müdürlük çalışmalarıyla ilgili gerek duyulduğu takdirde; yönetmelikler ve yönergeler

hazırlayarak uygulamaya koymak.

(5) Müdürlüğün çalışma programlarını (günlük, haftalık, aylık ve yıllık) hazırlamak ve

sürekli güncel halde bulundurmak.

(6) Müdürlük arşivinin oluşturulması ve muhafazasını temin etmek.

(7) Müdürlüğüne ait taşınırlarla ilgili olarak taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin

görevlendirilmesi ve taşınır kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

(8) Müdürlüğe kayıtlı her türlü taşınır ve taşınmaz malların iyi kullanılmasını ve

korunmasını sağlamak.

(9) İş güvenliğinin ilgili yönetmelik ve prosedürlere uygun olarak sağlanması için her

türlü önlemi almak, faaliyetlerin denetlenmesini sağlamak.

(10)Belediyenin stratejik planının ve stratejik planda yer alan performans hedef ve

göstergelerinin hazırlanmasına katkıda bulunmak.

(11) Müdürlüğün çalışmalarının stratejik plan ve performans programındaki hedeflerine

uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

(12) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.

(13) Müdürlüğün yıllık bütçe tekliflerini ve varsa yıllık ücret tarifelerini hazırlamak.

(14) Müdürlüğün varsa yıllık yatırım programını hazırlamak.

(15) Müdürlüğün yazışmalarının yazışma kurallarına uygun, süresi içinde ve doğru bir

şekilde yapılmasını sağlamak ve 1.derece imza yetkilisi sıfatıyla paraflamak veya

imzalamak.

(16) Müdürlüğün iş ve işlemleri ile ilgili araştırma, soruşturma, denetim ve teftişlerde

müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi ve belge vermek, teftiş ve denetim raporlarının

gereğinin yapılmasını sağlayarak cevaplandırmak.

(17) Müdürlüğe gelen evrakı incelemek, ilgilisine havale etmek, süresi içinde gereğinin

yapılmasını ve cevaplandırılmasını sağlamak.

(18) Yapılan çalışmalar hakkında belediye başkanı ve/veya ilgili başkan yardımcısına rapor vermek.

(19)Başkanlık makamından gelen görev ve talimatların yaptırılmasını sağlamak.

(20) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen müdürlüğün çalışma

alanıyla ilgili talepleri ve şikâyetleri değerlendirmek, süresi içinde gereğinin

yapılmasını ve cevaplandırılmasını sağlamak.

(21) Müdürlük çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilgili yerlere bildirmek.

(22) Müdürlüğe yeni gelen veya görev yeri değişen personelin oryantasyon eğitimini

sağlamak.

(23)Disiplin amiri sıfatıyla müdürlük personelinin disiplinle ilgili işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

(24) Müdürlük personelinin çalışma performanslarını değerlendirmek.

(25) Müdürlükteki personelin izin işlemlerinde imza yetkisine sahip olmak.

(26) Yönetimindeki personele görev vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde

uyarmak, bilgi ve rapor istemek.

(27)Çalışanların iş koordinasyonunu ve motivasyonunu sağlamak, gizli işsizliği önlemek

ve birim içi çalışma akışını kontrol etmek.

(28) Astlarından gelen teklif, talep ve şikâyetleri değerlendirerek gerekli gördüğü

hususlarda düzenlemeler ve işlemler yapmak.

(29)Başkanlık Makamına, belediyenin diğer müdürlüklerine, müdürlüğün alt birimlerine ve personeline karşı doğrudan yetkilidir.

(30)Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve

gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı ise başkanlık makamının izni ve onayıyla,

şahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmeye yetkilidir.

(31)Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare

Etmeye yetkilidir.

(32)Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve harcama talimatı vermeye yetkilir.

(33)Gerçekleştirme görevlilerini belirlemeye ve görevlendirmeye yetkilidir.

(34)İhalelerde ihale yetkilisi tarafından onaylanan ihale kararına istinaden sözleşmeyi

İmzalamaya yetkilidir.

(35)Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi

geri almaya yetkilidir.

(36)Başkanlık makamına; yeni alt birimler kurma, alt birimleri ayırma ya da birleştirme,

alt birimlerin adlarını ve fonksiyonlarını değiştirme konusunu teklif etmeye yetkilidir.

(37)İdari ve teknik konularda talimatlar vermeye, araştırma ve inceleme yapmaya ve

Yaptırmaya yetkilidir.

(38)Performans ölçümü ve istatistiki çalışma yapmaya ve yaptırmaya yetkilidir.

(39)İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve

belgeyi istemeye yetkilidir.

(40)Çalışma grupları oluşturmaya, görevlendirmeler yapmaya yetkilidir.

(41)Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemeye ve görevlendirmeye yetkilidir.

(42)Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin

sürecini başlatmaya yetkilidir.

(43)Toplantı düzenlemeye ve toplantıyı yönetmeye yetkilidir.

(44)Bütçe Kanununda belirtilen sınırlarda olmak kaydıyla; gerekli durumlarda üst yönetici

onayıyla personele fazla mesai yaptırmaya yetkilidir.

(45)Gerekli gördüğü konularda Hukuk İşleri Birimi’nden başkan yardımcısı ve başkan

onayıyla görüş sormaya yetkilidir.

(46)İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya

yetkilidir.

(47)Müdürlüğün ve müdür olarak görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin

hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinden;Belediye başkanına ve bağlı bulunduğu başkan yardımcısına, Başkanın bilgisi dahilinde belediye meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına, Gerektiğinde belediye encümenine, Kolektif çalışma gerektiren konularda; çalışmanın öznesi durumundaki müdürlüklere veya müdürlere ya da kurullara karşı sorumludur.

(48)Müdürlüğün ve müdür olarak kendilerinin görev alanlarına giren konulardaki iş ve

işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde,

başkanlık makamını bilgilendirmek kaydıyla; Sayıştay’a, İlgili bakanlıkların denetim organlarına, Belediye meclisinin denetim komisyonuna, İç denetim organlarına,

gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur.

(49)Başkanlık makamını bilgilendirmek kaydıyla; adli ya da idari inceleme ve soruşturma

aşamasında, adli ya da idari inceleme ve soruşturmayı yürüten organlara gerekli bilgi

ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur.

 

                                                      DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                           İşbirliği ve Koordinasyon, Uygulama Usul ve Esasları

                                                     İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 16 –

(1) Müdürlük içi işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.

(2) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(3) Müdürlüğe gelen tüm evraklar, toplanıp konularına göre ayrıştırılıp dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(4) Müdür, evrakları gereği için ilgili birim, servis veya personele tevdi eder. İşlemlerin takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar.

(5) Bu yönetmelikte adı geçen görevlerin, her ay hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeleri ile zimmeti altında bulunan eşyaları, bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur.

 

Diğer Müdürlük, kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon:

MADDE 17

(1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün İmzası ile yürütülür.

(2) Kurum dışı özel ve tüzel kişileri Valilik, Kaymakamlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer şahıslara gönderilen yazışmalar, Belediye Başkanının veya başkan adına yetki verdiği makamın imzası ile gönderilir.

(3) Yapılan işlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat dayanak olmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğü ile Valilik ve diğer  ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınabilir.

 

Müdürlüğünün Uygulama Usul ve Esasları

MADDE 18 –  Yapı Kontrol Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 1. Yürürlükteki Kanunlar ve İkincil Mevzuatlar,
 2. Belediye Başkanlığınca Yayımlanmış Yönetmelik, Yönerge, Talimat, Prosedür vb. Diğer İç Mevzuatlar,

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 19 – Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – Bu yönetmelik, Başiskele Belediye Meclisi tarafından kabulü ve Başiskele Belediyesi’nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 21 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 06/03/2013 tarih ve 14 sayılı meclis kararı ile daha önce yürürlükte olan Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırışmıştır.

 

Yürütme

MADDE 22 –  Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım