Kurumsal
Buradasınız :  Gezinti Bağlantılarını Atla
Müdürlükler
Fen İşleri Müdürlüğü
 

T.C.

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Fen İşleri Müdürlüğü

 

 

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü nün           teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2 -Bu yönetmelik Başiskele Belediyesi Fen İşleri müdürlüğünün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 -Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bağlayıcılık

MADDE 4 -Fen İşleri Müdürlüğü, görev alanına giren iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumlu olup, bu yönetmelik hükümleri ile bağlıdırlar.

Tanımlar

MADDE 5 - Bu yönetmelikte geçen

 1. Belediye: Başiskele Belediyesi’ni
 2. Başkanlık Makamı: Başiskele Belediye Başkanlığı Makamı’nı
 3. Başkan: Başiskele Belediye Başkanı’nı
 4. Başkan Yardımcısı: Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı’nı
 5. Meclis: Başiskele Belediye Meclisi’ni
 6. Encümen: Başiskele Belediye Encümeni’ni
 7. Müdürlük: Fen İşleri Müdürlüğü’nü
 8. Müdür: Fen İşleri Müdürü’nü
 9. Birim: Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Makine Araç Bakım Onarım Birimi, Makine           Araç Bakım Onarım Birimi, İdari Birim, Ulaşım Hizmetleri Birimi, Proje ve Tesisler Birimi,
 10. Birim Sorumlusu: Makine Araç Bakım Onarım Biriminin Sorumlusu, İdari Biriminin Sorumlusu, Ulaşım Hizmetleri Biriminin Sorumlusu, Proje ve Tesisler Biriminin Sorumlusunu
 11. Servis: : Makine Araç Bakım Onarım Birimine bağlı Araç Sevk Servisi, Makine İkmal Servisi, Yol Yapım ve Bakım Servisi, Hakediş,Proje ve Kontrol Servisi, Aykome Servisi, Elektrik/Aydınlatma İşleri Servisi, Mekanik İşler Servisi, Hakediş ve Kesin Hesap Servisi, Tasarım Proje Servisini
 12. Servis Sorumlusu: Araç Sevk Servisinin Sorumlusu, Makine İkmal Servisinin Sorumlusu, Yol Yapım ve Bakım Servisinin Sorumlusu, Hakediş, Proje ve Kontrol Servisinin Sorumlusu, Aykome Servisinin Sorumlusu, Elektrik/Aydınlatma İşleri Servisinin Sorumlusu, Mekanik İşler Servisinin Sorumlusu , Hakediş ve Kesin Hesap Servisinin Sorumlusu, Tasarım Proje Servisinin Sorumlusunu
 13. Personel: Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü
 14. Yönetmelik: Fen İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğini İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

Kuruluş

MADDE 6 - Fen İşleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye kanununun 48.maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda 31/05/2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği doğrultusunda Belediye Meclisinin 03/06/2009 tarih ve 20 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Organizasyon Yapısı

MADDE 7 -  Müdürlüğün organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir.

1)Müdür

             2)Fen İşleri İdari Amiri

             a) Makine Araç Bakım Onarım Birimi

 • Araç Sevk Servisi
 • Makine İkmal Servisi

             b)İdari Birim

             c)Ulaşım Hizmetleri Birimi

 • Yol Yapım ve Bakım Servisi
 • Hakediş, Proje Kontrol Servisi
 • Aykome Servisi

            

               d)Proje ve Tesisler Birimi

 • Elektrik /Aydınlatma İşleri Servisi
 • Mekanik İşleri Servisi
 • Tasarım Proje Servisi
 • Hakediş ve Kesin Hesap Servisi

 

 

 

Personel Yapısı

MADDE 8 -  Müdürlüğün personel yapısı aşağıdaki gibidir.

 1. Müdür
 2. Fen İşleri İdari Amiri
 3. Birim Sorumlusu
 4. Servis Sorumlusu
 5. Memur
 6. İşçi
 7. Sözleşmeli Personel
 8. Yasal hükümlere göre istihdam edilen diğer personeller

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

              Fen İşleri Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

              MADDE 9  – Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtildiği gibidir.

(1)İlçenin tüm cadde ve sokaklarında tespit çalışması yaparak asfalt kaplama, parke, bordür, tretuvar yenileme ile ilgili ihtiyaçları belirlemek.

(2)Uygulama İmar planlarına göre oluşturulan yeni yolları açmak ve bu yolların asfalt, parke, bordür, beton ve tretuvarlarını yapmak.

(3)Prestij Cadde ve sokak uygulamaları yapmak.

(4)Köprü, alt geçit, yol genişletme, meydan düzenleme ve benzeri işler ile ilgili tasarım, projelendirme ve yapım işlerini gerçekleştirmek.

(5)İhtiyaç halinde ilçe içerisinde yağmur suyu kanalları ve ızgaraları yapmak.

(6)Müdürlük faaliyetleri kapsamında haritacılık işlemleri ile yol güzergâhı ve aplikasyon işlemleri yapmak.

(7)Gerekli görülen yerlerde Taş duvar, dekoratif perde duvarı tasarlama, projelendirme ve yapım işlerini gerçekleştirmek.

(8)İlgili kanun ve yönetmeliklere uygun yaya yolu, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, kavşak ve refüjlerin teknik ve estetik tasarımını, uygulama  projesini ve uygulamasını yapmak.

(10)Aylık/yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Müdürlük çalışmaları ile ilgili sunumlar hazırlamak, müdürlüğe ait stratejik plan, performans programı, yatırım bütçeleri tekliflerini hazırlamak ve ilgili müdürlüğe göndermek.

(11)Kalite ve Yönetim Sistemi, İç Kontrol Sistemi çevre faktörleri ile ilgili müdürlük çalışmalarını yürütmek ve ilgili müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak. Müdürlük Faaliyetlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan personel, malzeme ve hizmetlerin ihale, satın alma veya kiralama yolu ile teminini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak ve sonuçlandırmak.

 (12)Belediyeye bağlı tüm resmi araç ve iş makinesi tamir bakım, onarımlarını ve bunların periyodik kontrollerini gerçekleştirmek

(13)Düğün cemiyetlerine , spor kulüplerine, cenazelere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara; Pazar Servisi, Kent Konseyi ve personel servislerini talepler doğrultusunda yönlendirilmek.

(14)Altyapı ve Üstyapı İşleri: Büyükşehir Belediyesi-(Aykome Dairesi Başkanlığı) ve İSU, İZGAZ, SEDAŞ, TELEKOM (fiberoptik) gibi altyapı kurumları ile koordinasyonu sağlamak, yapılacak tüm çalışmalarda ortak bir çalışma programı oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak.

(15)Afet ve acil durumlar ile ilgili verilecek tüm görevleri yerine getirmek.

(16)Acil ve Afet durumunda görev alacak ekipleri oluşturmak ve ilgili personellere tebliğ etmek.

(17)Acil ve afet durumunda kullanılacak araç-gereç, iş makinesi ve ekipmanları temin etmek.

(18)Açık ve/veya kapalı otopark alanları oluşturmak ve bu alanların düzenlemesini yapmak.Açık ve/veya kapalı Pazar alanları tasarlarmak, projelendirmek ve uygulanmasını sağlamak.

(19)Belediye Hizmet binalarını (Semt Konağı, Kültür Merkezleri, Muhtarlık Binası, v.s) tasarlamak , projelendirmek ve uygulanmasını sağlamak.

(20)Belediye Hizmet binalarının (Semt Konağı, Kültür Merkezleri, Muhtarlık Binası, spor tesisleri v.s) onarımlarını, revizyon ve tadilatlarını yapmak.

 

MADDE 10- Makine Araç Bakım Onarım Biriminin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1)Makine araç ve gereçlerinin bakım ve onarım işlemleri sürecine sahiplik yapmak.

(2)Araç ve sevk takibi işlemleri sürecini yapmak.

(3)Belediyeye bağlı tüm resmi araç ve iş makinesi tamir bakım, onarımlarını ve periyodik kontrollerini gerçekleştirmek.

(4)Müdürlük makamı ve kendisine bağlı bulunan Araç Sevk Servisi ve Makine İkmal Servisi arası koordinasyonu sağlamak.

(5)Verilen talimatlar doğrultusunda işleri organize ederek yapılmasını kontrol etmek.

 

MADDE 11 –  Araç Sevk Servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1)Fen İşleri Müdürlüğü tarafından belediyeye ait taşımacılık hizmeti yürütülen otobüslerin talepler doğrultusunda yönlendirilmesini sağlamak.

(2)Fen İşleri Müdürlüğü tarafından belediyeye ait otobüslerin ulaşım talepleri ile ilgili dilekçe, evrak ve dekontların hazırlanarak müdürlük ve başkanlık onayına sunmak.

(3)Müdürlük tarafından onaylanan taleplerin uygun tarihlerde hizmet vermesini sağlamak.

(4)Araç sevk ve takibi işlemlerini yürütmek.

             (5)Belediye çalışanları için sabah-akşam personel servisi hizmetini sürdürmek.

             

          

 

             MADDE 12 –  Makine İkmal Servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1)İlgili kanunlar gereği sorumluluğu belediyemize ait olan ( genişliği 14,5 metre altı ) imar yollarının imar planlarına uygun olarak açılması , stabilize ve nitelikli dolgu malzemesi serilmesi çalışmalarını takip etmek.

 

MADDE 13 – İdari Birim in görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. Resmi yazışmaları zamanında yaparak her türlü raporlama ve kayıtların tutularak  Müdürlüğe gelen her türlü evrakı yazılı ve bilgisayar ortamında EBYS programında kayıt altına almak.
 2. Müdürlükçe havalesi yapılan evrakı ilgili personele tebliğ etmek, sonuçlarını kayıt altında tutmak.
 3. Evrakın takibini yapmak, süresi içinde cevaplandırılmayan evrakların takibini yaparak sonuçlandırılmasını sağlamak.
 4. Evrakların tarih ve konusuna göre arşivlenmesini sağlamak.
 5. Yazışmalarda ve dosyalarda yazılı ve bilgisayar ortamında dizi pusulası tutmak.
 6. Arşiv yönetmeliği kapsamında kendisine havale edilen evrakları süresi içinde cevaplandırmak ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
 7. Müdürlük personelinin özlük haklarını takip etmek ve gerekli yazışmalarda bulunmak.
 8. Personelin izin ve rapor durumunu kayıt etmek ve takip etmek.
 9. Personelin maaş  bordrolarını düzenlemek, puantajını hazırlamak.
 10. Personelin işe giriş ve çıkış kontrolünü yapmak.
 11. Faaliyet, performans ve tüm raporlama işlemlerini yapmak.
 12. İSG ile ilgili 6331 sayılı yasa gereği çalışmalar yaparak yapılan çalışmaları kayıt altında tutmak.
 13. Encümen ve meclise havale edilen yazıların takibini yapmak.

 

MADDE 14 – Ulaşım Hizmetleri Biriminin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. Altyapı yapım ve bakım işlemleri, doğal afetlerle mücadele işlemleri ve Altyapı ruhsatları yönetim işlemleri süreçlerini yürütmek.
 2. Birime bağlı olan servislerin çalışmalarını kontrol etmek.
 3. Müdürlük ile birime bağlı bulunan Yol Yapım ve Bakım Servisi, Hakediş ,proje,ve Kontrol Servisi ve Aykome Servisleri arası koordinasyonu sağlamak.
 4. Servisler ile toplantı yapmak.
 5. Müdürlükten alınan talimat ile görev dağılımı yapmak.
 6. Uygulama projelerinin taslak hazırlıklarını yaptırmak ve müdürlük ile görüşüp kesin karara bağlanmasını sağlamak.
 7. Müdürlük ve üst yönetime ilgili (faaliyet, performans, bütçe) raporlarının hazırlanmasını sağlamak.
 8. Görev tanımlarına göre alt servislerin işlerini yürütülmesini sağlamak ve kontrol etmek.

 

MADDE 15 –  Yol Yapım ve Bakım Servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. Başiskele İlçe Belediye sınırları içerisinde tüm mahallelere ait alt yapı ihtiyaçlarının tespit edilmesini sağlamak , servise gelen taleplerin arazide, mahallinde tespitlerini yapmak , vatandaşlardan gelen müracaatların mahallinde tetkik edilerek çözümünü Ulaşım Hizmetleri Birim Sorumlusuna sunmak.
 2. Görev alanı ile ilgili aylık rapor düzenlemek ve birim sorumlusuna sunmak.
 3. Başiskele İlçe Belediye sınırları içindeki tüm mahallelerde alt yapısı bitmiş yollarda asfalt (kaplama, yama v.b) , parke , bordür , beton yol yapılacak yolların ve kullanılacak malzeme miktarının ve maliyetlerinin belirlenmesini sağlamak.
 4. Ana arter yollardaki (alt yapı) problemlerini belirleyerek  ilgili altyapı kurumları ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi  - Aykome Daire Başkanlığı Birimi’ne iletmek.
 5. Tespit edilen ihtiyaca göre hazırlanmış olan iş programının yürütülmesini sağlamak, görülen aksaklıkları vakit geçirmeden birim sorumlusuna iletmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 6. Çalışmalar devam ederken program sırası daha sonra olan sokakları kontrol etmek, program sırası gelmeden ön hazırlık yapmak.
 7. Kış mevsiminde karla mücadelede gerekli olan tuz ihtiyacını belirleyerek satın alınmasını ve stoklanmasını sağlamak.
 8. Hava koşulları ve doğal afetlerle mücadele işlemleri için ekipleri organize etmek, çalışmaları programlamak ve takip etmek.
 9. Kış mevsimi dolayısıyla yollarda oluşan alt yapı sorunlarını tespit ederek olumsuzlukları hızlı bir şekilde gidermek.
 10. Başiskele İlçe Belediye sınırları içerisinde tüm mahallelere ait stabilize ihtiyacı olan yolların ve gerekli malzemenin belirlenmesini ve stoklanmasını sağlamak.
 11. Belediye Sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların açılmasını sağlamak, mevcut olan yolların onarımın yapmak.
 12. Her zaman yolların ulaşıma açık tutulmasını, bunun için ihtiyaç duyulan malzemelerin zamanında temin edilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak
 13. Belediye sınırları dâhilinde mevcut yolların imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak, gerekli genişletme ve tesviyeleri yapmak.
 14. Açılacak yol içinde kalan ağaçların cins ve yaşları ile ilgili İlçe Tarım Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak, yine yol içinde kalarak engel teşkil eden duvar , çit , ahır , samanlık vs. yapıların tespitlerini yapmak.
 15. İlçe genelinde alt yapısı yapılmış ancak çeşitli sebeplerle bozularak trafik açısından tehlike arz eden yollarda asfalt yama, parke, bordür tamirlerini yapmak.
 16. Bakım, onarım ve tamirlerde kullanılacak olan torba asfalt, sıcak asfalt, parke bordür, kum, çimento v.s gibi ihtiyaç duyulan malzemelere ilişkin miktarları tespit edip zamanında temin edilmesini sağlamak.
 17. İhtiyaç duyulması halinde yağmur suyu kanalları döşeyerek yağmur suyu ızgaraları yapmak.
 18. İlçe genelinde yapılan ve mevcut olan yol bordürleri ve orta refüj bordürlerinin boyanmasını sağlamak.
 19. Bordür boyaması ile ilgili malzemelerin zamanında temin edilmesini sağlamak.
 20. Yürüyüş yolları üzerinde yaya trafiğini engelleyici parke, beton v.s yolların onarılmasını sağlamak.
 21. Yol açımı esnasında, yollardaki tamiratların yapımı sırasında ihtiyaç duyulan noktalarda rögar, menhol v.s sanat yapılarının yapılmasını sağlamak.
 22. İlçe genelinde başkanlık makamınca uygun görülen yerlere belediye logolu dekoratif perde duvar yapmak.
 23. Altyapı yapım ve bakım işlemleri, Hava Koşulları ve Doğal Afetlerle Mücadele işlemleri süreçlerini yürütmek.

 

MADDE 16 – Hakediş Proje ve Kontrol Servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. Yapım, bakım, onarım ihtiyacı olan cadde, sokak ve meydanları tespit etmek. Bu ihtiyaçlara göre asfalt, parke, bordür, beton, tretuvar çalışmaları ile ilgili fiyat tespiti ve yaklaşık maliyetlerini hazırlamak, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihalesi ve kontrollüğü yapılacak olan alt yapı işlerinin ön etütleri, avan projeleri, metraj ve keşiflerini yapmak ihale işlemleri ve ihale dosyasını hazırlamak.
 2. Başkanlık Makamınca onaylanarak yapılmasına karar verilen alt yapı işleri için ihale dosyalarını hazırlamak;
  • Mal Alımı işlemlerini
  • Bakım onarım İşlemlerini
  • Hizmet alımı işlemlerini
  • Yapım işlerinin ihale dosyalarını hazırlamak.
 3. Müdürlüğün talimatları doğrultusunda stratejik planın tekliflerini hazırlamak.
 4. Müdürlük talimatı ile yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak.
 5. İhale dosyasını hazırlayarak ihale işlemlerini yürütmek, işlerin yönetmelik ve şartnamelere uygun yapılmasını kontrol etmek.
 6. İhaleli işlere ait hakkediş, kesin hesap ve kabul evraklarını düzenlemek.
 7. Çalışmalar esnasında gerek belediye personeli gerekse yüklenici firma personeli için 6331 sayılı yasa gereği İSG Güvenlik tedbirleri almak/ uygulanmasını sağlamak.

 

MADDE 17– Aykome Servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. ABİS sistemini kullanarak kurumlar arası yazışmaları koordine etmek.
 2. Altyapı kurumlarının ilçemizde yapacağı yatırımların Aykome kararlarına uygun yapılmasını sağlamak.
 3. Altyapı kurumlarına (İSU-İZGAZ-SEDAŞ-TELEKOM v.s) ait eksikleri tespit ederek giderilmesi için kurumlar ile yazışma yapmak.
 4. Altyapı kurumlarının ilçemizde yapacağı yatırımlarda aynı sokağın tekrar tekrar kazılmaması için koordinasyonu sağlamak ve yatırımları planlamak.
 5. Alt yapı kurumlarının;
  • Çalışmaları için ruhsat tanzim etmek,
  • Çalışma bitimine müteakip kontrol ve kabul yapmak,
  • Eksikliklerin  ilgili altyapı kurumlarınca giderilmediği takdirde bu eksiklikleri üçüncü şahıs veya şirketlere yaptırmak ve altyapı kurumuna cezai işlem uygulamak.
 6. Vatandaşlara ait kazı taleplerini incelemek , uygun olanlara ruhsat vermek , kontrol ve kabulünü yapmak.
 7. Altyapı kurumları ve vatandaşlarca yapılacak kazılarda kazıların süresinde bitirilmesi ve her türlü emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak.
 8. Birim kapsamında yapılan çalışmalarının kayıtlarını düzenli olarak tutmak.
 9. Altyapı ve Ruhsatları yönetim işlemleri sürecini yürütmek.
 10. Yıl içinde altyapı kurumlarına verilen kazı ruhsatları ile kazı bedelleri hesaplarını yapmak , ilgili kurumlardan tahahuk yapılmasını sağlamak.

 

MADDE 18 – Proje ve Tesisler Birimi görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. Belediyeye ait her türlü hizmet binası, kültür merkezi binaları, sağlık ocakları, okul binaları, muhtarlık binaları, spor salonları gibi ihtiyaç duyulan küçük ölçekli tamir bakım ve onarımlarını yapmak, büyük ölçekli tadilat ve onarımlar için  ihaleye çıkılmasını sağlamak amacı ile müdürlüğe bilgi vermek.
 2. Yapılması planlanan üst yapılara ait uygulama projelerini yapmak/yaptırmak  ,yaklaşık maliyet hesapları yapmak/yaptırmak.

 

MADDE 19– Elektrik/Aydınlatma İşleri Servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 1.   Belediye tarafından yapılan dekoratif duvarlara montajı yapılan ledlerin, armatürlerin ve aydınlatma direklerinin tamir, bakım-onarım ve yenileme işlemlerini yapmak.
 2. Belediyemiz sorumluluk alanına giren cadde ve sokaklarda , sokak aydınlatma direklerinin dikilmesi ile ilgili işlemleri takip etmek (Proje çizilmesi , enerji onayı almak vs. ).

 

MADDE 20- Mekanik İşleri Servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. Fen işleri Müdürlüğü bünyesinde yapılacak olan hizmet binaları , semt konakları , kapalı / açık Pazar yerleri ve otopark , spor tesisleri vs. binalarına ait yapının iç sistemini oluşturan temiz su , atık su , ısıtma , soğutma  , havalandırma , yangın önleme sistemlerinin projelendirerek , bu sistemlere ait cihaz türleri ve güçlerini belirleyerek  gerekli olan proje onaylarını yapmak/yaptırmak.

 

MADDE 21 –Tasarım Proje Servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. Stratejik plan ve performans programına uygun olarak Başkanlık makamınca onaylanmış her türlü üst yapıya ait projeler hazırlamak.
 2. Hazırlanan projelere göre keşif, metraj ve maliyet hesaplarını hazırlamak.
 3. Başkanlık makamınca onaylanmış kesinleşen projelerin ihale dosyalarını hazırlamak ve ihale birimine teslim etmek.
 4. İhaleye çıkan projelerin yapım süreci boyunca gerekli kontrolleri yaparak projeye uygun olmayan kısımların düzeltilmesini sağlamak.
 5. Yapım süreci tamamlandığında kabul işlemlerini takip ederek gerekli onayları yapmak.

 

MADDE 22 – Hakediş ve Kesin Hesap Servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. İhalesi yapılan üst yapı işlerini yönetmelik ve şartnamelere uygun projelerinin hazırlanmasını sağlamak ve uygulama aşamasını takip etmek.
 2. İhaleli işlere ait hakediş, kesin hesap ve kabul evraklarını düzenlemek.

 

 

MADDE 23 – Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Müdürlüğü başkan huzurunda temsil etmek.
 2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir
 3. Müdürlüğüm stratejik ve performans planlarını hazırlamak/hazırlatmak.
 4. Performans planları doğrultusunda yıllık bütçe hazırlamak/hazırlatmak.
 5. Performans planları ve bütçe doğrultusunda projeler hazırlamak. Hazırlanan projelerin ihale ve uygulamasını sağlamak.
 6. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliğini dikkate alarak belirlemek.
 7. Müdürlüğün harcama yetkilisi ve müdürlükte çalışan personelin 1. Sicil amiri olup personelin başarı ve performans değerlendirmesini sağlamak.
 8. 5393 sayılı belediye kanunu ve 5216 sayılı büyükşehir belediyesi kanunun ilgili maddelerince belirtilen belediyenin görev sorumluluklarından ilçe belediyelerine ait bayındırlık hizmetlerinin icra edilmesini sağlamak.
 9. Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlamak.
 10. Müdürlük emrindeki araç ve iş makinelerini sevk ve idare edilmesini sağlamak, İhtiyaç halinde araç ve iş makinesi alınması veya planlanması hususunda gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.
 11. Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin konuları ile ilgili eğitimin ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalarını yapmak.
 12. İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi belge ve kolaylık sağlamak.
 13. Müdürlük faaliyetlerini periyodik olarak raporlanmasını sağlamak.
 14. Fen işleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak.
 15. Müdürlük faaliyetleri ile ilgili yapılan çalışmalar için hazırlanan raporları başkanlık makamına sunmak.
 16. Müdürlük faaliyetlerine ilişkin görevlerin başkanlık makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar vermek, tedbir almak ve uygulamak.
 17. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkilisi olmak.
 18. Disiplin amiri olarak personel konularında mevzuat ile ön görülen disiplin cezalarını vermek.
 19. Müdürlük emrinden görev yapan personele ilgili yönetmelik çerçevesince sicil raporu düzenlemek, yer değişimi yapmak, ödül ve takdirname gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu başkan yardımcısı ile başkanlık makamına önerilerde bulunmak.
 20. Sorumlu olduğu tüm personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek.
 21. Müdürlük dahilinde tüm personelin işlevleri dahilinde görev dağılımın yapmak.
 22. Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularla ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla iletişimi sağlamak.
 23. Müdürlük faaliyetleri ile ilgili yapılan çalışmalarda 6331 sayılı yasa gereği İSG hükümlerinin uygulanmasını sağlamak.
 24. Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevler ile yürürlükteki mevzuat ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
 25. 657, 4734-4735, 5216, 5393, 6331(İSG) sayılı Kanun ve diğer Belediye         mevzuatının  kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmak ve ilgili kanun ve yönetmelikleri uygulamak.
 26. Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevleriyle yürürlükteki ilgili mevzuatlarda belirtilen tüm görevleri, plan, program, genel prensipler ve mevzuat kurallarına göre tam ve zamanında, gereken özen ve çabuklukla yerine getirmekle sorumludur. Fen İşleri Müdürlüğü yaptığı ve görevi olduğu halde yapmadığı hizmetlerin sonucundan dolayı Belediye Başkanı’na karşı sorumludur.

 

MADDE 24 –İdare Amiri Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Müdür ile Ulaşım Hizmetleri Birimi, Makine Araç Bakım Onarım Birimi, İdari Birim ve Proje Tesisler Birimi arası koordinasyonu sağlamak.
 2. Birimler ile toplantı yapmak.
 3. Günlük faaliyetler ile ilgili görev dağılım yapmak.
 4. Yapılan işlerin sahada kontrolünü yapmak.
 5. Günlük iş programı değişikliklerinde personel ve araç / iş makinesi değişikliği yapmak.
 6. Yapılan işlerin kontrollüğü kapsamında 6331 sayılı yasa ile ilgili İSG hükümlerinin uygulanmasını sağlamak.

 

MADDE 25 - Makine Araç Bakım Onarım Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Fen İşleri İdare Amiri ile Araç Sevk Servisi ve Makine İkmal Servisi arası koordinasyonu sağlamak.
 2. Fen İşleri Amiri talimatları doğrultusunda görev dağılımı yapmak.
 3. Araç sevk ve Makine İkmal Servisi ile toplantı yapmak.
 4. Sorumlu olduğu servislerin günlük  işlerinin  yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek.
 5. Fen İşleri Müdürlüğü kapsamındaki kademe birimlerini takip etmek , Başiskele Belediyesine ait tüm resmi araç/gereç ve iş makinelerinin tamir/bakım-onarımı ile periyodik bakımlarının takibini yapmak.

 

 

MADDE 26 -Araç Sevk Servis Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Makine Araç Bakım Onarım Birim Sorumlusu ile taşımacılık hizmetinde görevli personel arası koordinasyonu sağlamak.
 2. Günlük iş programına göre  işleri kontrol etmek.
 3. Müdürlük talimatı ile toplu taşıma hizmeti verecek araçların sevk ve idaresini planlamak.
 4. Toplantılara katılım sağlamak.

 

MADDE 27 – Makine İkmal Servis Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Talimat verdiği işleri kontrol etmek, Makine Araç Bakım Onarım Birim Sorumlusu ile çalışanlar  arası koordinasyonu sağlamak.
 2. Birim talimatı ile günlük iş programı dahilinde Araç ve İş makinesi sevk ve idaresini planlamak.
 3. Toplantılara katılım sağlamak.
 4. Yapılan çalışmaları kayıt altında tutarak rapor hazırlamak.

 

            MADDE 28– İdari Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Personel ile ilgili işlemlerin (bordro,izin ,rapor,işe giriş –cıkış takibi vs. zamanında tamamlanması sağlamak.
 2. Toplantılara katılmak.
 3. Resmi yazışmaların zamanında yapılmasını sağlamak.
 4. Takibini yaptığı çalışmalara ait  raporların zamanında hazırlanmasını sağlamak.

 

MADDE 29 –Ulaşım Hizmetleri Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve  Sorumlulukları

 1. Fen İşleri İdare Amiri ile bağlı bulunan Yol Yapım ve Bakım Servisi, Hakediş Proje ve Kontrol Servisi ve Aykome Servisi arası koordinasyonu sağlamak.
 2. Fen İşleri İdare Amirinin verdiği talimat doğrultusunda görev dağılımı yapmak.
 3. İş programına göre görevlerin sahada yapılmasını denetlemek.
 4. İdare ile toplantılara katılmak.
 5. Sorumlu olduğu çalışmalar ile ilgili rapor hazırlayarak üst yönetime sunmak.

 

MADDE 30 – Yol Yapım ve Bakım Servis Sorumlusunun Görev, Yetki ve          Sorumlulukları

 1. Ulaşım Hizmetleri Birim Sorumlusu ile servis çalışanları arası koordinasyonu sağlamak.
 2. İş programlarını takip ve  kontrol etmek, yapılan çalışmaları kayıt altına alarak rapor hazırlamak.
 3. Birim Sorumlusu talimatı ile yapılacak işleri planlamak.
 4. Toplantılara katılım sağlamak.
 5. Takip ettiği çalışmalara uygulama aşamasında gerekli olan İSG kurallarınının uygulanmasını sağlamak.

 

MADDE 31 – Hakediş Proje ve Kontrol Servis Sorumlusunun Görev, Yetki ve       Sorumlulukları

 1. Ulaşım Hizmetleri Birim Sorumlusu ile Hakediş Proje ve Kontrol Servisi çalışanları arası koordinasyonu sağlamak.
 2. Ulaşım Hizmetleri Birim Sorumlusu  talimatı ile yapılacak işleri planlamak.
 3. Yıllık performans programına uygun olarak ihalesi yapılacak işlere ait dosyaların  zamanında hazırlanmasını sağlamak.
 4. Toplantılara katılım sağlamak ,Ulaşım Hizmetleri Birim sorulusuna sunulmak üzere rapor düzenlemek.

 

MADDE 32 – Aykome Servis Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. ABİS sistemi üzerinden birime havale edilen Alt yapı ruhsatlarının sahada kontrollerini yaparak ruhsat onaylarının zamanında yapılmasını sağlamak.
 2. Uygun olmadığı tespit edilen kazı çalışmalarında Aykome Yönetmeliği İlgili maddeleri gereği işlem yapmak.
 3. Diğer alt yapı kurumları ve Müdürlük arası koordinasyonu sağlamak.
 4. Birim talimatı ile yapılacak işleri planlamak.
 5. Toplantılara katılım sağlamak.

 

MADDE 33 – Proje ve Tesisler Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Başkanlık onayı ile yapılmasına karar verilen üst yapılara ait uygulama dosyalarının zamanında tamamlanmasını sağlamak.
 2. Sorumlu olduğu servisleri ile toplantı yapmak.
 3. Üst yapı çalışmaları kapsamında İSG kurallarının uygulanmasını sağlamak.

 

MADDE 34 – Elektrik/Aydınlatma İşleri Servis Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Proje ve Tesisler Birim sorumlusu  talimatı ile yapılacak işleri planlamak.
 2. Aydınlatma ile ilgili gelen taleplerin sahada yerinde tespitlerini yaparak ,uygulama yapılabilir olanlar hakkında Proje ve Tesisler Birim Sorumlusuna bilgi vermek.
 3. Yapılan çalışmaları kontrol etmek.
 4. Aydınlatma tesisleri için ilgili kurumlarda onay süreçlerini takip etmek.

 

MADDE 35 – Mekanik İşleri  Servis Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Proje ve tesisler birim sorumlusunun talimatı ile  planlanan üst yapılar ve aydınlatma tesisleri için uygulama projelerinin zamanında hazırlanmasını sağlamak.
 2. Projelere ilişkin izin ve onay sürecini takip etmek.
 3. Yapım aşamasında gerekli olan kontrol ve denetimleri yapmak.

 

 MADDE 36 – Tasarım Proje Servis Sorumlusunun Görev, Yetki ve        Sorumlulukları

 1. Üst Yönetim tarafından yapımına karar verilen üst yapılara ait projelerin zamanında hazırlanması ve gerekli onaylarının tamamlanmasını sağlamak.

 

 

MADDE 37 – Hakediş ve Kesin Hesap Servis Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Proje ve Tesisler Birim Sorumlusu ile Hakediş ve Kesin Hesap Servisi arası koordinasyonu sağlamak.
 2. Proje ve Tesisler Birim Sorumlusu  talimatı ile yapılacak işleri planlamak.
 3. Yapılan işleri kontrol etmek.
 4. Toplantılara katılım sağlamak.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon, Uygulama Usul ve Esasları

            İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 38 –

(1) Müdürlük içi işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.

(2)Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(3)Müdürlüğe gelen tüm evraklar, toplanıp konularına göre ayrıştırılıp dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(4)Müdür, evrakları gereği için ilgili birim, servis veya personele tevdi eder. İşlemlerin takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar.

(5)Bu yönetmelikte adı geçen görevlerin, her ay hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeleri ile zimmeti altında bulunan eşyaları, bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur.

 

Diğer Müdürlük, kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon:

MADDE 39

 (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün İmzası ile yürütülür.

(2) Kurum dışı özel ve tüzel kişileri Valilik, Kaymakamlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer şahıslara gönderilen yazışmalar, Belediye Başkanının veya başkan adına yetki verdiği makamın imzası ile gönderilir.

(3) Yapılan işlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat dayanak olmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğü ile Valilik ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınabilir.

Müdürlüğünün Uygulama Usul ve Esasları

MADDE 40

(1) Fen İşleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 1. Yürürlükteki Kanunlar ve İkincil Mevzuatlar,
 2. Belediye Başkanlığınca Yayımlanmış Yönetmelik, Yönerge, Talimat, Prosedür vb. Diğer İç Mevzuatlar,

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 41 –

 (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 42 –

(1) Bu yönetmelik, Başiskele Belediye Meclisi tarafından kabulü ve Başiskele Belediyesi’nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 43 –

 (1)   Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 04/11/2019 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile daha önce yürürlükte olan Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırışmıştır.

Yürütme

MADDE 44 –  Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım