Kurumsal
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C.

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

 

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler  müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2 - Bu yönetmelik Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler  müdürlüğünün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Bağlayıcılık

MADDE 4 -Park ve Bahçeler  Müdürlüğü, görev alanına giren iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumlu olup, bu yönetmelik hükümleri ile bağlıdırlar.

 

Tanımlar

MADDE 5 - Bu yönetmelikte geçen

a) Belediye: Başiskele Belediyesi’ni

b) Başkanlık Makamı: Başiskele Belediye Başkanlığı Makamı’nı

c) Başkan: Başiskele Belediye Başkanı’nı

d) Başkan Yardımcısı: Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı’nı

e) Meclis: Başiskele Belediye Meclisi’ni

f) Encümen: Başiskele Belediye Encümeni’ni

g) Müdürlük: Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü

h) Müdür: Park ve Bahçeler Müdürü’nü

i) Birim: Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı Park Yapım ve Bakım Birimi’ni, Yeşil     Alanlar ve Ağaçlandırma Birimi’ni ,Cenaze Hizmetleri Birimi’ni ve İdari İşler Birimi’ni

j) Birim Sorumlusu: Park Yapım ve Bakım Birim Sorumlusu’nu, Yeşil Alanlar ve Ağaçlandırma Birim Sorumlusu’nu , Cenaze Hizmetleri Birim Sorumlusu’nu ve İdari İşler Birim Sorumlusu’nu

k) Servis : Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı Park ve Spor Alanlarının Bakım ve Onarım Servisi’ni ,Tasarım ve Proje Servisi’ni, Kontrol Hakediş ve Kesin Hesap Servisi’ni ,Temizlik, Elektrik, İnşaat, Tadilat ve Onarım Servisi’ni , Ağaçlandırma ve Yeşil Alanlar Servisi’ni, Sera ve Fidancılık Servisi’ni

l) Servis Sorumlusu: Park ve Spor Alanlarının Bakım ve Onarım Servisinin Sorumlusu’nu  ,Tasarım ve Proje Servisinin Sorumlusu’nu, Kontrol Hakediş ve Kesin Hesap Servisinin Sorumlusu’nu ,Temizlik, Elektrik, İnşaat, Tadilat ve Onarım Servisinin Sorumlusu’nu , Ağaçlandırma ve Yeşil Alanlar Servisinin Sorumlusu’nu, Sera ve Fidancılık Servisinin Sorumlusu’nu

m) Personel:Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü

n) Yönetmelik: Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğini İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

Kuruluş

MADDE 6 - Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye kanununun 48.maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda 31/05/2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik Değişikliği doğrultusunda Belediye Meclisinin 04/11/2009 tarih ve 47 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

Organizasyon Yapısı

MADDE 7 -  Müdürlüğün organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir.

a) Müdür

b) Park Yapım ve Bakım Birimi

     1) Park ve Spor Alanlarının Bakım ve Onarım   Servisi

     2) Tasarım ve Proje Servisi

     3) Kontrol , Hakediş ve Kesin Hesap Servisi

     5) Temizlik, Elektrik, İnşaat, Tadilat ve Onarım Servisi

c) Yeşil Alanlar ve Ağaçlandırma Birimi

     1) Ağaçlandırma ve Yeşil Alanlar Servisi

     2) Sera ve Fidancılık Servisi

d)Cenaze Hizmetleri Birimi

e) İdari İşler Birimi

 

 

 

 

Personel Yapısı

MADDE 8 -  Müdürlüğün personel yapısı aşağıdaki gibidir.

a) Müdür

b) Birim Sorumlusu

c) Servis Sorumlusu

d) Memur

e) İşçi

f) Sözleşmeli Personel

g) Yasal hükümlere göre istihdam edilen diğer personeller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9  – Park ve Bahçeler Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 

(1) Uygulama İmar planlarında Müdürlüğümüzün uzmanlık alanlarına giren ve bu amaçlara tahsis edilmiş sahaların tanzimi için gerekli etüt, proje ve detay planlarının İmar ve Şehircilik, Fen İşleri, Harita, Emlak ve İstimlak, Yapı Denetim Müdürlükleri ile birlikte koordineli bir şekilde çalışmak sureti ile gerçekleştirmek.

(2) Başiskele İlçemiz sınırlarında günümüzde giderek önemi artan yeşil doku ve huzurlu yaşanılır çevre oluşturmak, sağlıklı yaşam ve spor alanları tesis etmek, botanik ve hobi bahçeleri oluşturmak, sanatsal materyaller (çiçeklik, havuz) yapmak , çocukların her türlü tehlikeden uzak olarak oynayıp spor yapabilmeleri için yeni parklar ve çocuk oyun alanları yapmak, mevcut parkların ve yeşil alanların bakımını sağlamak, refüjler (orta kaldırım), çocuk bahçeleri, spor alanları, meydan düzenlemeleri, rekreasyon (eğlen dinlen) alanları, eğlenme ve dinlenme mekanları ile yol ağaçlandırmalarını düzenli  ve programlı bir şekilde, Stratejik Plan ve yıllık Performans Programları doğrultusunda hizmetlerin daha iyiye götürülmesini amaç edinerek  müdürlüğümüz faaliyetlerini planlayıp yapmak.

(3) 03/05/1985 Tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunun umumi hizmetlere ayrılan yerlerin Belediyemizin ilgili birimlerince mülkiyet sorununun çözümlenmesine müteakip, Müdürlüğümüzü ilgilendiren çalışmaları bir program dâhilinde yapmak.

(4) Vatandaşlardan ve Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen dilek ve şikâyetleri değerlendirilerek, sonuçlandırmasını sağlamak ve görev alanımız içine mal ve hizmet alımlarını ihale yoluyla teminini sağlamak.

(5) Başiskele ilçesinin yeşillendirilmesi için sera ve fidanlık alanları oluşturmak, kurmak ve ileriye dönük geliştirmek; bu bağlamda iç ve dış mekan süs bitkileri, mevsimlik çiçek üretiminin, çim tohumunun, hazır çim ile meyve fidanı üretilmesini veya temin edilmesini sağlamak.

(6) Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım (budama, form budama, yabani ot biçimi, çapalama, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama vs.) ve onarımın yapılması veya ihale yolu ile yaptırılması , yeşil alanlarda sulama tesisatlarının kurulması, bank ve diğer kent mobilyaları gibi park donatımlarının temini, montesi, tamir ve bakımı ile ilgili çalışmaları yapmak için sorumluluk alanlarımızı kontrol etmek.

(7) Başiskele Belediyemiz sınırları dahilinde mevcut bulunan ağaç, ağaççık ve süs bitkilerinin kaçak, izinsiz veya bilinçsiz olarak tahrip eden ve ettiren kişiler, kuruluşlar ve işletmelere, günün ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak ağaç, ağaççık ve süs bitkilerinin bedelini ( fidan bedeli+bakım bedeli veya aynı temin usulü ile) tazmin ettirmek için hasar tespit listesi oluşturarak Belediye Meclisine takdim edilmesi için raporlamak.

(8) 5393 sayılı Belediye Kanununun 59. maddesinin  “e” fıkrasına istinaden günün ekonomik koşulları da göz önünde bulundurularak Müdürlüğümüzce yapılacak hizmetlere karşılık ücret tarifesi oluşturularak Belediye Meclisine takdim edilmesi için raporlamak.

(9) Yaşanabilir, Çevreye Saygılı Bir Başiskele'nin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması ve Hemşehri Hukukunun Geliştirilmesi için Parkların Yönetilmesi Sürecini, Yeşil Alanların Yönetilmesi Sürecini, Spor Sahalarının Yönetilmesi Sürecini ,Kent Mobilyalarının Yönetilmesi Sürecini, Tarım ve Fidancılık Hizmetleri Sürecini, Mezarlık ve Cenaze Hizmetleri Sürecini  yürütmek.

(10) Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevler ile yürürlükteki mevzuat ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkili olmak.

(11) Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevleriyle yürürlükteki ilgili mevzuatlarda belirtilen tüm görevleri, plan, program, genel prensipler ve mevzuat kurallarına göre tam ve zamanında, gereken özen ve çabuklukla yerine getirmekle sorumludur. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yaptığı ve görevi olduğu halde yapmadığı hizmetlerin sonucundan dolayı Belediye Başkanı’na karşı sorumludur.

 

MADDE 10–  Park Yapım ve Bakım Biriminin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1) Yeni parklar , çocuk oyun alanları, spor alanları, meydan düzenlemeleri, rekreasyon (eğlen dinlen) alanları, eğlenme ve dinlenme mekanları planlayıp, yapmak.

(2) Mevcut parkların, çocuk oyun alanlarının ve kentsel mobilyalarının bakımını ve tamiratını sağlamak.

(3) Yaşanabilir, Çevreye Saygılı Bir Başiskele'nin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması için Parkların Yönetilmesi Sürecini, Kent Mobilyalarının Yönetilmesi Sürecini, Spor Sahalarının Yönetilmesi sürecini yürütmek.

 

MADDE 11 –  Park ve Spor Alanlarının Bakım ve Onarım Servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1) Parkların, spor alanların, meydan düzenlemelerin, rekreasyon alanlarında bulunan oyun grubu, çöp kovası vb. imalatın tamir ve bakımını yapmak.

(2) Tamir ve bakım yapılan alanları raporlamak.

 

MADDE 12 –  Tasarım ve Proje Servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1) Proje hizmet alımlarında İhale mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, uygulama projelerine ait iş kalemleri ve proje temin maliyetlerini hesaplamak, teknik şartnameleri yazmak, proje temini ihale dosyasını hazırlamak ve proje kontrollük işlemlerini yapmak.

(2) Parkların, çocuk oyun alanlarının, sanatsal materyallerin (çiçeklik, havuz), spor alanların, meydan düzenlemelerin, rekreasyon alanlarının ve yeşil alanlarının ilgili kanun ve yönetmeliklere göre projelerinin tasarımı, planlanması ve teminini sağlamak.

(3) Projelerin uygulaması esnasında imalatlarda kullanılacak malzemelerin niteliklerine karar vermek ve uygunluğunu kontrol etmek.

 

 

MADDE 13 –  Kontrol Hakediş-Kesin Hesap Servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1) Belediyemizin Stratejik Planında yer alan yatırımların teknik takibini yapmak, projesine uygun olarak gerçekleştirmek.

(2) Yüklenici firmanın sözleşme eklerinde belirlenen aralıklarda tamamlandığı iş kısımlarına  ilişkin Ataşman, Tutanak, Metraj, Yeşil Defteri inceleyerek Hakediş Raporu’nu hazırlamak, iş tamamlandıktan sonra işin geçici kabulünü yapmak.

(3) İşin bitiminden bir yıl sonra kesin kabulünü yapmak.

(4) İlgili dosya kapsamında işin devamlılığı esnasında sözleşmesinde olmayan iş kalemlerinin yapılması gerektiğinde ilgili yasalar çerçevesinde yeni fiyat analizleri düzenleyerek onaylatılmasını sağlamak.

(5) İşin sözleşme ve eklerinde belirtilen süre içinde tamamlanamaması durumunda süre uzatımı verilmesi için gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

(6) İhaleli işin miktarındaki artış söz konusu olması halinde, sözleşme eklerinde belirtilen esaslar dahilinde hesaplardaki artışı gösteren Keşif artış cetvellerinin  (Mukayeseli keşif cetveli) düzenlenmesini sağlamak.

(7) Projenin teknik şartname ,detay projeleri ve sözleşme şartlarına uygunluğunu kontrol etmek.

(8) Kontroller sonucunda düzeltilme yapılaması için uygunsuz olan hususları raporlamak.

          

MADDE 14 –  Temizlik, Elektrik, İnşaat, Tadilat ve Onarım Servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1) Parkların, çocuk oyun alanlarının, sanatsal materyallerin (çiçeklik, havuz), spor alanların, meydan düzenlemelerin, rekreasyon alanlarının (eğlen dinlen) elektrik-sulama-inşaat alanında tamir ve bakımlarını yapmak.

(2) Parkların, çocuk oyun alanlarının, sanatsal materyallerin (çiçeklik, havuz), spor alanların, meydan düzenlemelerin, rekreasyon alanlarının (eğlen dinlen) temizliğini yapmak.

(3) Tamir ve bakım yapılan alanları raporlamak.

 

MADDE 15 –  Yeşil Alanlar ve Ağaçlandırma Biriminin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1) Başka kurum ve kuruluşlar ve ya tek başına Ağaçlandırma Kampanyası başlatmak ve bu kapsamda yürütülecek faaliyetleri gerçekleştirmek.

(2) Başiskele İlçesi sınırlarında bulunan yeşil alan çalışması yapılabilecek boş alanların tespit edip ağaçlandırılması sağlamak.

(3) Yıllık fidan yetiştirme planına göre yetiştirilecek fidanları  ve yeşil alan düzenleme çalışmalarında kullanılacak olan fidan ve bitki türlerini belirleyip temin edilmesini sağlamak.

 

MADDE 16 –  Ağaçlandırma ve Yeşil Alanlar  Servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1) Düzenlenecek yeşil alanlarının fidan dikimine hazır hale getirilmesini ,  fidan çukurlarının açılması ve fidanların dikilmesini sağlamak.

(2) Ağaçlandırma Kampanyasında kullanılacak olan fidan türlerini belirleyip dikilmesini sağlamak.

(3) Mevcut yeşil alanların bakımını yapmak( sulama ,gübreleme, ilaçlama, çapalama, yabani otların temizlenmesi).

(4) Yeşil alanlarda, parklarda, refüjlerde , kaldırımlarda bulunan ağaçların budamasını yapmak.

(5) Vatandaşlardan gelen dilekçe ve şikayetler üzerine tehlike arz eden ve ya kuruyan ağaçların kesilmesini sağlamak.

(6) İmar planlarında yol yapılacak alanlarda engel teşkil eden durumlarda budama işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

 

 

MADDE 17 –  Sera-Fidancılık Servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1) Fidanlığın genel temizliğinin ve fidanlıktaki bitkilerin zirai bakımlarının yapılmasını (sulama, çapalama, yabancı otların temizlenmesi, budama, tüpleri yıpranan ve dar gelen süs bitkilerinin tüplerinin değiştirilmesi vb. )   sağlamak.

(2) Fidan ve tohum  giriş-çıkış formlarının düzenlenmesini sağlamak.

 

MADDE 18 –  Cenaze Hizmetleri Biriminin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1) Cenazelere ait ölüm belgesini ve gömme izin kâğıtları almak mezar yeri tahsisini yapıp, belge­lerini kontrol ederek bu belgeleri idari işler birimine vererek arşivlenmesini sağlamak.

(2) Cenazeyi talep üzerine gasilhaneye nakiletmek , gasilhaneye getirilen cenazelerin dini kurallara uygun olarak yıkanıp ve kefenlenmesini sağlamak.

(3) Cenazenin defnedileceği tarih ve vakte göre mezar yerini kazmak ve gömü işleminden sonra kapanmasını gerçekleştirmek.

(4) Mezarlıkların bakım, onarım ve temizliğinin yapılmasını sağlamak.

(5) Nakli yapılması talep edilen cenazelerin nakil işlemlerini gerçekleştirmek.

(6) Hemşehri Hukukunun Geliştirilmesi için Mezarlık ve Cenaze Hizmetleri Sürecini  yürütmek.

 

MADDE 19 –  İdari İşler Biriminin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(1) Birime gelen evrakları teslim alıp, sınıflandırıp, amirin bilgilendirilmesini gerçekleştirmek.

(2) Amiri tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları, tutanakları, kayıtları, resmi yazışma kuralları genelgesine uygun olarak yazmak ve arşivlenmesini sağlamak.

(3) Müdürlüğe gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakmak ,cevaplamak ve gerekli durumlarda ilgilisine aktarmak.

(4) Personel izin ve rapor işlemlerini kayıt altına almak.

 

MADDE 20 – Park ve Bahçeler Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

(1) Park ve Bahçeler Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek.

(2) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak.

(3) Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Tahakkuk Amirliğini ve Müdürlük Personelinin 1.Sicil ve Disiplin amirliğini yapmak.

(4) Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile diğer müdürlük ve kurumlarla arasında koordinasyonu  sağlamak.

(5) Müdürlüğe bağlı çalışma alanlarında iş güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak.

(6) Müdürlüğün yıllık bütçe teklif tasarısını hazırlamak, onaya sunmak ve ayrılan ödeneğin programa göre sarf edilmesini sağlamak.

(7) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak. Bölümünde İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı koordinasyonunda yürütülmekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının yasal uygulamaları ile bu uygulamalara paralel olarak kurulmuş olan OHSAS 18001 Yönetim Sistemi'nin sürekliliğinin sağlanması ve İSG İç Yönetmeliğine uygun davranılması sağlamak.

(8) Stratejik plan ve performans yönetimi kapsamında süreç / personel performanslarının arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.

(9) Teknik elemanlar ve memurlar arasında görev bölümü yaparak yetki ve sorumluluklar vermek suretiyle işlerin daha verimli yürütülmesini sağlamak.

(10) Teknik elemanlar ve memurlar arasında görev bölümü yaparak yetki ve sorumluluklar vermek ve kontrol etmek.

(11) Müdürlüğün her türlü teknik ve idari işlerin kanun, talimat, bildiri ve genelgeler çerçevesinde en iyi şekilde sevk ve idare edilmesini sağlamak.

(12) Personelin disiplin ve sicil amirliği görevlerini yerine getirmek.

(13) Yaşanabilir, Çevreye Saygılı Bir Başiskele'nin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması ve Hemşehri Hukukunun Geliştirilmesi için Parkların Yönetilmesi Sürecinin, Yeşil Alanların Yönetilmesi Sürecinin, Spor Sahalarının Yönetilmesi Sürecinin,  Kent Mobilyalarının Yönetilmesi Sürecinin, Tarım ve Fidancılık Hizmetleri Sürecinin, Mezarlık ve Cenaze Hizmetleri Sürecinin  sahipliğini yapmak.

 

 

MADDE 21 – Park Yapım ve Bakım Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

(1) Kendisine verilen görevleri mevzuata uygun ve vaktinde  yapmak.

(2) Yasalarla verilen ek görevleri yapmak.

(3) Park ve Spor Alanlarının Bakım ve Onarım Servisinin ,Tasarım ve Proje Servisinin, Kontrol Hakediş ve Kesin Hesap Servisinin , Temizlik ,Elektrik, İnşaat, Tadilat ve Onarım Servisinin görevlerini vaktinde ve mevzuata uygun olarak yapmasını kontrol etmek.

(4) Yeni parklar ,çocuk oyun alanları, spor alanları, meydan düzenlemeleri, rekreasyon (eğlen dinlen) alanları, eğlenme ve dinlenme mekanları planlamak.

(5) Biriminde yürütülen tüm faaliyetleri kendi yetki ve sorumluluğu çerçevesinde koordine etmek, planlamak.

(6) Biriminde  görev yapan personeli denetlemek ve düzenli çalışmalarını sağlamak.

(7) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlamak.

 

 

MADDE 22 – Park ve Spor Sahalarının Bakım ve Onarım Servis Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

(1) Kendisine verilen görevleri mevzuata uygun ve vaktinde  yapmak.

(2) Yasalarla verilen ek görevleri yapmak.

(3) Parkların, spor alanların, meydan düzenlemelerin, rekreasyon alanlarında bulunan oyun grubu, çöp kovası vb. imalatın tamir ve bakım faaliyetlerini kontrol etmek.

(4) Park mobilyalarının (kameriye ,bank, piknik masası) emirler doğrultusunda verilen adrese götürülmesini ve montaj edilmesini sağlamak.

(5) Servisinde  görev yapan personeli denetlemek ve düzenli çalışmalarını sağlamak.

            

 

 

 

 

 

MADDE 23 – Tasarım ve Proje Servis Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

(1) Kendisine verilen görevleri mevzuata uygun ve vaktinde  yapmak.

(2) Yasalarla verilen ek görevleri yapmak.

(3) Yeni parklar , çocuk oyun alanları, spor alanları, meydan düzenlemeleri, rekreasyon (eğlen dinlen) alanları, eğlenme ve dinlenme mekanların projelendirilmesini sağlamak.

(4) Park alanların farklı değerlendirilmesi için yeni proje fikirleri (tasarım, konsept proje) bulup uygulanmasını sağlamak.

 

 

MADDE 24 – Kontrol Hakediş ve-Kesin Hesap Servis Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

(1) Kendisine verilen görevleri mevzuata uygun ve vaktinde  yapmak.

(2) Yasalarla verilen ek görevleri yapmak.

(3) Görevleriyle ilgili mevzuat ve kanunlarla ilgili değişiklikleri takip edip görevli personelin bilgilendirilmesini sağlamak.

 

MADDE 25 – Temizlik , Elektrik, İnşaat, Tadilat ve Onarım  Servis Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

(1) Kendisine verilen görevleri mevzuata uygun ve vaktinde  yapmak.

(2) Yasalarla verilen ek görevleri yapmak.

(3) Parkların, çocuk oyun alanlarının, sanatsal materyallerin (çiçeklik, havuz), spor alanların, meydan düzenlemelerin, rekreasyon alanlarının (eğlen dinlen) elektrik-sulama-inşaat alanında tamir ,bakımlarını ve temizliğini kontrol etmek.

(4) Servisinde  görev yapan personeli denetlemek ve düzenli çalışmalarını sağlamak.

 

 

MADDE 26 – Yeşil Alanlar ve Ağaçlandırma Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

(1) Kendisine verilen görevleri mevzuata uygun ve vaktinde  yapmak.

(2) Yasalarla verilen ek görevleri yapmak.

(3) Ağaçlandırma ve Yeşil Alanlar Servisinin ve Sera ve Fidancılık Servisinin görevlerini vaktinde ve mevzuata uygun olarak yapmasını kontrol etmek.

(4) Başiskele İlçesi sınırlarında bulunan yeşil alan çalışması yapılabilecek boş alanların tespit edip ,yeşil alan yapılması uygun olan yerleri planlamak.

(5) Biriminde yürütülen tüm faaliyetleri kendi yetki ve sorumluluğu çerçevesinde koordine etmek, planlamak.

(6) Biriminde  görev yapan personeli denetlemek ve düzenli çalışmalarını sağlamak

(7) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlamak.

(8) Başka kurum ve kuruluşlar veya tek başına Ağaçlandırma Kampanyası başlatmak ve bu kapsamda yürütülecek faaliyetlerin koordinasyonunu gerçekleştirmek.

 

 

 

 

 

 

MADDE 27 – Ağaçlandırma ve Yeşil Alanlar Servis Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

(1) Kendisine verilen görevleri mevzuata uygun ve vaktinde  yapmak.

(2) Yasalarla verilen ek görevleri yapmak.

(3) Yapılacak olan yeşil alanlarının fidan dikimine hazır hale getirilmesini koordine edilmesini sağlamak.

(4) Mevcut yeşil alanların bakımını kontrol etmek( sulama ,gübreleme, ilaçlama, çapalama, yabani otların temizlenmesi).

(5) Yeşil alanlarda, parklarda, refüjlerde , kaldırımlarda bulunan ağaçların budamasının mevsiminde  yapılmasını sağlamak.

(6) Servisinde  görev yapan personeli denetlemek ve düzenli çalışmalarını sağlamak.

 

MADDE 28 – Sera ve Fidancılık Servis Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

(1) Kendisine verilen görevleri mevzuata uygun ve vaktinde  yapmak.

(2) Yasalarla verilen ek görevleri yapmak.

(3) Fidanlığın genel temizliğinin ve fidanlıktaki bitkilerin zirai bakımlarının yapılmasını (sulama, çapalama, yabancı otların temizlenmesi, budama, tüpleri yıpranan ve dar gelen süs bitkilerinin tüplerinin değiştirilmesi vb. )  kontrol etmek.

(4) Servisinde  görev yapan personeli denetlemek ve düzenli çalışmalarını sağlamak.

 

MADDE 31 – Cenaze Hizmetleri Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

(1) Kendisine verilen görevleri mevzuata uygun ve vaktinde  yapmak.

(2) Yasalarla verilen ek görevleri yapmak.

(3) Biriminde yürütülen tüm faaliyetleri kendi yetki ve sorumluluğu çerçevesinde koordine etmek, planlamak.

(4) Biriminde  görev yapan personeli denetlemek ve düzenli çalışmalarını sağlamak.

(5) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlamak.

(6) Mezarlıkların bakım, onarım ve temizliğinin kontrolünü sağlamak.

(7) Birimindeki personelin vardiyasını ayarlamak ve kontrol etmek.

 

            

MADDE 32 – İdari İşler Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

(1) Kendisine verilen görevleri mevzuata uygun ve vaktinde yapmak.

(2) Yasalarla verilen ek görevleri yapmak.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon, Uygulama Usul ve Esasları

İşbirliği ve Koordinasyon           

MADDE 33 – 

(1) Müdürlük içi işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.

(2) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(3) Müdürlüğe gelen tüm evraklar, toplanıp konularına göre ayrıştırılıp dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(4) Müdür, evrakları gereği için ilgili birim, servis veya personele tevdi eder. İşlemlerin takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar.

(5) Bu yönetmelikte adı geçen görevlerin, herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeleri ile zimmeti altında bulunan eşyaları, bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur.

 

Diğer Müdürlük, kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon:

MADDE 34

(1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün İmzası ile yürütülür.

(2) Kurum dışı özel ve tüzel kişileri Valilik, Kaymakamlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer şahıslara gönderilen yazışmalar, Belediye Başkanının veya başkan adına yetki verdiği makamın imzası ile gönderilir.

(3) Yapılan işlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat dayanak olmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğü ile Valilik ve diğer  ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınabilir.

 

 

Müdürlüğünün Uygulama Usul ve Esasları

MADDE 35

(1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

  1. Yürürlükteki Kanunlar ve İkincil Mevzuatlar,
  2. Belediye Başkanlığınca Yayımlanmış Yönetmelik, Yönerge, Talimat, Prosedür vb. Diğer İç Mevzuatlar,

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 36 – (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

 

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu yönetmelik, Başiskele Belediye Meclisi tarafından kabulü ve Başiskele Belediyesi’nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer.

           

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 04/11/2019 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile daha önce yürürlükte olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırışmıştır.

 

 

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.


Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım