Başiskele´yi Keşfet
Buradasınız :  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa
Başiskele
Kent Konseyi
 
Orjinal Resim

 

BAŞİSKELE KENT KONSEYİ YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1: Bu yönergenin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, Başiskele'nin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
 
Kapsam
Madde 2: Bu Yönerge; Başiskele kent konseyinin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
 
Dayanak
Madde 3: Bu Yönerge; 3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesi ile 08/10/2006 tarih ve 27250  sayılı resmi gazetede 06.06.2009 tarihinde  yayımlanarak yürürlüğe giren kent konseyi yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
Madde 4: Bu Yönergenin uygulanmasında;
a)  Belediye: Başiskele Belediye Başkanlığı'nı
b)  Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,
c)  Meclisler ve çalışma gurupları: Kadın , gençlik ve çocuk meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,
d) Yerel gündem 21 programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen ve 21 inci yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28 inci bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını,
e) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,
f)YG21: Yerel Gündem 21 i, ifade eder.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kent Konseyinin Kuruluşu,Görevleri ve Çalışma İlkeleri
 
Kent Konseyinin Oluşumu
Madde 5:
5.1. Başiskele Kent konseyi yönergenin 8. maddesinde belirtilen üyelerden oluşur.
5.2 Başiskele Kent konseyi genel kurulu ilk toplantısını yapmak üzere belediye başkanının çağrısı ile toplanır. Belediye başkanının başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer.
5.3 Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, genel kurul dışındaki organların seçimi yapılır.
 
Kent konseyinin görevleri
Madde 6:
a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
b) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,
c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,
ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,
d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,
e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,
g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,
ı) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.
 
Çalışma ilkeleri
Madde 7:  Kent konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür.
a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,
b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,
c) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,
ç) Kent konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,
d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,
e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.
 
                                                              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kent Konseyi Üyeliği ve Organları
Kent Konseyi üyeliği
Madde 8: Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:
a) Başiskele  kaymakamı veya temsilcisi,
b) Başiskele Belediye başkanı veya temsilcisi,
c) Başiskele kaymakamlığı tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
ç) Başiskele  ilçesinin 29 mahalle,8 köy muhtarı
d) Başiskele  ilçesinde teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,
e) Başiskele ilçesinde yer alan üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci,
f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,
g) Başiskele Kent Konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.
 
Organları
Madde 9: Kent konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Genel Kurul
b) Yürütme Kurulu
c) Meclisler ve çalışma grupları
d) Kent konseyi başkanı
 
Genel kurul
Madde 10: 
Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup 8 inci maddede sayılan üyelerden oluşur. Genel kurul, her yıl yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.
Genel kurula kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder.
Genel kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını çalışma yönergesi ile belirler.
 
Yürütme kurulu
Madde 11: Yürütme kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen, kadın ve gençlik meclis başkanlarının da yer aldığı en az 7 kişiden oluşur.
Yürütme kuruluna; kent konseyi başkanı, bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.
 
Yürütme kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafından oluşturulan görüşleri Başiskele  Belediyesine sunar ve uygulamayı izler.
 
Yürütme Kurulu Toplantısı
Madde 12: Yürüme Kurulu;
a) Kent Konseyi Başkanı'nın , en az 3 gün önceden belirleyeceği yer,zaman ve gündemle toplanır.
b) Her ay en az 2 kere toplanır.
c) Ağustos ayı tatil edilebilir.
d) Yürütme kurulu toplantılarında yeterli üye sayısı sağlanamaması durumunda, bir sonraki iş gününde toplanır.
e)Yürütme kurulu; kararlarını, üye sayısı 1/3'inden az olmamak üzere toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır.
f) Genel sekreter veya temsilcisi, yürütme kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır. Genel sekreter istendiğinde Yürütme Kurulu'nda görüş bildirir.
g) Genel sekreter, alınan kararların karar defterine işlenmesini sağlar.
 
Meclisler
Madde 13: Başiskele Kent Konseyi aşağıdaki meclislerden oluşur ;
a) Kadın Meclisi
b) Gençlik Meclisi
c) Çocuk Meclisi
 
Kadın Meclisi
Kadın meclisinin oluşumu: Kadın meclisi;
25 Yaşın üzerinde olmak şartıyla kent konseyi Yürütme Kurulunca belirlenecek en az 40 üyeden oluşur.
Üyelerin belirlenmesinde, Kent Konseyi Kuruluş amacına uygun olarak İlçemizin; sosyal, kültürel, ekonomik ve demografik yapısına göre her kesimden ve her mahalleden en az 2 üyenin yer alması sağlanmalıdır.
 Kadın meclisi ilk toplantısında Kent Konseyi yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sürede görev yapmak üzere meclis başkanını ve en az 3 kişiden oluşmak kaydıyla kendi aralarından Yürütme Kurulu Üyelerini seçer.
Kadın meclisi; her 2 ayda bir başkanın, en az 1 hafta önceden belirleyeceği yer, zaman ve gündemle toplanır.
Kadın meclisi ; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını katılımcıların salt çoğunluğuylaalır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
 
Yürütme Kurulu
Kadın Meclisi Yürütme Kurulu, Kent Konseyi Yürütme Kurulu usul ve esaslarına göre toplanır, çalışır ve karar alır.
 
Gençlik Meclisi
15-25 Yaş arasındaki en az 40 üyeden oluşur. Üyelerin belirlenmesi, başkan seçimi,yürütme kurulu seçimi ile toplantı ve çalışmalar.kadın meclisindeki düzenlemelere göre yapılır.
 
Çocuk Meclisi
Başiskele ilçesi sınırları içerisinde yer alan  İlköğretim okullarının kız ve erkek olmak üzere en az ikişer temsilcilerinden  oluşur.
Başkan seçilmesi ile toplantı usul ve esasları, kadın meclisindeki düzenlemelere göre yapılır.
 
Çalışma Grupları
Madde 14: Başiskele Kent Konseyi aşağıdaki çalışma gruplarından oluşur ;
Engelliler Çalışma grubu
Tüketici ve İnsan Hakları Çalışma grubu
Çevre ve Sağlık Çalışma grubu
Eğitim Kültür ve Sanat Çalışma grubu
Ekonomi ve Esnaf Çalışma Gurubu
İmar Planlama ve Ulaşım Çalışma grubu
Sosyal İşler, Afet ve Kriz Yönetimi Çalışma Grubu
 
Çalışma Gruplarının Oluşumu
Başiskele kent konseyi çalışma grupları;en az bir meslek erbabı ve mesleğe ilgisi olan kent konseyi yürütme kurulunun belirleyeceği en az 5 kişiden oluşur.
Kent konseyi Çalışma gurupları  ilk toplantısında Kent Konseyi yönetmeliğinin 11.maddesinde belirtilen  usule göre başkanını seçer.
Çalışma grubu toplantılarına; Başkanın katılmaması halinde ilgili meslek erbabı, onun da bulunmaması halinde en yaşlı üye başkanlık eder.
Çalışma gurupları Kent Konseyi Yürütme Kurulunun çalışma usul ve esaslarına göre toplanır ve karar alır.
 
Kent Konseyi Başkanı
Madde 15:
 Başiskele Kent konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.
Başiskele  Kent konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, Başiskele kent konseyi başkanı seçilmiş olur.
Kent konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde tamamlanır.
Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekalet eder.
 
Toplantı ve görüşme usulü
Madde 16:
Kent konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
 
Genel kurul, yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan veya 8 inci maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağırılabilir.
 
Görüşlerin ilanı
Madde 17:
Başiskele Kent konseyi genel kurulunca oluşturulan görüşler, Başiskele Belediye meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.
 
Genel Sekreterlik
Madde 18:
Başiskele Kent konseyi genel sekreteri, Başiskele Belediye Başkanı tarafından önerilen 3 aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.
 
Başiskele Kent konseyi genel sekreteri, 6 ncı maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.
 
Genel sekreter, Başiskele Kent Konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur.
 
Sekreterya Hizmetleri
Madde 19:
Başiskele Kent konseyinin sekreterya hizmetleri, Başiskele belediyesi tarafından önerilecek ve yürütme kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.
Sekreterya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında genel sekretere karşı sorumludur.
 
Kent konseyinin mali yapısı
Madde 20:
Genel Kurul Yürütme Kurulu, Meclisler, Çalışma Gurupları, Genel Sekreterlik ve Sekreterya hizmetleri,Kent Konseyi Yönetmeliğinin 16/A maddesi gereğince Başiskele Belediyesi'nin ayni ve nakdi yardım ve desteği ile yürütülür.
Başiskele Kent konseyi organlarının çalışmalarında gönüllülük esastır.Çalışmalarda sivil insiyatif gurupları ile işbirliği yapabilir.
Başiskele Kent konseyi organları, belediyenin sağladığı bütçe dışında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir ve destek alabilir.
 
Yürürlük
Madde 21: Bu Yönerge, onay tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 22: Bu Yönergeyi Başiskele Kent Konseyi Başkanı yürütür.

 


Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım